Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Molenwaard

Aanwijzingsbesluit verbod venten Molengebied Kinderdijk, gemeente Molenwaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMolenwaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit verbod venten Molengebied Kinderdijk, gemeente Molenwaard
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageKaart overzicht molengebied Kinderdijk

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-234689.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-02-201801-04-2020nieuwe regeling

06-02-2018

gmb-2018-29043

841641

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit verbod venten Molengebied Kinderdijk, gemeente Molenwaard

 

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Molenwaard,

 

Gelet op het bepaalde in artikel 5:15 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Molenwaard 2015;

 

Overwegende dat;

 

  • is gebleken dat uitvoeren van activiteiten, welke vallen onder de definitie ‘venten’ in de zin van artikel 5:15 APV, in het Molengebied Kinderdijk overlast veroorzaakt;

  • venten een aantrekkende werking op toeristen heeft. Dit zorgt voor opeenhoping van toeristen als gevolg waarvan de doorstroming wordt of kan worden belemmerd. Hierdoor komt de openbare orde en veiligheid in het geding. Als gevolg van het verbod wordt de druk op het gebied gereguleerd;

  • het toestaan van venten een nadelige invloed heeft op de waarden van het gebied. Door een verbod wordt een uniformiteit van beheer van het gebied bereikt, en ontstaat meer grip op en netheid van het gebied. Een verbod komt de karakteristieke uitstraling van het gebied met molens en water ten goede;

  • een verbod oneerlijke concurrentie voorkomt en het voor duidelijkheid zorgt;

  • het wenselijk wordt geacht dat gemeentelijk toezichthouders en politie in staat worden gesteld om tegen venters op te treden;

  • deze maatregel zal bijdragen aan het verhogen van de veiligheid en leefbaarheid in het algemeen en in het aangewezen gebied in het bijzonder;

  • de omvang van het gebied proportioneel is in relatie tot het beoogde doel;

  • het college ontheffing kan verlenen van het verbod;

 

BESLUIT

 

1. Het molengebied Kinderdijk, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening, aan te wijzen als locatie waar het verboden is te venten;

2. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na die waarop het is bekendgemaakt. 

 

 

Zaaknummer : 841641

Bleskensgraaf, 6 februari 2018

Burgemeester en wethouders van gemeente Molenwaard, 

De secretaris,                  

B.J. Nootenboom CMC

de burgemeester,

D.R. van der Borg