Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Montferland

Subsidieregeling Bevordering Gezonde Leefstijl en Sport

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMontferland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Bevordering Gezonde Leefstijl en Sport
CiteertitelSubsidieregeling Bevordering Gezonde Leefstijl en Sport
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze subsidieregeling wordt voor het eerst toegepast op subsidieaanvragen voor het jaar 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening Montferland 2016, art. 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-201601-01-201628-03-2017Nieuwe regeling

01-03-2016

gmb-2016-33881

16INT00587

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Bevordering Gezonde Leefstijl en Sport

Het college van Burgemeester en wethouders van Montferland;

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Montferland 2016

Besluit

Vast te stellen de Subsidieregeling ‘Bevordering Gezonde Leefstijl Montferland 2016’:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Vaste grondslagsubsidies:

  subsidies die worden berekend op basis vaste normen.

 • b.

  Budgetsubsidies:

  subsidies die worden bepaald aan de hand van de begroting van de aanvragende instelling voor activiteiten die op grond van deze regeling subsidiabel zijn.

 • c.

  Algemene reserve:

  Gereserveerde middelen zonder specifiek doel.

 • d.
 • e.

  Doelreserve:gereserveerde middelen voor een specifiek doel.

 • f.

  Basissubsidie:

  een jaarlijkse of meerjarige subsidie die wordt verleend aan een sportorganisatie als tegemoetkoming in de bepaalde kosten die voortvloeien uit de uitvoering van kernactiviteiten van de betreffende organisatie.

 • g.

  Incidentele activiteiten:

  activiteiten die een (sociale) meerwaarde hebben voor de lokale samenleving en kwetsbare burgers in het bijzonder.

 • h.

  Sportvereniging:

  Voetbal-, tennis-, zwem-, korfbal-, basketbal-, badminton-, tafeltennis-, volleybal-, gymnastiek/turn-, wieler- en triatlon-, atletiek-, handbal-, en vechtsportvereniging, op basis van statuten gevestigd in Montferland, aangesloten bij een landelijk erkende koepelorganisatie.

 • i.

  Wedstrijdteam:

  team, dat deelneemt aan landelijk erkende competitie

 • j.

  Gehandicaptensportvereniging:

  vereniging, gevestigd in Montferland, die sport- en beweegactiviteiten organiseert, waar leden met een beperking, afkomstig uit Montferland, lid van zijn.

 • k.

  Jeugdlid:

  lid in de leeftijd van 0 t/m 17 jaar van een vereniging op de peildatum, dat actief deelneemt aan de reguliere activiteiten en ingezetene is van de gemeente Montferland.

 • l.

  Lid met een beperking:

  een lid met een verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke beperking of een lid met psychiatrische of psychosociale problemen die extra of gespecialiseerde begeleiding nodig heeft en/ of gebruik maakt van aangepast materiaal.

 • m.

  Kwetsbare burgers:

  mensen die onvoldoende zelfredzaam zijn en de regie over hun leven door omstandigheden deels of geheel zijn kwijt geraakt.

 • n.

  Ouderen:

  personen in de leeftijd van 65 jaar en ouder, woonachtig in de gemeente Montferland.

 • o.

  Peildatum:

  1 januari van het kalenderjaar van indiening van subsidie.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is van toepassing op de verstrekking van subsidies voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor:

 • a.

  activiteiten gericht op actieve sportbeoefening door inwoners van de gemeente Montferland;

 • b.

  voorlichtingsactiviteiten over gezonde leefstijlen;

 • c.

  incidentele activiteiten gericht op: vorming, sociale binding, het bevorderen van een gezonde leefstijl, arbeidsintegratie en leefbaarheid.

Artikel 4. Doelgroepen

Subsidie voor de in artikel 3 genoemde activiteiten kan worden verleend aan in Montferland gevestigde sportverenigingen, met uitzondering van de voorlichtingsactiviteiten gericht op de bevordering van een gezonde leefstijl. Voor deze activiteiten kan ook subsidie worden aangevraagd door andere aanbieders.

Artikel 5. Subsidiegrondslagen

5.1. De hoogte van de jaarlijkse subsidies voor activiteiten van sportverenigingen gericht op actieve sportbeoefening door de leden wordt bepaald aan de hand van onderstaande tabel:

-Basissubsidie sportvereniging 0-50 leden

€ 900,–

-basissubsidie sportvereniging met 51-100 leden

€ 1.400,–

-Basissubsidie sportvereniging 101-150 leden

€ 1.650,–

-Basissubsidie sportvereniging met > 150 leden

€ 1.900,–

-Basissubsidie maneges t.b.v. paardensport voor gehandicapten uit Montferland

€ 500,–

-Basissubsidie voor gehandicaptensportvereniging met een instuif-activiteit

€ 3.325,–

-Subsidiebedrag per jeugdlid sportvereniging 0-50 jeugdleden

€ 40,–

-Subsidiebedrag per jeugdlid sportvereniging 51-100 jeugdleden

€ 25,–

-Subsidiebedrag per jeugdlid sportvereniging >100 jeugdleden

€ 15,–

-Subsidiebedrag per jeugdlid tennisverenging

€ 80,–

-Subsidiebedrag per jeugdlid zwemvereniging

€ 140,–

-Subsidiebedrag per wedstrijdteam zwemvereniging

€ 1.250,–

-Subsidiebedrag Montferlands lid gehandicaptensportvereniging

€ 47,50

-Professionele sportaanbieders voor jeugd, jongeren en voor ouderen, bedrag op basis van vooraf goedgekeurde begroting.

Budgetsubsidie

5.2. De subsidie voor incidentele activiteiten als bedoeld in artikel 3.c.:

 • a.

  bedraagt minimaal € 250,– en maximaal € 2.500,– per subsidie aanvraag;

 • b.

  dienen aan te sluiten bij meerdere doelstellingen van de gemeente;

 • c.

  dienen niet te behoren tot de reguliere activiteiten die passen binnen de statutaire doelstelling van een vereniging / stichting die reeds structurele subsidie ontvangt op basis van deze of een andere regeling (geen incidentele subsidie voor een culturele vereniging die een optreden organiseert bijvoorbeeld);

Artikel 6. Aanvragen van subsidie

6.1.Subsidieaanvragen op basis van deze subsidieregeling worden bij voorkeur digitaal ingediend met gebruikmaking van een door de gemeente vastgesteld aanvraagformulier.

6.2. Subsidieaanvragen voor incidentele activiteiten als bedoeld in artikel 3.c. worden ingediend uiterlijk 12 weken voor aanvang van de activiteiten en dienen vergezeld te gaan van: a. een omschrijving van de doelstelling van de activiteit;

 • b.

  een omschrijving van de doelgroep waarop de activiteit is gericht;

 • c.

  een omschrijving van de activiteit(en) zelf;

 • d.

  een opgave welke organiserende partijen betrokken zijn bij de activiteit(en);

 • e.

  een begroting waaruit blijkt dat het aannemelijk is dat met inachtneming van de gevraagde subsidie de activiteit daadwerkelijk kan worden uitgevoerd.

Artikel 7. Het beschikken op subsidieaanvragen

7.1. Voor activiteiten waarvoor een vaste subsidiegrondslag geldt, en waarvoor voor 1 mei voorafgaand aan het subsidiejaar een subsidieaanvraag is ingediend zal een beschikking tot subsidieverlening dan wel subsidieweigering voor 1 augustus van het betreffende jaar worden genomen onder voorbehoud dat de gemeenteraad voldoende middelen hiervoor beschikbaar stelt in de gemeentebegroting;

7.2. Op subsidieaanvragen voor activiteiten waarvoor een budgetsubsidie kan worden verleend wordt voor 1 januari van het betreffende subsidiejaar beschikt.

7.3. Op subsidie aanvragen voor incidentele activiteiten als bedoeld in artikel 3.c. volgt binnen 8 weken na ontvangst door de gemeente een beschikking tot subsidieverlening dan wel subsidieweigering.

Artikel 8. Aanvullende weigeringsgronden

8.1. Overeenkomstig artikel 9, tweede lid, en onder f van de ASV kan subsidieverlening voor activiteiten als bedoeld in artikel 3 worden geweigerd als de algemene reserve van de aanvrager meer bedraagt dan 20% van de jaaromzet;

8.2. Overeenkomstig artikel 9, tweede lid, en onder f, van de ASV kan subsidieverlening voor activiteiten als bedoeld in artikel 3.c. worden geweigerd als:

 • a.

  met de activiteiten waarvoor subsidie is gevraagd is begonnen alvorens op de aanvraag is beschikt;

 • b.

  de activiteiten in belangrijke mate een politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke boodschap of achtergrond hebben;

 • c.

  De activiteiten al op grond van een andere subsidieregeling voor subsidieverlening in aanmerking zijn gebracht.

Artikel 9. Subsidieplafond en wijze van verdeling

9.1. Voor de uitvoering van deze subsidieregeling zullen burgemeester en wethouders jaarlijks voor 1 januari van het jaar waarvoor de subsidieaanvragen zijn ingediend een subsidieplafond vaststellen. Dit subsidieplafond wordt vastgesteld na vaststelling van de gemeentebegroting voor het betreffende subsidiejaar. Bij de verdeling van het subsidieplafond wordt prioriteit gegeven aan activiteiten die reeds hun waarde voor de gemeente Montferland hebben bewezen.

9.2.Bij overschrijding van het subsidieplafond vervalt de aanvraag met de laagste prioriteit.

Artikel 10. Aanvullende procesregels

10.1. Voor de activiteiten van regionale of landelijke organisaties kan subsidie worden verleend op basis van het aantal deelnemers uit de gemeente Montferland.

10.2. Subsidie kan worden verleend aan instellingen en organisaties met volledige rechtsbevoegdheid, gevestigd in de gemeente Montferland

10.3. Voor instellingen die een budgetsubsidie ontvangen boven een jaarbedrag van € 50.000,– zal bevoorschotting van de verleende subsidie kunnen plaatsvinden in vier gelijke kwartaalbedragen.

10.4. Subsidies als bedoeld in artikel 14 van de ASV die meer bedragen dan € 50.000,– kunnen jaarlijks worden geïndexeerd.

10.5. Aan de verlening van subsidies wordt de voorwaarde gesteld dat subsidieontvangers gehouden zijn de beleidsinformatie te vertrekken die de gemeente noodzakelijk oordeelt om de effectiviteit van de subsidieverlening te kunnen bepalen.

Artikel 11. Slotbepalingen

11.1 Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling Bevordering Gezonde Leefstijl en Sport’, en treedt in werking op 1 januari 2016.

11.2 Deze subsidieregeling wordt voor het eerst toegepast op subsidieaanvragen voor het jaar 2017;

11.3 Subsidieaanvragen voor 2016 worden nog afgewikkeld op basis van de kaderverordening subsidies Montferland 2006, en de hierop gebaseerde beleidsregels.

11.4 Als door toepassing van deze subsidieregeling blijkt dat in 2017 periodieke subsidies dalen met meer dan € 1.000,– dan zal voor dit jaar eenmalig een extra subsidie worden verleend van 50% van het verschil tussen het subsidiebedrag 2016 en 2017.

Aldus besloten op:

1 maart 2016

Burgemeester en wethouders voornoemd:

De secretaris,

T.M.J.M. Evers

De burgemeester,

C.C. Leppink-Schuitema

Toelichting bij subsidieregeling ‘Bevordering gezonde leefstijl en sport Montferland 2016’

Algemeen

In de kadernota subsidiebeleid gemeente Montferland 2016 en 2017 zijn de volgende doelen van het gemeentelijk subsidiebeleid voor het hoofdstuk ‘Bevordering gezonde leefstijl’ omschreven:

 • a.

  De gemeente streeft naar een verhoging van het aantal inwoners dat voldoende beweegt:

 • b.

  De gemeente Montferland bevordert dat meer inwoners een gezonde leefstijl hanteren.

Toepassingsbereik

De subsidieregeling Bevordering Gezonde leefstijl en Sport is van toepassing op subsidieaanvragen voor:

 • de actieve sportbeoefening door inwoners van de gemeente;

 • activiteiten die erop zijn gericht dat inwoners een gezondere leefstijl aannemen;

 • nader omschreven maatschappelijke activiteiten, georganiseerd door sportverenigingen.

Aanvragen van subsidie

Het aanvragen van subsidie voor actieve sportbeoefening, en voor nader omschreven maatschappelijke activiteiten is mogelijk voor sportverenigingen (rechtspersoon aangesloten bij een landelijke sportkoepel). Het aanvragen van subsidie voor activiteiten gericht op het bevorderen van een gezondere leefstijl is ook mogelijk door andere maatschappelijke partijen. Deze subsidieregeling opent de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor activiteiten. De kosten voor huisvesting vallen niet onder deze regeling. Aanvragen worden bij voorkeur digitaal ingediend met gebruikmaking van een door de gemeente Montferland vastgesteld aanvraagformulier.

Omschrijving en nadere voorwaarden subsidiabele activiteiten

 • a.

  Activiteiten gericht op actieve sportbeoefening

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan sportverenigingen met volledige rechtsbevoegdheid die gevestigd zijn, en hun activiteiten uitvoeren in de gemeente Montferland zoals omschreven in artikel 1 lid h.

 • b.

  Activiteiten gericht op het Bevorderen van een gezonde leefstijl.

  Dit betreft voorlichtings- en bewustwordingsactiviteiten door maatschappelijke organisaties.

 • c.

  Incidentele activiteiten.

  • Vorming: Activiteiten gericht op actieve sportbeoefening op school, onder schooltijd én na schooltijd;

  • Maatschappelijke stages;

  • Activiteiten gericht op het omgaan met jeugd die het risico loopt op (school)uitval en zorg.

 • d.

  Sociale binding

  • Aanbieden/faciliteren van sportactiviteiten voor mensen met een beperking, lichamelijk, verstandelijk of gedragsproblematiek;

  • Ondersteuningsactiviteiten voor integratie van anderstalige nieuwkomers;

 • e.

  Gezonde leefstijl

  • Activiteiten om bewustwording over gezonde voeding, alcoholgebruik, roken etc. te bevorderen.

  • Activiteiten ter bevordering van het beweeggedrag van ouderen en kwetsbare burgers.

  • Activiteiten voor jongeren die te weinig bewegen / overgewicht hebben;

  • Activiteiten ter bevordering van het beweeggedrag van inactieve volwassenen die zeer laag scoren op de beweegnorm.

 • f.

  Economie

  Sportactiviteiten voor uitkeringsgerechtigden, in het kader van een arbeids-re-integratie-traject ter bevordering van het dagritme behorende bij een baan, en ter vergroting van het zelfvertrouwen. g. Leefbaarheid

 • Activerings-/participatie-activiteiten voor bewoners van wijk of kern.

 • Activiteiten die een maatschappelijke bijdrage aan de wijk of kern leveren;

 • Ondersteuning bij c.q. organiseren van terugkerende evenementen in de kern/wijk.

Subsidiegrondslagen

Voor de reguliere activiteiten van sportverenigingen wordt de subsidie berekend aan de hand van vaste normbedragen. De berekeningsgrondslag is in hoofdzaak gebaseerd op het aantal jeugdleden. Daarnaast kan een budgetsubsidie worden toegekend voor professionele sportondersteuning. Dit betreft de bekostiging van de zogenoemde combinatiefunctionarissen’.

Sportverenigingen kunnen naast hun reguliere verenigingsactiviteiten gedurende het hele jaar een subsidieaanvraag indienen voor een aantal nader genoemde incidentele activiteiten. De hoogte van de subsidie voor deze activiteiten is genormeerd. Het gaat om activiteiten op het terrein van vorming, sociale binding, gezonde leefstijl, economie en leefbaarheid. Een nadere omschrijving van deze begrippen is opgenomen in artikel 5.

Subsidieplafond en begrotingsvoorbehoud

Burgemeester en wethouders van Montferland stellen jaarlijks voor 1 januari van het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd een subsidieplafond vast voor de uitvoering van deze subsidieregeling. De vaststelling van het subsidieplafond geschiedt na vaststelling van de gemeentebegroting. Onderdeel van het subsidieplafond voor de uitvoering van deze regeling is een deelplafond voor ondersteuning van incidentele activiteiten. De wijze van verdeling van het subsidieplafond is in de regeling aangegeven. Op aanvragen om subsidie voor activiteiten waarvoor een vaste subsidiegrondslag geldt zullen burgemeester en wethouders voor 1 augustus een besluit tot subsidieverlening dan wel subsidieweigering nemen onder de voorwaarde dat de gemeenteraad hiervoor voldoende middelen beschikbaar stelt bij de vaststelling van de gemeentebegroting (begrotingsvoorbehoud)

Indexering van periodieke subsidies

Subsidies als bedoeld in artikel 14 van de ASV, en dan met name de periodieke budgetsubsidies kunnen jaarlijks worden geïndexeerd. De hoogte van het indexeringspercentage wordt bepaald aan de hand van het samengestelde gewogen gemiddelde van de volgende indexcijfers:

 • Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (IMOC), weging 1/3 deel;

 • Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers, weging 2/3 deel.

Algemene Reserve

Subsidies als bedoeld in artikel 14 van de ASV kunnen worden geweigerd als de algemene reserve van de aanvrager meer bedraagt dan 20% van de jaaromzet. Achtergrond van deze bepaling is dat instellingen die reeds op ruime schaal door de gemeente worden gesubsidieerd (jaarlijks meer dan € 50.000,–) in staat worden geacht activiteiten zelf te kunnen bekostigen als de vrij besteedbare algemene reserve meer bedraagt dan 20% van de jaaromzet.

Subsidieregister

Alle besluiten tot subsidieverlening die op basis van deze subsidieregeling worden genomen zullen worden opgenomen in een openbaar subsidieregister. Dit subsidieregister zal worden gepubliceerd op de website van de gemeente Montferland.

Overgangs- en slotbepalingen

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2016 en wordt voor het eerst toegepast op subsidieaanvragen voor activiteiten in het jaar 2017. Subsidieaanvragen voor activiteiten in 2016 worden nog afgewikkeld overeenkomstig de kaderverordening subsidie Montferland 2006 en de hierop gebaseerde beleidsregels.

Voor instellingen die tot en met 2016 een periodieke subsidie ontvingen en waarvan door toepassing van de nieuwe grondslagen de subsidie meer dan € 1.000,– daalt zal een overgangsregeling worden getroffen. Deze bestaat daaruit dat eenmalig in 2017 een extra subsidie van 50% wordt toegekend van het verlaagde subsidie boven de € 1.000,–.