Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Montferland

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen gemeente Montferland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMontferland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen gemeente Montferland
CiteertitelVerordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Versiedatum 3 december 2015

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 255
 2. Invorderingswet 1990, art. 26
 3. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
 4. Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen;

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201608-02-2019Nieuwe regeling

31-03-2016

gmb-2016-52487

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen gemeente Montferland

De raad van de gemeente Montferland,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, met overneming van de daarin vermelde motieven,

Gelet op artikel 255 Gemeentewet, artikel 26 Invorderingswet 1990, Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen;

BESLUIT:

Vast te stellen de ‘Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen’

Artikel 1. Heffingen waar kwijtschelding voor mogelijk is

 • 1.

  Kwijtschelding wordt uitsluitend verleend voor de volgende heffingen:

  • a.

   Het vaste tarief afvalstoffenheffing;

  • b.

   De rioolheffing.

 • 2.

  Voor alle niet onder het vorige lid genoemde heffingen wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 2. Beperkte kwijtschelding

 • 1.

  Bij de invordering van de afvalstoffenheffing wordt geen kwijtschelding verleend voor het variabele gedeelte van het aanslagbedrag, het zogenoemde Diftardeel.

Artikel 3. Kosten van bestaan

 • 1.

  Bij kwijtschelding van de afvalstoffenheffing, het vaste gedeelte, en de rioolheffing wordt in afwijking van hetgeen gesteld in artikel 16 lid 1 onderdelen a en b van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm.

 • 2.

  Bij kwijtschelding van de afvalstoffenheffing, het vaste gedeelte, en de rioolheffing wordt in afwijking van hetgeen gesteld in artikel 16 lid 2 onderdelen a en b van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en hetgeen gesteld in artikel 1a van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen bedoelde AOW-gerechtigde personen het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm.

 • 3.

  Bij de berekening van de kosten van bestaan zoals gesteld in lid 2 van dit artikel wordt gebruik gemaakt van het van toepassing zijnde AOW-bedrag, inclusief de tegemoetkoming koopkracht oudere belastingplichtige (KOB).

Artikel 4. Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, lid 1 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, lid 3 van de genoemde regeling bedoelde netto kosten voor kinderopvang.

Artikel 5. Betalingscapaciteit

Voor het bepalen van de betalingscapaciteit worden de regels zoals omschreven in de artikelen 12 tot en met 15 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 gehanteerd.

Artikel 6. Beleidsregels

Het college kan beleidsregels stellen met betrekking tot de uitvoering van deze verordening.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2016.

Artikel 8. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen’.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 31 maart 2016.

De griffier,

D.Berends

De voorzitter,

C.C. Leppink-Schuitema

Artikelsgewijze toelichting Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Artikel 1. Heffingen waar kwijtschelding voor mogelijk is

Op basis van artikel 255 Gemeentewet, artikel 26 Invorderingswet 1990 en Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 (verder: Uitvoeringsregeling) is het mogelijk kwijtschelding te verlenen voor de gemeentelijke belastingen. Wanneer er geen gemeentelijke belastingverordening is opgesteld of wanneer hierin niets over kwijtschelding is opgenomen, gelden de regels uit de Uitvoeringsregeling. Als de gemeente wel een eigen regeling heeft opgesteld, heeft de gemeenteraad enige ruimte om afwijkende kwijtscheldingsregels op te stellen, bijvoorbeeld door uit te gaan van een hoger percentage van de van toepassing zijnde bijstandsnorm (maximaal 100%). Het is echter niet toegestaan om af te wijken van de Uitvoeringsregeling voor zover dit betrekking heeft op de regels voor de berekening van het inkomen en vermogen (betalingscapaciteit) van inwoners. De gemeenteraad bepaalt ook welke gemeentelijke belastingen voor kwijtschelding in aanmerking komen. Binnen de gemeente Montferland is ervoor gekozen het vaste tarief afvalstoffenheffing en de rioolheffing kwijt te schelden voor inwoners met een laag inkomen.

Artikel 2. Beperkte kwijtschelding

Op gemeentelijk niveau wordt bepaald welke gemeentelijke belastingen voor kwijtschelding in aanmerking komen. De gemeente Montferland heeft gekozen voor het vaste tarief afvalstoffenheffing en de rioolheffing (zie hiervoor ook de toelichting bij artikel 1 van deze verordening). Het variabele gedeelte van het aanslagbedrag van de afvalstoffenheffing, het zogenoemde Diftardeel, komt niet in aanmerking voor kwijtschelding. Hier heeft de gemeente Montferland voor gekozen omdat men vast wil houden aan het principe: de vervuiler betaalt.

Artikel 3. Kosten van bestaan

In artikel 16 van de Uitvoeringsregeling is bepaald dat kwijtschelding wordt verleend wanneer de kosten van bestaan 90% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm inhouden. Binnen de gemeente Montferland is besloten door middel van deze verordening een ruimer kwijtscheldingsbeleid te hanteren en de kosten van bestaan op 100% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm te stellen. Op deze wijze komt een groter aantal inwoners van de gemeente Montferland in aanmerking voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.

Artikel 4. Netto kosten kinderopvang

Binnen de gemeente Montferland is besloten de netto kosten van kinderopvang in mindering te brengen op het inkomen bij de beoordeling van een aanvraag voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Het gaat hierbij om de kosten die door huishoudens worden gemaakt na aftrek van de ontvangen kinderopvangtoeslag. Op deze manier kunnen ook werkenden met een minimuminkomen aanspraak maken op kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen en worden bijstandsgerechtigden gestimuleerd te gaan werken.

Artikel 5. Betalingscapaciteit

Om te bepalen of een inwoner recht heeft op kwijtschelding wordt de betalingscapaciteit berekend. De regels voor deze berekening zijn wettelijk vastgelegd in de Uitvoeringsregeling. Van deze regels mag en kan niet worden afgeweken. Bij het bepalen van de betalingscapaciteit worden deze regels door de gemeente Montferland dan ook gehanteerd. Het gaat dan om de artikelen 12 tot en met 15 van de Uitvoeringsregeling.

Artikel 6. Beleidsregels

Het college kan beleidsregels opstellen. Door middel van beleidsregels geeft het college aan op welke wijze zij uitvoering geeft aan de regels uit deze verordening. Een beleidsregel is geen algemeen verbindend voorschrift (avv) en bindt in principe alleen het bestuursorgaan. Wanneer beleidsregels echter bekend zijn gemaakt kunnen belanghebbenden in beginsel ook rechten hieraan ontlenen.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Door middel van dit artikel wordt bepaald op welke datum deze verordening in werking treedt. Omdat er nog geen andere verordening is waarin de kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen wordt geregeld, hoeft er geen verordening worden ingetrokken en is er derhalve ook geen sprake van overgangsrecht.

Artikel 8. Citeertitel

Deze verordening is te vinden en wordt aangehaald onder de titel ‘Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen’.