Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Montferland

Besluit aanwijzing onbezoldigd ambtenaar, medewerker invordering en belastingdeurwaarder

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMontferland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit aanwijzing onbezoldigd ambtenaar, medewerker invordering en belastingdeurwaarder
CiteertitelBesluit aanwijzing onbezoldigd ambtenaar, medewerker invordering en belastingdeurwaarder
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Montferland/CVDR123028/CVDR123028_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-05-2018Nieuwe regeling

24-04-2018

gmb-2018-92891

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit aanwijzing onbezoldigd ambtenaar, medewerker invordering en belastingdeurwaarder

Het college van burgemeester en wethouders van Montferland;

 

Gelet op artikel 2.1. van de Collectieve arbeidsvoorwaarden sector gemeenten en

artikel 231, tweede lid, onderdeel d en e, van de Gemeentewet;

besluit:

 

vast te stellen het volgende besluit:

Artikel 1
 • 1.

  De (kandidaat- c.q. toegevoegd) gerechtsdeurwaarders van GGN Mastering Credit N.V. en de belastingdeurwaarders van GGN Mastering Credit N.V. handelend onder de naam GGN Invoned, aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar der gemeentelijke belastingen in de functie van belastingdeurwaarder, zoals bedoeld in artikel 231 lid 2 sub e van de Gemeentewet;

 • 2.

  De medewerkers van GGN Mastering Credit N.V. en de administratief invorderingsmedewerkers van GGN Mastering Credit N.V. handelend onder de naam GGN Invoned, aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar der gemeentelijke belastingen in de functie van administratief invorderingsmedewerker, zoals bedoeld in artikel 231 lid 2 sub d van de Gemeentewet;

Artikel 2 Slotbepaling

 • 1.

  Het op 25 februari 2014 vastgestelde aanwijzingsbesluit onbezoldigd ambtenaar, medewerker invordering en belastingdeurwaarder wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing onbezoldigd ambtenaar, medewerker invordering en belastingdeurwaarder.

 

Didam,24 april 2018.

Burgemeester en wethouders van Montferland,

De secretaris,

T.M.J.M.Evers

De burgemeester,

mr. P.de Baat MPM