Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Montferland

Verordening op de heffing en de invordering van Marktgelden 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMontferland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van Marktgelden 2019
CiteertitelVerordening Marktgelden 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-12-201801-01-2020Nieuwe regeling

29-11-2018

gmb-2018-261881

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van Marktgelden 2019

De raad van de gemeente Montferland;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 oktober 2018;

 

gelet op de artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

Besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en de invordering van Marktgelden 2019

Artikel 1 Aard van de heffing en belastbaar feit

Voor het uitstallen van goederen of koopwaren tijdens de wekelijkse markt (gebiedsdeel ’s-Heerenberg) op de daarvoor aangewezen openbare plaatsen wordt een recht geheven onder de naam van marktgeld.

Artikel 2 Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degene die de goederen of koopwaren uitstalt of de in artikel 3 bedoelde ruimte gebruikt.

Artikel 3 Maatstaf van heffing

 • 1.

  Het marktgeld wordt bepaald aan de hand van het aantal strekkende meters ingenomen ruimte.

 • 2.

  Onder ingenomen ruimte wordt mede begrepen de ruimte, welke wordt ingenomen door voertuigen waarmede koopwaren worden aan- c.q. afgevoerd, alsmede de ruimte welke wordt ingenomen voor opslag van een reservevoorraad van koopwaren, al dan niet op of in voertuigen, tafels en dergelijke geplaatst.

 • 3.

  Het aantal strekkende meters wordt berekend over de grootste lengte van de ingenomen ruimte.

Artikel 4 Tarief wekelijkse markt ’s-Heerenberg

 • 1.

  Het marktgeld bedraagt voor het hebben van een “losse standplaats” € 5,00 per strekkende meter of gedeelte daarvan bij een maximale diepte van de ingenomen ruimte van 2 ½ meter, met dien verstande dat het minimum marktgeld € 20,00 bedraagt.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het 1e lid bedraagt het marktgeld voor het hebben van een “vaste standplaats” € 28,28 per kwartaal, per strekkende meter of gedeelte daarvan bij een maximale diepte van de ingenomen ruimte van 2 ½ meter, met dien verstande dat het minimum marktgeld € 113,12 per kwartaal bedraagt.

 • 3.

  Indien de diepte van de ingenomen ruimte op enig punt meer bedraagt dan 2 ½ meter, wordt het tweevoud van het onder lid 1 en 2 genoemde marktgeld geheven.

 • 4.

  Het tarief voor een standwerker (bij gebruik van maar een meter) bedraagt € 10,00.

Artikel 5 Wijze van heffing

Het marktgeld wordt geheven bij wege van een mondeling dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De rechten zijn verschuldigd bij aanvang van de dienstverlening.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat er ten aanzien van de belasting aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 7 Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het marktgeld worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 5:

  • a.

   mondeling wordt gedaan: op het moment van doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan: op het moment van uitreiken van de kennisgeving, danwel in

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Voor marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de marktgelden.

Artikel 10 Overgangsrecht

 • 1.

  De “Verordening Marktgelden 2018”, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 30 november 2017, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid, genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van heffing is 1 januari 2019.

Artikel 12 Citeerartikel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening Marktgelden 2019”.

 

’s-Heerenberg,29 november 2018.

De raad van de gemeente Montferland,

De griffier,

D.Berends

De voorzitter,

mr. P. deBaat MPM