Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Montferland

Subsidieregeling Ondersteuning bij maatschappelijke participatie Montferland 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMontferland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Ondersteuning bij maatschappelijke participatie Montferland 2019
CiteertitelSubsidieregeling Ondersteuning bij maatschappelijke participatie Montferland 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpSubsidieregeling Ondersteuning bij maatschappelijke participatie Montferland 2019

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Montferland/CVDR608988/CVDR608988_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-01-201901-01-2019Nieuwe regeling

18-12-2018

gmb-2019-12398

18b0022270

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Ondersteuning bij maatschappelijke participatie Montferland 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland;

 

gelet op artikel 3 van de algemene subsidieverordening Montferland 2018;

Besluit:

 

vast te stellen de “Subsidieregeling Ondersteuning bij Maatschappelijke Participatie Montferland 2019”:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV: Algemene Subsidieverordening Montferland 2018.

 • b.

  Vaste grondslagsubsidies: subsidies die worden berekend op basis vaste normen.

 • c.

  Budgetsubsidies: subsidies die worden bepaald aan de hand van de begroting van de aanvragende instelling voor activiteiten die op grond van deze regeling subsidiabel zijn.

 • d.

  Algemene reserve: Gereserveerde middelen zonder specifiek doel.

 • e.

  Doelreserve: gereserveerde middelen voor een specifiek doel.

 • f.

  Deelnemer: inwoners van de gemeente die op de peildatum actief deelneemt aan de subsidiabele activiteiten.

 • g.

  Peildatum: 1 januari van het kalenderjaar waarin de subsidieaanvraag is ontvangen;

 • h.

  Maatschappelijke ondersteuning: ondersteuning van inwoners die niet op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving.

 • i.

  Maatschappelijke Participatie: deelnemen aan de samenleving.

 • j.

  Maatschappelijke opvang: ondersteuning van inwoners met een meervoudige complexe zorgvraag.

 • k.

  Mantelzorg: vrijwillige zorg verleend door familie of sociaal netwerk.

 • l.

  Seniorenvereniging: een vrijwilligersorganisatie die zich op basis van haar statutaire doelstelling richt op het versterken van de eigen kracht en de maatschappelijke participatie van ouderen.

 • m.

  Vrijwilligerswerk: maatschappelijke activiteiten uitgevoerd door personen zonder daarvoor betaling te ontvangen.

 • n.

  Gespecialiseerd ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers van mensen met een psychische beperking: vraaggericht aanbod dat onder andere kan bestaan uit informatie en advies, educatie, emotionele ondersteuning, lotgenotencontact.

 • o.

  Algemeen ondersteuningsaanbod mantelzorgers: vraaggericht aanbod dat onder andere kan bestaan uit informatie en advies, educatie, emotionele ondersteuning, lotgenotencontact, praktische ondersteuning.

 • p.

  Respijtzorg thuis: praktische ondersteuning in de thuissituatie ter ontlasting van de mantelzorger.

 • q.

  Een gevarieerd aanbod gericht op participatie en activering van kwetsbare doelgroepen: Het  zowel op individuele basis als in groepsverband aanbieden van ondersteuning gericht op deelname aan de samenleving alsmede het functioneren daarin.

 • r.

  Gezondheid: het vermogen zich aan te passen en zelf regie te voeren over het eigen leven in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen.

 • s.

  Sociaal Team / Afdeling Zorg: Gemeentelijke uitvoeringsorganisatie voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdwet.

 • t.

  Laag inkomen: inkomen tot maximaal 120% van het sociaal minimum.

 • u.

  Sociaal minimum: het wettelijk bestaansminimum dat in de landelijke politieke besluitvorming is vastgesteld. Tot aan de pensioengerechtigde leeftijd is het sociaal minimum gelijk aan de hoogte van de bijstandsuitkering en vanaf de pensioengerechtigde leeftijd aan het AOW-pensioen.

 • v.

  Algemene voorzieningen: aanbod van diensten of activiteiten dat, zonder voorafgaand onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers, toegankelijk is en dat gericht is op maatschappelijke ondersteuning.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Subsidiabele Activiteiten

Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor activiteiten op de volgende terreinen:

 • a.

  Maatschappelijke ondersteuning. Hiertoe worden gerekend: diverse vormen van mantelzorgondersteuning, vrijwilligersondersteuning en maatschappelijke opvang;

 • b.

  Maatschappelijke participatie. Hiertoe worden gerekend: sociaal raadsliedenwerk en individuele- en groepsgewijze participatie-ondersteuning;

 • c.

  Gezondheid: Hiertoe worden gerekend preventieve en voorlichtingsactiviteiten gericht op bewustwording van de inwoners, jeugdgezondheidszorg en ondersteuning infrastructuur in de eerste lijn.

 • d.

  Het bestrijden van armoede en het voeren van een integraal schuldhulpverleningsbeleid.

 • e.

  Algemene voorzieningen: Hiertoe worden onder anderen gerekend: Lichte persoonlijke ondersteuning, voorlichting & advies, informele zorg, praktische hulp, ontmoeting, lotgenotencontact en maatjesprojecten.

Artikel 4. Doelgroepen

 • 4.1.

  Subsidie wordt primair verstrekt aan in Montferland gevestigde rechtspersonen die zich op grond van hun statutaire doelstelling bezig houden met de activiteiten als bedoeld in artikel 3.

 • 4.2

  Secundair wordt subsidie verstrekt aan bewonersgroepen of anderszins aan het particulier initiatief in geval van algemene voorzieningen zoals bedoeld in artikel 3.

 • 4.3.

  Regionale of landelijke instellingen kunnen worden gesubsidieerd voor activiteiten in de gemeente Montferland of ten behoeve van inwoners met een beperking, afkomstig uit de gemeente Montferland.

Artikel 5. Subsidiegrondslagen

 • 5.1.

  Voor de berekening van de hoogte van de jaarlijkse subsidies zal de onderstaande tabel worden gehanteerd:

   

  1. Maatschappelijke ondersteuning

   

  a. Mantelzorg

  Voor het aanbieden van een gespecialiseerd ondersteuningsaanbod t.b.v. specifieke mantelzorgers rondom mensen met psychische en/of ernstige psychiatrische beperkingen:

   

  Voor het aanbieden van een lokaal gevarieerd algemeen ondersteuningsaanbod aan mantelzorgers:

   

  Voor respijtzorg thuis ter ondersteuning van mantelzorgers.

   

  b. Vrijwilligersondersteuning

  Voor het aanbieden van een gevarieerd aanbod op het terrein van vrijwilligersondersteuning.

   

  Voor het verlenen van slachtofferhulp

   

   

   

  2. Maatschappelijke participatie

  Voor het aanbieden van een gevarieerd aanbod gericht op participatie en activering van kwetsbare doelgroepen.

   

  Seniorenverenigingen

  Basisbedrag

  +

  Bedrag per deelnemer, woonachtig in Montferland en op de peildatum 65 jaar of ouder.

  Voorwaarden zijn dat er minimaal 10 deelnemers zijn en frequent (minimaal 15 momenten per jaar) activiteiten worden georganiseerd die passen bij de doelstellingen t.a.v. versterking eigen kracht en maatschappelijke participatie.

  +

  Bijdrage in de huisvestingskosten

   

  3. Gezondheid

   

  1 jaarlijks basisbedrag per vereniging voor activiteiten in het kader van eerste hulp bij ongevallen (EHBO) en aanwezigheid bij evenementen.

  +

  Bijdrage in de huisvestingskosten

   

  Voor de uitvoering van activiteiten op het terrein van de jeugdgezondheidszorg.

   

  Voor het verzorgen van voorlichtingsactiviteiten gericht op de bevordering van gezondheid.

   

  Voor het realiseren van een sluitend netwerk van AED-apparatuur

   

  4. Het bestrijden van armoede en het voeren van een integraal schuldhulpverleningsbeleid

   

  Stichting leergeld de Liemers

  Stichting Leergeld de Liemers heeft als doel te voorkomen dat kinderen in een sociaal isolement terechtkomen.

   

  Solidariteitsfonds

  Het verlenen van geldelijke steun aan individuele inwoners van Montferland om het maatschappelijk functioneren te verbeteren waar dit in ernstige mate ontbreekt en het verlenen van geldelijke steun aan verenigingen, stichtingen of instellingen met

  eenzelfde doelstelling als hiervoor genoemd.

   

  Ondersteuning in natura

  Het verlenen van steun in natura aan individuele inwoners van Montferland die in armoede leven.

   

  5. Algemene voorzieningen

  Voor de uitvoering van activiteiten die vallen onder de definitie van algemene voorzieningen, gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid en zelfstandig functioneren in de samenleving, het bieden van contactgelegenheid (ontmoeting) en van waaruit informele zorg aan elkaar geboden wordt, en in geval van jeugd/jongeren: het bieden van mogelijkheden tot ontplooiing, grenzen leren kennen en opvoedingsondersteuning

  Per kalenderjaar

   

   

  budgetsubsidie

   

   

   

  budgetsubsidie

   

   

  budgetsubsidie

   

   

  budgetsubsidie

   

   

  € 0,24

  per inwoner op de peildatum

   

   

  budgetsubsidie

   

   

  € 500,00

   

   

  € 5,00

   

   

   

   

   

   

  € 550,00

   

   

   

  450,00

   

   

  € 550,00

   

   

  Budgetsubsidie

   

   

  Budgetsubsidie

   

   

  Budgetsubsidie

   

   

   

   

   

  budgetsubsidie

   

   

   

  € 1.000,00

   

   

   

   

   

   

  Budgetsubsidie

   

   

   

  budgetsubsidie

Artikel 6. Het aanvragen van subsidie

Subsidieaanvragen op basis van deze subsidieregeling worden bij voorkeur digitaal ingediend met gebruikmaking van een door de gemeente vastgesteld aanvraagformulier.

Artikel 7. Beschikken op subsidieaanvragen

 • 7.1.

  Voor subsidieaanvragen voor activiteiten waarvoor een vaste subsidiegrondslag geldt, en die voor 1 mei voorafgaand aan het subsidiejaar zijn ingediend zal een besluit worden genomen tot subsidieverlening dan wel subsidieweigering voor 1 augustus van het betreffende jaar onder voorbehoud dat de gemeenteraad voldoende middelen hiervoor beschikbaar stelt in de gemeentebegroting;

 • 7.2.

  Op subsidieaanvragen voor activiteiten waarvoor een budgetsubsidie kan worden verleend wordt voor 1 januari van het betreffende subsidiejaar beschikt.

Artikel 8. Aanvullende weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 9, tweede lid, aanhef en onder g van de ASV kan subsidieverlening worden geweigerd indien:

 • a.

  aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor een incidentele subsidie wordt aangevraagd ook zonder subsidie kunnen worden uitgevoerd;

 • b.

  de algemene reserve van de aanvrager meer bedraagt dan 10% van de aangevraagde jaarlijkse subsidie;

 • c.

  met de activiteiten waarvoor subsidie is gevraagd is begonnen alvorens op de aanvraag is beschikt;

 • d.

  de activiteiten in belangrijke mate een politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke boodschap hebben;

 • e.

  de activiteiten al op grond van een andere subsidieregeling voor subsidieverlening in aanmerking zijn gebracht.

 • f.

  Het onvoldoende aannemelijk is dat de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd structureel en effectief bijdraagt aan de gemeentelijke doelstelling.

Artikel 9. Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 9.1.

  Voor de uitvoering van deze subsidieregeling stellen burgemeester en wethouders jaarlijks een subsidieplafond in na vaststelling van de gemeentebegroting.

 • 9.2.

  Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie, geschiedt in volgorde van de door burgemeester en wethouders aangebrachte rangschikking. Bij de verdeling van het subsidieplafond voor periodieke subsidies zal prioriteit worden gegeven aan activiteiten die in het verleden hun waarde voor de lokale gemeenschap hebben bewezen.

 • 9.3.

  Bij de rangschikking van de aanvragen om budgetsubsidies beoordelen burgemeester en wethouders de mate waarin de activiteiten bijdragen aan de gemeentelijke subsidiedoelstellingen.

Artikel 10. Aanvullende procesregels

 • 10.1.

  Het college dient onverwijld in kennis te worden gesteld als de activiteiten waarvoor subsidie is verleend geen doorgang kunnen vinden of anders plaatsvinden dan op de wijze zoals in de subsidieaanvraag is vermeld.

 • 10.2.

  Bij de aanvraag tot subsidievaststelling vermelden instellingen alle beleidsinformatie die het college nodig oordeelt voor het meten van de maatschappelijke effecten van de toegekende subsidies.

 • 10.3.

  Aan instellingen die een budgetsubsidie ontvangen boven de € 50.000,00 wordt het verleende subsidiebedrag in vier gelijke delen als kwartaalvoorschot beschikbaar gesteld.

 • 10.4.

  Subsidies als bedoeld in artikel 14 van de ASV die meer bedragen dan € 50.000,00 kunnen jaarlijks worden geïndexeerd.

Artikel 11. Besluit tot subsidievaststelling

 • 11.1.

  Subsidies die per kalenderjaar worden verstrekt en maximaal € 5.000,-- bedragen worden direct vastgesteld.

 • 11.2.

  Bij subsidies die per kalenderjaar worden verstrekt voor meer dan € 5.000,-- dient de subsidieontvanger een aanvraag tot vaststelling in naar analogie van art. 13 en 14 van de ASV.

Artikel 12. Overgangs- en Slotbepalingen

 • 12.1.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: “Subsidieregeling Ondersteuning bij Maatschappelijke Participatie Montferland 2019”.

 • 12.2.

  De regeling treedt in werking op 1 januari 2019, en wordt voor het eerst toegepast op subsidieaanvragen voor activiteiten in 2020.

   

Aldus besloten op: 18 december 2018

Burgemeester en wethouders van Montferland

De secretaris,

T.M.J.M.Evers

De burgemeester,

mr. P. deBaat MPM

Toelichting bij subsidieregeling “Ondersteuning bij Maatschappelijke Participatie”

Algemeen

De gemeenteraad heeft bij het ondersteuningsaanbod voor inwoners bij hun maatschappelijke participatie de volgende doelen geformuleerd:

 • a.

  Minder mantelzorgers geven aan de zorg als zwaar te ervaren;

 • b.

  De vrijwillige inzet door inwoners van Montferland neemt toe en zo veel mogelijk vrijwilligersvacatures zijn vervuld;

 • c.

  Het aantal inwoners dat een beroep moet doen op voorzieningen voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen neemt af;

 • d.

  In regionaal verband zijn voldoende opvangplaatsen beschikbaar;

 • e.

  Het bestrijden van armoede en het voeren van een integraal schuldhulpverleningsbeleid.

De subsidieregeling “Ondersteuning bij maatschappelijke participatie” is van toepassing op subsidieaanvragen voor activiteiten op het terrein van maatschappelijke ondersteuning, maatschappelijke participatie, bevordering gezondheid, armoedebestrijding en schuldhulpverlening zoals nader omschreven in artikel 3 van de regeling. Op deze subsidies is tevens de Algemene Subsidieverordening Montferland 2016 van toepassing.

 

De begrippen die in deze regeling worden gebruikt zijn nader omschreven in artikel 1 van de subsidieregeling.

Subsidiabele activiteiten

 • a.

  Maatschappelijke ondersteuning

  Hiertoe wordt gerekend:

  • het bieden van een ondersteuningsaanbod aan mantelzorgers,

  • het bieden van een ondersteuningsaanbod aan vrijwilligers,

  • maatschappelijke opvang (opvang van dak en thuislozen door centrumgemeente Doetinchem)

 • b.

  Maatschappelijke participatie:

  Hiertoe wordt gerekend:

  • Zowel individuele als groepsgerichte activiteiten gericht op het functioneren in, en het deelnemen van inwoners aan de samenleving.

  • de activiteiten van seniorenverenigingen.

 • c.

  Gezondheidsbevordering

  Hiertoe wordt gerekend:

  • de jeugdgezondheidszorg, epidemiologie, infectieziekten -bestrijding en hulpverlening bij rampen;

  • voorlichtingsactiviteiten omtrent gezonde leefstijl;

  • de activiteiten van de EHBO-verenigingen;

  • het verlenen van slachtofferhulp;

  • activiteiten gericht op het realiseren van een sluitend netwerk van AED-apparatuur.

 • d.

  Armoedebestrijding en schuldhulpverlening

  Hiertoe wordt gerekend:

  • de activiteiten gericht op de bestrijding en/of preventie van armoede;

  • de activiteiten gericht op de bestrijding en/of preventie van schulden;

  • de activiteiten gericht op de bevordering van de participatie aan de samenleving door inwoners met een laag inkomen en/of schulden;

  • de activiteiten gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid en de eigen kracht van inwoners met een laag inkomen en/of schulden;

  • Verstrekkingen in natura ter ondersteuning van gezinnen die in armoede leven.

 • e.

  Algemene voorzieningen

  Hiertoe worden gerekend:

  • Algemene inloopactiviteiten voor ontmoeting, zoals koffie-ochtenden, samen koken

  • Voorlichting en adviesactiviteitenPraktische hulpdiensten voor en door inwoners

  • Maatjesprojecten (zoals sociale activiteiten, gezelschap bij ziekte)

Subsidiegrondslagen

De grondslagen die op basis van deze regeling kunnen worden verstrekt voor de periodieke subsidies bestaan uit budgetsubsidies en vaste normbedragen.

Voor activiteiten die door beroepskrachten worden uitgevoerd is als grondslag de budgetsubsidie gekozen. Hierdoor kan de hoogte van de subsidie worden afgestemd op de activiteiten van de gesubsidieerde instelling. Bij het besluit tot subsidieverlening wordt aangegeven welke resultaten met de inzet van de subsidie worden beoogd. Tevens wordt aangegeven welke beleidsinformatie de gesubsidieerde instelling moet leveren om te kunnen toetsen of de inzet van de subsidie daadwerkelijk leidt tot het realiseren van de beoogde resultaten. De activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd zullen mede worden beoordeeld op basis van de bijdrage die deze – naar verwachting – zullen leveren aan de gewenste cultuuromslag in de samenleving waarbij activiteiten vooral zijn gericht op behoud en/of herstel van de zelfstandigheid van de inwoners. Van zorgen voor.....naar zorgen dat.....Het is denkbaar dat subsidiabele activiteiten zich over meerdere jaren uitstrekken.

Vaste normbedragen zijn in de regeling opgenomen voor activiteiten op het terrein van slachtofferhulp, seniorenverenigingen, en EHBO-verenigingen.

Het aanvragen van subsidie

Op grond van de algemene subsidieverordening Montferland 2016 worden aanvragen om periodieke subsidie ingediend voor 1 mei van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt gevraagd. De gemeente Montferland werkt zo veel mogelijk digitaal. Aanvragen worden bij voorkeur digitaal ingediend met gebruikmaking van een door de gemeente vastgesteld aanvraagformulier.

Subsidieplafond

Burgemeester en wethouders stellen na vaststelling van de gemeentebegroting een subsidieplafond vast voor de uitvoering van deze regeling. Dit subsidieplafond bestaat uit drie deelbudgetten op basis van de indeling van de activiteiten zoals beschreven in artikel 3.

Voor activiteiten waarvoor een budgetsubsidie kan worden verleend zal overleg plaatsvinden met de aanvrager alvorens een besluit tot subsidieverlening dn wel subsidieweigering zal worden genomen. De aanvragen zullen worden getoetst aan de uitgangspunten en doelstellingen van deze subsidieregeling. Bij gelijke beoordeling geldt dat prioriteit zal worden gegeven aan bestaande activiteiten waarvan reeds is aangetoond dat deze bijdragen aan het doel van de subsidieregeling. Als laatste criterium geldt de volgorde van ontvangst van de subsidieaanvragen.

Indexering van periodieke subsidies

Subsidies als bedoeld in artikel 14 van de ASV, en dan met name de periodieke budgetsubsidies kunnen jaarlijks worden geïndexeerd. De hoogte van het indexeringspercentage wordt bepaald aan de hand van het samengestelde gewogen gemiddelde van de volgende indexcijfers:

 • Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (IMOC), weging 1/3 deel;

 • Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers, weging 2/3 deel.

Algemene Reserve

Subsidies als bedoeld in artikel 14 van de Algemene Subsidieverlening kunnen worden geweigerd als de algemene reserve van de aanvrager meer bedraagt dan 10% van de aangevraagde jaarlijkse subsidie. Achtergrond van deze bepaling is dat instellingen die reeds op ruime schaal door de gemeente worden gesubsidieerd (jaarlijks meer dan € 50.000,00) in staat worden geacht activiteiten zelf te kunnen bekostigen als de vrij besteedbare algemene reserve meer bedraagt dan 10% van de jaarlijkse subsidie.

Subsidieregister

Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks na vaststelling van de gemeentebegroting een subsidieregister vast waarin de subsidies zijn opgenomen die op grond van deze regeling zijn verleend. Daarin wordt teven aangegeven voor welke activiteiten deze subsidies zijn verleend.

Overgangs- en slotbepalingen

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2019. De regeling is van toepassing op de afhandeling van subsidieaanvragen voor activiteiten vanaf 1 januari 2020. Aanvragen voor jaarlijkse subsidies t.b.v. activiteiten in 2020 moeten voor 1 mei 2019 worden ingediend. Deze worden afgehandeld op basis van de nieuwe subsidieregeling Ondersteuning bij Maatschappelijke Participatie Montferland 2019.

 

Alle subsidies voor activiteiten die plaatsvinden tot en met 31 december 2019 worden getoetst op basis van de subsidieregeling Ondersteuning bij Maatschappelijke Participatie Montferland 2018. Aangezien de vaststelling van subsidies voor activiteiten in 2019 pas in 2020 kan plaatsvinden zal deze regeling eind 2020 worden ingetrokken.