Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nederweert

Verordening doelgroepen sociale woningbouw gemeente Nederweert 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNederweert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening doelgroepen sociale woningbouw gemeente Nederweert 2010
CiteertitelVerordening doelgroepen sociale woningbouw Nederweert 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Verordening doelgroepen sociale woningbouw gemeente Nederweert 2018.

De regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet
  2. Wet op de Ruimtelijke Ordening
  3. Besluit ruimtelijke ordening, art. 1.1.1, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-12-201002-11-2018nieuwe regeling

09-11-2010

Weekblad, 02-12-2010

2010-73; 9d

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening doelgroepen sociale woningbouw gemeente Nederweert 2010

De raad van de gemeente Nederweert

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 oktober 2010 nr.2010-73;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 1.1.1, eerste lid onder d en e van het Besluit  ruimtelijke ordening

 

B E S L U I T

Vast te stellen de “ Verordening doelgroepen sociale woningbouw gemeente Nederweert 2010 “

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

Sociale huurwoning: een huurwoning van een toegelaten instelling met een aanvangshuur onder de grens als bedoeld in artikel 13, eerste lid onder a van de Wet op de huurtoeslag;

Sociale koopwoning: een koopwoning met een koopprijs vrij op naam van ten hoogste het betreffende bedrag als genoemd in artikel 26, tweede lid onder g van het Besluit beheer sociale huursector.

Toegelaten instelling: een instelling die opereert onder het Besluit beheer sociale huursector en die is toegelaten tot de gemeente Nederweert.

Huishouden:een huishouden, bestaande uit een natuurlijk persoon en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner, of degene die met hem een gezamenlijke huishouding voert of zal gaan voeren in de te huren of aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen.

Er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde huishouden behoren.

Peiljaar inkomen( s ):indien de datum van de start van de inschrijfprocedure voor een sociale koopwoning in de eerste helft van het kalenderjaar ligt: het kalenderjaar dat twee jaar voorafgaat aan het jaar waarin deze datum ligt; indien de datum van de start van de inschrijfprocedure in de tweede helft van het kalenderjaar ligt: het kalenderjaar dat voorafgaat aan het jaar waarin deze datum ligt.

Inkomen( s ):verzamelinkomen van de tot het huishouden behorende personen in het berekeningsjaar( in geval van een sociale huurwoning ) of peiljaar( in geval van een sociale koopwoning ) op basis van de Wet op de inkomstenbelasting 2001 of, wanneer geen inkomstenbelasting wordt geheven, het belastbare loon volgens de Wet op de loonbelasting 1964.

Huurgrens huurtoeslag: het in artikel 13, eerste lid onder a van de Wet op de huurtoeslag opgenomen huurbedrag per maand, dat jaarlijks door het Rijk wordt geïndexeerd.

Artikel 2 Doel

De gemeenteraad van Nederweert geeft in deze verordening uitvoering aan het gestelde in het artikel 1.1.1, eerste lid, onder d en e, van het Besluit ruimtelijke ordening.

Artikel 3 Doelgroep sociale huurwoningen

De doelgroep voor sociale huurwoningen met een huurprijs lager dan de huurgrens huurtoeslag zijn huishoudens met een (gezamenlijk) inkomen lager dan € 33.000,-- per jaar.

Artikel 4 Doelgroep sociale koopwoningen

De doelgroep voor sociale koopwoningen zijn personen die op het moment van de start van de inschrijfprocedure voor de sociale koopwoning nog nooit ( mede ) eigenaar zijn geweest van een woning, dan wel eigenaar zijn ( geweest ) van een koopwoning en  aantoonbaar aangewezen zijn op een sociale koopwoning;

Het inkomen van de betreffende persoon/personen over het peiljaar mag maximaal  € 50.000,-- bedragen.

Artikel 5 Instandhouding

Sociale huurwoningen dienen gedurende een termijn van tenminste 10 jaar na ingebruikname voor de doelgroep beschikbaar te blijven.

Sociale koopwoningen dienen gedurende een termijn van tenminste 5 jaar na ingebruikname voor de doelgroep beschikbaar te blijven.

Artikel 6 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leidt af te wijken van deze verordening.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 19 november 2010.

Artikel 8 Titel

Deze verordening kan worden aangehaald als “ Verordening doelgroepen sociale woningbouw gemeente

Nederweert 2010 “.

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Nederweert in de openbare vergadering van 9 november 2010.

De raadsgriffier,             De voorzitter,

E.G. Schrier                     H.F.M. Evers