Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nederweert

Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNederweert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2012
CiteertitelVerordening onroerende-zaakbelastingen 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Verordening onroerende-zaakbelastingen 2013.

Deze regeling vervangt de Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2011.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 220
 2. Gemeentewet, art. 220a
 3. Gemeentewet, art. 220b
 4. Gemeentewet, art. 220c
 5. Gemeentewet, art. 220d
 6. Gemeentewet, art. 220e
 7. Gemeentewet, art. 220f
 8. Gemeentewet, art. 220g
 9. Gemeentewet, art. 220h
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-201101-01-2013nieuwe regeling

20-12-2011

Weekblad, 29-12-2011

2011-78; 9e

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2012

De raad van de gemeente Nederweert;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 december 2011,

nummer B&W-;

Gelet op de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet;

B E S L U I T :

Vast te stellen de:

"Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2012"

Artikel 1 Belastingplicht

 • 1

  Onder de naam 'onroerende-zaakbelastingen' worden voor binnen de gemeente gelegen onroerende zaken twee directe belastingen geheven:

  a. een gebruikersbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar een onroerende zaak die niet in hoofdzaak tot woning dient, al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht, gebruikt, verder te noemen: gebruikersbelasting;

  b. een eigenarenbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van een onroerende zaak het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, verder te noemen: eigenarenbelasting.

 • 2

  Bij de gebruikersbelasting wordt:

  a. gebruik door degene aan wie een deel van een onroerende zaak in gebruik is gegeven (verder: de gebruiker), aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft gegeven (verder: de gebruikgever); de gebruikgever is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op de gebruiker;

  b. het ter beschikking stellen van een onroerende zaak voor volgtijdig gebruik aangemerkt als gebruik door degene die de onroerende zaak ter beschikking heeft gesteld; degene die de onroerende zaak ter beschikking heeft gesteld is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene aan wie die zaak ter beschikking is gesteld.

 • 3

  Voor de eigenarenbelasting wordt als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt degene die bij het begin van het kalenderjaar als zodanig in de basisregistratie kadaster is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.

Artikel 2 Belastingobject

 • 1

  Als onroerende zaak wordt aangemerkt de onroerende zaak, bedoeld in hoofdstuk III van de Wet waardering onroerende zaken.

 • 2

  Een onroerende zaak dient in hoofdzaak tot woning indien de waarde die op grond van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken is vastgesteld voor die onroerende zaak in hoofdzaak kan worden toegerekend aan delen van die onroerende zaak die dienen tot woning dan wel volledig dienstbaar zijn aan woondoeleinden

Artikel 3 Maatstaf van heffing

 • 1

  De heffingsmaatstaf is de op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken voor de onroerende zaak vastgestelde waarde voor het kalenderjaar, bedoeld in artikel 1.

 • 2

  Als voor een onroerende zaak geen waarde is vastgesteld op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken wordt de heffingsmaatstaf van die onroerende zaak bepaald met overeenkomstige toepassing van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 17, 18 en 20,

  tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken.

Artikel 4 Vrijstellingen

 • 1

  In afwijking in zoverre van artikel 3 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf buiten aanmerking gelaten, voor zover dit niet al is gebeurd bij de bepaling van de in dat artikel bedoelde waarde, de waarde van:

  a. ten behoeven van de land- of bosbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond daaronder mede begrepen de open grond, alsmede de ondergrond van glasopstanden, die bedrijfsmatig aangewend wordt voor de kweek of teelt van gewassen, zonder daarbij de ondergrond als voedingsbodem te gebruiken;

  b. glasopstanden, die bedrijfsmatig worden aangewend voor de kweek of teelt van gewassen, voor zover de ondergrond daarvan bestaat uit de in onderdeel a bedoelde grond;

  c. onroerende zaken die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor het houden van openbare bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard, een en ander met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning;

  d. één of meer onroerende zaken die deel uitmaken van een op de voet van de Natuurschoonwet 1928 aangewezen landgoed dat voldoet aan de voorwaarden genoemd in artikel 8 van het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928, met uitzondering van de daarop voorkomende gebouwde eigendommen;

  e. natuurterreinen, waaronder mede worden verstaan duinen, heidevelden, zandverstuivingen, moerassen en plassen, die door rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid welke zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het behoud van natuurschoon ten doel stellen, beheerd worden;

  f. openbare land- en waterwegen en banen voor openbaar vervoer per rail, een en ander met inbegrip van kunstwerken;

  g. waterverdedigings- en waterbeheersingswerken die worden beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van de delen van zodanige werken die dienen als woning;

  h. werken die zijn bestemd voor de zuivering van riool- en ander afvalwater en die worden beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van de delen van zodanige werken die dienen als woning;

  i. werktuigen die van een onroerende zaak kunnen worden afgescheiden zonder dat beschadiging van betekenis aan die werktuigen wordt toegebracht en die niet op zichzelf als gebouwde eigendommen zijn aan te merken.

  j. onroerende zaken voor zover die bestemd zijn te worden gebruikt voor de publieke dienst van de gemeente, met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die bestemd zijn te worden gebruikt voor het geven van onderwijs;

  k. straatmeubilair, waaronder begrepen alle zodanige gebouwde eigendommen - niet zijnde gebouwen - welke zijn geplaatst voor het belang van het publiek, ten dienste van het verkeer of ter verfraaiing van de gemeente, zoals lichtmasten, verkeersinstallaties, standbeelden, monumenten, fonteinen, banken, abri's, hekken en palen;

  l. plantsoenen, parken en waterpartijen, die bij de gemeente in beheer zijn of waarvan de gemeente het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning;

  m. begraafplaatsen, urnentuinen en crematoria, met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning

 • 2

  De vrijstelling voor de in onderdeel j van het eerste lid bedoelde onroerende zaken voor de eigenarenbelasting geldt niet voor zover de gemeente van die zaken niet het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.

 • 3

  In afwijking in zoverre van artikel 3 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf voor de gebruikersbelasting buiten aanmerking gelaten de waarde van gedeelten van de onroerende zaak die in hoofdzaak tot woning dienen dan wel in hoofdzaak dienstbaar zijn aan woondoeleinden.

Artikel 5 Belastingtarieven

 • 1

  Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage bedraagt voor:

  a. de gebruikersbelasting 0,1986%;

  b. de eigenarenbelasting

   - voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,1145 %;

   - voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,2104 %.

 • 2

  Voor belastingbedragen tot € 5,00 vindt geen invordering plaats. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van op een aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen onroerende-zaakbelastingen of andere heffingen aangemerkt als één belastingbedrag.

Artikel 6 Wijze van heffing

De belastingen worden bij wege van aanslag geheven.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in drie gelijke termijnen waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de tweede maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens twee maanden later.

 • 2

  In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, minder is dan € 3.500,00, en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in tien gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens één maand later.

 • 3

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven voor de heffing en de invordering van de onroerende-zaakbelastingen.

Artikel 9 Overgangsrecht

De 'Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2011 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 10, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking

 • 2

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: 'Verordening onroerende-zaakbelastingen 2012'

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 december 2011.

De raad voornoemd,

De raadsgriffier,                    De voorzitter,

E. Schrier                                H.F.M. Evers

1  

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2012

Indeling tarieventabel

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 Leegstandwet

Hoofdstuk 12 Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 13 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 14 Kansspelen

Hoofdstuk 15 Telecommunicatie

Hoofdstuk 16 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 17 Naturalisatie en optie

Hoofdstuk 18 Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Beoordelen conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 7 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 8 Sloopmelding

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk 5 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of voor de registratie van een partnerschap:

1.1.1.1 binnen de normale kantooruren (met uitzondering van de aangewezen tijden waarop kostenloze voltrekking c.q. registratie plaatsvindt) € 270,00

1.1.1.2 buiten de normale kantooruren € 420,00

1.1.1.3 in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk wetboek € 100,00

1.1.1.4 in het gemeentehuis, “Lieberte Gon”, Milderspaat 1, Nederweert-Eind als bedoeld in artikel 63, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek, op donderdag en op een zaterdag

€ 565,00

€ 610,00

1.1.1.5 in of op een andere locatie binnen het grondgebied van de gemeente (‘huis der gemeente’) als bedoeld in artikel 63, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

1.1.1.5.1 binnen de normale kantooruren € 350,00

1.1.1.5.2 buiten de normale kantooruren € 500,00

1.1.1.6 Het tarief bedraagt voor het ter beschikking stellen van ambtenaren als

getuigen ten behoeve van een huwelijksvoltrekking/ partnerschapsregistratie, per ambtenaar, per 15 minuten € 16,00

1.1.2 Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk of omgekeerd indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op:

1.1.2.1 binnen de normale kantooruren (met uitzondering van de aangewezen tijden waarop kostenloze voltrekking c.q. registratie plaatsvindt) € 270,00;

1.1.2.2 buiten de normale kantooruren € 420,00

1.1.2.3 in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk wetboek € 100,00

1.1.2.4 in het gemeentehuis, “Lieberte Gon”, Milderspaat 1, Nederweert-Eind als bedoeld in artikel 63, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek op donderdag en op een zaterdag € 565,00

€ 610,00

1.1.2.5 in of op een andere locatie binnen het grondgebied van de gemeente (‘huis der gemeente’) als bedoeld in artikel 63, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

1.1.2.5.1 binnen de normale kantooruren € 350,00

1.1.2.5.1 buiten de normale kantooruren € 500,00

1.1.3 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

1.1.3.1 een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering (wit) € 11,00

1.1.3.2 een trouwboekje of partnerschapboekje in een luxe/nubuk uitvoering € 25,00

1.1.3.3 Kalligraferen trouwboekje € 8,00

1.1.3.4 een verklaring huwelijksbevoegdheid € 21,20

 

1.1.4 Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen van gemeentewege in de registers van de burgerlijke stand zonder dat van het resultaat een authentiek uittreksel uit de registers of een bewijs van inschrijving wordt verlangd, per kwartier of gedeelte daarvan € 16,00

1.1.5 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.2.1.1 tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen € 48,73

1.2.1.2 tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort) € 48,73

1.2.1.3 tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort) € 48,73

1.2.1.4 tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument € 9,37

1.2.1.5 tot het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvingssticker in een reeds uitgegeven reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 € 21,86

1.2.1.6 tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) € 40,05

1.2.1.7 tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) (t/m 13 jaar) € 30,00

1.2.2 De tarieven als genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 alsmede in 1.2.1.7 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van € 49,50

1.2.3 Het tarief als genoemd in 1.2.2 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 1.2.1.4, slechts één keer per reisdocument berekend.

1.2.4 Het tarief als genoemd in onderdeel 1.2.1.5 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingssticker van € 21,83

1.2.5 Indien bij het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken

van een reisdocument of een Nederlands identiteitskaart het oorspronkelijk afgegeven document niet overlegd kan worden, wordt het tarief ter zake verhoogd met € 10,00

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs € 36,70

1.3.2 Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met € 33,50

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

1.4.1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.4 en 1.4.5, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

1.4.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.2.1 tot het verstrekken van gegevens, per mondelinge inlichting € 6,80

1.4.2.2 tot het verstrekken van gegevens, per schriftelijke inlichting € 15,70

1.4.3 Voor de toepassing van onderdeel 1.4.5 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

1.4.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.4.1 tot het verstrekken van gegevens, per mondelinge inlichting € 3,90

1.4.4.2 Tot het verstrekken van gegevens, per schriftelijke inlichting € 12,80

1.4.5 het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier € 16,00

1.4.6 het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van:

1.4.6.1 enkelvoudig bewijs van opneming in de GBA € 8,00

1.4.6.2 een uitreksel van meerder personen wonende aan hetzelfde adres of deel uitmakende van één gezin € 14,50

1.4.6.3 gegevens aan afnemers en bijzondere derden op papier € 2,27

1.4.6.4 verstrekken van persoonslijst, 1e keer gratis, daarna € 6,20

1.4.6.5 een bewijs van Nederlanderschap € 8,00

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

1.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet € 8,00

 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

1.6.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

1.6.1.1 bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

1.6.1.1.1 ten hoogste 100 pagina’s, per pagina € 0,23

met een maximum per bericht van € 4,50

1.6.1.1.2 meer dan 100 pagina’s € 22,50

1.6.1.2 bij verstrekking anders dan op papier € 4,50

1.6.1.3 dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking € 22,50

1.6.2 Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

1.6.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens € 4,50

1.6.3.1 Indien het verzet als bedoeld in artikel 1.6.3 gegrond wordt verklaard vindt volledige restitutie plaats van de leges als bedoeld in dat artikel

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.7.1.1 een afschrift van de programmabegroting of productraming € 22,40

1.7.1.2 een afschrift van de gemeenterekening met toelichting € 16,75

1.7.1.3 een afschrift van het burgerjaarverslag € 4,00

1.7.1.4 voor degenen die een jaarabonnement hebben op de agenda van de raad bedraagt het tarief voor de onder 1.7.1.1 bedoelde bescheiden € 11,20

1.7.1.5 de nota evaluatie begroting met bijbehorende bescheiden (=kadernota) € 8,35

1.7.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

tot het verstrekken van

1.7.2.1 een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per pagina € 0,50

1.7.2.2 een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina € 0,50

1.7.2.3 tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

1.7.2.3.1 voor de toezending van agenda’s, voorstellen en notulen van de vergadering van de raad met inbegrip van de bijlagen, per post verzonden, per jaar € 63,25

1.7.2.3.2 het onder 1.7.2.3.1 genoemde abonnement, mits de stukken worden afgehaald, per jaar € 40,50

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.8.1.1 voor het verstrekken van een ongekleurde kaart van een bestemmingsplan per blad € 15,15

1.8.1.2 voor het verstrekken van de voorschriften van een bestemmingsplan € 12,65

1.8.1.3 voor het verstrekken van de toelichting op een bestemmingsplan,

inclusief toelichtend kaartmateriaal € 12,65

1.8.1.4 voor het verstrekken van een bij een bestemmingsplan behorend beeldkwaliteitsplan €12,65

1.8.1.5 voor het verstrekken van een bij een bestemmingsplan behorende bijlage € 12,65

1.8.1.6 voor het verstrekken van een kopie van een aangevraagde of (in ontwerp) verleende omgevingsvergunning, van een gedane melding (Wet milieubeheer of Gebruiksbesluit) of van een bodemonderzoeksrapport, inclusief de daarbij behorende tekeningen (mits maximaal 3 tekeningen groter dan A4)

• tot 20 bedrukte pagina’s of tekeningen

• van 20 tot 50 bedrukte pagina’s of tekeningen

• van 50 tot 100 bedrukte pagina’s of tekeningen

• vanaf 100 bedrukte pagina’s of tekeningen € 12,50

€ 25,00

€ 40,00

€ 60,00

1.8.1.7 voor het verstrekken van een exemplaar van de bouwverordening € 21,70

1.8.1.8 voor het verstrekken van aan- vullingen hiervan per bladzijde of gedeelte daarvan € 0,35

1.8.1.9 tot het verstrekken van kaarten en tekeningen, niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling opgenomen, danwel afdrukken daarvan per kaart of tekening € 2,75;

vermeerderd met € 0,80

voor elke 1.000 cm2 of gedeelte daarvan waarmee de oppervlakte van de kaart, tekening of lichtdruk de 1.000 cm2 te boven gaat;

1.8.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

1.8.2.1 het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (verder WKPB), dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen € 10,60

1.8.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.8.3.1 van en verzoek voor het verstrekken van informatie uit en over de niet gemeentelijke beperkingen, voor ieder daaraan besteed kwartier € 16,00

1.8.3.2 van een verzoek om andere informatie dan uit de WKPB-registratie en WKPB beperkingenregister, voor ieder daaraan besteed kwartier € 16,00

1.8.3.3 van een verzoek om toelichting op het ter inzage verleende dossier € 16,00

1.8.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

1.8.4.1 kadastraal uitreksel persoon, per object € 5,75

1.8.4.2 kadastraal uitreksel object, per object € 5,75

1.8.4.3 kadastrale kaart € 5,75

1.8.4.4 miniluchtfoto € 15,00

1.8.4.5 luchtfoto (onderlegbeeld) € 90,00

1.8.4.6 voor het verstrekken van het in artikel 1.8.4.4 en 1.8.4.5 genoemde op cd-rw € 25,00

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.9.1 tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag zijn rijksleges verschuldigd zoals genoemd in de Wet Justitiële Gegevens j.o. Regeling leges en afdracht vergoeding afgifte verklaring omtrent gedrag voor natuurlijke personen

1.9.2 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

1.9.3 tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening € 8,00

1.9.4 voor het ter legalisatie opzenden van een stuk, onverminderd de daarop vallende kosten, welke voordat de dienst wordt verleend, aan de

aanvrager worden medegedeeld € 14,65

1.9.5 voor het afgeven van een verklaring dat de afbeelding op een stuk de afbeelding is van degene op wiens naam het stuk is gesteld of van degene, die in dat stuk wordt bedoeld € 5,15

1.9.6 voor het waarmerken van een kopie € 5,10

1.9.7 Voor een adreswijziging op een instructiebewijs als bedoeld in artikel 2 van de Wet op het Onderricht Motorrijtuigen € 5,15

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1 Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier of per gedeelte daarvan € 7,85

1.10.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

1.10.2.1 een afschrift of digitalekopie of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per A-4 pagina

per A-3 pagina

exclusief verzendkosten € 0,35

€ 0,70

1.10.2.2 openbare inventarissen op een cd-rom

per stuk exclusief verzendkosten € 17,50

Hoofdstuk 11 Leegstandwet

1.11 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.11.1 tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet € 85,00;

1.11.2 tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet € 85,00

Hoofdstuk 12 Marktstandplaatsen

1.12 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

1.12.1 tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 7 van de Marktverordening gemeente Nederweert 2004 € 18,25

1.12.2 tot het wijzigen van een vergunning als bedoeld in artikel 7 van de Marktverordening gemeente Nederweert 2004 € 10,00

1.12.3 tot het verkrijgen van een standplaatsvergunning buiten de reguliere weekmarkt € 129,25

Hoofdstuk 13 Winkeltijdenwet

1.13 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.13.1 voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet € 15,00

1.13.2 tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.13.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander € 15,00

1.13.3 tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.13.1 bedoelde ontheffing € 15,00

Hoofdstuk 14 Kansspelen

1.14.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

1.14.1.1 voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat € 56,50

1.14.1.2 voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten, voor de eerste speelautomaat € 56,50

en voor iedere volgende speelautomaat € 34,00

1.14.1.3 voor perioden korter dan 12 maanden worden de onder 1.14.1.1 en 1.14.1.2 genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd. Bij intrekking van de vergunning vindt

geen restitutie plaats.

1.14.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning) € 15,00

1.14.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de kansspelen (prijsvraagvergunning) € 15,00

Hoofdstuk 15 Telecommunicatie

1.15.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet € 127,30

1.15.1.1 indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met € 0,2687

1.15.1.2 indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met € 0,0632

1.15.1.3 indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met € 118,40

1.15.1.4 indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

1.15.2 Indien een begroting als bedoeld in 1.15.1.5 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Hoofdstuk 16 Verkeer en vervoer

1.16 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.16.1 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 € 38,75

1.16.2 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement € 38,75

1.16.3 tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) € 45,00

1.16.4 tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) met geneeskundig onderzoek € 100,00

1.16.5 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:8. lid 3

van de APV € 38,75

1.16.6 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 149 van de

Wegenverkeerswet € 38,75

1.16.7 tot het wijzigen van een ontheffing als bedoeld in de onderdelen

1.16.1, 1.16.5 en 1.16.6 € 19,40

1.16.8 Tot het aanstellen van een verkeersregelaar € 0,00

 

 

Hoofdstuk 17 Naturalisatie en optie

1.17 Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verlenen van het Nederlanderschap geldt het tarief dat is opgenomen in artikel 13 Rijkswet op het Nederlanderschap en het besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 of zoals dit Besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

Hoofdstuk 18 Diversen

1.18.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.18.1.1 tot het verkrijgen van een visvergunning € 12,00

1.18.1.2 voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verlenen van een ontheffing voor het laden en/of lossen van vuurwerkartikelen op grond van hoofdstuk 7.5.11 van het ADR (CV 1) € 42,00

1.18.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.18.2.1 (gewaarmerkte)afschriften, afdrukken of fotokopieën (digitaal of op papier) van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke

regeling een tarief is opgenomen

1.18.2.1.1 de eerste 50 pagina’s (1 t/m 50) € 0,35

1.18.2.1.2 de volgende 50 pagina’s (51 t/m 100) € 0,25

1.18.2.1.3 alle volgende pagina’s (vanaf 101) € 0,15

1.18.2.2 afschriften, doorslagen of fotokopieën (digitaal of op papier) van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

1.18.2.2.1 per pagina op papier van A4-formaat van de reader-printer € 0,50

1.18.2.2.2 per pagina op papier van een ander formaat of per pagina van de kleuren-printer € 1,00

1.18.2.3 kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.18.2.1 en 1.18.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk € 2,75

vermeerderd met € 0,80

voor elke 1.000 cm2 waarmee de oppervlakte van de kaart, tekening of lichtdruk de 1.000 cm2 te boven gaat;

1.18.2.4 een vergunning, ontheffing of vrijstelling ingevolge wet, reglement of verordening of een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen € 18,25

1.18.2.5 een vergunning, ontheffing of vrijstelling zoals onder 1.18.2.4 vermeld waarbij een brandveiligheidstoets noodzakelijk is € 22,00

1.18.2.6 stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina € 0,50

1.18.3 voor de afgifte van een beschermhoesje ten behoeve van de documenten op creditcardformaat € 0,50

1.18.4 voor het per telefax opsturen van stukken, voor de eerste A-4 pagina € 2,50

vermeerder met € 0,70

voor elke volgende A-4 pagina

1.18.5 Het tarief bedraagt voor het raadplegen van stukken of voor het in

behandeling nemen van een aanvraag voor het vervaardigen van opgaven, niet elders in deze bijlage genoemd, in het bijzonder belang

van de aanvrager, voor zover de gemeente daartoe niet is gehouden krachtens de haar opgedragen taak en voor zover daarvoor geen afwijkend tarief is voorgeschreven:

1.18.5.1 indien de opgave door een ambtenaar wordt samengesteld of het raadplegen geschiedt door of met bijstand van een ambtenaar, per kwartier of gedeelte daarvan € 7,85

1.18.5.2 indien de opgave door of namens de aanvrager wordt samengesteld of het raadplegen geschiedt zonder bijstand van een ambtenaar, per kwartier

of gedeelte daarvan € 2,65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1 aanlegkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.2 bouwkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.3 sloopkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.4 Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.2 In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3 In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2 Beoordeling conceptaanvraag

2.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

2.2.1 om beoordeling van een schetsplan door de welstandscommissie € 250,00

met dien verstande dat indien een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor een op basis van het schetsplan uitgewerkt bouwplan in behandeling wordt genomen, worden de daarvoor geheven leges met deze leges verrekend;

2.2.2 om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning: 25%

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld

2.2.3 om een beoordeling van een principeverzoek om planologische medewerking € 500,00

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1 Bouwactiviteiten

2.3.1.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.1.1.1 indien de bouwkosten minder dan € 100.000 bedragen:

met een minimum van 2%

€ 275,00

2.3.1.1.2 indien de bouwkosten € 100.000 tot € 1.000.000 bedragen: € 2.000,00

vermeerderd met: 1%

van de bouwkosten hoger dan € 100.000;

2.3.1.1.3 indien de bouwkosten € 1.000.000 tot € 2.000.000 bedragen: €11.000,00

vermeerderd met: 0,8%

van de bouwkosten hoger dan € 1.000.000;

2.3.1.1.4 indien de bouwkosten € 2.000.000 tot € 5.000.000 bedragen: €19.000,00

vermeerderd met: 0,6%

van de bouwkosten hoger dan € 2.000.000;

2.3.1.1.5 indien de bouwkosten € 5.000.000 of meer bedragen: €37.000,00

vermeerderd met: 0,6%

van de bouwkosten hoger dan € 5.000.000, met een maximum van: €100.000,0

2.3.1.1.6 De bouwkosten worden afgerond op duizendtallen.

 

Extra welstandstoets

2.3.1.2 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is voor de 2e welstandstoets

voor de 3e en volgende welstandstoets € 0,00

€ 250,00

Verplicht advies kwaliteitscommissie

2.3.1.3.1 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens het bestemmingsplan voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een BOM+-advies van de regionale kwaliteitscommissie wordt gevraagd € 200,00

2.3.1.3.2 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens de structuurvisie voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een LKM-advies van de regionale kwaliteitscommissie wordt gevraagd € 750,00

Achteraf ingediende aanvraag

2.3.1.4 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 en onderdeel 2.3.7 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouw- c.q. sloopactiviteit: 150%

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

Beoordeling aanvullende gegevens

2.3.1.5 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al verder in behandeling is genomen: € 125,00.

2.3.2 Aanlegactiviteiten

2.3.2.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief: € 250,00

2.3.3 Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouw- of aanlegactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit of een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, onderscheidenlijk b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.3.1 en 2.3.2:

2.3.3.1 indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (buitenplanse afwijking): € 1.250,00

van het op grond van de onderdelen 2.3.1.1 of 2.3.2.1 verschuldigde bedrag;

2.3.3.2 indien met toepassing van artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo voor een bepaalde termijn van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (tijdelijke afwijking): € 400,00

van het op grond van de onderdelen 2.3.1.1 of 2.3.2.1 verschuldigde bedrag;

2.3.4 Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouw- of aanlegactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit of een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, onderscheidenlijk b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.4.1 indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (binnenplanse afwijking): € 400,00

2.3.4.2 indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (buitenplanse kleine afwijking): € 400,00

2.3.4.3 indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (buitenplanse afwijking): €1.520,00

2.3.4.4 indien met toepassing van artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo voor een bepaalde termijn van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (tijdelijke afwijking) € 560,00

2.3.4.5 indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo van het exploitatieplan is afgeweken: € 400,00

2.3.4.6 indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo van een voorbereidingsbesluit is afgeweken: € 400,00

2.3.5 In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief voor een bouwwerk of inrichting in de volgende categorieën bruto vloeroppervlakte:

2.3.5.1 van 0 t/m 100m² € 325,00

2.3.5.2 van 101 t/m 500 m² € 425,00

2.3.5.3 van 501 t/m 2000m² € 775,00

2.3.5.4 van 2001 t/m 5000m² €1.450,00

2.3.5.4 meer dan 5000 m² €1.800,00

2.3.6 Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

2.3.6.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.6.1.1 voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument: € 250,00

2.3.6.1.2 voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een beschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht: € 250,00

2.3.6.2 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

2.3.6.2.1 voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een provinciaal of gemeentelijk monument € 150,00

2.3.6.2.2 voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een provinciaal of gemeentelijk monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht: € 150,00

2.3.7 Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

2.3.7.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief: € 200,00

indien de sloopkosten meer bedragen dan € 50.000,00 vermeerderd met: 0,4%

van de sloopkosten met een maximum van: €2.500,00

2.3.7.2 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk waarvoor ingevolge een provinciale verordening of artikel 8.1.1 van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief: € 200,00

indien de sloopkosten meer bedragen dan € 50.000,00 vermeerderd met: 0,4%

van de sloopkosten met een maximum van: €2.500,00

2.3.7.4 Asbesthoudende materialen

Onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.3.7.1 of 2.3.7.2 bedraagt het tarief, indien de in die onderdelen bedoelde aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarin asbest of een asbesthoudend product aanwezig is: € 125,00

 

2.3.8 Kappen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief: € 75,00

2.3.9 Uitweg/Inrit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief: € 150,00

2.3.10 Handelsreclame

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het op of aan een onroerende zaak maken of voeren van handelsreclame, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder h of i van de Wabo, een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief: € 150,00

2.3.11 Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.11.1 voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

2.3.11.2 voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

2.3.12 Beoordeling Bodemrapport

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport € 125,00

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport € 125,00

 

 

2.3.13 Verklaring van geen bedenkingen

2.3.13.1 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

2.3.13.1.1 indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: € 250,00

2.3.13.1.2 indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: € 250,00

2.3.14 Advies

2.3.14.1 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief

indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

€ 150,00

 

 

 

 

2.3.14.2 Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.15 Buiten behandeling laten aanvraag

Het tarief voor een aanvraag die na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht buiten behandeling wordt gelaten, bedraagt:

van de verschuldigde leges als bedoeld in hoofdstuk 3 van deze verordening

25%

 

 

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning, het vaststellen van een bestemmingsplan of de wijziging van een bestemmingsplan is voorafgegaan door een 1e welstandstoets, een beoordeling van een conceptaanvraag of een beoordeling van een principeverzoek om planologische medewerking als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag of 1e welstandtoets geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3 of op de leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot vaststellen van een bestemmingsplan of wijzigingplan zoals bedoeld in hoofdstuk 7 indien de aanvraag is ingediend binnen 1 jaar nadat de 1e welstandtoets, de conceptaanvraag of het principeverzoek is beoordeeld.

2.4.2 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.13. De vermindering beloopt:

2.4.2.1 bij 5 tot 10 activiteiten: 2%

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

2.4.2.2 bij 10 tot 15 activiteiten: 3%

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

2.4.2.3 bij 15 of meer activiteiten: 5%

van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

2.5.1.1 indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 2 weken na het in behandeling nemen ervan 75%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

2.5.1.2 indien de aanvraag wordt ingetrokken na 2 weken en binnen 4 weken na het in behandeling nemen ervan 50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

2.5.1.3 indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken na het in behandeling nemen ervan 25%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.2 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt: 25%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.3 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt: 25%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.4 Minimumbedrag voor teruggaaf

Een bedrag minder dan € 75,00 wordt niet teruggegeven.

2.5.5 Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.13 en artikel 2.3.14 wordt geen teruggaaf verleend.

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6 Intrekking omgevingsvergunning

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid onder b, van de Wabo bedraagt

tenzij artikel 2.5.2 van toepassing is

€ 150,00

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project: € 150,00

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening €1.520,00

2.8.2 Het tarief voor het opstellen van een bestemmingsplan ten behoeve van een procedure herziening bestemmingsplan artikel 3.1 Wro wordt bepaald door de gemeente op basis van werkelijke kosten door middel van externe offertes.

2.8.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een wijzigingsplan als bedoel in artikel 3.6, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening €1.040,00

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

2.9 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding als bedoeld in artikel 8.2.1 van de Bouwverordening € 36,00

Hoofdstuk 10 Hogere Grenswaarde Geluidsbelasting

2.10 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verkrijging van een besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting als bedoeld in de Wet Geluidhinder € 350,00

Hoofdstuk 11 In deze titel niet benoemde beschikking

2.11 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking € 150,00

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

3.1.1.1 het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet waarvoor geen BIBOB toets noodzakelijk is € 384,00

3.1.1.2 het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet waarvoor een BIBOB toets noodzakelijk is €1.280,00

3.1.1.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank en Horecawet, anders dan een wijziging als bedoeld in artikel 3.1.3 € 75,00

3.1.2 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet worden geen leges in rekening gebracht.

3.1.3 tot het wijzigen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet wordt een verlaagd tarief in rekening gebracht. Dit onder de volgende voorwaarden:

- het alleen een wijziging betreft van de leidinggevende;

- de aanvrager een verklaring overlegt dat aan de inrichting niets veranderd is sinds de vorige afgifte van de vergunning;

- de vorige vergunning niet ouder is dan 10 jaar. € 34,00

3.1.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om

3.1.4.1 een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening

3.1.4.2 voor een horecabedrijf waar voor geen BIBOB toets noodzakelijk is € 384,00

3.1.4.3 voor een horecabedrijf waarvoor een BIBOB toets noodzakelijk is €1.280,00

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een grootschalig evenement als bedoeld in artikel 2:25, vijfde lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning) € 100,00

3.2.1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding voor het organiseren van een middelgroot evenement als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening € 64,00

3.2.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 5:23, derde lid, van de Algemene plaatselijke verordening (snuffelmarkt): € 32,00

3.2.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het gebruik maken van

3.2.3.1 publicatieborden van de gemeente voor het aankondigen van evenementen en gebeurtenissen € 101,10

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

3.3.1 een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening:

3.3.1.1 voor een seksinrichting waarvoor geen BIBOB toets noodzakelijk is €1.920,00

3.3.1.2 voor een seksinrichting waarvoor een BIBOB toets noodzakelijk is €3.840,00

3.3.1.3 voor een escortbedrijf waarvoor geen BIBOB toets noodzakelijk is € 960,00

3.3.1.4 voor een escortbedrijf waarvoor een BIBOB toets noodzakelijk is €1.920,00

3.3.2 een wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.3:

3.3.2.1 voor een seksinrichting waarvoor geen BIBOB toets noodzakelijk is € 960,00

3.3.2.2 voor een seksinrichting waarvoor een BIBOB toets noodzakelijk is €1.920,00

3.3.2.3 voor een escortbedrijf waarvoor geen BIBOB toets noodzakelijk is € 480,00

3.3.2.4 voor een escortbedrijf waarvoor een BIBOB toets noodzakelijk is € 960,00

3.3.3 wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3:15, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening:

3.3.3.1 voor een seksinrichting € 100,00

3.3.3.2 voor een escortbedrijf € 75,00

Hoofdstuk 4 Brandbeveiligingsverordening

3.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in de Brandbeveiligingsverordening € 64,00

Hoofdstuk 5 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking € 25,00

Behorende bij raadsbesluit van 20 december 2011

De raadsgriffier van de gemeente Nederweert,

 

E.G. Schrier