Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nederweert

Verordening op de heffing en invordering van rioolaansluitrecht 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNederweert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van rioolaansluitrecht 2016
CiteertitelVerordening rioolaansluitrecht 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Verordening rioolaansluitrecht 2017.

Deze regeling vervangt de Verordening rioolaansluitrecht 2015.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-201501-01-2017nieuwe regeling

15-12-2015

Gemeenteblad 2015, 14

2015-53

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van rioolaansluitrecht 2016

De raad van de gemeente Nederweert;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2015, nummer B&W-15-00195;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

“Verordening op de heffing en invordering van rioolaansluitrecht 2016”.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt:

a. onder gemeentelijke riolering mede het voor de openbare dienst bestemde gemeentewater begrepen;

b. onder eigendom verstaan een roerende of een onroerende zaak;

c. onder een aansluiting op de gemeentelijke riolering verstaan alle werken tussen het hoofdriool respectievelijk de hoofdpersleiding en de grens van het aan te sluiten eigendom, inclusief het door de gemeente aan te leggen aansluitputje.

Artikel 2 Belastbaar feit en belastingplicht

 • 1.

  Onder de naam 'rioolaansluitrecht' wordt een recht geheven ter zake het in behandleing nemen van een aanvraag tot het in stand brengen van een aansluiting op de gemeentelijke riolering;

 • 2.

  Het recht wordt geheven van diegene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de aansluiting als bedoeld in artikel 1, lid c tot stand wordt gebracht.

Artikel 3 Vrijstelling

Het recht als bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt niet geheven, indien voor de geleverde dienst een privaatrechtelijke overeenkomst werd afgesloten.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

Het recht als bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt geheven per aansluiting.

Artikel 5 Belastingtarief

Het recht als bedoeld in artikel 2, eerste lid, bedraagt per aansluiting € 2.007,00.

Artikel 6 Wijze van heffing

Het recht wordt bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving geheven.

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van het rioolaansluitrecht wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Termijnen van betaling

Het rioolaansluitrecht moet worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van het rioolaansluitrecht.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De 'Verordening rioolaansluitrecht 2015', vastgesteld op 16 december 2014 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening rioolaansluitrecht 2016".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15 december 2015.

De raad voornoemd,

De raadsgriffier, De voorzitter,

E.G. Schrier, H.F.M. Evers