Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nederweert

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Nederweert houdende regels omtrent geurhinder en veehouderij Verordening geurhinder en veehouderij Nederweert 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNederweert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Nederweert houdende regels omtrent geurhinder en veehouderij Verordening geurhinder en veehouderij Nederweert 2017
CiteertitelVerordening geurhinder en veehouderij Nederweert 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening geurhinder en veehouderij Nederweert 2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 6 Wet geurhinder en veehouderij
 2. artikel 8 Wet geurhinder en veehouderij
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-11-2017nieuwe regeling

14-11-2017

Gemeenteblad 2017, 6

2017-71

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Nederweert houdende regels omtrent geurhinder en veehouderij Verordening geurhinder en veehouderij Nederweert 2017

De raad van de gemeente Nederweert,

gelet op artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij,

gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 oktober 2017

gelet op de door hem bij besluit(en) van 17 oktober 2017 vastgestelde gebiedsvisie als bedoeld in artikel 8 van de Wet geurhinder en veehouderij,

gezien de afstemming met de buurgemeenten Weert, Leudal, Peel en Maas, Cranendonck, Someren en Asten,

 

Besluit:

Vast te stellen de volgende verordening zoals bedoeld in artikel 6 Wgv, voor geurhinder van tot veehouderijen behorende dierenverblijven: de Verordening geurhinder en veehouderij Nederweert 2017.

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

Veehouderij:

inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren.

Wet:

de Wet geurhinder en veehouderij.

Geurgebiedsvisie

de onderbouwing van de geurverordening als bedoeld in artikel 8 van de Wet

Geurgevoelig object:

zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet geurhinder en veehouderij.

Geurbelasting:

de waarde ter plaatse van de gevel van het gevoelige object, berekend met V-Stacks, uitgedrukt in Europese odour units per tijdseenheid.

Odour units (ouE/m3. P98):

geurconcentratie als aantallen Europese odour units in een volume-eenheid lucht (ouE/m3), gemeten volgens de NEN-EN 13725:2003 “Luchtbepaling van de geurconcentratie door dynamische olfactometrie”. In deze verordening wordt voor de geurbelasting uitgegaan van het gebruikelijke 98-percentiel geurconcentratie. Hetgeen betekent dat de – met een verspreidingsmodel – berekende geurconcentratie gedurende 98 procent van de tijdseenheid niet wordt overschreden.

 

 

Artikel 2. Aanwijzing gebieden

Als gebied als bedoeld in artikel 6 van de Wet worden de volgende gebieden aangewezen:

 

 • A.

  Invloedsgebied kernen Nederweert, Ospel en Nederweert-Eind.

 • B.

  Invloedsgebied plangebieden voor woningbouw Lieverse Velden en Tiskeswej en bedrijventerrein Pannenweg.

 • C.

  Invloedsgebied plangebied voor woningbouw Ospel.

 • D.

  Invloedsgebied plangebieden voor woningbouw Merenveld, Hoebenakker, Hoebenakker fase 4 en 5, Nooitgedacht en Anselberg.

 • E.

  Invloedsgebied bedrijfsterreinen Ketelaarsweg en Aan Veertien.

 • F.

  Invloedsgebied zone 1.500 meter om Nederweert en Ospel.

 • G.

  Invloedsgebied overige buitengebied.

   

De gebieden als bedoeld onder A tot en met G worden aangegeven op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte Gebiedsvisie en bijbehorende gewaarmerkte kaart (Geurnormenkaart behorende bij de Verordening geurhinder en veehouderij 2017 gemeente Nederweert).

Artikel 3. Andere waarden voor de geurbelasting

In afwijking van artikel 3, lid 1 van de Wet bedraagt de maximale waarde voor de geurbelasting van een veehouderij op een geurgevoelig object in het gebied als genoemd in artikel 2 van deze verordening:

 • A.

  1,5 odour units.

 • B.

  3,0 odour units.

 • C.

  6,0 odour units.

 • D.

  8,0 odour units.

 • E.

  10,0 odour units.

 • F.

  9,0 odour units.

 • G.

  10,0 odour units.

Artikel 4. Tweede bedrijfswoningen bij melkvee- en paardenhouderijen

De minimale afstand van bestaande (tweede bedrijfs) woningen bij melkveehouderijen en paardenhouderijen is 25 meter. Nieuwe stallen mogen niet binnen de afstand van 50 meter gerealiseerd worden en bestaande stallen mogen niet uitbreiden richting een woning binnen 50 meter. Bij het bepalen of een woning als bestaand aangemerkt kan worden, geldt dat de bouwvergunning uiterlijk op 22 april 2008 moet zijn verleend.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie.

Artikel 6. Overgangsrecht

Deze verordening vervangt de “Verordening geurhinder en veehouderij Nederweert 2013” voor alle aanvragen die binnenkomen vanaf de datum van inwerkingtreding. Voor alle aanvragen die al zijn binnengekomen blijft de “Verordening geurhinder en veehouderij Nederweert 2013” van toepassing.

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening geurhinder en veehouderij Nederweert 2017”.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 november 2017.

De raad van de gemeente Nederweert,

De griffier, de voorzitter,