Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nederweert

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur (ex. artikel 213a GW)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNederweert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur (ex. artikel 213a GW)
CiteertitelOnderzoeksverordening gemeente Nederweert
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De bekendmaking van de regeling is niet meer te achterhalen.

Deze regeling vervangt de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Nederweert.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 213a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-200704-05-2018nieuwe regeling

27-02-2007

Onbekend.

2007-15

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur (ex. artikel 213a GW)

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur (ex. artikel 213a GW)

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 

Doelmatigheid: de mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen, of met de beschikbare middelen zoveel mogelijk resultaat wordt bereikt.

 

Doeltreffendheid: de mate waarin met de geleverde prestaties de gestelde doelen of beoogde maatschappelijke effecten van het beleid daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2 Onderzoeksplan

 • 1.

  Het college geeft bij de aanbieding van de programmabegroting in de paragraaf “Bedrijfsvoering” aan welk periodiek onderzoek in het kader van doelmatigheid en/of doeltreffendheid wordt verricht in dat jaar.

 • 2.

  In deze paragraaf wordt aangegeven:

  • .

   De organisatie-eenheid of het proces dat wordt onderzocht

  • .

   De wijze waarop het onderzoek wordt opgezet, waarbij aandacht zal worden besteed aan de vraagstelling, de onderzoeksmethode, de doorlooptijd en de wijze van uitvoering

  • .

   De kosten, alsmede welke budgetten in de begroting zijn opgenomen voor de uitvoering van onderzoeken.

Artikel 3 Rapportage en gevolgtrekking

 • 1.

  Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad en de gemeentelijke rekenkamer aangeboden. Het college neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

 • 2.

  Het college evalueert jaarlijkse in de jaarrekening de onderzoeken en geeft aan de raad aan hoe de verbeteringen zijn gerealiseerd.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 april 2007

Artikel 5 Citeertitel

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: “Onderzoeksverordening gemeente Nederweert”.

 • 2.

  De bij raadsbesluit van 17 februari 2004 vastgestelde “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Nederweert” wordt ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad 27 februari 2007.

De burgemeester. De griffier,