Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Neerijnen

Verordening Wmo-raad Neerijnen 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNeerijnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Wmo-raad Neerijnen 2008
CiteertitelVerordening Wmo-raad Neerijnen 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpMaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Met inachtneming van deze verordening kan de Wmo-raad in een huishoudelijk reglement nadere regels stellen ten aanzien van de eigen werkwijze.

Deze verordening vervangt de Burgerparticipatieraad Neerijnen 2008.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 150
  2. Gemeentewet, art. 84
  3. Wet maatschappelijke ondersteuning, art. 11
  4. Wet maatschappelijke ondersteuning, art. 12

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201214-12-2018nieuwe regeling

15-12-2011

Nieuwsblad Geldermalsen 29-12-2011

11-14478-2105

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Wmo-raad Neerijnen 2008

De raad van de gemeente Neerijnen; Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 15 november 2011; Gelet op artikelen 11 en 12 van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en artikelen 84 en 150 van de Gemeentewet; Besluit:

Vast te stellen de ‘Verordening Wmo-raad Neerijnen 2008’.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regelgeving wordt verstaan onder:

a. College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen.

b. Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning.

c. Doelgroep: ingezetenen en natuurlijke- en rechtspersonen die een aantoonbaar belang hebben bij de voorbereiding van het beleid en het vaststellen van plannen betreffende maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Neerijnen.

d. Wmo-raad: adviesorgaan samengesteld uit belanghebbenden en organisaties om gestalte te geven aan burgerparticipatie,zoals beschreven in de artikelen 11 en 12 van de Wmo.

e. Beleid met betrekking tot de Wmo: het stellen van doelen met bijbehorende instrumenten met betrekking tot zorg, gezondheid en welzijn.

Artikel 2 Taak van de Wmo-raad

1. De taak van de Wmo-raad bestaat uit het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college over het beleid met betrekking tot de Wmo.

2.de Wmo-raad is niet bevoegd te adviseren over individuele klachten, bezwaarschriften en andere zaken, die betrekking hebben op individuele personen of individuele organisaties.

3. Na afloop van een kalenderjaar wordt een jaarverslag uitgebracht. Hierin zijn tenminste de in het betreffende jaar gevraagde en ongevraagde adviezen opgenomen.

Artikel 3 Werkwijze bij gevraagd advies

1. Het college vraagt de Wmo-raad advies in het kader van de in artikel 2 genoemde taak op de terreinen, zoals genoemd in artikel 1, eerste lid, sub g van de Wmo en daarmee verband houdende beleidsonderwerpen.

2. Het advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd en uitgebracht dat het van invloed kan zijn op het te nemen besluit.

3. Het college maakt met de Wmo-raad afspraken over de onderwerpen waarover de Wmo-raad geraadpleegd wordt en de wijze waarop de Wmo-raad in het beleidsvormingsproces wordt betrokken.

4. Het advies van de Wmo-raad wordt door het college schriftelijk mede gedeeld aan de gemeenteraad.

5. In het geval dat het college in een voorstel aan de gemeenteraad afwijkt van het advies van de Wmo-raad, wordt dit bij het voorstel vermeld. Tevens geeft het college daarbij aan om welke reden(en) zij afwijkt van het advies van de Wmo-raad.

6. De adviezen van de Wmo-raad worden schriftelijk uitgebracht.

7. De vergaderingen van de Wmo-raad zijn niet openbaar. De gevraagde adviezen die door de Wmo-raad worden uitgebracht zijn wel openbaar. De verspreiding van deze adviezen geschiedt door het college. 

Artikel 4 Werkwijze bij ongevraagd advies

1. De Wmo-raad kan ongevraagd advies uitbrengen aan het college.

2. Het advies van de Wmo-raad wordt door het college schriftelijk mede gedeeld aan de gemeenteraad.

3. De vergaderingen van de Wmo-raad zijn niet openbaar. De ongevraagde adviezen die door de Wmo-raad worden uitgebracht zijn wel openbaar. De verspreiding van deze adviezen geschiedt door het college. 

Artikel 5 Informatievoorziening

1. Het college voorziet de Wmo-raad van informatie ten behoeve van het naar behoren kunnen functioneren van de Wmo-raad. Het betreft hier ook informatie die noodzakelijk is om beleid en uitvoering te kunnen begrijpen en om ontwikkelingen en wijzigingen te kunnen volgen.

2. De Wmo-raad kan ook zelf om informatie aan het college verzoeken.

Artikel 6 Oprichting kamers

1. Het college kan kamers instellen die de Wmo-raad gevraagd en ongevraagd van advies dienen.

2. De leden van die kamers worden benoemd door het college, na de Wmo-raad te hebben gehoord.

3. De kamers adviseren de Wmo-raad over beleidkwesties met betrekking tot bij de oprichting van de betreffende kamer nader te benoemen onderwerpen en/of thematieken.   

Artikel 7 Samenstelling Wmo-raad

1. De Wmo-raad bestaat uit maximaal 9 en minimaal 5 leden.

2. De leden van de Wmo-raad worden op persoonlijke titel benoemd.

3. Het college benoemt en ontslaat de leden van de Wmo-raad.

4. De leden worden benoemd voor een periode van 4 jaar.

5. De voorzitter is lid van de Wmo-raad en wordt benoemd uit haar midden.

6. Om de 2 jaar wordt door de Wmo-raad uit haar midden een nieuwe voorzitter benoemd.

7. Bij de benoeming van de leden van de Wmo-raad wordt recht gedaan aan een evenredige afspiegeling van de diverse doelgroepen binnen de gemeente om een zo breed mogelijk draagvlak voor de Wmo-raad na te streven.

8. De leden kunnen te allen tijde ontslag nemen en geven daarvan schriftelijk kennis aan de voorzitter van de Wmo-raad. Een afschrift gaat naar het college.

9. Na de zittingsperiode van 4 jaar treden alle leden af, waaronder ook de tussentijds benoemde leden. Zij zijn daarna terstond herbenoembaar. Een lid kan maximaal tweemaal worden herbenoemd.

10. Het lidmaatschap van de Wmo-raad is niet verenigbaar met het lidmaatschap van de gemeenteraad en/of een raadscommissie en met het werkzaam zijn bij de gemeente Neerijnen.

Artikel 8 Faciliteiten

1. Het college stelt de Wmo-raad in staat om haar werkzaamheden naar behoren te kunnen vervullen.

2. Vanuit het ambtelijk apparaat van de gemeente wordt een ambtelijk secretaris aan de Wmo-raad toegevoegd.

3. De in het tweede lid bedoelde ambtelijk secretaris is geen lid van de Wmo-raad.

4. Ten behoeve van de Wmo-raad wordt jaarlijks een budget ter beschikking gesteld.

5. Het bedrag, bedoeld in het vierde lid, wordt door de gemeenteraad vastgesteld.

Artikel 9 Vergoeding

1. De leden van de Wmo-raad ontvangen jaarlijks een vergoeding voor maximaal 4 vergaderingen.

2. De in het eerste lid bedoelde vergoeding wordt door het college vastgesteld en bekostigd uit het in artikel 8, vijfde lid bedoelde bedrag.  

Artikel 10 Huishoudelijk reglement

Met inachtneming van deze verordening kan de Wmo-raad in een huishoudelijk reglement nadere regels stellen ten aanzien van de eigen werkwijze.

Artikel 11 Slotbepalingen

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist het college, na overleg met de Wmo-raad.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking, na bekendmaking (publicatie), op 1 januari 2012.

Artikel 13 Citeertitel

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 15 december 2011

,de voorzitter

,de griffier 

Nota-toelichting  

Memorie van toelichting. Algemeen. In artikel 11 van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) staat dat het college de inwoners van de gemeente actief moet betrekken bij het Wmo-beleid

Dat betekent dat m.b.t. de Wmo op enigerlei wijze invulling moet worden gegeven aan

cliënt- en burgerparticipatie. Daarmee wordt bedoeld de gestructureerde wijze waarop de gemeente de zelforganisatie van belanghebbenden en organisaties betrekt bij de integrale gemeentelijk beleidsvoorbereiding, -vaststelling en evaluatie met betrekking tot onderwerpen in relatie tot de Wmo. In 2007 en 2008 zijn per kern in de gemeente Wmo-bijeenkomsten gehouden waarbij met de inwoners van gedachten werd gewisseld over de uitvoering van de Wmo. Uit de gehouden bijeenkomsten kon de conclusie getrokken worden dat:

a. de Wmo leeft onder de inwoners van de gemeente Neerijnen;

b. het door de inwoners belangrijk wordt gevonden dat zij bij beleidskeuzes m.b.t. de Wmo betrokken worden;

c. de instelling van een adviesorgaan t.b.v. Wmo-beleid wordt onderschreven.

Het bovenstaande is voor het college aanleiding geweest om aan de gemeenteraad voor te stellen een raad ten behoeve van Wmo-onderwerpen in het leven te roepen. Deze raad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het college over Wmo-beleid. Daarmee is bedoeld het stellen van beleidsdoelen met bijbehorende instrumenten met betrekking tot de terreinen zorg, gezondheid en welzijn. In dat kader kunnen o.a. de navolgende doelgroepen worden onderscheiden: jeugd, volwassenen, ouderen en gehandicapten. Artikelgewijze toelichting. Artikel 2

Het is de bedoeling dat advies wordt uitgebracht over beleidskwesties die te maken hebben met 

Wmo-beleidsterreinen, zoals zorg, gezondheid en welzijn. Individuele zaken en personen worden in de Wmo-raad uitdrukkelijk niet besproken.

Alle initiatieven die betrekking hebben op genoemde beleidsterreinen zijn te herleiden tot het werken aan de verbetering van de mogelijkheden tot gelijkwaardige maatschappelijke deelname van de verschillende doelgroepen. Dit betekent dat de gemeente zoveel mogelijk streeft naar integraal gemeentelijk beleid, waarmee bedoeld wordt dat de verschillende beleidsterreinen op hun onderlinge samenhang worden bekeken. Artikel 3, tweede lid

Het advies dient op een zodanig moment gevraagd en uitgebracht te worden dat het advies van invloed kan zijn op het besluit. Dat betekent dat de vergaderdata van de Wmo-raad zodanig gekozen moeten worden dat hun adviezen kunnen worden meegenomen in de besluitvormingscyclus.  Artikel 6

Het college kan m.b.t. specifieke onderwerpen en thematieken z.g. kamers instellen. Deze kamers kunnen voor bepaalde, dan wel onbepaalde tijd ingesteld worden. Te denken valt in dit verband bijvoorbeeld aan een kamer die zich bezighoudt met de leefbaarheid in de dorpskernen, samen te stellen uit vertegenwoordigers uit de verschillende dorpskernen.      

Artikel 7, eerste lid

De Wmo-raad bestaat uit minimaal 5 en maximaal 9 leden. Het minimum aantal is gebaseerd op de doelgroepen die wij het liefst in de Wmo-raad vertegenwoordigd willen zien, te weten:

- ouderen;

- jongeren;

- gehandicapten;

- kerkelijken;

- dorpsbewoners. Artikel 7, tweede lid

De leden worden benoemd op persoonlijke titel, hetgeen wil zeggen dat de leden niet vervangbaar zijn. De verordening kent geen plaatsvervangende leden bij onstentenis

Artikel 7, vierde en negende lid

De leden van de Wmo-raad worden benoemd door het college en treden gelijktijdig na de zittingsperiode van 4 jaar af en zijn terstond herbenoembaar. Tussentijds benoemde leden treden gelijktijdig met de andere leden af. Nieuwe leden worden benoemd op basis van een sollicitatie-  gesprek. Indien tussentijds leden aftreden vindt benoeming van nieuwe leden altijd plaats op voordracht van de Wmo-raad.  Artikel 7, tiende lid

Een persoon die werkzaam is bij de gemeente Neerijnen kan vanwege mogelijke verstrengeling van belangen geen lid zijn van de Wmo-raad. Leden van de gemeenteraad en van raadscommissies kunnen dat ook niet omdat zij dan 2 keer invloed kunnen uitoefenen binnen eenzelfde besluitvormingstraject, hetgeen niet ten goede komt aan de zuiverheid van de besluitvorming. Artikel 9

De leden van de Wmo-raad ontvangen jaarlijks een vergoeding voor maximaal 4 vergaderingen. Deze vergoeding is gelijk aan de vergoeding die de leden van cliëntenplatform op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb) ontvangen.