Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Neerijnen

Deelverordening subsidie isolatiemaatregelen 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNeerijnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDeelverordening subsidie isolatiemaatregelen 2012
CiteertitelDeelverordening subsidie isolatiemaatregelen 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpMilieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De deelverordening subsidie isolatiemaatregelen (vastgesteld 9 december 2010) wordt ingetrokken

per 21 september 2012, waarbij de verordening van kracht blijft voor aanvragen die voor de datum van intrekking zijn ingediend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4.2
  2. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-03-201322-03-2013intrekking

21-03-2013

Nieuwsblad Geldermalsen 28-03-2013

06/12629  
05-10-201221-09-201222-03-2013nieuwe regeling

20-09-2012

Nieuwsblad Geldermalsen 27-09-2012

06/12629-1810

Tekst van de regeling

Intitulé

Deelverordening subsidie isolatiemaatregelen 2012

DE RAAD VAN DE GEMEENTE NEERIJNEN Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 augustus 2012, Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht, Besluit: Vast te stellen de volgende verordening:

 

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen

b. subsidie: eenmalige activiteitensubsidie, waarbij aan een natuurlijk persoon financiële middelen worden verstrekt. Artikel 3 van de ASV is hierbij niet van toepassing.

c. subsidieplafond: het plafond als bedoeld in artikel 4:22 Algemene wet bestuursrecht

d. ASV: Algemene Subsidie Verordening Neerijnen 2010

e. overmacht: een tekortkoming van de subsidieontvanger die hem niet kan worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling, of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 

Artikel 2 Algemene subsidieverordening

De ASV is van toepassing voor zover daarvan in deze verordening niet wordt afgeweken.

Artikel 3 Bevoegdheid college

Het college is bevoegd te besluiten over het verstrekken van subsidies als bedoeld in deze verordening.

Artikel 4 Doelgroep

De subsidie wordt verstrekt aan een eigenaar-bewoner van een woning in de gemeente Neerijnen.  

Artikel 5 Subsidiabele activiteit

Subsidie kan worden verstrekt voor de uitvoering van isolatie maatregelen aan de eigen woning.

Artikel 6 Weigeringsgronden

1. Een subsidie-aanvraag wordt geweigerd indien de maatregelen niet verder strekken dan:

-hetgeen wettelijk minimaal verplicht is,

-de termijn als bedoeld in artikel 12 niet wordt behaald,

-de gangbare minimum kwaliteitseisen.

2. De aanvraag wordt ook geweigerd indien uit de aanvraag blijkt dat kennelijk niet zal worden voldaan aan de eisen als bedoeld in artikel 7.

 

Artikel 7 Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 5 in aanmerking te komen wordt voldaan aan de volgende criteria:

a. aan de woning wordt minimaal één van de volgende maatregelen uitgevoerd:

1 aanbrengen van vloerisolatie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 2,5 m² K/W;

2 aanbrengen van dakisolatie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 2,5 m² K/W, waarbij isolatie van de vloer van niet-verwarmde vliering wordt beschouwd als dakisolatie;

3 gevelisolatie door het isoleren van nog niet geïsoleerde muren van de woning door aanbrengen spouwmuurisolatie in bestaande spouw, of door het aanbrengen van andere gevelisolatie waarbij de isolatiewaarde minimaal (Rd-waarde) 2,5 m² K/W is;

b. de subsidie bedraagt een derde van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 500,-;

c. de subsidie wordt verstrekt aan de eigenaar van de woning;

d. de woning heeft een woonbestemming en wordt bewoond door de eigenaar;

e. de woning is opgeleverd vóór 1 januari 1980, en

f.  de woning heeft een WOZ-waarde van maximaal € 350.000,- op grond van het laatste besluit waarbij de WOZ-waarde is vastgesteld dat formele rechtskracht heeft verkregen.

 

Artikel 8 Subsidieplafond

Het subsidieplafond wordt vastgesteld op € 18.000,-. 

Artikel 9 Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt een derde van de subsidiabele kosten tot maximaal € 500,-- per woning. Onder de subsidiabele kosten wordt verstaan de kosten voor de uitvoering van de maatregelen als genoemd onder 7.a, waarbij loonkosten niet subsidiabel zijn als de bewoner deze maatregelen zelf uitvoert. 

Artikel 10 Behandeling subsidieaanvragen

1. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

2. Indien een subsidieaanvraag op grond van het aanvraagformulier nog niet volledig is, wordt het tijdstip van binnenkomst bepaald door het moment waarop de subsidieaanvraag wel volledig is ingediend.

 

Artikel 11 Uitbetaling subsidie

1. Binnen vier weken na het uitvoeren van de maatregel of maatregelen als omschreven in artikel 7 moet een aanvraag tot vaststelling van de subsidie zijn ingediend. Art. 10 van de ASV is niet van toepassing.

2. Als het verzoek tot vaststelling compleet met gevraagde facturen en betaalbewijzen is ontvangen volgt een besluit tot subsidievaststelling en uitbetaling binnen acht weken met de mogelijkheid eenmaal te verdagen met vier weken.  

Artikel 12 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Aan de subsidieontvanger worden de volgende verplichtingen opgelegd:

a. de maatregel of maatregelen als bedoeld in artikel 7 worden uitgevoerd binnen zestien weken na het besluit tot subsidieverstrekking, tenzij sprake is van overmacht;

b. een door de gemeente Neerijnen aangestelde inspecteur wordt op zijn verzoek in de gelegenheid gesteld de uitgevoerde werkzaamheden ter plaatse te inspecteren;

c. op verzoek wordt medewerking verleend aan publicitaire acties.

 

Artikel 13 Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking 8 dagen na bekendmaking.

2. Deze verordening werkt terug tot en met 21 september 2012.

3. De deelverordening subsidie isolatiemaatregelen (vastgesteld 9 december 2010) wordt ingetrokken

per 21 september 2012, waarbij de verordening van kracht blijft voor aanvragen die voor de datum van intrekking zijn ingediend.  

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: deelverordening subsidie isolatiemaatregelen 2012.

Vastgesteld ter openbare vergadering van 20 september 2012,  

Voorzitter     Griffier