Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Neerijnen

Wegsleepverordening gemeente Neerijnen 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNeerijnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepverordening gemeente Neerijnen 2015
CiteertitelWegsleepverordening gemeente Neerijnen 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking op 05-02-2015.

Deze regeling vervangt de wegsleepverordening gemeente Neerijnen (2003).

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Wegenverkeerswet 1994, art. 173, lid 2
 3. Besluit wegslepen van voertuigen
 4. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-02-201505-02-2015nieuwe regeling

05-02-2015

Elektronisch Gemeenteblad, 20-02-2015

14-18031

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening gemeente Neerijnen 2015

De raad van de gemeente Neerijnen;

 

gelezen het voorstel van het college van 17 november 2014   nummer 2.4,

 

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit wegslepen van voertuigen (Staatsblad 2001, nr. 353) en de Algemene wet bestuursrecht;

 

overwegende dat het wenselijk is om in voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen te kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen;

 

 

besluit:

 

onder intrekking van de wegsleepverordening gemeente Neerijnen (2003), vast te stellen de volgende verordening:

 

Wegsleepverordening gemeente Neerijnen 2015

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • b.

  wet: de Wegenverkeerswet 1994;

 • c.

  besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;

 • d.

  voertuig: hetgeen hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al, van het RVV 1990;

 • e.

  motorrijtuig: motorrijtuig als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c,van de wet;

 • f.

  het college: het college van burgemeester en wethouders;

 • g.

  wegen; wegen als bedoeld in artikel 1, eerste lid onder b van de wet.

Artikel 2. Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c, van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente Neerijnen aangewezen voor zover ze behoren tot één van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3. Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1.

  Als plaats van bewaring van voertuigen worden aangewezen:

  • a.

   het daarvoor bestemde terrein van het bergingsbedrijf;

  • b.

   het terrein bij het politiebureau Geldermalsen,

   Van Dam van Isseltweg 10

   4191 KC Geldermalsen.

  • c.

   het terrein van AVRI Geldermalsen,

   Meersteeg 15

   4191 NK Geldermalsen

   

 • 2.

  Ter uitvoering van deze verordening:

  mandateert het college AVRI om een overeenkomst met een bergingsbedrijf af te sluiten (voor meerdere deelnemende gemeenten).

 • 3.

  De openingstijden en de locatie van de bewaarplaats van de in het eerste lid onder a. bedoelde bewaarplaats worden gepubliceerd op de website van de gemeente.

Artikel 4. Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • a.

  De kosten voor het overbrengen en bewaren van voertuigen worden als volgt gedifferentieerd:

 • b.

  voorrijkosten (basistarief);

 • c.

  kosten verbonden aan overbrengen voertuig;

 • d.

  kosten verbonden aan bewaren voertuig.

 • e.

  De voertuigen worden onderscheiden naar de volgende voertuigklassen:

 • f.

  (brom)fietsen;

 • g.

  voertuigen < 3500 kg (zoals motorrijtuigen, brommobielen, invalidevoertuigen, aanhangers, e.d.);

 • h.

  voertuigen > 3500 kg (zoals vrachtauto’s, landbouwvoertuigen, ed).

 • i.

  Kosten worden door het college bij besluit vastgesteld en gepubliceerd in het Gemeenteblad en opgenomen in gemeentegids en de website van de gemeente.

Artikel 5. Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, zoals bedoeld in de artikelen 130, vierde lid, 164, zevende lid en 174, eerste lid van de wet, zijn de artikelen 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking direct na het besluit door de raad.

 • 2.

  Met ingang van deze datum wordt de wegsleepverordening van 17 december 2003 ingetrokken.

Artikel 7.  

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Wegsleepverordening gemeente Neerijnen 2015’.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 5 februari 2015

, voorzitter

, griffier