Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Neerijnen

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen houdende regels omtrent een financiële tegemoetkoming Beleidsregel Financiële tegemoetkoming meerkosten personen met een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen, gemeente Neerijnen 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNeerijnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen houdende regels omtrent een financiële tegemoetkoming Beleidsregel Financiële tegemoetkoming meerkosten personen met een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen, gemeente Neerijnen 2015
CiteertitelBeleidsregel Financiële tegemoetkoming meerkosten personen met een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen, Gemeente Neerijnen 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Verordening maatschappelijke ondersteuning Neerijnen 2015, art. 18
 2. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, art. 2.1.7
 3. Participatiewet, art. 35, lid 1
 4. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-201801-01-2019artikel 2

20-03-2018

gmb-2018-67062

23264/28223
20-04-201601-01-201501-04-2018nieuwe regeling

08-03-2016

Elektronisch Gemeenteblad, 19-04-2016

15-21244

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen houdende regels omtrent een financiële tegemoetkoming Beleidsregel Financiële tegemoetkoming meerkosten personen met een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen, gemeente Neerijnen 2015

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen;

 

Gelet op artikel 18 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Neerijnen 2015, Artikel 2.1.7 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015), artikel 35, lid 1 van de Participatiewet en artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

BESLUIT;

 

Vast te stellen: de beleidsregel “Financiële tegemoetkoming meerkosten personen met een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen, gemeente Neerijnen 2015”.

Artikel 1. Begripsomschrijving en algemene bepalingen

 • 1.

  In deze beleidsregels wordt verstaan onder

  • A.

   Bijstandsnorm:

   De toepasselijke bijstandsnorm als bedoeld in artikel 5 onderdeel c van de Participatiewet of, voor zover sprake is van een IOAW of IAOZ uitkering de grondslag van de uitkering als bedoeld in artikel 5 IOAW respectievelijk artikel 5 IOAZ.

  • B.

   Inkomensgrens / modale gezinsinkomen:

   Het inkomen dat niet hoger is dan respectievelijk 110% van de bijstandsnorm of 35.000 euro per jaar.

  • C.

   Wettelijke begrippen:

   Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo), de Participatiewet, de Wet langdurige zorg (Wlz), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet.

  • D.

   Een beperking:

   een somatische, psychogeriatrische of psychiatrische of een andere chronische psychische aandoening, dan wel een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Het gaat hier in alle gevallen om kenmerken van een persoon.

  • E.

   Chronische ziekte:

   Onomkeerbare aandoening of beperking van de belanghebbende zonder uitzicht op volledig herstel en met een relatief lange ziekteduur.

  • F.

   Belanghebbende:

   De belanghebbende als bedoeld in artikel 1:2, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht, met een chronische lichamelijke of psychische beperking en die in verband daarmee aannemelijke meerkosten heeft, achttien jaar of ouder is en die woont in de gemeente Neerijnen.

  • G.

   Tegemoetkoming:

   Een tegemoetkoming meerkosten personen met een beperking of chronische problemen. Dit kan een tegemoetkoming voor regeling A en / of regeling B en / of regeling C betreffen.

  • H.

   Peildatum:

   De datum waarop belanghebbende de tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten aanvraagt zoals bedoeld in artikel 3, 4 en 5 van deze beleidsregel. Deze datum is vastgesteld op 31-12-2015.

 • 2.

  Doel van de verstrekking: ondersteuning van de zelfredzaamheid en de participatie, evenals compensatie van aannemelijke meerkosten als gevolg van chronische ziekte of beperking.

Artikel 2. Financiële tegemoetkoming meerkosten

 • 1.

  Het college verstrekt eenmaal per kalenderjaar een tegemoetkoming in de aanzienlijke meerkosten van de belanghebbende, als bedoeld in artikel 2.1.7 van de Wmo, die op de datum van aanvraag:

  • A.

   beschikt over een inkomen in 2014 dat niet hoger is dan respectievelijk 110% van de bijstandsnorm of 35.000 euro per jaar;

  • B.

   meerkosten heeft als gevolg van het leven met een chronische ziekte en/of beperking.

 • 2.

  Een tegemoetkoming kan voor de volgende zaken worden aangevraagd:

  • A.

   eigen bijdrage voor extramurale zorg (regeling A);

  • B.

   kosten eigen risico zorgverzekering (regeling B);

  • C.

   meerkosten chronisch zieken en gehandicapten (regeling C).

 • 3.

  De inkomensgrens voor regeling A bedraagt € 35.000. Inwoners die verzekerd zijn via de Collectieve aanvullende zorgverzekering voor minima, komen niet in aanmerking voor de “tegemoetkoming eigen bijdrage extramurale zorg”

 • 4.

  Om voor regeling B in aanmerking te komen dient in een kalenderjaar het volledige eigen risico van de zorgverzekeringswet te zijn betaald.

 • 5.

  Om voor regeling C in aanmerking te komen dient de belanghebbende te voldoen aan minimaal één van de onderstaande criteria:

  • -

   Een parkeervoorziening (Gehandicaptenparkeerkaart) en/of;

  • -

   Zorgtoewijzing Wmo;

  • -

   Zorgtoewijzing Wlz;

  • -

   Behoort tot de doelgroep regeling vergoeding in het eigen risico zorgverzekering.

Artikel 3. Hoogte financiële tegemoetkoming regeling A

De hoogte van de tegemoetkoming bedraagt:

 • A.

  € 85 euro per jaar voor ongehuwden;

 • B.

  € 120 euro per jaar voor gehuwden.

Artikel 4. Hoogte financiële tegemoetkoming regeling B

De hoogte van de tegemoetkoming bedraagt:

 • A.

  € 100 euro per jaar voor personen met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm;

 • B.

  € 75 euro per jaar voor personen met een inkomen tussen de 110% van de bijstandsnorm en € 35.000 euro.

Artikel 5. Hoogte financiële tegemoetkoming regeling C

De hoogte van de tegemoetkoming bedraagt:

 • A.

  € 200 euro per jaar voor personen met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm;

 • B.

  € 100 euro per jaar voor personen met een inkomen tussen de 110% van de bijstandsnorm en € 35.000 euro.

Artikel 6. Aanvraagprocedure

 • 1.

  Een aanvraag kan gedurende het gehele jaar worden ingediend bij het college door middel van een daartoe vastgelegd aanvraagformulier.

 • 2.

  In afwijking van lid 1 kan de aanvraag ingediend worden tot 31 mei volgend op de peildatum waarvoor de tegemoetkoming wordt gevraagd.

 • 3.

  De tegemoetkoming meerkosten personen met een beperking of chronische problemen wordt vastgesteld nadat het college alle benodigde gegevens van de belanghebbende heeft ontvangen.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking en werkt terug tot 01-01- 2015.

Artikel 8. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Beleidsregel Financiële tegemoetkoming meerkosten personen met een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen, Gemeente Neerijnen 2015.

Aldus vastgesteld op …............................. door de burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen,

De secretaris, De burgemeester,

P. Wanrooij H.H. de Vries