Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Neerijnen

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Neerijnen houdende regels voor Adviesraad sociaal domein Verordening Adviesraad voor het sociaal domein Gemeente Neerijnen 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNeerijnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Neerijnen houdende regels voor Adviesraad sociaal domein Verordening Adviesraad voor het sociaal domein Gemeente Neerijnen 2017
CiteertitelVerordening Adviesraad voor het sociaal domein Gemeente Neerijnen 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art. 149 Gemw
 2. art. 2.1.3 lid 3 WMO 2015
 3. art. 47 Pw
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-02-2019nieuwe regeling

15-12-2016

gmb-2016-183825

16-22377-16899

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Neerijnen houdende regels voor Adviesraad sociaal domein Verordening Adviesraad voor het sociaal domein Gemeente Neerijnen 2017

De raad van de gemeente Neerijnen;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 oktober 2016;

 

Overwegende dat er voor de gemeente Neerijnen behoefte is aan een breed adviesorgaan voor het sociaal domein;

 

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 2.1.3 derde lid van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 47 van de Participatiewet.

 

Besluit :

 • a.

  De verordening Adviesraad voor het sociaal domein 2017 vast te stellen

 • b.

  In te trekken de Verordening cliëntenparticipatie WWB en WIJ gemeente Neerijnen 2009 en de Verordening Wmo-raad Neerijnen 2008

 • c.

  Toekennen van een onkostenvergoeding aan de leden en de voorzitter van de Wmo-raad per bezochte vergadering, met een maximum van 8 vergaderingen per jaar Verordening Adviesraad voor het sociaal domein gemeente Neerijnen 2017

 

Verordening Adviesraad voor het sociaal domein gemeente Neerijnen 2017

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  sociaal domein: activiteiten en voorzieningen op het terrein van zorg, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, werk en inkomen;

 • b.

  de raad: de gemeenteraad van de gemeente Neerijnen;

 • c.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen;

 • d.

  Adviesraad: de Adviesraad voor het sociaal domein.

Artikel 2 Taken en bevoegdheden van de Adviesraad voor het sociaal domein

 • 1.

  De Adviesraad is een adviesraad van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen

 • 2.

  De Adviesraad heeft tot taak het college gevraagd en ongevraagd te informeren en adviseren over onderwerpen binnen het sociaal domein.

 • 3.

  De Adviesraad heeft tot doel met zijn adviezen een bijdrage te leveren aan:

  het verbeteren van de kwaliteit van het gemeentelijk beleid op het terrein van het sociaal domein en de uitvoering daarvan, door daarbij in het bijzonder aandacht te geven aan het bevorderen van de zelfredzaamheid en de participatie van de inwoners van de gemeente Neerijnen;

 • 4.

  De Adviesraad functioneert onafhankelijk van de gemeente.

 • 5.

  De Adviesraad is niet bevoegd te adviseren over klachten, bezwaarschriften en andere zaken, voor zover die op individuele burgers betrekking hebben.

Artikel 3. Advisering en adviestermijnen

 • 1.

  Het college betrekt de Adviesraad in een vroegtijdig stadium bij de ontwikkeling van beleid, uitvoering en evaluatie binnen het sociaal domein.

 • 2.

  Het college legt onderwerpen op het terrein van de ontwikkeling van beleid, uitvoering en evaluatie middels een schriftelijke adviesaanvraag voor aan de Adviesraad. Het college doet dit op een zodanig tijdstip dat er van de advisering een daadwerkelijke invloed mogelijk is op de besluitvorming.

 • 3.

  Het college reageert binnen zes weken op een advies van de Adviesraad.

 • 4.

  Als het college besluit van het advies van de Adviesraad af te wijken, motiveert het dit schriftelijk.

 • 5.

  De Adviesraad krijgt van het college ongevraagd en gevraagd alle stukken die hij voor de uitoefening van zijn taken, zoals in deze verordening omschreven, nodig heeft, tenzij wettelijke voorschriften dit in de weg staan.

 • 6.

  Het college verstrekt geen informatie aan de Adviesraad over individuele personen.

Artikel 4.Samenstelling Adviesraad

 • 1.

  Leden van de Adviesraad wonen in de gemeente Neerijnen en vormen een zo evenwichtig mogelijke afspiegeling van lokale maatschappelijke organisaties in de gemeente Neerijnen

 • 2.

  Leden van de Adviesraad hebben

  • a.

   ervaring en/of deskundigheid op de beleidsterreinen van het sociaal domein;

  • b.

   ervaring en of affiniteit met (cliënt-)groepen waarover de Adviesraad adviezen uitbrengt;

  • c.

   binding met de lokale samenleving en/of beschikken over netwerk van personen, deskundigen of organisaties op de beleidsterreinen van het sociaal domein;

 • 3.

  De Adviesraad kent ten minste 5 en ten hoogste 11 leden en een onafhankelijke voorzitter.

 • 4.

  De leden van de Adviesraad spreken op persoonlijke titel. Zij hebben zitting in de Adviesraad zonder last of ruggespraak.

 • 5.

  De leden van de Adviesraad zijn onafhankelijk en hebben geen zakelijke binding met de gemeente cq. de gemeentelijke organisatie.

 • 6.

  Degenen die namens Neerijnen zijn afgevaardigd in de regionale cliëntenraad van de Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland hebben tevens zitting in de Adviesraad.

 • 7.

  De voorzitter is onafhankelijk en heeft daarnaast gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen, houdt overzicht, is procesgericht en is een bindende factor binnen de Adviesraad. De voorzitter kan woonachtig zijn buiten de gemeente Neerijnen

Artikel 5. Benoeming en zittingsduur van de voorzitter en de leden

 • 1.

  Voorzitter en leden van de Adviesraad worden benoemd door het college. De Adviesraad kiest uit zijn midden een secretaris. Benoeming geschiedt bij voorkeur op voordracht van de Adviesraad.

 • 2.

  De zittingsduur van voorzitter en leden van de Adviesraad bedraagt vier jaar. In de eerste zittingsperiode van de Adviesraad wordt de helft van de leden benoemd voor de duur van twee jaar.

 • 3.

  Voorzitter en leden kunnen eenmaal worden herbenoemd.

 • 4.

  Het lidmaatschap van de Adviesraad kan tussentijds worden beëindigd:

  • a.

   op eigen verzoek;

  • b.

   door overlijden;

  • c.

   door intrekking van de benoeming door het college, nadat de Adviesraad hierover een gemotiveerd voorstel heeft ingediend.

 • 5.

  De Adviesraad stelt een rooster van aftreden op. Daarbij wordt gelet op een goede balans tussen continuïteit en vernieuwing.

Artikel 6. Taken voorzitter en secretaris

 • 1.

  Tot de taken van de voorzitter van de Adviesraad behoren:

  • a.

   het samen met de secretaris voorbereiden van de agenda voor de vergadering;

  • b.

   het bepalen van dag en tijdstip van de vergadering;

  • c.

   het leiden van de vergadering;

  • d.

   het fungeren als opdrachtgever van de secretaris;

  • e.

   het extern vertegenwoordigen van de Adviesraad;

  • f.

   het ondertekenen van uitgaande stukken van de Adviesraad .

 • 2.

  Tot de taken van de secretaris van de Adviesraad behoren:

  • g.

   het samen met de voorzitter voorbereiden van de agenda voor de vergadering

  • h.

   het verrichten van administratieve werkzaamheden;

  • i.

   het verrichten van beleidsvoorbereidende en -ondersteunende werkzaamheden;

  • j.

   het verrichten van organisatorische werkzaamheden;

  • k.

   het bewaken van de voortgang en afhandeling van de uitgebrachte adviezen; het opstellen van het jaarverslag.

Artikel 7. Vergaderingen en ondersteuning

 • 1.

  De Adviesraad komt minimaal vier keer per jaar plenair bijeen, of zoveel minder of meer als de voorzitter of ten minste de meerderheid van de leden noodzakelijk achten.

 • 2.

  De vergaderingen van de Adviesraad zijn openbaar. De Adviesraad kan besluiten besloten vergaderingen te houden, bijvoorbeeld bij de behandeling van niet-openbare gemeentelijke stukken.

 • 3.

  De uitnodigingen voor een vergadering wordt, spoedeisende gevallen uitgezonderd, tenminste 4 werkdagen voor de dag van vergadering, aan de leden verzonden.

 • 4.

  De Adviesraad kan derden uitnodigen de vergaderingen bij te wonen voor het geven van toelichting, informatie en/of advies.

 • 5.

  De Adviesraad is verplicht tot geheimhouding van stukken totdat deze openbaar zijn. Deze geheimhoudingsplicht strekt zich ook uit tot derden die worden geconsulteerd.

 • 6.

  De geheimhouding vervalt niet door beëindiging van het lidmaatschap van de Adviesraad.

 • 7.

  Het college wijst medewerkers aan voor inhoudelijke en secretariële ondersteuning van de Adviesraad.

Artikel 8. Besluitvorming

 • 1.

  De Adviesraad kan beraadslagen en besluiten als tenminste twee derde van het aantal leden van de Adviesraad ter vergadering aanwezig is en aan de stemming heeft deelgenomen.

 • 2.

  Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte schriftelijke of mondelinge stemmen. De voorzitter is niet stemgerechtigd.

 • 3.

  Blanco stemmen of onthoudingen zijn voor de vaststelling van het resultaat van de stemming geen geldig uitgebrachte stemmen.

 • 4.

  Minderheidstandpunten worden op verzoek van de betreffende leden vermeld onder het uit te brengen advies.

 • 5.

  Stemming over personen geschiedt schriftelijk met gesloten stembiljetten.

Artikel 9. Werkwijze

 • 1.

  De Adviesraad onderhoudt een levendig netwerk van maatschappelijke organisaties en vertegenwoordigers van belanghebbenden binnen het sociaal domein. Hij doet dit onder meer door

  • a.

   actief de inbreng van belanghebbenden te organiseren, bijvoorbeeld via tijdelijke werk- of klankbordgroepen, danwel themabijeenkomsten;

  • b.

   deelname aan bijeenkomsten die door maatschappelijke organisaties en belanghebbenden worden georganiseerd.

 • 2.

  De Adviesraad beoordeelt zelf of en wanneer er bij de opstelling van een advies derden worden betrokken.

 • 3.

  Adviesaanvragen kunnen worden voorbereid in werkgroepen, die bestaan uit leden van de Adviesraad eventueel aangevuld met derden. Elk advies aan het college wordt aan de hele Adviesraad voorgelegd voordat het aan het college wordt uitgebracht.

 • 4.

  Taken, procedures en werkwijzen kan de Adviesraad nader uitwerken en vastleggen in een huishoudelijk reglement

 • 5.

  De portefeuillehouder sociaal domein en de Adviesraad wisselen tenminste 2 maal per jaar van gedachten over ontwikkelingen in het brede sociaal domein. Beide partijen kunnen voor dit overleg onderwerpen aandragen. Dit overleg heeft een informerend karakter.

 • 6.

  De Adviesraad evalueert jaarlijks zijn functioneren, de resultaten en de samenstelling.

 • 7.

  Twee jaar na de inwerkingtreding van deze verordening stelt het college samen met de Adviesraad een onderzoek in naar het functioneren van de Adviesraad en het effect van de Adviesraad op het beleid van de gemeente.

Artikel 10. Vergoedingen en faciliteiten

 • 1.

  Aan elk lid van de Adviesraad wordt een onkostenvergoeding voor het bijwonen van vergaderingen toegekend, waarvan de hoogte door het college wordt vastgesteld.

 • 2.

  Aan de voorzitter wordt een onkostenvergoeding toegekend, waarvan de hoogte door het college wordt vastgesteld.’

 • 3.

  Het budget voor de Adviesraad wordt jaarlijks vastgesteld in de programmabegroting. Uit dit budget worden de vergoedingen en de kosten van cursussen en opleidingen bekostigd.

 • 4.

  De Adviesraad stelt jaarlijks vooraf, vóór 1 november, een activiteitenplan en een begroting op. De Adviesraad maakt achteraf, vóór 1 mei, een jaarverslag. Deze stukken worden aan het college toegezonden. Op basis van het activiteitenplan en de begroting stelt het college jaarlijks middelen beschikbaar. Het verslag wordt ter kennis gebracht van de gemeenteraad.

 • 5.

  Voor de vergaderingen van de Adviesraad staat een goed bereikbare en toegankelijke vergaderlocatie ter beschikking.

Artikel 11. Onvoorziene zaken

Voor zaken waarin deze verordening niet voorziet, treedt de Adviesraad in overleg met het college dat zonodig een beslissing neemt.

Artikel 12. Inwerkingtreding, intrekking en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2017

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Adviesraad voor het sociaal domein Gemeente Neerijnen 2017

Vastgesteld in de openbare vergadering van 15 december 2016

, voorzitter

, griffier

Verordening Adviesraad voor het sociaal domein Gemeente Neerijnen 2017

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1. Begripsbepalingen.

Met sociaal domein worden in deze verordening de onderwerpen genoemd uit de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet.

 

Artikel 2. Taken en bevoegdheden.

De belangrijkste taak van de Adviesraad is te beoordelen of inwoners op basis van het gemeentelijk beleid in het sociaal domein voldoende kunnen meedoen aan de lokale samenleving.

Deze taak kan op twee niveaus worden uitgevoerd.

 • Beleidsmatig niveau: meedenken, meepraten en adviseren over voorgenomen beleid.

 • Uitvoerend niveau: monitoren en signaleren hoe het vastgestelde gemeentelijk beleid in de praktijk werkt.

 

Artikel 3. Advisering en adviestermijnen

De Adviesraad wordt tijdig door het college geïnformeerd wanneer er advies wordt gevraagd. De adviezen van de Adviesraad zijn niet bindend. Het college kan afwijken van het advies.

Wanneer afgeweken wordt van het advies van de Adviesraad wordt dit gemotiveerd kenbaar gemaakt aan de Adviesraad.

 

Artikel 4. Samenstelling.

Bij werving en selectie voor leden van de lokale raad is een zoveel mogelijk evenwichtige invulling en samenstelling uitgangspunt: man/vrouw verhouding, spreiding over de dorpen, verdeling qua leeftijd.

Op termijn kan er uitsluitend een regionale cliëntenvertegenwoordiging bij Werkzaak Rivierenland (Participatiewet) komen.

Vooralsnog vertegenwoordigen de deelnemende gemeenten cliënten in deze regionale raad.

In de Adviesraad wordt plaats ingeruimd voor deze vertegenwoordigers.

 

De leden van de Adviesraad hebben kennis en/of affiniteit met een of meer terreinen van het sociaal domein. Dit kan betekenen dat er sprake is van specialistisch kennis, een integrale benadering van de problematiek blijft voorop staan.

 

Artikel 5. Benoeming en zittingsduur van de voorzitter en de leden.

Om voorkomen dat tijdens de 1e zittingsperiode alle leden na 4 jaar aftreden, is gekozen voor verschillende zittingsduren. Na 2 jaar treedt de helft van het aantal leden van de Adviesraad af. Overigens kunnen zij dan terstond weer worden herbenoemd.

De leden en de voorzitter worden door het college benoemd. Uitgezonderd de voorzitter die als zodanig door het college wordt benoemd, stelt de Adviesraad de leden in hun functie aan.

Het college zorgt samen met de Adviesraad voor het invullen van vacatures. Een benoeming geschiedt bij voorkeur op voordracht van de Adviesraad.

 

Artikel 6. Taken voorzitter en secretaris

De voorzitter leidt de vergaderingen van de Adviesraad. Samen met de secretaris en de ondersteunende medewerker(s) van de gemeente bereidt hij de vergaderingen voor.

In het huishoudelijk reglement kan een regeling worden gemaakt voor het vervangen van de voorzitter.

 

Artikel 7. Vergaderingen en ondersteuning.

De Adviesraad bepaalt zelf het aantal vergaderingen, waarbij uitgegaan wordt van tenminste 4 vergaderingen per jaar.

De raad bestaat uit vertegenwoordigers vanuit verschillende disciplines van het sociaal domein. Daarom kan het wenselijk zijn dat de Adviesraad kiest voor een werkwijze die daarbij past. Agendatechnisch kan er rekening mee gehouden worden dat er vertegenwoordigers van uiteenlopende doelgroepen in de raad zitten. De agenda wordt zo ingedeeld dat onderwerpen die voor iedereen van belang zijn aan het begin van de agenda geplaatst worden. Onderwerpen die niet voor alle doelgroepen interessant zijn, worden op een latere plek op de agenda gezet.

Dit kan worden geregeld in het huishoudelijk reglement.

 

Artikel 8. Besluitvorming

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 9. Werkwijze

Evaluatie

Begin 2018 wordt de Adviesraad geëvalueerd.

De evaluatie is enerzijds gericht op de Adviesraad zelf: functioneren, samenstelling, omvang, werkwijze, ondersteuning, faciliteiten. En anderzijds op de adviezen: kwaliteit, totstandkoming, effect.

 

In het huishoudelijke reglement wordt de werkwijze van de Adviesraad verder uitgewerkt.

 

Artikel 10 Vergoedingen en faciliteiten

Dit artikel behoeft geen toelichting

 

Artikel 11. Onvoorziene zaken

Dit artikel behoeft geen toelichting

 

Artikel 12. Inwerkingtreding, intrekking en citeertitel

Dit artikel behoeft geen toelichting