Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Neerijnen

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen houdende regels omtrent proceskosten gemeentelijke belastingen Beleidsregel proceskosten bestuursrecht gemeentelijke belastingen 2019 Neerijnen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNeerijnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen houdende regels omtrent proceskosten gemeentelijke belastingen Beleidsregel proceskosten bestuursrecht gemeentelijke belastingen 2019 Neerijnen
CiteertitelBeleidsregel proceskosten bestuursrecht gemeentelijke belastingen 2019 Neerijnen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 7:15 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. artikel 2, eerste lid, van het Besluit proceskosten bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-12-2018nieuwe regeling

04-12-2018

gmb-2018-267407

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen houdende regels omtrent proceskosten gemeentelijke belastingen Beleidsregel proceskosten bestuursrecht gemeentelijke belastingen 2019 Neerijnen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen,

 

gelet op artikel 1:3, vierde lid Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb), artikel 7:15 Awb;

gelet op artikel 2, eerste lid, aanhef en onderdeel a, en artikel 2, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van het Besluit proceskosten bestuursrecht juncto onderdeel C.1. van de bij dat Besluit behorende bijlage,

 

besluit:

 

vast te stellen de:

 

BELEIDSREGEL proceskosten bestuursrecht gemeentelijke belastingen 2019

 

Inleiding

Deze beleidsregel vindt alleen toepassing voor bezwaarschriften welke zijn ingediend inzake aanslagen gemeentelijke belastingen.

Artikel 1 Wegingsfactoren

Voor de toepassing van de wegingsfactoren, die zijn genoemd in onderdeel C.1 van de bijlage bij het Besluit proceskosten bestuursrecht, wordt een zaak in beginsel aangemerkt als:

 

 • a.

  zeer licht (0,25) indien:

  • 1.

   het bezwaarschrift summier gemotiveerd is;

  • 2.

   het bezwaarschrift uitsluitend verwijst naar een bezwaar uit een eerder jaar;

  • 3.

   een kenbare schrijffout in de beschikking/belastingaanslag is gemaakt;

  • 4.

   het bezwaarschrift summier gemotiveerd en kennelijk gegrond is;

  • 5.

   het bezwaarschrift slechts een verwijzing naar een eigen beroepsprocedure bevat;

  • 6.

   het bezwaarschrift is gericht tegen het niet tijdig nemen van een besluit;

  • 7.

   er sprake is van een verkeerde tenaamstelling;

  • 8.

   er sprake is van een verkeerde adresaanduiding;

  • 9.

   er sprake is van een verkeerde belanghebbende;

  • 10.

   er sprake is van meerdere bezwaren en het bezwaar gegrond verklaard wordt door één van de bovenstaande punten.

    

 • b.

  licht (0,5) indien:

  het alleen gaat om proceskostenvergoeding.

   

 • c.

  gemiddeld (1,0) indien:

  een bezwaar niet tot de categorieën van artikel 1 lid a, b, d, of e behoort.

   

 • d.

  zwaar (1,5)

  een bezwaarschrift dat inhoudelijk of juridisch als ingewikkeld, complex of omvangrijk moet worden aangemerkt

   

 • e.

  zeer zwaar (2,0)

  een bezwaarschrift dat als zeer omvangrijk en complex moet worden aangemerkt.

Artikel 2 Reis- en verblijfskosten

Reis- en verblijfskosten van een belanghebbende kunnen voor vergoeding in aanmerking komen. Daarbij geldt als uitganspunt dat reiskosten worden vergoed op basis van een kaartje openbaar vervoer 2e klasse, tenzij de reis (redelijkerwijs) per openbaar vervoer niet mogelijk is. In dat geval worden de reiskosten vergoed tegen een bedrag van € 0,28 per kilometer. De hoogte van de vergoeding van verblijfskosten wordt in goede justitie bepaald.

Artikel 3 Verletkosten

Verletkosten van een belanghebbende kunnen voor vergoeding in aanmerking komen. De vergoeding van verletkosten vindt in beginsel plaats tegen de werkelijke kosten, waarbij geldt dat in dit kader de landelijk vastgestelde bandbreedte geldt met betrekking tot het minimum en maximum bedrag per uur.

Artikel 4 Uittreksels, telegrammen telexen, telefaxen en telefoongesprekken

Kosten van uittreksels uit de openbare registers, telegrammen, internationale telexen, internationale telefaxen en internationale telefoongesprekken kunnen voor vergoeding in aanmerking komen. De vergoeding van deze kosten vindt plaats tegen de werkelijke kosten.

Artikel 5 Matiging bedrag proceskostenvergoeding

Indien gedeeltelijk aan het bezwaarschrift tegemoet wordt gekomen, wordt het op grond van deze beleidsregel becijferde bedrag aan proceskostenvergoeding gematigd.

Artikel 6 Daadwerkelijke gemaakte kosten

Een proceskostenvergoeding wordt eerst toegekend indien belanghebbende kan aantonen dat de betreffende kosten daadwerkelijk op hem drukken.

Artikel 7 Uitbetaling proceskostenvergoeding

Het bedrag aan proceskostenvergoeding wordt in beginsel overgemaakt op het rekeningnummer van belanghebbende, tenzij de gemachtigde verzoekt om uitbetaling van de proceskostenvergoeding op zijn bankrekening en uit de machtiging blijkt dat belanghebbende daarmee instemt.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking en heeft betrekking op verzoeken om vergoeding van proceskosten die op of na deze datum worden ingediend.

 • 2.

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als “Beleidsregel proceskosten bestuursrecht gemeentelijke belastingen 2019 Neerijnen”

 

Aldus vastgesteld op 4-12-2018.

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,

de burgemeester,