Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Neerijnen

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNeerijnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
CiteertitelVerordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur en recht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening maakt deel uit van het verzamelbesluit Neerijnen d.d. 01-04-2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 33

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-12-201010-12-2010Intrekking

09-12-2010

20-12-2010 Het Kontakt

06/12116
15-04-201010-12-2010nieuwe regeling

01-04-2010

14 april 2010, week 15 Het Kontakt

06/11259

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning

De raad van de gemeente Neerijnen;

 

gelezen het voorstel van het presidium van 14 september 2005;

 

gelet op artikel 33 van Gemeentewet.

 

besluit:

a. In te trekken de verordening ambtelijke bijstand 1995;

b. Onder gelijktijdige vaststelling van de Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning, luidende,

 

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning

 

Paragraaf 1 Ambtelijke bijstand

Artikel 1  

1. Een raadslid wendt zich tot de griffier of een ambtenaar met een verzoek om:

a. feitelijke informatie van geringe omvang;

b. inzage in of afschrift van documenten die openbaar zijn.

2. Indien de ambtenaar twijfelt of het verzoek betrekking heeft op informatie bedoeld onder

het eerste lid, onderdeel a of b, stelt hij de secretaris daarvan in kennis. De secretaris beslist.

3. Een raadslid wendt zich tot de griffier met een verzoek om bijstand bij het opstellen van voorstellen, amendementen en moties of andere bijstand.

4. De bijstand, bedoeld in het derde lid, wordt verleend door de griffier. Indien de gevraagde bijstand niet door de griffier kan worden verleend kan de griffier de secretaris verzoeken, één of meer ambtenaren aan te wijzen, die de gevraagde bijstand zo spoedig mogelijk verlenen.

 

Artikel 2  

1. Een ambtenaar verleent op verzoek van de griffier of de secretaris ambtelijke bijstand tenzij:

a. het raadslid niet aannemelijk heeft gemaakt dat de bijstand betrekking heeft op de werkzaamheden van de raad;

b. dit het belang van de gemeente kan schaden;

c. het bijstand, bedoeld in artikel 1, derde lid, betreft en het raadslid reeds volledig gebruik heeft gemaakt van het hem op grond van artikel 5, eerste lid, beschikbaar gestelde aantal keren ambtelijke bijstand.

 

2. De secretaris beoordeelt of ambtelijke bijstand op grond van het eerste lid geweigerd wordt.

3. Indien de bijstand op grond van het eerste lid wordt geweigerd deelt de secretaris dit met redenen omkleed mee aan de griffier en aan het raadslid dat het verzoek heeft ingediend.

 

Artikel 3  

Indien het verzoek om bijstand van een ambtenaar door de secretaris wordt geweigerd kan de griffier of het betrokken raadslid het verzoek voorleggen aan de burgemeester. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk over het verzoek.

 

Artikel 4  

1. Indien een raadslid niet tevreden is over door een ambtenaar verleende bijstand, doet hij of de griffier hiervan mededeling aan de secretaris.

2. Indien overleg met de secretaris niet leidt tot een voor beide partijen bevredigende oplossing leggen zij de zaak voor aan de burgemeester. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk over de zaak.

 

Artikel 5  

1. Elk raadslid heeft per jaar recht op 1 keer ambtelijke bijstand ais bedoeld in artikel 1, derde lid.

2. De secretaris houdt een register van de verleende ambtelijke bijstand als bedoeld in artikel 1, derde lid, bij, waarin per verzoek om bijstand aan de reguliere ambtelijke organisatie wordt opgenomen

a. welk raadslid om bijstand heeft verzocht;

b. over welk onderwerp om bijstand is verzocht;

c. welke ambtenaar de bijstand heeft verleend;

d. hoeveel tijd het verlenen van de bijstand heeft gekost;

e. de reden waarom een verzoek is geweigerd.

 

Artikel 6  

De secretaris verstrekt de desbetreffende portefeuillehouder in het college desgewenst een afschrift van het verzoek uit het register.

 

Artikel 7  

Indien het college af leden van het college informatie wensen over een verzoek om ambtelijke bijstand of de inhoud van het gegeven advies wenden zij zich daartoe rechtstreeks tot het betrokken raadslid.

Paragraaf 2 Fractieondersteuning

Artikel 8  

1. De fracties, zoals bedoeld in artikel 5 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Neerijnen, hebben recht op een jaarlijks budget als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie.

2. Dit budget bestaat uit een vast deel van 500 euro voor elke fractie. Daarnaast ontvangt elke fractie een bedrag van 100 euro per raadszetel.

 

Artikel 9  

Fracties besteden het budget om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol te versterken.

2. Het budget mag niet gebruikt worden ter bekostiging van:

a. uitgaven die in strijd zijn met wettelijke bepalingen en overige regelingen;

b. betalingen aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen anders dan ter vergoeding van prestaties (diensten of goederen) geleverd ten behoeve van de fractie op basis van een gespecificeerde, reële declaratie;

c. giften;

d. uitgaven welke dienen bestreden te worden uit vergoedingen die de leden ingevolge het rechtspositiebesluit raads- en commissieleden toekomen;

e. opleidingen voor raads- en commissieleden.

 

Artikel 10  

1. Net budget wordt beheerd door de raadsgriffier en is onderworpen aan de reguliere accountantscontrole van de gemeente.

2. Voor het doen van een uitgaaf overlegt een fractie schriftelijk een voorstel hiertoe aan de raadsgriffier teneinde het eventueel overschrijden van de hoogte van de jaarlijks toegekende budget te voorkomen.

3. De raadsgriffier heeft voor het overige geen bevoegdheden in het vaststellen van de rechtmatigheid van uitgaven.

4. In een jaar waarin verkiezingen plaatsvinden wordt het budget vastgesteld voor de maanden tot en met de maand waarin de verkiezingen plaatsvinden. In de eerste maand na de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt wordt het budget vastgesteld voor de overige maanden van dat jaar.

 

Artikel 11  

1. Indien het zeteltal van een fractie ten gevolge van verkiezingen verandert, wijzigt de hoogte van het budget.

a. bij vermindering van het zeteltal: op de eerste dag van de maand na de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt.

b. bij vermeerdering van het zeteltal: op de eerste dag van de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt.

2. Bij splitsing van een fractie wordt het op grond van artikel 8, tweede lid, vastgestelde budget voor de oorspronkelijke fractie verdeeld over de betrokken fracties naar evenredigheid van het aantal bij de splitsing betrokken leden.

 

Artikel 12  

1. De raad verricht geen reserveringen in enig jaar van een niet gebruikte gedeelte van het budget toekomend aan een fractie.

 

Artikel 13  

1. Elke fractie legt, binnen drie maanden na het einde van een kalenderjaar, aan de raad verantwoording af over de besteding van het budget voor fractieondersteuning onder overlegging van een verslag.

2. Controle van het verslag vindt plaats door de accountant als een van toegekende prioriteiten in het kader van de controle van de jaarrekening. De accountant brengt advies uit aan de raad.

3. De raad stelt na ontvangst van het advies van de accountant de bedragen vast van de uitgaven van een fractie die in het vorige kalenderjaar uit de bijdrage bekostigd zijn.

 

Paragraaf 3 Slotbepaling

Artikel 14  

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 6 oktober 2005.

 

Voorzitter

 

Griffier