Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijkerk

Verordening op de heffing en de invordering van een forensenbelasting 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijkerk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van een forensenbelasting 2010
CiteertitelVerordening forensenbelasting 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van heffing is 1 januari 2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 223

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2012intrekking

27-10-2011

De Stad Nijkerk, 21-12-2011

Rvs. 2011-070/3
24-12-200901-01-2012nieuwe regeling

03-11-2009

De Stad Nijkerk, 23-12-2009

Rvs. 2009-055/6

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van een forensenbelasting 2010

De raad van de gemeente Nijkerk;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 september 2009;

gelet op artikel 223 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN EEN FORENSENBELASTING 2010

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen.

 • 1.

  Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder woning:

  een gemeubileerde woning als bedoeld in artikel 223 van de Gemeentewet.

 • 2.

  Met belastingjaar wordt bedoeld één kalenderjaar lopende van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2. Belastbaar feit en belastingplicht.

 • 1.

  Onder de naam "forensenbelasting" wordt een directe belasting geheven van de natuurlijke personen, die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, er gedurende het belastingjaar meer dan negentig keer verblijven, met uitzondering van de verpleegde of verzorgde in een inrichting tot verpleging of verzorging van zieken, van gebrekkigen, van hulpbehoevenden of bejaarden, of er op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een woning beschikbaar houden.

 • 2.

  Of iemand in de gemeente hoofdverblijf heeft, wordt naar de omstandigheden beoordeeld.

Artikel 3. Vrijstellingen.

Niet belastingplichtig is degene die ter tijdelijke waarneming van een openbare betrekking of ter bijwoning van de vergaderingen van een vertegenwoordigend openbaar lichaam, waarvan hij het lidmaatschap bekleedt, dan wel ingevolge last of bevel van de overheid, buiten de gemeente van zijn hoofdverblijf vertoeft.

Artikel 4. Maatstaf van heffing.

De belasting bedraagt per woning € 208,60.

Artikel 5. Wijze van heffing.

De belasting wordt door middel van aanslag geheven.

Artikel 6. Ontstaan van de belastingschuld

De belasting is verschuldigd op het moment dat wordt voldaan aan één van de voorwaarden, zoals genoemd in artikel 2 van deze verordening.

Artikel 7. Termijnen van betaling.

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingwet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders.

Het college van burgemeester en wethouders kan op grond van artikel 233a Gemeentewet nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van forensenbelasting.

Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel.

 • 1.

  De "Verordening forensenbelasting 2008" van 4 november 2008, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de 1 januari 2010.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening forensenbelasting 2010".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Nijkerk op

3 november 2009.

De griffier, De voorzitter,

mr. F.E. CONTANT mr. drs. G.D. RENKEMA