Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijkerk

Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers gemeente Nijkerk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijkerk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBoeteverordening Wet inburgering nieuwkomers gemeente Nijkerk
CiteertitelBoeteverordening Wet inburgering nieuwkomers gemeente Nijkerk
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De regeling is vervallen met de datum waarop de Wet inburgering nieuwkomers is ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Invoeringswet Wet werk en bijstand, art. 47, lid 2
 2. Wet inburgering nieuwkomers, art. 18, lid 7

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-06-200721-06-2007intrekking

15-03-2007

De Stad Nijkerk, 13-6-2007

rvs. 2007-002/2
01-01-200521-06-2007nieuwe regeling

16-12-2004

De Stad Nijkerk, 22-12-2004

rvs. 2004-067

Tekst van de regeling

Intitulé

Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers gemeente Nijkerk

De raad van de gemeente Nijkerk;

gelezen het collegevoorstel van 9 november 2004;

gelet op artikel 47, tweede lid, van de Invoeringswet Wet werk en bijstand, waarmee artikel 18, zevende lid, van de Wet inburgering nieuwkomers per 1 januari 2005 wordt gewijzigd;

gelet op de artikelen 8, 22 en 25 van de Tijdelijke Referendumwet;

besluit vast te stellen de volgende Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers gemeente Nijkerk.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: de Wet inburgering nieuwkomers(WIN);

 • b.

  WWB: de Wet werk en bijstand;

 • c.

  nieuwkomer: een persoon als genoemd in artikel 1, aanhef en onder a van de wet;

 • d.

  bestuurlijke boete: de bestuurlijke boete bedoeld in artikel 18, eerste lid, van de wet;

 • e.

  bijstandsnorm: de bijstandsnorm bedoeld in artikel 5, onderdeel c, van de WWB.

Artikel 2 Hoogte van de boete

 • 1.

  De bestuurlijke boete ter uitvoering van artikel 18, eerste lid, van de wet, bedraagt 20% van de bijstandsnorm voor een maand die voor de nieuwkomer geldt of zou gelden als hij belanghebbende in de zin van de WWB zou zijn.

 • 2.

  Het percentage van de bestuurlijke boete wordt verdubbeld, indien de nieuwkomer zich binnen twaalf maanden na bekendmaking van een besluit waarbij een bestuurlijke boete is opgelegd, opnieuw schuldig maakt aan een verwijtbare gedraging.

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers gemeente Nijkerk.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Nijkerk

d.d. 16 december 2004

de griffier

F.E. CONTANT

de plv. voorzitter

C.H. VAN BAAK

Toelichting op de Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers

Algemeen

In de Wet inburgering nieuwkomers (WIN) is bepaald dat het college controle uitoefent op de nakoming van de verplichtingen van de nieuwkomers. Indien de nieuwkomer niet voldoet aan de wettelijke inburgeringsverplichtingen, sanctionering plaatsvindt door het opleggen van een bestuurlijke boete (artikel 17 tot en met 20 van de WIN).

Artikel 17 van de WIN bepaalt dat het college controleert of de nieuwkomer zich houdt aan de verplichtingen. Indien dat niet het geval is, zonder dat een grond voor ontheffing of vrijstelling aanwezig is of indien berichtgeving van een andere instantie hierover ontvangen is, stelt het college een onderzoek in.

In artikel 18 van de WIN wordt voorgeschreven dat het college een bestuurlijke boete oplegt wanneer de nieuwkomer niet meewerkt aan een aantal verplichtingen.het inburgeringsonderzoek, het educatief programma, maatschappelijke begeleiding en doorgeleiding naar een instantie die zorgdraagt voor verdere scholing of voor toegang tot de arbeidsmarkt, voor zover de nieuwkomer daarvoor in aanmerking komt.

De WIN regelt de meeste zaken uitputtend. Er is voor gekozen deze bepalingen niet in de tekst van de verordening over te nemen, maar een plaats te geven in deze toelichting.

De tekst van artikel 18 van de WIN luidt per 1 januari 2005 als volgt.

Artikel 18 WIN

 • 1.

  Indien een nieuwkomer in strijd met de artikelen 2, 4, vierde lid, 8, eerste volzin, 9, eerste lid, 10, derde lid, of 12, eerste lid, handelt, legt het college van burgemeester en wethouders ter zake van de overtreding aan de nieuwkomer bij beschikking een bestuurlijke boete op.

 • 2.

  De hoogte van de boete wordt afgestemd op de ernst van het feit, de omstandigheden waarin de nieuwkomer verkeert, en de mate van verwijtbaarheid.

 • 3.

  De beschikking vermeldt in ieder geval:

  • a.

   de hoogte van de boete,

  • b.

   de termijn waarbinnen de boete moet worden betaald,

  • c.

   het feit ter zake waarvan de boete wordt opgelegd alsmede het overtreden wettelijk voorschrift en

  • d.

   een aanduiding van de plaats waar en van het tijdstip waarop de overtreding is begaan.

 • 4.

  Indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn, kan het college van burgemeester en wethouders besluiten van het opleggen van een boete af te zien.

 • 5.

  Het opleggen van een boete blijft achterwege, indien voor dezelfde gedraging de bijstand is verlaagd op grond van artikel 18, tweede lid, van de Wet werk en bijstand.

 • 6.

  De bevoegdheid tot het opleggen van een boete vervalt twee jaar nadat de overtreding is begaan.

 • 7.

  Bij gemeentelijke verordening worden nadere regels gesteld over de hoogte van de boete.

Verplichtingen (art. 18, eerste lid)

De verplichtingen van de nieuwkomer betreffen o.a. het meewerken aan het inburgeringsonderzoek, het educatief programma, maatschappelijke begeleiding en doorgeleiding naar een instantie die zorgdraagt voor verdere scholing of voor toegang tot de arbeidsmarkt, voor zover de nieuwkomer daarvoor in aanmerking komt.

Verwijtbaarheid (art. 18, tweede lid)

De hoogte van de boete wordt afgestemd op de ernst van het feit en de omstandigheden. Als elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt wordt geen bestuurlijke boete opgelegd.

Beschikking (art. 18, derde lid)

Een boete wordt opgelegd door middel van een beschikking. De wet regelt wat ten minste in de beschikking moet worden opgenomen.

Hardheidsclausule (art. 18, vierde lid)

Wanneer de strikte toepassing van het boeteregime tot onredelijke situaties zou leiden kan het college ten gunste van betrokkene afwijken. Vanzelfsprekend is hier sprake van een individuele en uitzonderlijke situatie.

Samenloop met WWB (art. 18, vijfde lid)

De inburgeringsverplichtingen kunnen echter ook deel uitmaken van de aan de uitkering krachtens de Wet werk en bijstand (WWB) verbonden verplichtingen. Indien niet wordt voldaan aan de WWB-verplichtingen bestaat de sanctie uit een verlaging van de uitkering. Om te voorkomen dat bijstandsgerechtigde nieuwkomers daardoor dubbel worden bestraft (zowel een boete als een korting op de uitkering) is ter voorkoming daarvan in de wet een anticumulatiebepaling opgenomen.

Verjaring (art. 18, zesde lid)

Een boete kan tot uiterlijk twee jaar na de overtreding worden opgelegd.

Hoogte van de boete (art. 18, zesde lid)

De hoogte van de boetes werd tot nu toe door het rijk vastgesteld. Via artikel 47 van de Invoeringswet Wet werk en bijstand is een wijziging van de WIN geregeld en wel in artikel 18, zevende lid, van de wet. Deze wijziging houdt in dat regels over de hoogte van de WIN- boetes vastgelegd dienen te worden in een gemeentelijke verordening. De voorliggende verordening voorziet daarin.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit artikel wordt een aantal in de verordening gehanteerde begrippen verklaard.

Artikel 2 Hoogte van de boete

Bij bepaling van de hoogte van de boete is aansluiting gezocht bij de maatregelenverordening WWB gemeente Nijkerk.

Ten aanzien van de bijstandsnorm (voor een maand) waarvan 20% wordt berekend, is ook de verordening toeslagen en verlagingen WWB gemeente Nijkerk van toepassing. Er wordt bij de berekening van de hoogte van de boete uitgegaan van de feitelijk van toepassing zijnde bijstandsnorm. Van de standaardhoogte kan worden afgeweken door de boete af te stemmen op de ernst van het feit, de omstandigheden van de nieuwkomer en de mate van verwijtbaarheid (artikel 18, tweede lid WIN).

Het tweede lid bepaalt dat de boete wordt verdubbeld wanneer sprake is van een zelfde verwijtbare gedraging binnen 12 maanden na de eerste boeteoplegging.

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel

De verordening dient op 1 januari 2005 in te gaan, gelijktijdig met de wijziging van de WIN.