Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijkerk

Kwijtscheldingsregeling gemeente Nijkerk 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijkerk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKwijtscheldingsregeling gemeente Nijkerk 2008
CiteertitelKwijtscheldingsregeling gemeente Nijkerk 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Kwijtscheldingsregeling gemeente Nijkerk 2006.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 255 en 255a
 2. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200901-01-2009intrekking

04-11-2008

De Stad Nijkerk, 03-12-2008

Rvs. 2007-051/9
01-01-200801-01-2009nieuwe regeling

01-11-2007

De Stad Nijkerk, 07-11-2007

Rvs. 2007-051/9

Tekst van de regeling

Intitulé

Kwijtscheldingsregeling gemeente Nijkerk 2008

De raad van de gemeente Nijkerk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 oktober 2007;

gelet op artikel 255 en 255a van de Gemeentewet, alsmede de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

overwegende dat het gewenst is nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en rechten;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

KWIJTSCHELDINGSREGELING GEMEENTE NIJKERK 2008

Artikel 1 Uitgesloten van kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende belastingen en rechten wordt geen kwijtschelding verleend:

 • a.

  onroerende-zaakbelastingen

 • b.

  hondenbelasting;

 • c.

  forensenbelasting;

 • d.

  toeristenbelasting;

 • e.

  reinigingsrechten;

 • f.

  lijkbezorgingsrechten;

 • g.

  marktgelden;

 • h.

  haven-, kade- en liggelden;

 • i.

  brandweerrechten;

 • j.

  leges;

 • k.

  parkeerbelastingen.

Artikel 2 Heffingen waarvoor kwijtschelding mogelijk is

Bij de invordering van de volgende belastingen en rechten kan kwijtschelding worden verleend:

 • a.

  afvalstoffenheffing;

 • b.

  rioolrecht.

Artikel 3 Beperking kwijtschelding afvalstoffenheffing en rioolrecht

 • 1.

  Bij de invordering van afvalstoffenheffing wordt slechts kwijtschelding verleend voor het vastrecht

  zoals vermeld in hoofdstuk 1 van de tarieventabel behorende bij de verordening

  reinigingsheffingen.

 • 2.

  Bij de invordering van rioolrecht wordt slechts kwijtschelding verleend voor het tarief zoals vermeld in artikel 5, lid 2 van de verordening rioolrecht.

Artikel 4 Verruimde kwijtscheldingsbepaling

Bij het verlenen van kwijtschelding als bedoeld in artikel 26 van de Invorderingswet 1990 vindt het bepaalde in hoofdstuk 2 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 toepassing met dien verstande dat de kosten van bestaan als bedoeld in artikel 16 dienen te worden gesteld op 100% van de genormeerde bijstandsuitkeringen.

Artikel 5 Termijn indiening kwijtscheldingsverzoek

Een verzoek om kwijtschelding als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 moet worden ingediend binnen zes weken na dagtekening van de aanslag gemeentelijke belastingen.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1.

  De “Kwijtscheldingsregeling gemeente Nijkerk 2006” van 1 november 2005 wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van inwerkingtreding met dien verstande

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2008.

 • 3.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Kwijtscheldingsregeling gemeente Nijkerk 2008”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Nijkerk op

1 november 2007

De griffier

F.E. CONTANT

De voorzitter

G.D.RENKEMA