Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijkerk

Verordening op de heffing en invordering van leges 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijkerk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van leges 2006
CiteertitelLegesverordening 2006
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Legesverordening 2005.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1 sub b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200701-01-2007intrekking

07-11-2006

De Stad Nijkerk, 22-11-2006

Rvs. 2006-077/6
05-10-200601-01-2007tabel hoofdstuk 10

28-09-2006

De Stad Nijkerk, 04-10-2006

Rvs. 2006-068
26-08-200605-10-2006tabel hoofdstuk 9

07-06-2006

De Stad Nijkerk, 23-08-2006

Rvs. 2006-058
22-12-200526-08-2006nieuwe regeling

11-01-2005

De Stad Nijkerk, 21-12-2005

Rvs. 2005-059/8

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2006

De raad der gemeente Nijkerk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2005;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en invordering van leges 2006

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a

  ‘dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b

  ‘week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c

  ‘maand’: het tijdvak dat loopt van eerste dag in een kalendermaand tot en met de eerste dag in de volgende kalendermaand;

 • d

  ‘jaar’: het tijdvak dat loopt van de eerste dag in een kalenderjaar tot en met de eerste dag in het volgende kalenderjaar;

 • e

  ‘kalenderjaar’: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

a

het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de dienst van het kadaster en de openbare registers door ambtenaren in de uitoefening van hun functie;

b

het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

c

stukken genoemd in de onderdelen 2.1 en 2.2 van de tarieventabel verstrekt aan redacties van nieuwsbladen, mits deze stukken voor geen andere doeleinden worden gebruikt dan voor de berichtgeving in de door hen uitgegeven nieuwsbladen, alsmede aan de secretariaten van de

plaatselijke afdelingen van volgens de kieswet geregistreerde politieke partijen en van de plaatselijke politieke groeperingen;

d

op aanvraag van een secretariaat van een in de gemeenteraad vertegenwoordigde politieke partij kunnen maximaal 3 exemplaren van de in de onderdelen 2.1 en 2.2 van de tarieventabel genoemde stukken kosteloos beschikbaar worden gesteld;

e

het afgeven van stukken, nodig voor de ontvangst van pensioenen, lijfrenten en andere periodieke uitkeringen;

f

het afgeven van vergunningen tot het houden van collecten.

Artikel 5 Tarieven

 • 1

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen tien dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Teruggaaf

 • 1

  Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2

  Voor de toepassing van artikel 28, vierde en vijfde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 10 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1.

  De ‘Legesverordening 2005’ van 2 november 2004, laatstelijk gewijzigd op 26 mei 2004, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover terzake daarvan de heffing van de leges in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2006.

 • 5.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Legesverordening 2006’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Nijkerk op

1 november 2005.

De griffier

F.E. CONTANT

De voorzitter

B. VRIES

Tarieventabel behorende bij de legesverordening 2006

Indeling tarieventabel

Hoofdstuk 1

Algemeen

Hoofdstuk 2

Bestuursstukken

Hoofdstuk 3

Burgerlijke stand

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 5

Bouwvergunningen

Hoofdstuk 6

Gemeentearchief

Hoofdstuk 7

Gereserveerd

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9

Reisdocumenten

Hoofdstuk 10

Rijbewijzen

Hoofdstuk 11

Wet op de kansspelen

Hoofdstuk 12

Drank- en Horecawet

Hoofdstuk 13

Gereserveerd

Hoofdstuk 14

Huisvestingswet

Hoofdstuk 15

Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 16

Wet op de openluchtrecreatie

Hoofdstuk 17

Diversen

Hoofdstuk 1 Algemeen

1.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.1.1

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen per pagina op papier:

 

1.1.1.1

op A4 formaat

€ 0,20

1.1.1.2

op A3 formaat

€ 0,26

1.1.2

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in onderdeel 1.1.1 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk € 7,60, vermeerderd met € 1,25 voor elke dm2 waarmee de oppervlakte van de kaart, tekening of lichtdruk de 3 dm2 te boven gaat

 

1.1.3

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 50,00

Hoofdstuk 2 Bestuursstukken

2.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

2.1.1

een afschrift van de begroting (programmabegroting)

€ 16,00

2.1.2

een afschrift van het jaarverslag

€ 16,00

2.1.3

een afschrift van de productenrealisatie

€ 40,00

2.1.4

een afschrift van het burgerjaarverslag

€ 3,00

2.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1

tot het afsluiten van een abonnement, met uitzondering van de stukken als bedoeld in onderdeel 2.1, voor een kalenderjaar:

 

2.2.1.1

op de agenda en verslagen van de vergaderingen van de raad en raadscommissies (per e-mail)

€ 10,00

2.2.1.2

op de agenda en verslagen van de vergaderingen van de raad en raadscommissies (per post)

€ 52,00

2.2.1.3

op alle stukken behorende bij de vergaderingen van de raad en de raadscommissies

€ 198,50

2.3

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

2.3.1

een afschrift van de Bouwverordening

€ 18,00

2.3.2

een afschrift van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 21,00

Hoofdstuk 3 Burgerlijke stand

3.1

Het tarief bedraagt terzake van de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap:

 

 

 

 

3.1.1

in de trouwzaal van het stadhuis:

 

3.1.1.1

op maandag om 9.00 uur en 9.30 uur

€ 0,00

3.1.1.2

op maandag op hele uren van 10.00 uur tot en met 16.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag op hele uren van 9.00 uur tot en met 16.00 uur

€ 286,10

3.1.1.3

op maandag tot en met vrijdag op hele uren van 17.00 uur tot en met 20.00

€ 571,65

3.1.1.4

op zaterdag op hele uren van 9.00 uur tot en met 15.00 uur

€ 571,65

 

 

 

3.1.2

op een andere locatie dan in de trouwzaal van het stadhuis:

 

3.1.2.1

op maandag tot en met vrijdag op hele uren van 9.00 uur tot en met 16.00 uur

€ 419,40

3.1.2.2

op maandag tot en met vrijdag op hele uren van 17.00 uur tot en met 20.00 uur

€ 705,50

3.1.2.3

op zaterdag op hele uren van 9.00 uur tot en met 15.00 uur

€ 705,50

3.1.3

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor het ter beschikking stellen van gemeenteambtenaren als getuige bij een huwelijksvoltrekking of registratie van een partnerschap, per ter beschikking gestelde gemeenteambtenaar

€ 16,25

3.2

Voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk dan wel een huwelijk in een geregistreerd partnerschap indien daarbij gebruik wordt gemaakt van de trouwzaal of een ander door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte, worden dezelfde tarieven geheven als genoemd onder 3.1.

 

3.3

Het tarief bedraagt terzake van de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap, het omzetten van een huwelijk in een geregistreerd partnerschap dan wel een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

€ 162,50

3.4

Het tarief bedraagt terzake van het verstrekken van:

 

3.4.1

een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering

€ 10,00

3.4.2

een trouwboekje of partnerschapboekje in een luxe uitvoering

€ 26,00

3.4.3

voor het kalligraferen van een trouwboekje bedoeld in de artikelen 3.3.1 en 3.3.2, bedraagt het tarief

€ 10,00

3.5

Het tarief bedraagt terzake van het doen van nasporingen in de registers van de Burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 17,00

3.6

Terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 4.3 en 4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 

4.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 6,50

4.3

Voor de toepassing van onderdeel 4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 

4.4

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

4.4.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 6,50

4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 6, zevende lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

€ 2,27

4.6

Het tarief bedraagt terzake van het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 17,00

Hoofdstuk 5 Bouwvergunningen

Bouwkosten

 

5.1

Onder bouwkosten wordt in dit hoofdstuk verstaan de aannemingssom (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Deze bouwkosten moeten door de aanvrager van de bouwvergunning op het aanvraagformulier worden ingevuld. Als dit bedrag niet of, na beoordeling van het plan, te laag is ingevuld, kunnen de kosten van het bouwwerk worden vastgesteld conform de op de datum van binnenkomst van de aanvraag geldende richtprijzen uit “Missets taxatieboekje (Her)bouwkosten”.

 

 

 

Bouwvergunningen

 

5.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van:

 

5.2.1

een verzoek om advies omtrent een vergunningaanvraag voor ieder daaraan besteed kwartier, met uitzondering van het eerste kwartier:

€ 16,25

 

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning voor een op basis van het advies uitgewerkt bouwplan in behandeling wordt genomen, worden de daarvoor geheven leges met deze leges verrekend.

 

5.2.2

een verzoek tot beoordeling van een schetsplan met betrekking tot de vraag of op een, op basis van genoemd schetsplan, uitgewerkt bouwplan een vergunning zou kunnen worden verleend:

25%

 

van het tarief als genoemd onder 5.2.3.

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning voor een op basis van het schetsplan uitgewerkt bouwplan in behandeling wordt genomen, worden de daarvoor geheven leges met deze leges verrekend;

 

5.2.3

een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning als bedoeld in artikel 1 eerste lid, onderdeel p en q, van de Woningwet, indien de bouwkosten:

 

a.

minder bedragen dan € 5.000,00

2,70%

 

van die bouwkosten met een minimum van:

€ 100,00

b.

€ 5.000,00 of meer, doch minder dan € 10.000,00

€ 135,00

 

vermeerderd met 2,20% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 5.000,00 te boven gaan

 

c.

€ 10.000,00 of meer, doch minder dan € 50.000,00

€ 245,00

 

vermeerderd met 1,80% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 10.000,00 te boven gaan

 

d.

€ 50.000,00 of meer, doch minder dan € 250.000,00

€ 965,00

 

vermeerderd met 1,60% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 50.000,00 te boven gaan

 

e.

€ 250.000,00 of meer, doch minder dan € 500.000,00

€ 4.165,00

 

vermeerderd met 1,50% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 250.000,00 te boven gaan

 

f.

€ 500.000,00 of meer, doch minder dan € 2.000.000,00

€ 7.915,00

 

vermeerderd met 1,40% van het bedrag waarmee die bouwkosten

€ 500.000,00 te boven gaan

 

g.

€ 2.000.000,00 of meer

€ 28.915,00

 

vermeerderd met 1,30% van het bedrag waarmee de bouwkosten

€ 2.000.000,00 te boven gaan, doch met een maximum van:

€ 60.000,00

h.

betrekking hebben en dus de aanvraag betrekking heeft op woningbouw van één en hetzelfde type, welke in één complex worden uitgevoerd: 1,60% en berekend op de volgende wijze: - complex van 1 t/m 5 gelijke woningen tarief over volledige bouwsom; - complex van 6 t/m 10 gelijke woningen tarief over bouwsom 6 woningen - complex van 11 t/m 20 gelijke woningen tarief over bouwsom 10 woningen - complex van 21 t/m 30 gelijke woningen tarief over bouwsom 18 woningen - complex van 31 t/m 40 gelijke woningen tarief over bouwsom 26 woningen - complex van 41 t/m 50 gelijke woningen tarief over bouwsom 34 woningen - complex van 51 t/m 60 gelijke woningen tarief over bouwsom 42 woningen en zo vervolgens.

Hiervoor geldt geen maximum bedrag aan leges. Etage- en galerijwoningen e.d. worden als één bouwblok beschouwd, zodat het tarief wordt berekend naar de totale bouwsom van het bouwblok volgens 5.2.3, onder a t/m g. Hiervoor geldt geen maximum bedrag aan leges. Alle bedragen worden naar boven afgerond op hele euro’s.

 

5.2.4

Een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning eerste fase, als bedoeld in artikel 56a, tweede lid, van de Woningwet

50%

 

van het bedrag berekend naar het tarief en op de wijze als in 5.2.3 bepaald

 

5.2.5

een aanvraag tot het verkrijgen van een gewijzigde bouwvergunning eerste fase, als bedoeld in artikel 56a, achtste lid, van de Woningwet:

 

 

een bedrag naar het tarief en berekend op de wijze als 5.2.4. bepaald en verminderd met de voor de primaire bouwvergunning eerste fase berekende leges, met dien verstande dat in elk geval

€ 336,00

 

is verschuldigd en dat geen restitutie van de voor de primaire bouwvergunning eerste fase betaalde leges plaatsvindt;

 

5.2.6

een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning tweede fase, als bedoeld in artikel 56a, derde lid, van de Woningwet

50%

 

van het bedrag berekend naar het tarief en op de wijze als in 5.2.3 bepaald

 

 

en vermeerderd met een bedrag van

€ 672,00

5.2.7

de onder 5.2.3, onderscheidenlijk 5.2.4, 5.2.5 en 5.2.6 vermelde tarieven worden verhoogd met € 17,00 in verband met het publiceren van de aanvraag en vergunning.

 

5.2.8

het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlenging van de geldigheidsduur van een bouwvergunning met instandhoudingbeperking (artikel 45 Woningwet)

€ 75,00

5.2.9

indien de aanvraag als bedoeld in onderdeel 5.2.3, onderscheidenlijk 5.2.4 of 5.2.5, of een verzoek tot beoordeling van een schetsplan m.b.t. de vraag of een op basis van genoemd schetsplan uitgewerkt bouwplan een vergunning zou kunnen worden verleend, door een niet gemeentelijk orgaan uit een oogpunt van welstand wordt beoordeeld, worden van de aanvrager leges geheven, berekend als volgt:

 

a.

1,87 promille met een minimum van € 40,00 in geval van geraamde bouwkosten van € 1,00 tot en met € 500.000,00 plus over het gedeelte van de bouwsom van € 500.001,00 t/m € 2.500.000,00 0,59 promille plus over het gedeelte van de bouwsom van € 2.500.001,00 t/m € 5.000.000,00 0,25 promille plus over het gedeelte van de bouwsom van € 5.000.001,00 en meer 0,11 promille

Alle bedragen worden naar boven afgerond op hele euro’s.

 

b.

voor woningbouw van één en hetzelfde type, welke in één complex worden uitgevoerd: - complexen van 1 t/m 5 gelijke woningen tarief volgens a. - complexen van 6 t/m 10 gelijke woningen tarief over bouwsom 5 woningen - complexen van 11 t/m 20 gelijke woningen tarief over bouwsom 6 woningen - complexen van 21 t/m 30 gelijke woningen tarief over bouwsom 8 woningen - complexen van 31 t/m 40 gelijke woningen tarief over bouwsom 10 woningen - complexen van 41 t/m 50 gelijke woningen tarief over bouwsom 12 woningen - complexen van 51 t/m 60 gelijke woningen tarief over bouwsom 14 woningen en zo vervolgens. Etage- en galerijwoningen e.d. worden als één bouwblok beschouwd, zodat het tarief wordt berekend naar de totale bouwsom van het bouwblok.

 

c.

voor illegale bouwwerken: 1,5 keer het tarief als genoemd onder a

 

d.

voor integrale advisering :

welstand+1 extra discipline: 1,8 keer het tarief als genoemd onder a

welstand+meerdere extra disciplines: 2,2 keer het tarief als genoemd onder a

 

e.

voor reclame-objecten: € 40,00 per adviesaanvraag

 

 

 

 

Teruggaaf

 

5.3.1

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning betrekking heeft op het bouwen in afwijking van een eerder ingediend bouwplan, waarvoor reeds een vergunning is verleend, maar waarvan nog geen gebruik is gemaakt, worden de voor de oorspronkelijke vergunning geheven leges verrekend met het bedrag dat verschuldigd is door toepassing van het tarief als vermeld in 5.2.3, onderscheidenlijk 5.2.4, 5.2.5 of 5.2.6 met dien verstande dat zij niet minder dan € 45,00 zullen bedragen. Het vorenstaande vindt geen toepassing indien de afwijking zodanig is dat naar de omstandigheden beoordeeld van een nieuw bouwplan sprake is.

 

5.3.2

Indien na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning doch voor het verlenen van de vergunning, deze aanvraag wordt ingetrokken, wordt op aanvraag teruggaaf van 50% van de geheven leges, zoals vermeld in 5.2.3, onderscheidenlijk 5.2.4, 5.2.5 of 5.2.6 verleend, met dien verstande dat zij niet minder dan € 45,00 zullen bedragen.

 

5.3.3

Indien de gevraagde vergunning niet wordt verleend, wordt op aanvraag teruggaaf van 50% van de geheven leges, zoals vermeld in 5.2.3, onderscheidenlijk 5.2.4, 5.2.5 of 5.2.6 verleend, met dien verstande dat zij niet minder dan € 45,00 zullen bedragen.

 

 

 

 

Overschrijving bouwvergunning

 

5.4

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het overschrijven van een verleende bouwvergunning als bedoeld in artikel 10.3 van de bouwverordening

€ 75,00

 

 

 

Verhoging

 

5.5

Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor:

 

5.5.1

een vergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 15,16,17 of 19, derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening of artikel 50, vierde of zesde lid, van de Woningwet, wordt het overeenkomstig 5.2.3, onderscheidenlijk 5.2.4, 5.2.5 of 5.2.6 berekende bedrag verhoogd met

€ 148,00

5.5.2

een vergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 19, tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening of artikel 50, vijfde lid, van de Woningwet, wordt het overeenkomstig 5.2.3, onderscheidenlijk 5.2.4, 5.2.5 of 5.2.6 berekende bedrag verhoogd met

€ 296,00

5.5.3

een bouwvergunning wordt aangevraagd nadat reeds gestart is met bouwactiviteiten en de bouwvergunning leidt tot het legaliseren van de bouwactiviteiten wordt het berekende bedrag overeenkomstig 5.2.3, onderscheidenlijk 5.2.4, 5.2.5 of 5.2.6 verhoogd met

€ 200,00

5.5.4

een bouwvergunning is aangevraagd en de aanvrager vòòr verlening van de

bouwvergunning reeds gestart is met de bouwactiviteiten, wordt het berekende bedrag overeenkomstig 5.2.3, onderscheidenlijk 5.2.4, 5.2.5 of 5.2.6 verhoogd met

€ 200,00

 

 

 

Aanlegvergunningen

 

5.7

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

5.7.1

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 14 of 21, derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (aanlegvergunning) 0,75% van de kosten van de uit te voeren werkzaamheden waarvoor vergunning wordt gevraagd, de afwerking inbegrepen

 

5.7.2

het afgeven van een beschikking tot verlenging van de termijn gesteld in een aanlegvergunning

€ 145,00

5.7.3

Indien de aanvraag betrekking heeft op werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 16 of 46, zesde, achtste lid of tiende lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, wordt het overeenkomstig 5.7.1 berekende bedrag verhoogd met

€ 145,00

 

 

 

Bestemmingsplannen en vrijstellingen

 

5.8

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van:

 

5.8.1

Een aanvraag voor een partiële herziening van een bestemmingsplan, bij een oppervlakte van de bij de vergunningverlening betrokken gronden:

 

 

-tot 300 m²

€ 4100,00

 

-van 300 m2 tot 1.500 m²

€ 6150,00

 

-vanaf 1.500 m²

€ 9200,00

5.8.2

een aanvraag voor het met toepassing van artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, uitwerken of wijzigen van een bestemmingsplan

€ 2070,00

5.8.3

een aanvraag tot het verkrijgen van een vrijstelling van het geldende bestemmingsplan als bedoeld in artikel 15 of 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning of -melding is vereist, en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning is vereist

€ 810,00

5.8.4

een aanvraag tot het verkrijgen van een vrijstelling van het geldende bestemmingsplan als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning of -melding is vereist, en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning is vereist, bij toepassing van: - artikel 19, eerste lid, bij een oppervlakte van de bij de vergunningverlening betrokken gronden:

 

 

- tot 500 m²

€ 2410,00

 

- van 500 m2 tot 10.000 m²

€ 4040,00

 

- vanaf 10.000 m²

€ 5760,00

 

- artikel 19, tweede lid

€ 1080,00

 

- artikel 19, derde lid

€ 810,00

5.8.5

Een verzoek om advies omtrent een bestemmingsplanwijziging\-herziening voor ieder daaraan besteed kwartier, met uitzondering van het eerste kwartier, € 16,25; indien een procedure tot een bestemmingswijziging\-herziening daadwerkelijk wordt doorlopen, wordt de geheven leges met deze leges verrekend.

 

5.8.6

De onder 5.8.1 t/m 5.8.5 genoemde bedragen worden verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager medegedeelde externe advieskosten, blijkend uit een begroting die terzake door de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet is opgesteld. Voor de toepassing van 5.8.6 wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de externe advieskosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht. Indien de werkelijke externe advieskosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

 

 

 

 

Bodemgesteldheidonderzoek

 

5.9

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van de onderzoeksopzet van een onderzoeksrapport inzake de gesteldheid van de bodem, als bedoeld in artikel 2.1.5 van de bouwverordening;

 

5.9.1

indien de aanvraag uitsluitend een vooronderzoek als bedoeld in de NVN 5725, uitgave 1999, naar het historisch gebruik en naar de bodemgesteldheid betreft

€ 106,00

5.9.2

indien de aanvraag verkennend onderzoek volgens NEN 5740, uitgave 1999, naar de bodemgesteldheid betreft

€ 213,00

5.9.3

indien de aanvraag een nader onderzoek in het kader van de saneringsparagraaf van de Wet bodembescherming betreft

€ 213,00

 

 

 

Gebruiksvergunning in verband met brandveiligheid

 

5.10

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van:

 

5.10.1

een aanvraag voor een gebruiksvergunning voor een inrichting als bedoeld in artikel 2.1.1 van de Brandbeveiligingsverordening

€ 98,00

5.10.2

een aanvraag voor een gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 6.1.1 van de bouwverordening:

 

5.10.2.1

woningen en woongebouwen met een vloeroppervlakte:

 

 

tot en met 500 m²

€ 975,00

 

van meer dan 500 m²

€ 1300,00

5.10.2.2

kantoorgebouwen met een vloeroppervlakte:

 

 

tot en met 1000 m²

€ 650,00

 

van meer dan 1000 m²

€ 1625,00

5.10.2.3

logiesverblijven en logiesgebouwen met een vloeroppervlakte:

 

 

tot en met 500 m²

€ 1040,00

 

van meer dan 500 m²

€ 1300,00

5.10.2.4

onderwijsgebouwen met een vloeroppervlakte:

 

 

tot en met 1000 m²

€ 650,00

 

van meer dan 1000 m² tot en met 2000 m²

€ 1300,00

 

van meer dan 2000 m²

€ 2275,00

5.10.2.5

gezondheidszorggebouwen met een vloeroppervlakte:

 

 

tot en met 1000 m²

€ 2600,00

 

van meer dan 1000 m²

€ 3250,00

5.10.2.6

stationsgebouwen met een vloeroppervlakte:

 

 

tot en met 1000 m²

€ 975,00

 

van meer dan 1000 m²

€ 1950,00

5.10.2.7

sportgebouwen met een vloeroppervlakte:

 

 

tot en met 2500 m²

€ 1300,00

 

van meer dan 2500 m²

€ 1950,00

5.10.2.8

bijeenkomstgebouwen met een vloeroppervlakte:

 

 

tot en met 1000 m²

€ 650,00

 

van meer dan 1000 m²

€ 1625,00

5.10.2.9

gebouwen ten dienste van de horeca met een vloeroppervlakte:

 

 

tot en met 500 m²

€ 975,00

 

van meer dan 500 m² tot en met 1000 m²

€ 1300,00

 

van meer dan 1000 m²

€ 1950,00

5.10.2.10

cellen en celgebouwen met een vloeroppervlakte:

 

 

tot en met 500 m²

€ 1300,00

 

van meer dan 500 m²

€ 1950,00

5.10.2.11

winkels met een vloeroppervlakte van

 

 

tot en met 500 m²

€ 650,00

 

van meer dan 500 m² tot en met 1000 m²

€ 1300,00

 

van meer dan 1000 m²

€ 1950,00

5.10.2.12

industrie- en bedrijfsgebouwen met een vloeroppervlakte:

 

 

tot en met 1000 m²

€ 650,00

 

van meer dan 1000 m² tot en met 5000 m²

€ 1300,00

 

van meer dan 5000 m²

€ 1950,00

5.10.3

een beschikking op een aanvraag tot het wijzigen of intrekken van voorwaarden, verbonden aan de onder 5.10.1. en 5.10.2. bedoelde vergunningen

€ 390,00

 

 

 

Teruggaaf

 

5.10.4

Indien een aanvraag om een gebruiksvergunning wordt ingetrokken, voordat hierop een beslissing is genomen of een vergunning wordt geweigerd, wordt op aanvraag teruggaaf van 50% van de onder 5.10.1. en 5.10.2 geheven leges verleend.

 

 

 

 

Sloopvergunning en sloopmelding

 

5.11.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een sloopvergunning als bedoeld in artikel 8.1.1 van de bouwverordening, bij een hoeveelheid sloopafval:

tot 50 kubieke meter

€ 130,00

 

van 50 kubieke meter tot 250 kubieke meter

€ 260,00

 

van 250 kubieke meter tot 1000 kubieke meter

€ 390,00

 

vanaf 1000 kubieke meter

€ 520,00

5.11.2.1

Voor de beoordeling van het inventarisatierapport inzake de aanwezigheid van asbest, als bedoeld in artikel 8.1.2 van de bouwverordening, bedraagt het tarief

€ 80,00

5.11.2.2

Bij aanwezigheid van asbest zijn de volgende verhogingen verschuldigd:

tot 100 vierkante meter

€ 50,00

 

van 100 vierkante meter tot 500 vierkante meter

€ 100,00

 

van 500 vierkante meter tot 1500 vierkante meter

€ 130,00

 

vanaf 1500 vierkante meter

€ 160,00

5.11.3

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een sloopmelding als bedoeld in artikel 8.2.1 van de bouwverordening

€ 78,00

5.11.4

De onder 5.11.1 vermelde tarieven worden verhoogd met € 8,50 vanwege het publiceren van de vergunning.

 

 

 

 

Teruggaaf

 

 

5.11.5

Indien een aanvraag om een sloopvergunning wordt ingetrokken, voordat hierop een beslissing is genomen of een vergunning wordt geweigerd, wordt op aanvraag teruggaaf van 50% van de onder 5.11.1 en 5.11.4 geheven leges verleend.

 

 

 

 

Verhoging

 

 

5.11.6

Indien de aanvraag betrekking heeft op een sloopplan waarvoor:

 

5.11.6.1

een sloopvergunning wordt aangevraagd nadat reeds gestart is met sloopactiviteiten en de sloopvergunning alsnog wordt verleend wordt het berekende bedrag overeenkomstig 5.11.1 verhoogd met

€ 200,00

5.11.6.2

een sloopvergunning is aangevraagd en de aanvrager vòòr verlening van de sloopvergunning reeds gestart is met de sloopactiviteiten wordt het berekende bedrag overeenkomstig 5.11.1 verhoogd met

€ 200,00

 

 

 

Reclamevergunning

5.12

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

5.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning voor het aanbrengen van een reclame-object, bij bouwkosten:

 

 

tot € 1.500,00

€ 230,00

 

van € 1.500,00 tot € 4.000,00

€ 290,00

 

van € 4.000,00 tot € 8.000,00

€ 360,00

 

vanaf € 8.000,00

€ 420,00

 

De tarieven worden verhoogd met het in artikel 5.2.9, onderdeel e genoemde

tarief.

 

5.12.2

de onder 5.12.1 genoemde bedragen worden verhoogd met € 8,50 in verband met het publiceren van de vergunning

 

 

 

 

Teruggaaf

5.12.3

Indien een aanvraag om een reclamevergunning wordt ingetrokken, voordat hierop een beslissing is genomen of een vergunning wordt geweigerd, wordt op aanvraag teruggaaf van 50% van de onder de artikelen 5.12.1 en 5.12.2 geheven leges verleend.

 

 

 

 

Verhoging

5.12.4

Indien de aanvraag betrekking heeft op een reclameobject waarvoor:

 

5.12.4.1

een reclamevergunning wordt aangevraagd nadat reeds gestart is met het aanbrengen van het reclameobject en de reclamevergunning alsnog wordt verleend wordt het berekende bedrag overeenkomstig 5.12.1 verhoogd met

€ 200,00

5.12.4.2

een reclamevergunning is aangevraagd en de aanvrager vóór verlening van de reclamevergunning reeds gestart is met het aanbrengen van het reclameobject wordt het berekende bedrag overeenkomstig 5.12.1 verhoogd met

€ 200,00

 

 

 

Monumentenvergunning

5.13.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een monumentenvergunning als bedoeld in artikel 11 van de Monumentenwet 1988 of artikel 9 van de Monumentenverordening Nijkerk 2005, indien de kosten met betrekking tot wijziging, herstel enz.:

 

 

minder bedragen dan € 5.000,00

€ 102,00

 

€ 5.000,00 of meer bedragen, maar minder dan € 25.000,00

€ 204,00

 

€ 25.000,00 of meer bedragen, maar minder dan € 50.000,00

€ 408,00

 

€ 50.000,00 of meer bedragen, maar minder dan € 100.000,00

€ 612,00

 

€ 100.000,00 of meer bedragen, 0,75% van de kosten

 

5.13.2

De onder 5.13.1 vermelde tarieven worden verhoogd met € 17,00 in verband met het publiceren van de aanvraag en de vergunning.

 

 

 

 

Teruggaaf

15.3.3

Indien een aanvraag om een monumentenvergunning wordt ingetrokken, voordat hierop een beslissing is genomen of een vergunning wordt geweigerd, wordt op aanvraag teruggaaf van 50% van de onder 5.13.1 en 5.13.2 geheven leges verleend.

 

 

 

 

Verhoging

5.13.4

Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor:

 

5.13.4.1

een monumentenvergunning wordt aangevraagd nadat reeds gestart is met de

werkzaamheden en de monumentenvergunning alsnog wordt verleend, wordt

het bedrag overeenkomstig 5.13.1 verhoogd met

€ 200,00

5.13.4.2

een monumentenvergunning is aangevraagd en de aanvrager vòòr verlening van

de monumentenvergunning reeds gestart is met de werkzaamheden wordt

het bedrag overeenkomstig 5.13.1 verhoogd met

€ 200,00

 

 

 

Overig

5.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk een tarief is opgenomen.

€ 78,00

5.14.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van bouwdossiers, ter vervaardiging door de aanvrager zelf van A3 en A4 fotokopieën van tekeningen uit deze dossiers, bij jaarabonnement

€ 60,00

Hoofdstuk 6 Gemeentearchief

6.1

Het tarief bedraagt terzake van het op verzoek doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 13,25

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

8.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift:

 

8.1.1

per informatie van een AKR object uit de kadastrale registratie, inclusief een afdruk van die registratie

€ 9,50

8.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van de op de kadastrale registratie betrekking hebbende:

 

8.2.1

afdruk van een kadastrale kaart op A-4 formaat

€ 9,50

8.2.2

faxkosten, per pagina

€ 0,50

8.3

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van:

 

8.3.1

een verzoek tot het doen van nasporingen in het gemeentelijk Bodem Informatie Systeem voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 16,25

8.3.2

een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen omtrent de bodemgesteldheid: per inlichting inclusief de informatie uit de geautomatiseerde registratie van één perceel.

€ 65,00

8.4

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een digitaal bestand uit de G.B.K.N.

€ 42,00

8.5

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afdruk van een luchtfoto op A-4 formaat

€ 60,00

Hoofdstuk 9 Reisdocumenten

9.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

9.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 47,45

9.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 9.1.1 (zakenpaspoort)

€ 51,90

9.1.3

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

€ 47,45

9.1.4

tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 9.1.1, 9.1.2 en 9.1.3 direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument

€ 8,20

9.1.5

tot het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvingssticker in een reeds uitgegeven reisdocument als bedoeld in 9.1.1, 9.1.2 en 9.1.3

€ 19,20

9.1.6

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK)

€ 31,25

9.2.1

De tarieven als genoemd in de onderdelen 9.1.1 tot en met 9.1.3 alsmede in 9.1.6 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

€ 40,40

9.2.2

Het tarief als genoemd in 9.2.1 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 9.1.1, 9.1.2 en 9.1.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 9.1.4, slechts één keer per reisdocument berekend.

 

9.2.3

Het tarief als genoemd in onderdeel 9.1.5 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingssticker van

€ 19,20

9.2.4

Indien de aanvraag om een reisdocument als bedoeld in de onderdelen 9.1.1 tot en met 9.1.3 en 9.1.6 dient ter vervanging van een vermist reisdocument, met uitzondering als de vermissing het gevolg is van een misdrijf, wordt het onder 9.1.1 tot en met 9.1.3. of 9.1. genoemde bedrag verhoogd met

€ 15,00

Hoofdstuk 10 Rijbewijzen

10.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 34,15

10.2

Indien de aanvraag om een rijbewijs, als bedoeld in het artikel 10.1 dient ter vervanging van een vermist rijbewijs, met uitzondering als de vermissing het gevolg is van een misdrijf, wordt het onder 10.1 genoemde bedrag verhoogd met

€ 15,00

10.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van een aanvraagformulier ter verkrijging van een verklaring van geschiktheid

€ 29,95

10.4

Het tarief genoemd in onderdeel 10.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 40,00

Hoofdstuk 11 Wet op de kansspelen

11.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

11.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

€ 56,50

11.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten, voor de eerste speelautomaat

€ 56,50

 

en voor iedere volgende speelautomaat

€ 34,00

11.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 20,00

Hoofdstuk 12 Drank- en Horecawet/ Verordening

12.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 119,00

12.2

Terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in de artikel 35 van de Drank- en Horecawet geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Algemeen uitvoeringsbesluit Drank- en Horecawet

 

12.3

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing van het verbod om sterke drank te verstrekken op grond van de Drank- en Horecaverordening

€ 52,00

Hoofdstuk 14 Huisvestingswet

14.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

14.1.1

tot het verkrijgen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Huisvestingswet

€ 20,00

14.1.2

tot het inschrijven in een register van woningzoekenden als bedoeld in artikel 14 van de Huisvestingswet

€ 12,00

14.2

het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verrichten van keuringen ten behoeve van het verkrijgen van een medische indicatie ten behoeve van het toewijzen van een woonruimte

€ 21,00

Hoofdstuk 15 Verkeer en vervoer

15.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

15.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 25,50

15.1.2

tot het verkrijgen van een tijdelijke ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, geldig voor (maximaal) één dag

€ 6,00

15.1.3

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 148 of 149 van de

Wegenverkeerswet 1994

€ 25,50

15.1.4

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 41,00

15.1.5

tot het verlengen van een in artikel 15.1.4 genoemde gehandicaptenparkeerkaart

€ 41,00

Hoofdstuk 16 Wet op de openluchtrecreatie

16.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

16.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet op de openluchtrecreatie

€ 258,00

16.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel a, van de Wet op de openluchtrecreatie

€ 258,00

16.1.3

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel b, van de Wet op de openluchtrecreatie

€ 258,00

16.1.4

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel c, van de Wet op de openluchtrecreatie

€ 258,00

16.1.5

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 13 van de Wet op de openluchtrecreatie

€ 39,00

16.1.6

tot het verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 24 van de Wet op de openluchtrecreatie

€ 39,00

Hoofdstuk 17 Diversen

17.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

17.1.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 29,50

17.1.2

tot het verkrijgen van een attestatie de vita

€ 6,50

17.1.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 6,50

17.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens

 

17.2.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

17.2.1.1

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

€ 0,23

 

met een maximum per bericht van

€ 4,50

17.2.1.2

meer dan 100 pagina’s

€ 22,50

17.2.1.3

bij verstrekking anders dan op papier

€ 4,50

17.2.2

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

€ 22,50

 

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 17.4.1 tot en met 17.4.2 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

17.3

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

€ 4,50

17.4

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

17.4.1

tot het verkrijgen van een ontheffing van het algemeen sluitingsuur

€ 17,50

17.4.2

ter verkrijging van een vergunning voor het houden van een snuffel-, antiekmarkt c.a.

€ 35,00

17.4.3

tot het verkrijgen van een ventvergunning geldig voor:

 

17.4.3.1

één dag

€ 12,00

17.4.3.2

één week

€ 17,50

17.4.3.3

één jaar

€ 31,00

17.4.4

tot het verkrijgen van een kapvergunning als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel a, van de Bomenverordening Nijkerk

€ 23,50

17.4.5

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

17.4.5.1

tot het verkrijgen van een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening anders dan genoemd in deze verordening

€ 41,50

17.4.5.2

tot het verkrijgen van een ontheffing op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening anders dan genoemd in deze verordening

€ 41,50

17.5.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.2, derde lid van de Telecommunicatiewet

 

a.

in het geval het een gedeelte binnen de gemeentegrens betreft met uitzondering van het centrum

€ 47,85

b.

in het geval de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd in het centrum( in de kern Nijkerk het gebied omsloten door de Vrijheidslaan, de Torenstraat, de Callenbachstraat, de Coltoflaan en de Molenweg en in de kern Hoevelaken de Westerdorpsstraat vanaf de Stoutenburgerlaan-Kantemarsweg , de Wiekslag en de Brink)

€ 121,00

17.5.1.1

Indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op gemeentegrond per strekkende meter sleuf vermeerderd met een bedrag van

€ 1,95

17.5.1.2

Indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond per strekkende meter sleuf vermeerderd met

€ 1,48

17.7.2

Het in 17.7.1 genoemde bedrag wordt:

 

17.7.2.1

Indien over een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 147,50

17.5.2.2

Indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die terzake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

17.5.3

Indien een begroting als bedoeld in 17.7.2.2 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

17.5.4

Het tarief bedoeld in onderdeel 17.7.1 wordt verminderd met de van de melder verkregen of te verkrijgen privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten in verband met de werkzaamheden, met dien verstande dat de uitkomst van de vermindering niet minder dan nihil kan bedragen.

 

17.6

Het tarief bedraagt ter zake van het in het behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een bewijs van Nederlanderschap

€ 6,50

17.7

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in artikel 3.2.1, eerste lid, van de A.P.V.

€ 257,00

Behoort bij raadsbesluit van 1 november 2005, nr. 2005-059/8

De griffier

F.E. CONTANT