Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijkerk

Marktbesluit Hoevelaken 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijkerk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMarktbesluit Hoevelaken 2006
CiteertitelMarktbesluit Hoevelaken 2006
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 160, lid 1 sub h
 2. Marktverordening 2006, art. 2 en 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-08-200601-05-2016nieuwe regeling

02-08-2006

De Stad Nijkerk, 9-8-2006

cbsl. 02-08-2006/2

Tekst van de regeling

Intitulé

Marktbesluit Hoevelaken 2006

Het college van de gemeente Nijkerk;

gelet op artikel 160, eerste lid, aanhef en onder h, van de Gemeentewet;

gelet op de artikelen 2 en 3 van de Marktverordening 2006;

b e s l u i t:

vast te stellen het Marktbesluit Hoevelaken 2006.

Artikel 1 Plaats en tijd markt

 • 1.

  Er is een wekelijkse warenmarkt op De Wiekslag in Hoevelaken.

 • 2.

  De markt wordt gehouden elke vrijdag van 8.30 tot 18.00 uur, met dien verstande dat:

  • a.

   de markt op Goede Vrijdag eindigt om 17.00 uur, en

  • b.

   er geen markt is op een vrijdag die samenvalt met Nieuwjaarsdag, Koninginnedag, de lustrumviering van Bevrijdingsdag, Eerste of Tweede Kerstdag.

 • 3.

  Indien er geen markt wordt gehouden op een vrijdag als bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, wijst het college na overleg met de adviescommissie markten een andere dag aan voor de markt.

 • 4.

  Het college kan, na overleg met de adviescommissie markten, tijdelijk een andere locatie voor de markt aanwijzen.

Artikel 2 Inrichting van de markt - branche-indeling

 • 1.

  Het aantal standplaatsen op de markt bedraagt 23.

 • 2.

  De afmeting van een standplaats is 2 x 4 meter.

 • 3.

  De opstelling en de indeling van de markt is overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekening HVCESImarktC1-001.

 • 4.

  De tekening, bedoeld in het derde lid, geeft de branche-indeling weer voor de vaste standplaatsen op de markt alsmede de standwerkersplaatsen, beide naar de situatie per 1 juli 2006.

 • 5.

  Vrijkomende plaatsen worden overeenkomstig de branche-indeling toegewezen.

Artikel 3 Standwerkersplaatsen

Bij de toewijzing van standwerkersplaatsen wordt rekening gehouden met de bezetting van de markt. Bij meerdere belangstellenden wordt er geloot.

Artikel 4 Grote voertuigen

 • 1.

  Het parkeren van een groot voetuig [bedoeld is: voertuig] is gedurende gedurende de tijd dat de markt voor de handel is opengesteld binnen de grenzen van het marktterrein uitsluitend toegestaan op de daartoe aangewezen plaatsen.

 • 2.

  Onder groot voertuig wordt verstaan: een voertuig met inbegrip van de lading, dat een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter of een laadvermogen van meer dan 3.500 kilo.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de achtste dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als: Marktbesluit Hoevelaken 2006.

Aldus vastgesteld in de collegevergadering

van 2 augustus 2006,

de loco-secretaris

P.J. van Hofwegen

de burgemeester

B. Vries