Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijkerk

Nadere regeling algemene muzikale vorming 2007-2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijkerk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regeling algemene muzikale vorming 2007-2010
CiteertitelNadere regeling algemene muzikale vorming 2007-2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is van toepassing op subsidieaanvragen voor de schooljaren augustus 2007 tot en met juli 2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Subsidieregeling Welzijn gemeente Nijkerk, art. 2, lid 3 en 4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-200601-08-2010nieuwe regeling

12-12-2006

De Stad Nijkerk, 20-12-2006

cbsl. 12-12-2006/4

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regeling algemene muzikale vorming 2007-2010

Het college van burgemeester en wethouders van Nijkerk;

gelet op artikel 2, derde en vierde lid, van de Subsidieregeling Welzijn gemeente Nijkerk, zoals deze luidt na vaststelling van de eerste wijziging;

besluit vast te stellen de volgende

Nadere regeling algemene muzikale vorming 2007-2010

Artikel 1 Aanwijzing projectsubsidie algemene muzikale vorming

Voor de werksoort algemene muzikale vorming, zoals nader omschreven in artikel 2, kunnen voor de schooljaren die lopen van augustus 2007 tot en met juli 2010 geen budgetsubsidies, maar uitsluitend projectsubsidies worden aangevraagd, met toepassing van de bepalingen in deze regeling.

Artikel 2 Doelomschrijving

 • 1.

  Deze regeling heeft betrekking op het stimuleren van algemeen muzikale vorming activiteiten, te verzorgen door het primair onderwijs in de gemeente Nijkerk als buitenschoolse activiteit.

 • 2.

  Onder activiteiten algemene muzikale vorming worden activiteiten verstaan, gericht op het plezier beleven van muziek dan wel het kennismaken met maat en ritme, de verschillende instrumenten, muziektaal (notenschrift en notatie), zingen, dansen, bewegen, improviseren en luisteren.

 • 3.

  De doelgroep bestaat uit kinderen van 4 tot en met 12 jaar die in Nijkerk woonachtig zijn en aldaar zijn ingeschreven bij een school voor primair onderwijs.

Artikel 3 Subsidieplafond en verdeelmaatstaf

 • 1.

  Onder voorbehoud van vaststelling van de programmabegroting door de raad is voor de uitvoering van deze regeling gedurende drie schooljaren een bedrag beschikbaar van € 45.000 per schooljaar.

 • 2.

  Het beschikbare bedrag wordt jaarlijks in december voorafgaand aan het betreffende schooljaar als subsidieplafond gepubliceerd.

 • 3.

  De bekendmaking houdt de mededeling in dat tot 1 februari daaropvolgend aanvragen kunnen worden ingediend en dat deze worden behandeld en toegewezen in volgorde van binnenkomst.

Artikel 4 Subsidieaanvraag

 • 1.

  De aanvraag om een subsidie moet worden ingediend vóór 1 februari voorafgaand aan het schooljaar waarin de activiteiten plaatsvinden. Aanvragen die zijn ingediend vóór de publicatie van het subsidieplafond worden geacht te zijn ingediend op de eerste dag na bedoelde publicatie.

 • 2.

  De aanvraag gaat vergezeld van een activiteitenoverzicht waarin de te leveren prestaties worden beschreven en een begroting van de kosten.

 • 3.

  Het college kan indien dat voor het beoordelen van de aanvraag nodig is aanvullende gegevens vragen. Indien een aanvraagformulier is vastgesteld dient voor de aanvraag gebruik te worden gemaakt van dit formulier.

Artikel 5 Subsidiebedragen

 • 1.

  De aanvraag wordt beoordeeld door toetsing van de voorgenomen activiteiten aan de doelomschrijving in artikel 2.

 • 2.

  Aanvragen die beantwoorden aan de doelstellingen van deze regeling worden gehonoreerd in volgorde van binnenkomst. De subsidie wordt geweigerd indien en voor zover door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond, bedoeld in artikel 3, zou worden overschreden. Indien door meerdere gelijktijdig ingediende aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden worden de subsidies voor deze aanvragen naar evenredigheid gekort.

 • 3.

  De subsidie bedraagt 50% van de kosten van de activiteit met een maximum van € 10 per deelnemend kind.

Artikel 6 Subsidiebeschikking

 • 1.

  De subsidie wordt toegekend in de vorm van een beschikking tot vaststelling van subsidie

 • 2.

  De subsidiebeschikking wordt bekendgemaakt vóór 1 mei voorafgaand aan het schooljaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • 3.

  De artikelen 9, 10 en 11 van de Subsidieregeling welzijn gemeente Nijkerk zijn op de subsidiebeschikking van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 Verantwoording

 • 1.

  De ontvanger van een subsidie dient vóór 1 november volgend op het schooljaar waarvoor subsidie is ontvangen, de volgende stukken in:

  • -

   een gespecificeerde afrekening, en

  • -

   een inhoudelijk verslag van de activiteit.

 • 2.

  De artikelen 14 en 15 van de Subsidieregeling welzijn gemeente Nijkerk zijn op de subsidieverantwoording van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na de bekendmaking en is van toepassing op subsidieaanvragen voor de schooljaren augustus 2007 tot en met juli 2010.

Aldus vastgesteld in de collegevergadering

van 12 december 2006,

de secretaris

M.J. Doeven

de burgemeester

B. VRIES