Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijkerk

Regeling VROM Startersleningen Nijkerk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijkerk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling VROM Startersleningen Nijkerk
CiteertitelRegeling VROM Startersleningen Nijkerk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Nijkerk, art. 2, onderdeel e

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-200701-02-2017nieuwe regeling

15-05-2007

De Stad Nijkerk, 30-5-2007

cbsl. 15-05-2007/8

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling VROM Startersleningen Nijkerk

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk;

gelet op artikel 2, onderdeel e, van de Algemene subsidieverordening gemeente Nijkerk en op de Algemene wet bestuursrecht;

besluit vast te stellen de volgende

Regeling VROM Startersleningen Nijkerk

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling en de daarop gebaseerde regels en besluiten wordt verstaan onder:

 • a.

  VROM Starterslening: een lening die tot doel heeft om huishoudens met beperkte financiële ruimte in staat te stellen een eigen woning te kopen,en die wordt verstrekt op basis van de Productspecificaties VROM Starterslening zoals vastgelegd in de SVn-informatiemap en de Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening;

 • b.

  Gemeenterekening VROM Starterslening: het fonds waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn, VROM Startersleningen kan toekennen, en waarin de rente en de aflossingen over deze leningen worden teruggestort;

 • c.

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten te Hoevelaken;

 • d.

  Aanvrager: de aanstaande eigenaar die de aanvraag doet. Bij twee of meer aanstaande eigenaren gelden beiden gezamenlijk als aanvrager;

 • e.

  Huishouden: het huishouden van de aanvrager, bestaande uit een natuurlijk persoon en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner, of degene die met hem op de ontvangstdatum van de aanvraag voor de VROM Starterslening een gezamenlijke huishouding voert of zal gaan voeren in de aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen. Er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde huishouden behoren.

Artikel 2 Gemeenterekening VROM Starterslening

 • 1.

  De gemeente Nijkerk heeft bij SVn een Gemeenterekening VROM Starterslening ingericht waaruit het college Startersleningen kan toekennen aan in artikel 6, sub a, bedoelde huishoudens voor de verwerving van in artikel 6, sub b, bedoelde woningen.

 • 2.

  Het beheer over de Gemeenterekening VROM Starterslening is ondergebracht bij SVn.

Artikel 3 Nadere regels

 • 1.

  Op de VROM Startersleningen die verstrekt worden op grond van deze regeling is het bepaalde in de gesloten deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Nijkerk en SVn van toepassing.

 • 2.

  De als bijlage opgenomen Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening maken deel uit van deze regeling.

 • 3.

  De Productspecificatie VROM Starterslening, opgenomen in de SVn informatiemap 2007, is op de VROM Starterslening van toepassing.

Artikel 4 Algemeen plafond

 • 1.

  Uit de Gemeenterekening VROM Starterslening kunnen slechts leningen worden toegekend tot maximaal het bedrag van de op die rekening aanwezige middelen.

 • 2.

  Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld.

 • 3.

  Aanvragen welke in verband met het eerste en tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden afgewezen.

Artikel 5 Specifieke plafonds

Het college kan een deel van de middelen die beschikbaar zijn op de Gemeenterekening VROM Starterslening aanwijzen als subsidieplafond voor een specifiek nieuwbouwproject of voor een beperkte periode. Het bepaalde in artikel 4 is op een dergelijk specifiek subsidieplafond van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk 2 Aanvraag, toekenning en intrekking

Artikel 6 Toepassingsbereik

 • 1.

  Deze regeling is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

  • a.

   Van in Nijkerk woonachtige verblijfsgerechtigde personen die op het moment van de aanvraag minimaal een jaar in Nijkerk woonachtig zijn en die niet eerder eigenaar-bewoner zijn geweest;

  • b.

   Voor het verwerven van nieuwbouw koopwoningen in Nijkerk waarvan de vrij-op-naam-prijs niet hoger is dan € 181.512, en de verwervingskosten niet hoger dan de vrij-op-naam-prijs vermeerderd met 8%; meerwerk wordt niet meegenomen bij het bepalen van de hoogte van de verwervingskosten.

 • 2.

  Deze regeling is niet van toepassing op het verwerven van een nieuwbouw koopwoningen waarop andere gunstige voorwaarden van toepassing zijn, zoals de regeling koopgarant.

Artikel 7 Aanvraagformulier

 • 1.

  Huishoudens die, op grond van artikel 6 en gelet op artikel 1, lid e, in aanmerking komen voor een Starterslening kunnen bij het college een op naam gesteld aanvraagformulier verzoeken.

 • 2.

  Binnen 5 werkdagen na ontvangst van het verzoek zendt het college het aanvraagformulier toe, na toetsing of het in lid 1 bedoeld huishouden voldoet aan de in artikel 6 opgenomen criteria. Tegelijkertijd ontvangt SVn een kopie van het voorblad van dit aanvraagformulier. Indien geen aanvraagformulier wordt verstrekt ontvangt de verzoeker daarvan schriftelijk bericht.

 • 3.

  De verdere afhandeling vindt plaats conform de als bijlage opgenomen Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening en de Productspecificaties VROM Starterslening die zijn vastgelegd in de SVn-informatiemap.

Artikel 8 Toekenning

 • 1.

  Een aanvrager kan in aanmerking komen voor een VROM Starterslening met inachtneming van het bepaalde in deze regeling.

 • 2.

  De hoogte van de Starterslening wordt door het college vastgesteld op basis van de als bijlage opgenomen Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening.

 • 3.

  De maximale hoogte van de VROM Starterslening bedraagt 20% van de kosten voor het in eigendom verkrijgen van de woning.

 • 4.

  De VROM Starterslening kan alleen worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

 • 5.

  De aanvrager die voor een VROM Starterslening in aanmerking komt ontvangt van het college een toekenningsbrief; aan de toekenning van VROM Startersleningen kunnen nadere voorschriften worden verbonden.

 • 6.

  De aanvrager die niet voor een VROM Starterslening in aanmerking komt ontvangt daarvan schriftelijk bericht van het college.

Artikel 9 Intrekking

 • 1.

  Een toekenningsbrief waarin wordt voorzien in de toekenning van een VROM Starterslening kan door het college worden ingetrokken indien:

  • a.

   de aanvrager niet voldoet aan de bij of krachtens deze regeling gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  • b.

   de VROM Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van door de aanvrager verschafte onjuiste gegevens.

 • 2.

  De toekenningsbrief wordt in elk geval ingetrokken indien de koopovereenkomst wordt ontbonden.

 • 3.

  Bij de intrekking kan het college bepalen dat de aanvrager de contante waarde van het reeds genoten en of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Regeling VROM Startersleningen Nijkerk

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 juni 2007.

Aldus besloten door het college van Nijkerk in de collegevergadering van 15 mei 2007.

de secretaris

de heer M.J. Doeven

de burgemeester

de heer mr. drs. G.D. Renkema