Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijkerk

Nadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijkerk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen
CiteertitelRegels grafbedekkingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Nijkerk, art. 17, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200601-01-2010nieuwe regeling

04-10-2005

De Stad Nijkerk, 11-1-2006

cbsl. 04-10-2005/14

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen

Burgemeester en wethouders van Nijkerk;

gelet op artikel 17, tweede lid, van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Nijkerk;

besluiten vast te stellen de volgende nadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen.

Artikel 1 Inleiding

Deze nadere regels verstaan onder:

 • a.

  grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting;

 • b.

  gedenkteken: voorwerp op het graf voor het aanbrengen van opschriften of figuren, daaronder begrepen kettingen en hekwerken;

 • c.

  grafbeplanting: beplanting welke door de rechthebbende en/of de gemeente op een graf wordt aangebracht;

 • d.

  verordening: Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Nijkerk;

 • e.

  plantvak: het gedeelte van het graf zoals is aangegeven op het indelingsplan zoals bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de verordening; de oppervlakte van het plantvak op de begraafplaatsen in Nijkerk en Nijkerkerveen bedraagt 1,00 x 2,00 meter; de oppervlakte van het plantvak op de begraafplaats in Hoevelaken bedraagt 0,75 x 1,00 meter.

Artikel 2 Aanvraag vergunning

 • 1.

  Bij de schriftelijke aanvraag voor vergunning tot het hebben van een gedenkteken behoort een werktekening te worden ingediend.

 • 2.

  Op deze werktekening dienen tenminste voor te komen:

  • a.

   een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen,

  • b.

   de soort, kleur, bewerking van het te gebruiken materiaal;

  • c.

   de vermelding of de letters e.d. ingehakt, opgehakt of van metaal zijn;

  • d.

   de woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s),

  • e.

   de soort van het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop.

Artikel 3 Algemene voorschriften gedenktekens

 • 1.

  Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen, glas of een verduurzaamde houtsoort (bij gebruik van houten gedenktekens dient het hout te behoren tot kwaliteitsklasse A, Kwaliteitseisen voor hout, KVH 1995: NEN 5466).

 • 2.

  De lengte en de breedte van het gedenkteken mogen die van het graf niet overschrijden.

 • 3.

  De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden.

 • 4.

  Indien het uitgevoerde of in uitvoering zijnde ontwerp van het gedenkteken niet overeenkomt met de oorspronkelijk goedgekeurde tekening wordt het gedenkteken op kosten van de rechthebbende en zonder recht op vergoeding van eventuele schade verwijderd.

 • 5.

  Op een algemeen graf mag uitsluitend een liggend gedenkteken worden aangebracht met een lengte van 0,40 meter, een breedte van 0,60 meter en een dikte van 0,05 meter. De ter ondersteuning van het gedenkteken te plaatsen consoles moeten voldoen aan de volgende eisen: hoogte voorzijde 0,07 meter en hoogte achterzijde 0,14 meter boven maaiveld. Het gedenkteken moet worden gefundeerd op een betontegel met de volgende afmetingen: lengte 0,40 meter, breedte 0,60 meter en dikte 0,05 meter.

 • 6.

  Op een eigen kindergraf mag een gedenkteken worden aangebracht met een hoogte van maximaal 0,60 meter, een breedte van maximaal 0,60 meter en een dikte van minimaal 0,05 meter.

 • 7.

  De gedenktekens moeten deugdelijk en zuiver te lood worden geplaatst.

 • 8.

  In afwijking van het bepaalde onder 5. is de toegestane hoogte van een te plaatsen zwerfkei maximaal 0,60 meter en de breedte maximaal 0,60 meter.

 • 9.

  In afwijking van het bepaalde onder 5. is de minimale dikte van een te plaatsen glazen gedenkteken 0,02 meter.

 • 10.

  In afwijking van het bepaalde onder 5. is de minimale dikte van een liggend gedenkteken 0,05 meter, met uitzondering van glasplaten, waarvoor een minimale dikte geldt van 0,02 meter.

 • 11.

  Op een eigen graf is het aanbrengen van marmerslag en/of grind rondom het gedenkteken of in de plaats van het gedenkteken toegestaan, mits dit is omsloten door een duurzame rand van 0,05 meter op een geschikte fundering binnen de grenzen van het plantvak.

 • 12.

  Het plaatsen van voorwerpen binnen het plantvak is toegestaan, mits deze voorwerpen niet ontsierend zijn, een en ander ter onzer beoordeling.

 • 13.

  Beplanting mag worden aangebracht. De beplanting mag de grenzen van het plantvak niet overschrijden en geen grotere hoogte bereiken dan 1,00 meter.

 • 14.

  Op de herdenkingszuil en de urnenruimte mogen uitsluitend worden geplaatst het door de beheerder ter beschikking gestelde gedenkteken.

Artikel 4 Bijzondere voorschriften gedenktekens begraafplaatsen Frieswijkstraat Nijkerk en Van Dijkhuizenstraat Nijkerkerveen

Voor gedenktekens op de begraafplaatsen aan de Frieswijkstraat te Nijkerk en de Van Dijkhuizenstraat te Nijkerkerveen gelden bovendien de volgende bijzondere voorschriften:

 • a.

  Op een eigen graf mag een gedenkteken worden aangebracht met een maximale hoogte van 1,00 meter, een dikte van minimaal 0,08 meter en een breedte van maximaal 1,00 meter.

 • b

  gedenktekens moeten worden geplaatst op een geschikte, gewapende betonfundering.

 • c.

  Op een eigen graf mag een liggend gedenkteken worden geplaatst met een maximale afmeting van 2,00 x 1,00 meter.

 • d.

  Op een eigen kindergraf mag een liggend gedenkteken worden geplaatst van maximaal 0,60 x 0,60 meter.

 • e.

  Op een eigen graf en op een eigen kindergraf is een combinatie van een staand en liggend gedenkteken, met inachtneming van de algemene en bijzondere voorschriften, toegestaan.

Artikel 5 Bijzondere voorschriften gedenktekens begraafplaats Kerkepad te Hoevelaken

Voor gedenktekens op de begraafplaats aan het Kerkepad te Hoevelaken gelden bovendien de volgende bijzondere voorschriften:

 • a.

  Op een eigen graf mag een gedenkteken worden aangebracht met een maximale hoogte van 1,00 meter, een dikte van minimaal 0,08 meter en een breedte van maximaal 0,90 meter.

 • b.

  Liggende gedenktekens mogen uitsluitend worden aangebracht op het plantvak en mogen de oppervlakte van het plantvak niet overschrijden.

 • c.

  Staande gedenktekens moeten worden geplaatst op de daarvoor aangebrachte funderingsbalk.

 • d.

  In afwijking van het bepaalde in het vijfde lid van artikel 4 mogen gedenktekens op graven in vak A een maximale breedte hebben van 0,60 meter.

Artikel 6 Hekwerken e.d.

Geen vergunning wordt verleend voor:

 • a.

  ijzeren hekjes, palen of banden ter aanduiding van de grootte van het graf. Het college kan uitzonderingen maken voor de oude gedeelten van de begraafplaatsen;

 • b.

  steenhouwwerk met opschrift van verheven letters of onderdelen daarvan, die elk minder dan 3 mm boven de ondergrond uitsteken;

 • c.

  steenhouwwerk met een inscriptie van ingebeitelde letters of onderdelen daarvan die minder dan 3 mm zijn ingehakt;

Artikel 7 Losse bloemen en planten

Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een graf losse bloemen te leggen.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking op 1 januari 2006. Op deze datum vervallen de per 1 oktober 2005 in werking getreden nadere regels.

 • 2.

  Zij kunnen worden aangehaald als: Regels grafbedekkingen.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Nijkerk d.d. 4 oktober 2005

de secretaris

M.J. Doeven

de loco-burgemeester

H.A. Lambooij