Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijkerk

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijkerk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van marktgelden 2006
CiteertitelVerordening marktgelden 2006
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Verordening marktgelden 2005.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200901-01-2009intrekking

18-12-2008

De Stad Nijkerk, 24-12-2008

Rvs. 2008-055/9
22-12-200501-01-2009nieuwe regeling

01-11-2005

De Stad Nijkerk, 21-12-2005

rvs. 2005-059/7

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2006

De raad van de gemeente Nijkerk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2005;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2006

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam “marktgelden” worden rechten geheven voor het houden van standplaatsen als bedoeld in de “Marktverordening” en in de Algemene Plaatselijke Verordening, hoofdstuk 5, afdeling 2, artikel 5.2.3.

Artikel 2 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene aan wie een standplaats is toegewezen.

Artikel 3 Maatstaf van heffing

De maatstaf van heffing is het aantal vierkante meters van de standplaats.

Artikel 4 Belastingtarieven

1

Het recht bedraagt voor een standplaats op de Wiekslag per m2 per dag of gedeelte daarvan

€ 0,95

2

Het recht bedraagt voor een standplaats op het Plein en de Kolkstraat per m2 per dag of gedeelte daarvan

€ 0,95

3

Het recht bedraagt voor een standplaats als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening, hoofdstuk 5, afdeling 2, artikel 5.2.3.:

 

 

per m2 per dag

€ 0,98

 

per m2 per dagdeel

€ 0,49

Artikel 5 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 6 Termijnen van betaling

 • 1

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald op het moment van de uitreiking van de in artikel 5 bedoelde kennisgeving, dan wel ingeval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 7 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de marktgelden.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1

  De ‘Verordening marktgelden 2005’ van 2 november 2004 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2006.

 • 4

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening marktgelden 2006”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Nijkerk op

1 november 2005.

De griffier

F.E.CONTANT

De voorzitter

B. VRIES