Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijkerk

Verordening verwerking persoonsgegevens gemeente Nijkerk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijkerk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening verwerking persoonsgegevens gemeente Nijkerk
CiteertitelVerordening verwerking persoonsgegevens gemeente Nijkerk
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet bescherming persoonsgegevens
 2. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-11-2002nieuwe regeling

12-09-2002

De Stad Nijkerk, 25-9-2002

rvs. 2002-081

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening verwerking persoonsgegevens gemeente Nijkerk

De raad van de gemeente Nijkerk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 juni 2002;

gelet op de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

besluit vast te stellen de volgende Verordening verwerking persoonsgegevens gemeente Nijkerk.

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  wet: de Wet Bescherming Persoonsgegevens ( Wbp, Staatsblad 2000, 302)

 • -

  verantwoordelijke: het college van burgemeester en wethouders;

 • -

  beheerder: degene die onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke belast is met de dagelijkse zorg voor de verwerking van persoonsgegevens;

 • -

  betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;

 • -

  bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen;

 • -

  verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;

 • -

  besluit: een beslissing als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  beheerregeling: een regeling als bedoeld in artikel 14 van de Wet Gemeentelijke Basis Administratie persoonsgegevens(GBA);

 • -

  reglement: het nog nader vast te stellen privacyreglement voor de gemeentelijke basisadministratie;

 • -

  verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens.

HOOFDSTUK 2 BEHEER EN TOEZICHT

Artikel 2 Het bereik van de verordening

 • 1.

  Deze verordening is van toepassing op alle gemeentelijke verwerkingen van persoonsgegevens waarop de wet van toepassing is.

 • 2.

  De verordening is tevens van toepassing op de basisadministratie persoonsgegevens welke door de gemeente wordt bijgehouden in het kader van de uitvoering van de Wet gemeentelijke basis- administratie persoonsgegevens.

Artikel 3 De verantwoordelijke

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

 • 2.

  De burgemeester is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die ten dienste staan van de burgemeester.

 • 3.

  De verantwoordelijke oefent toezicht uit op het beheer van de persoonsgegevens-verwerking.

 • 4.

  De bekendmaking van de persoonsgegevensverwerkingen alsmede de aanmelding bij de gemeentelijke privacyfunctionaris geschiedt door de verantwoordelijke.

Artikel 4 Beheerder

 • 1.

  Als beheerders van de gemeentelijke persoonsgegevensverwerkingen fungeren de afdelingshoofden, ieder voor wat betreft de bij dat organisatiedeel betrokken verwerkingen van persoonsgegevens.

 • 2.

  De beheerder is verantwoordelijk voor:

  • a)

   het aanmelden van een door hem beheerde persoonsgegevensverwerking bij het college van burgemeester en wethouders ten behoeve van opneming in het openbaar register zoals bedoeld in artikel 8;

  • b)

   het opstellen van procedures ter uitoefening van de rechten van betrokkenen;

  • c)

   het treffen van voorzieningen van technische en organisatorische aard ter bevordering van de juistheid en volledigheid van gegevens en ter voorkoming van onbevoegde kennisneming van gegevens (beveiligingsplannen en autorisatie).

Artikel 5 Het reglement

 • 1.

  De verantwoordelijke stelt voor de gemeentelijke verwerkingen van persoonsgegevens, niet zijnde verwerkingen als bedoeld in artikel 27 van de wet, een reglement vast.

 • 2.

  De verantwoordelijke kan voor andere verwerkingen van persoonsgegevens dan bedoeld in het eerste lid een reglement vaststellen.

Artikel 6 Privacyreglement GBA

 • 1.

  In aanvulling op de wettelijke voorschriften betreffende de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens bevat het reglement een duidelijke regeling van:

  • a)

   welke personen of categorieën van personen binnen de gemeente rechtstreekse toegang hebben tot de basisadministratie en tot welke gegevens;

  • b)

   aan welke personen en organisatie-onderdelen binnen de gemeente systematisch gegevens worden verstrekt;

  • c)

   welke verbanden er bestaan tussen de gemeentelijke basisadministratie en andere registratiesystemen;

  • d)

   op welke gronden tot het verstrekken van gegevens aan derden zal worden overgegaan en welke gegevens verstrekt mogen worden.

 • 2.

  Onder derden wordt in het eerste lid verstaan de derden als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Artikel 7 Beheerregeling

De hoofdlijnen van het beheer van de gegevensverwerking in het kader van de wet GBA zijn in een beheerregeling vastgesteld.

HOOFDSTUK 3 VERSTREKKEN EN BEWERKEN

Artikel 8 Verstrekkingen algemeen

 • 1.

  Besluiten tot verstrekking van persoonsgegevens worden genomen met inachtneming van hetgeen in de wet is bepaald.

 • 2.

  De besluiten van het eerste lid worden genomen door het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 9 Verstrekkingen GBA

 • 1.

  Verstrekkingen zoals bedoeld in de Wet GBA artikel 96 en 100, binnengemeentelijke afnemers en vrije derden zijn nader geregeld in het reglement.

 • 2.

  Verstrekkingen aan andere personen of instanties dan die vermeld in het reglement mogen alleen plaatsvinden na schriftelijke toestemming van het college van burgemeester en wethouders.

 • 3.

  Afschriften van deze besluiten worden als aanhangsel aan het reglement toegevoegd en vormen daarvan een onlosmakelijk geheel.

Artikel 10 Het openbaar register

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders houdt een openbaar register bij waarin alle persoonsgegevensbestanden en besluiten tot verstrekking zijn opgenomen.

 • 2.

  Het register ligt voor iedereen kosteloos ter inzage op het gemeentehuis.

 • 3.

  De beheerregeling en het reglement liggen kosteloos ter inzage op het adres waar de beheerder contact met de betrokkene onderhoudt.

Artikel 11 Verbanden met andere gegevensverwerkingen

 • 1.

  Koppeling en integratie van gegevens mag alleen plaatsvinden op grond van een schriftelijk besluit van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Afschriften van deze besluiten worden als aanhangsel aan het reglement toegevoegd en vormen daarvan een onlosmakelijk geheel.

Artikel 12 Beveiligingsplan

Burgemeester en wethouders stellen een beveiligingsplan vast waarin is aangegeven welke voorzieningen van technische en organisatorische aard zijn getroffen tegen verlies of aantasting van gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking ervan.

Artikel 13 Algemene wet bestuursrecht

Op de besluiten als bedoeld in deze verordening zijn de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

HOOFDSTUK 4 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is afgekondigd en werkt terug tot 1 september 2001.

Artikel 15 Bekendmaking

Bekendmaking van deze verordening geschiedt door de vermelding van haar essentie en de plaats van terinzagelegging in één of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen.

Artikel 16 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening verwerking persoonsgegevens gemeente Nijkerk”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Nijkerk d.d.

12 september 2002,

de secretaris

M.J.Doeven

de voorzitter

B.Vries