Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijkerk

Winkeltijdenverordening Nijkerk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijkerk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWinkeltijdenverordening Nijkerk
CiteertitelWinkeltijdenverordening Nijkerk
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Winkeltijdenverordening Nijkerk 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Winkeltijdenwet
 2. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-11-201503-11-2015intrekking

29-10-2015

Elektronisch Gemeenteblad, 2015, 101887

2015-048
24-10-201301-07-201303-11-2015afdeling I, II, III, IV, V, art. 1, 2, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e

26-09-2013

De Stad Nijkerk, 16-10-2013

2013-046
04-03-201001-07-2013wijziging

28-01-2010

De Stad Nijkerk, 24-2-2010

Rvs. 2010-003
01-06-200004-03-2010nieuwe regeling

25-05-2000

De Stad Nijkerk, 31-5-2000

rvs. 2000-051

Tekst van de regeling

Intitulé

Winkeltijdenverordening Nijkerk

De raad van de gemeente Nijkerk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 mei 2000;

gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende Winkeltijdenverordening Nijkerk.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  bestuursorgaan: het college van burgemeester en wethouders;

 • b.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag, voor zover deze niet samenvallen met een zondag;

 • c.

  wet: de Winkeltijdenwet.

Artikel 2. Feestdagenregeling

 • De in artikel 2 van de wet vervatte verboden gelden niet op Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en tweede Kerstdag, voor zover deze niet samenvallen met een zondag.

Artikel 3. Openstelling winkels op werkdagen tussen 22.00 uur en 24.00 uur

 • 1.

  Het bestuursorgaan kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 4. Toerisme

 • 1.

  De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid onder a en b van de wet gelden, in verband met de toeristische aantrekkingskracht van de gemeente, niet voor de verkoop aan gasten in een winkel staande op het terrein van de wettig in exploitatie zijnde vakantie-oorden op zondagen, Nieuw-jaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en tweede Kerstdag van 11.00 uur tot 12.00 uur en van 16.00 uur tot 18.00 uur.

 • 2.

  Onder gasten worden in dit verband uitsluitend verstaan, zij die werkelijk verblijf houden in de wettig in exploitatie zijnde vakantie-oorden.

Artikel 4a Bepaalde winkels

De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van:

 • a.

  musea;

 • b.

  winkels, waar uitsluitend maaltijden, voor directe consumptie geschikte eetwaren, alcoholvrije dranken en, door middel van een automaat, tabak en tabaksproducten, middelen ter voorkoming van zwangerschap en damesverband plegen te worden verkocht;

 • c.

  winkels waar de bedrijfsactiviteit hoofdzakelijk bestaat uit het verhuren van voorbespeelde videobanden en andere voorbespeelde beelddragers, mits in die winkel geen andere goederen worden te koop aangeboden of verkocht dan videobanden en andere beelddragers, alsmede tijdschriften en catalogi, die betrekking hebben op het te huur aangeboden assortiment.

Artikel 4b Openstelling anders dan voor verkoop

 • 1.

  De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van:

  • a.

   winkels, waarin zich een restaurant of lunchroom bevindt, voor zover het laten betreden van de winkel noodzakelijk is voor het bezoeken van het restaurant of de lunchroom;

  • b.

   winkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk fietsen en bromfietsen plegen te worden verkocht, voor zover het laten betreden van de winkel noodzakelijk is voor het huren van fietsen en bromfietsen.

 • 2.

  De in het eerste lid vervatte vrijstellingen gelden niet ten aanzien van het verkopen van goederen.

Artikel 4c Straatverkoop van bepaalde goederen

De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken.

Artikel 4d Culturele evenementen

 • 1.

  De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van gebouwen, waar voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard plaatsvinden, en waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen die rechtstreeks verband houden met aldaar te houden voorstellingen, uitvoeringen en evenementen plegen te worden verkocht, vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling, uitvoering of het evenement tot een uur na afloop daarvan.

 • 2.

  De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van het ter gelegenheid van voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard te koop aanbieden en verkopen van goederen, die rechtstreeks verband houden met die voorstellingen, uitvoeringen of evenementen, vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling, de uitvoering of het evenement tot een uur na afloop daarvan.

Artikel 4e Bejaardenoorden

 • 1.

  De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van winkels in of op het terrein van bejaardenoorden, waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten plegen te worden verkocht

 • 2.

  De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden in of op het terrein van bejaardenoorden niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 juni 2000.

[Bij gelijktijdig raadsbesluit zijn ingetrokken: de Winkeltijdenverordening van de voormalige gemeente Nijkerk, vastgesteld bij besluit van 19 december 1996, en de Verordening Winkeltijden Hoevelaken, vastgesteld bij besluit van 4 juli 1996 en gedeeltelijk gewijzigd bij besluit van 16 december 1999.]

Artikel 6. Citeerartikel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Winkeltijdenverordening Nijkerk”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Nijkerk d.d. 25 mei 2000,

de secretaris

H.Verheij

de voorzitter

B.Vries