Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijkerk

Verordening geurhinder en veehouderij 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijkerk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening geurhinder en veehouderij 2009
CiteertitelVerordening geurhinder en veehouderij 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlagekaart behorende bij Verordening geurhinder en veehouderij 2009

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De “Verordening geurhinder en veehouderij", vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 24 april 2008 wordt hierbij ingetrokken. 

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet Geurhinder en Veehouderij, art. 6, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-04-201205-04-2012intrekking

16-02-2012

De Stad Nijkerk, 04-04-2012

rvs. 2012-007
25-12-200805-04-2012nieuwe regeling

18-12-2008

De Stad Nijkerk, 24-12-2008

Rvs. 2008-050

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening geurhinder en veehouderij 2009

De raad van de gemeente Nijkerk;

gelezen het collegevoorstel van 11 november 2008;

gezien de onderzoeksresultaten die zijn opgenomen in het rapport “Gebiedsvisie Nijkerk, onderbouwing verordening op basis van Wet geurhinder en veehouderij” d.d. 30 oktober 2008;

gelet op artikel 6, eerste lid, van de Wet geurhinder en veehouderij;

besluit vast te stellen de volgende

Verordening geurhinder en veehouderij 2009

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Veehouderij: inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren;

 • b.

  Wet: de Wet geurhinder en veehouderij;

 • c.

  Bebouwde kom: gebied dat een zodanige bebouwings- en mensdichtheid heeft dat het voor de toepassing van de Wet geurhinder en veehouderij moet worden aangemerkt als bebouwde kom;

 • d.

  Kaart: de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart, met aanduidingen van de gebieden waarvoor met toepassing van artikel 6 van de Wet en rekening houdend met de artikelen 8 en 9 van de Wet, afwijkende normen voor de geurbelasting en afwijkende vaste afstanden zijn vastgesteld;

 • e.

  Geurbelasting: de waarde ter plaatse van de gevel van het geurgevoelig object, uitgedrukt in Europese odour units per tijdseenheid, berekend met het verspreidingsmodel V-Stacks gebied;

 • f.

  Vaste afstanden: de afstand tussen een veehouderij, waar dieren worden gehouden waarvoor niet bij ministeriële regeling een geuremissiefactor is vastgesteld, en een geurgevoelig object;

 • g.

  Geurgevoelig object (ggo): zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet geurhinder en veehouderij;

 • h.

  Odour units (ouE/m3; P98): geurconcentratie als aantallen Europese odour units in een volume-eenheid lucht (ouE/m3), gemeten volgens de NEN-EN 13725:2003 “Luchtbepaling van de geurconcentratie door dynamische olfactometrie”. In deze verordening wordt voor de geurbelasting uitgegaan van het gebruikelijke 98-percentiel geurconcentratie. Dit betekent dat de – met een verspreidingsmodel – berekende geurconcentratie gedurende 98 procent van de tijdseenheid niet wordt overschreden.

Artikel 2 Wijzigen geurnorm De Terrassen

Het deelgebied waarop dit artikel betrekking heeft is op de kaart lichtblauw weergegeven en gemarkeerd met het cijfer “1”. Het gebied omvat het plangebied De Terrassen, ten zuiden van de bestaande bebouwde kom van Nijkerk. In afwijking van de waarde (geurnorm), genoemd in artikel 3, eerste lid onder a van de Wet voor een geurgevoelig object gelegen binnen de bebouwde kom (3,0 ouE/m3) is voor dit gebied als waarde van toepassing 4,0 ouE/m3. In afwijking van de waarde (geurnorm), genoemd in artikel 3, eerste lid onder b van de Wet voor een geurgevoelig object gelegen buiten de bebouwde kom (14,0 ouE/m3) is voor dit gebied als waarde van toepassing 4,0 ouE/m3.

Artikel 3 Wijzigen geurnorm deelgebied De Flier (Milieustraat e.d.)

Het deelgebied waarop dit artikel betrekking heeft is op de kaart paars weergegeven en gemarkeerd met het cijfer “2”. Het gebied omvat het deelgebied De Flier, ten zuiden van de bestaande bebouwde kom van Nijkerk. In afwijking van de waarde (geurnorm), genoemd in artikel 3, eerste lid onder a van de Wet voor een geurgevoelig object gelegen binnen de bebouwde kom (3,0 ouE/m3) is voor dit gebied als waarde van toepassing 14,0 ouE/m3.

Artikel 4 Wijzigen geurnorm De Driehoek

Het deelgebied waarop dit artikel betrekking heeft is op de kaart geel weergegeven en gemarkeerd met het cijfer “3”. Het gebied omvat het plangebied De Driehoek, ten zuidwesten van de bestaande bebouwde kom van Nijkerk. In afwijking van de waarde (geurnorm), genoemd in artikel 3, eerste lid onder a van de Wet voor een geurgevoelig object gelegen binnen de bebouwde kom (3,0 ouE/m3) is voor dit gebied als waarde van toepassing 10,0 ouE/m3. In afwijking van de waarde (geurnorm), genoemd in artikel 3, eerste lid onder b van de Wet voor een geurgevoelig object gelegen buiten de bebouwde kom (14,0 ouE/m3) is voor dit gebied als waarde van toepassing 10,0 ouE/m3.

Artikel 5 Wijzigen geurnorm De Flier

Het deelgebied waarop dit artikel betrekking heeft is op de kaart donkergroen weergegeven en gemarkeerd met het cijfer “4”. Het gebied omvat het plangebied De Flier, ten zuiden van de bestaande bebouwde kom van Nijkerk. In afwijking van de waarde (geurnorm), genoemd in artikel 3, eerste lid onder a van de Wet voor een geurgevoelig object gelegen binnen de bebouwde kom (3,0 ouE/m3) is voor dit gebied als waarde van toepassing 14,0 ouE/m3.

Artikel 6 Wijzigen geurnorm Nijkerkerveen (uitbreidingsgebied)

Het deelgebied waarop dit artikel betrekking heeft is op de kaart donkerblauw weergegeven en gemarkeerd met het cijfer “5”. Het gebied omvat het plangebied Nijkerkerveen, rondom de bestaande bebouwde kom van Nijkerkerveen. In afwijking van de waarde (geurnorm), genoemd in artikel 3, eerste lid onder a van de Wet voor een geurgevoelig object gelegen binnen de bebouwde kom (3,0 ouE/m3) is voor dit gebied als waarde van toepassing 6,5 ouE/m3. In afwijking van de waarde (geurnorm), genoemd in artikel 3, eerste lid onder b van de Wet voor een geurgevoelig object gelegen buiten de bebouwde kom (14,0 ouE/m3) is voor dit gebied als waarde van toepassing 6,5 ouE/m3.

Artikel 7 Wijzigen afstanden Nijkerkerveen (uitbreidingsgebied)

Het deelgebied waarop dit artikel betrekking heeft is op de kaart donkerblauw weergegeven en gemarkeerd met het cijfer “5”. Het gebied omvat het plangebied Nijkerkerveen, rondom de bestaande bebouwde kom van Nijkerkerveen. In afwijking van de afstand, genoemd in artikel 4, eerste lid onder a van de Wet voor een geurgevoelig object gelegen binnen de bebouwde kom (100 meter) is als waarde van toepassing 50 meter. In afwijking van de afstand, genoemd in artikel 4, eerste lid onder b van de Wet voor een geurgevoelig object gelegen buiten de bebouwde kom (50 meter) is als waarde van toepassing 25 meter.

Artikel 8 Wijzigen geurnorm Doornsteeg

Het deelgebied waarop dit artikel betrekking heeft is op de kaart lichtgroen weergegeven en gemarkeerd met het cijfer “6”. Het gebied omvat het plangebied Doornsteeg, ten westen van de bestaande bebouwde kom van Nijkerk. In afwijking van de waarde (geurnorm), genoemd in artikel 3, eerste lid onder a van de Wet voor een geurgevoelig object gelegen binnen de bebouwde kom (3,0 ouE/m3) is voor dit gebied als waarde van toepassing 4,0 ouE/m3. In afwijking van de waarde (geurnorm), genoemd in artikel 3, eerste lid onder b van de Wet voor een geurgevoelig object gelegen buiten de bebouwde kom (14,0 ouE/m3) is voor dit gebied als waarde van toepassing 4,0 ouE/m3.

Artikel 9 Wijzigen afstanden Doornsteeg

Het deelgebied waarop dit artikel betrekking heeft is op de kaart lichtgroen weergegeven en gemarkeerd met het cijfer “6”. Het gebied omvat het plangebied Doornsteeg, ten westen van de bestaande bebouwde kom van Nijkerk. In afwijking van de afstand, genoemd in artikel 4, eerste lid onder a van de Wet voor een geurgevoelig object gelegen binnen de bebouwde kom (100 meter) is als waarde van toepassing 50 meter.

Artikel 10 Wijzigen geurnorm Het Spaanse Leger

Het deelgebied waarop dit artikel betrekking heeft is op de kaart oranje weergegeven en gemarkeerd met het cijfer “7”. Het gebied omvat het plangebied Het Spaanse Leger, ten zuiden van de bestaande bebouwde kom van Nijkerk. In afwijking van de waarde (geurnorm), genoemd in artikel 3, eerste lid onder a van de Wet voor een geurgevoelig object gelegen binnen de bebouwde kom (3,0 ouE/m3) is voor dit gebied als waarde van toepassing 6,5 ouE/m3. In afwijking van de waarde (geurnorm), genoemd in artikel 3, eerste lid onder b van de Wet voor een geurgevoelig object gelegen buiten de bebouwde kom (14,0 ouE/m3) is voor dit gebied als waarde van toepassing 6,5 ouE/m3.

Artikel 11 Wijzigen afstanden Het Spaanse Leger

Het deelgebied waarop dit artikel betrekking heeft is op de kaart oranje weergegeven en gemarkeerd met het cijfer “7”. Het gebied omvat het plangebied Het Spaanse Leger, ten zuiden van de bestaande bebouwde kom van Nijkerk. In afwijking van de afstand, genoemd in artikel 4, eerste lid onder a van de Wet voor een geurgevoelig object gelegen binnen de bebouwde kom (100 meter) is als waarde van toepassing 50 meter.

Toelichting bij de artikelen 2 tot en met 11:

De aangepaste waarden gelden voor geurgevoelige objecten die zijn gelegen binnen het aangegeven gebied. Deze gelden niet voor geurgevoelige objecten als bedoeld in artikel 3, tweede lid en artikel 14, tweede en derde lid van de Wet geurhinder en veehouderij. De bedoelde uitzonderingen betreffen geurgevoelige objecten die behoren tot een veehouderij of daartoe op of na 19 maart 2000 behoord hebben of die op of na 19 maart 2000 op een voormalig agrarisch perceel zijn gerealiseerd in het kader van de Regeling beëindiging veehouderijtakken.

Artikel 12 Motivering

Voor de onderbouwing en motivering van deze verordening verwijzen wij naar het rapport “Gebiedsvisie Nijkerk, onderbouwing verordening op basis van Wet geurhinder en veehouderij” d.d. 30 oktober 2008. Deze is als bijlage bij deze verordening opgenomen.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking en vervangt de “Verordening geurhinder en veehouderij”, vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 24 april 2008. Deze wordt ingetrokken.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening geurhinder en veehouderij 2009.

Vastgesteld in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Nijkerk

d.d. 18 december 2008

de griffier, de voorzitter,

mr. F.E. Contant mr. drs. G.D. Renkema