Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijkerk

Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijkerk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand 2012
CiteertitelVerordening participatie schoolgaande kinderen WWB 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet werk en bijstand, art. 8, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2015intrekking

30-10-2014

Elektronisch Gemeenteblad, 2014-63716

2014-064/A  
15-03-201201-01-201201-01-2015nieuwe regeling

16-02-2012

De Stad Nijkerk, 07-03-2012

2012-010B 

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand 2012

De raad van de gemeente Nijkerk

Gelezen het collegevoorstel van 10 februari 2012;

Gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel g, van de Wet werk en bijstand;

Overwegende dat het van wezenlijk belang wordt geacht dat kinderen zich door maatschappelijke participatie kunnen ontplooien en ontwikkelen en daardoor niet belemmerd worden door de financiële positie van de ouder(s), dat gemeenten daaraan moeten bijdragen door het voeren van beleid, gericht op inkomensondersteuning van ouders met schoolgaande kinderen;

b esluit:

vast te stellen de: Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand 2012

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  WWB: de Wet werk en bijstand

 • b.

  maatschappelijke participatie: het deelnemen aan activiteiten met een sportief, educatief, sociaal dan wel cultureel karakter door schoolgaande kinderen van ouders met een laag inkomen.

 • c.

  voorziening: een vorm van financiële ondersteuning of ondersteuning in natura ter bevordering van de maatschappelijke participatie van schoolgaande kinderen van ouders met een laag inkomen.

 • d.

  schoolgaand kind: ten laste komend kind van een ouder met een laag inkomen, voor wie de leer- of kwalificatieplicht geldt als bedoeld in artikel 4 van de Leerplichtwet.

 • e.

  laag inkomen: een inkomen tot 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm.

Artikel 2 Beleid en voorzieningen maatschappelijke participatie

De Verordening stimulering deelname aan sociaal-culturele en sportieve activiteiten voorziet in de maatschappelijke participatie van schoolgaande kinderen en geeft invulling aan de opdracht een verordening vast te stellen voor maatschappelijke participatie voor schoolgaande kinderen.

De bijdrage voor de participatie wordt verstrekt voor activiteiten op het gebied van:

 • -

  sportbeoefening

 • -

  maatschappelijke deelname

 • -

  cultuur en recreatie

 • -

  vorming en ontspanning.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na bekendmaking, en heeft terugwerkende kracht tot de datum van inwerkingtreding van de Wet tot Wijziging van de Wet werk en bijstand en de samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden.

Artikel 4 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de: Verordening participatie schoolgaande kinderen WWB 2012.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Nijkerk

d.d. 16 februari 2012,

Toelichting

Algemene toelichting

Maatschappelijke participatie van kinderen is van groot belang met het oog op een zelfredzame toekomst. Het doel is inkomensondersteuning te bieden aan zoveel mogelijk minderjarige kinderen van de doelgroep ten behoeve van participatie. Aan artikel 8 van de WWB, het opstellen van verordeningen door de gemeenteraad, is een onderdeel toegevoegd, namelijk het verlenen van bijzondere bijstand, bedoeld in artikel 35 vijfde lid. Dit betreft de maatschappelijke participatie van kinderen, die onderwijs of een beroepsopleiding volgen. De gemeente Nijkerk heeft in het verleden al maatregelen genomen om de participatie van kinderen te bevorderen. In deze voorliggende verordening wordt dan ook verwezen naar de Verordening stimulering deelname aan sociaal-culturele en sportieve activiteiten (VSCSA). De VSCSA is vastgesteld door de gemeenteraad van Nijkerk op 18 oktober 2007.

De verordening participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand heeft op voorhand geen structureel karakter. De effecten van deze verordening worden na twee jaar geëvalueerd. Daarna is er een afweging hoe hiermee verder moet worden omgegaan.

 

 

Artikelgewijze toelichting

 

Artikel 1

De begripsomschrijvingen zijn gegeven voor de duidelijkheid. Het begrip maatschappelijke participatie is in algemene bewoordingen weergegeven.

Schoolgaande kinderen is gedefinieerd. Het gaat om kinderen, die onderwijs of een beroepsopleiding volgen, maar ook om de kinderen die deze verplichting hebben omdat ze onder de leerplicht of kwalificatieplicht vallen.

 

Artikel 2

Deze verordening vormt de wettelijke grondslag voor ondersteuning van maatschappelijke participatie van schoolgaande kinderen en geeft mede uitvoering aan de opdracht bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel g van de WWB. De verordening VSCSA voorziet in de maatschappelijke participatie van kinderen van ouders met een laag inkomen. Het college geeft invulling aan de activiteiten met de Beleidsregel kostendeclaratie van sociaal-culterele en sportieve activiteiten.

 

Artikel 3 en 4

Dit spreekt voor zich.