Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijkerk

Parkeerfondsverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijkerk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingParkeerfondsverordening
CiteertitelParkeerfondsverordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-12-2014nieuwe regeling

27-11-2014

Elektronisch Gemeenteblad, 2014-70966

2014-078

Tekst van de regeling

Intitulé

Parkeerfondsverordening

Raadsbesluit nummer 2014-078

De raad van de gemeente Nijkerk;

gelezen het collegevoorstel van 6 oktober 2014;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t:vast te stellen de volgendeParkeerfondsverordening

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  bestemmingsplan: het op de eigendom van toepassing zijnde bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 dan wel een beheersverordening als bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening.

 • -

  college: het college van burgemeester en wethouders van Nijkerk;

 • -

  contractant:de partij waarmee de gemeente de overeenkomst sluit als bedoeld in deze verordening.

 • -

  eigendom: een of meer aan elkaar grenzende kadastrale percelen van dezelfde eigenaar.

 • -

  gemeente:de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Nijkerk.

 • -

  parkeereis: het aantal parkeerplaatsen dat nodig is voor een project, zoals dat kan worden vastgesteld aan de hand van de parkeernormen die krachtens het geldende bestemmingsplan van toepassing zijn; voor percelen waarvoor een bestemmingsplan geldt waarin het parkeren niet is geregeld, wordt de parkeereis vastgesteld met toepassing van artikel 2.5.30 van de Bouwverordening 2007 in samenhang met de door de raad vastgestelde Nota Parkeernormen Nijker 2014, dan wel een daarvoor in de plaats komend raadsbesluit.

 • -

  project: een plan tot bouw, verbouw of gebruikswijziging van een gebouw, ten aanzien waarvan in het geldende bestemmingsplan een parkeereis is opgenomen, niet zijnde een bouwplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening.

Artikel 2. Instelling van het Parkeerfonds

 • 1.

  De gemeente stelt een voorziening in onder de naam ‘Parkeerfonds’.

 • 2.

  In het Parkeerfonds beheert de gemeente de bijdragen die zij ontvangt van belanghebbenden van wie de gemeente tegen betaling de verplichting overneemt om te voldoen aan de parkeereis ingevolge het geldende bestemmingsplan dan wel de bouwverordening.

Artikel 3. Toepassingsbereik Parkeerfonds

 • 1.

  Het Parkeerfonds geldt voor percelen die zijn gelegen aan wegen binnen de bebouwde kom ingevolge de Wegenverkeerswet 1994, van de wooplaatsen Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken.

 • 2.

  Het Parkeerfonds kan uitsluitend van toepassing zijn als er sprake is van een project in de zin van deze verordening.

Artikel 4. Inkomsten van het Parkeerfonds

 • 1.

  Het Parkeerfonds wordt gevoed met de bijdragen die de gemeente ontvangt in het kader van overeenkomsten als bedoeld in artikel 6.

 • 2.

  Bij raadsbesluit kunnen andere gelden aan het Parkeerfonds worden toegevoegd.

Artikel 5. Overeenkomsten

Het college kan besluiten om namens de gemeente een overeenkomst te sluiten met een contractant, waarbij de gemeente zich verbindt om, na ontvangst van een financiële bijdrage van contractant, openbare parkeergelegenheid te realiseren waarmee geheel of gedeeltelijk wordt voldaan aan de parkeereis die op een project van toepassing is.

Artikel 6. Verplichtingen

 • 1.

  In een overeenkomst als bedoeld in artikel 5 wordt voor de gemeente de verplichting opgenomen om (een gedeelte van) de voor een project geldende parkeereis als openbare parkeergelegenheid te realiseren, binnen zeven jaar na de datum van ingebruikname van het project. In de overeenkomst wordt het gebied vastgelegd waarbinnen de parkeerplaatsen worden gerealiseerd en voorts voor welke datum de bijdrage aan de gemeente moet worden betaald.

 • 2.

  Indien de gemeente de verplichting om parkeergelegenheid te realiseren binnen de daarvoor gestelde termijn niet is nagekomen, wordt de daarvoor door de contractant betaalde bijdrage op diens verzoek terugbetaald. Bij gedeeltelijke niet-nakoming van de overeengekomen verplichtingen vindt de terugbetaling plaats naar rato van het gedeelte dat niet is gerealiseerd.

 • 3.

  Over het bedrag van de terugbetaling als bedoeld in het tweede lid, lid 2, wordt aan de contractant rente vergoed. Deze rente is een enkelvoudige rente per jaar te berekenen over het terug te betalen bedrag gedurende de termijn die ingaat op de dag van ontvangst van het bedrag en eindigt op de dag van terugbetaling. Het rentepercentage is de wettelijke rente voor niet-handelstransacties.

 • 4.

  Indien en voor zover de contractant gebruik maakt van zijn recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling als bedoeld in het tweede lid, wordt de gemeente daarmee gelijktijdig ontheven van de jegens de contractant aangegane realisatieverplichting waarvoor de bijdrage is betaald.

Artikel 7. Hoogte bijdrage aan het Parkeerfonds

 • 1.

  De hoogte van de storting in het Parkeerfonds is afhankelijk van de voor een project geldende parkeereis en de afspraken tussen de gemeente en de contractant over de vorm waarin de overeengekomen parkeerplaatsen worden gerealiseerd.

 • 2.

  De contractant betaalt per door de gemeente ten behoeve van het project te realiseren parkeerplaats: - € 2.500 voor een parkeerplaats die niet in de vorm van een bouwwerk worden gerealiseerd; - € 15.000 voor een parkeerplaats in of op een bovengronds bouwwerk; - € 30.000 voor een parkeerplaats in een ondergronds bouwwerk.

 • 3.

  Het college kan de in het tweede lid genoemde bedragen afstemmen op de verwachte werkelijke aanlegkosten, als deze lager liggen dan genoemde normbedragen.

 • 4.

  De in het tweede lid vermelde bijdragen worden voor de eerste maal per 1 januari 2016 en vervolgens per 1 januari van ieder kalenderjaar aangepast op basis van het Consumentenprijsindexcijfer (over het gehele voorafgaande kalenderjaar), reeks alle gezinnen (2006 = 100) van het Centraal Bureau voor de Statistiek dan wel een daarvoor in de plaats komende reeks c.q. indexcijfer. Het college draagt zorg voor de uitvoering van deze indexering.

Artikel 8. Beheer van het Parkeerfonds

 • 1.

  Het college beheert de gelden in het Parkeerfonds.

 • 2.

  Het college kan uitgaven doen ten laste van het Parkeerfonds ten behoeve van: - het nakomen van op de gemeente rustende verplichtingen ter uitvoering van overeenkomsten die zijn gesloten in het kader van deze verordening; - het restitueren van bedragen met inachtneming van het bepaalde in deze verordening; - de besteding van overige gelden die in het Parkeerfonds zijn gestort.

 • 3.

  Het college draagt zorg voor een zorgvuldig beheer van de in het Parkeerfonds gestorte gelden, en houdt daartoe een overzicht bij van alle toevoegingen en onttrekkingen aan het Parkeerfonds.

 • 4.

  In de jaarstukken worden de stand van het Parkeerfonds per begin en einde van het boekjaar en de mutaties gedurende het boekjaar verantwoord.

Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit wordt bekendgemaakt door plaatsing in het elektronisch gemeenteblad en treedt in werking op de achtste dag na de datum van bekendmaking.

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als: Parkeerfondsverordening.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Nijkerk d.d. 27 november 2014,

de griffier,

de voorzitter,

de heer O. VAN KOLCK

de heer mr. drs. G. D. RENKEMA