Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijkerk

Handhavingsverordening gemeentelijke uitkeringen sociale zekerheid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijkerk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHandhavingsverordening gemeentelijke uitkeringen sociale zekerheid
CiteertitelHandhavingsverordening gemeentelijke uitkeringen sociale zekerheid
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Handhavingsverordening gemeentelijke uitkeringen sociale zekerheid 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet werk en bijstand, art. 8a
 2. Wet investeren in jongeren, art. 12, lid 1
 3. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, art. 35, lid 1
 4. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, art. 35, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2015intrekking

30-10-2014

Elektronisch Gemeenteblad, 2014-63724

2014-064/C
14-10-201001-01-2015nieuwe regeling

23-09-2010

De Stad Nijkerk, 6-10-2010

Rvs. 2010-070/2

Tekst van de regeling

Intitulé

Handhavingsverordening gemeentelijke uitkeringen sociale zekerheid

 

 

 

De raad van de gemeente Nijkerk;

gelezen het collegevoorstel van 10 augustus 2010;

gelet op artikel 8a van de Wet werk en bijstand;

gelet op artikel 12 lid 1 sub c van de Wet investeren in jongeren;

gelet op artikel 35 lid 1 sub c van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

gelet op artikel 35 lid 1 sub c van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende

Handhavingsverordening gemeentelijke uitkeringen sociale zekerheid

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   WWB: Wet werk en bijstand;

  • b.

   WIJ : Wet investeren in jongeren;

  • c.

   IOAW: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

  • d.

   IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

  • e.

   Belanghebbende: een persoon als bedoeld in artikel 11 WWB dan wel een jongere als bedoeld in artikel 2 WIJ dan wel een werkloze werknemer als bedoeld in artikel 2 IOAW dan wel een gewezen zelfstandige als bedoeld in artikel 2 IOAZ

  • f.

   Fraude: het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens dan wel het verzwijgen of niet (tijdig) verstrekken van alle relevante gegevens voor de bepaling van het recht op bijstand WWB dan wel het recht op een leerwerkaanbod WIJ en/of inkomensvoorziening WIJ dan wel het recht op een uitkering IOAW of IOAZ met als gevolg dat er geheel of gedeeltelijk ten onrechte een uitkering WWB dan wel een leerwerkaanbod en/of inkomensvoorziening WIJ, dan wel een uitkering IOAW of IOAZ is of wordt verstrekt.

 • 2.

  Aan alle begrippen, die in deze verordening zijn gebruikt en die niet nader zijn omschreven, wordt dezelfde betekenis toegekend als in de WWB dan wel de WIJ dan wel de IOAW dan wel de IOAZ.

Artikel 2 Beleidsplan Hoogwaardig Handhaven

Het college stelt een Beleidsplan Hoogwaardig Handhaven gemeentelijke uitkeringen sociale zekerheid vast. Daarin is vastgelegd welke preventieve en repressieve activiteiten genomen worden ter voorkoming en bestrijding van fraude. Het college brengt het Beleidsplan Hoogwaardig Handhaven ter kennisgeving aan de raad.

Artikel 3 Terugvordering

Bijstand, inkomensvoorziening of uitkering, die ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verleend, wordt teruggevorderd overeenkomstig nader door het college te stellen regels.

Artikel 4 Aangifte sociale zekerheidsfraude

Als het fraudebedrag de aangiftegrens sociale zekerheidsfraude overschrijdt doet het college aangifte bij het Openbaar Ministerie conform de Aanwijzing Sociale Zekerheidsfraude.

Artikel 5 Onvoorziene gevallen en hardheidsclausule

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college

 • 2.

  Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van belanghebbende afwijken van de bepalingen van deze verordening als toepassing daarvan leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 6 Inwerkingtreding

 • 1.

  De Handhavingsverordening Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren, vastgesteld op 26 november 2009 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na de bekendmaking.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Handhavingsverordening gemeentelijke uitkeringen sociale zekerheid.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Nijkerk d.d.

23 september 2010,

de griffier, de voorzitter,

de heer mr. F.E. CONTANT de heer mr. drs. G.D. RENKEMA

TOELICHTING

Algemeen

Met deze verordening wordt invulling gegeven aan de opdracht aan de gemeenteraad om bij verordening regels te stellen voor het bestrijden van het ten onrechte ontvangen van bijstand of uitkering op grond van de WWB, de IOAW of de IOAZ, alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik op grond van de WWB, de WIJ, de IOAW of de IOAZ.

Gelet op de grote verwantschap tussen de WWB, WIJ, IOAW en IOAZ is het handhavingsbeleid voor deze wetten samengevoegd in één verordening Deze zal voortaan heten Handhavingsverordening gemeentelijke uitkeringen sociale zekerheid. In navolging hiervan is ook één Beleidsplan hoogwaardig handhaven gemeentelijke uitkeringen sociale zekerheid opgesteld.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 2 Beleidsplan Hoogwaardig Handhaven

Hoogwaardig handhaven is gebaseerd op de gedachte dat een combinatie van preventieve en repressieve activiteiten ertoe leiden dat meer klanten de wet- en regelgeving spontaan naleven.

Het Beleidsplan Hoogwaardig Handhaven gemeentelijke uitkeringen sociale zekerheid benoemt de preventieve en repressieve activiteiten ter voorkoming en bestrijding en fraude. Preventieve activiteiten zijn in ieder geval het vroegtijdig informeren van (toekomstige) klanten over hun rechten en plichten en het optimaliseren van de dienstverlening. De repressieve maatregelen zijn gericht op het vroegtijdig constateren en afhandelen van fraude volgens het principe van controle op maat en het daadwerkelijk sanctioneren van geconstateerde fraude. Fraude beperkt zich niet tot het ten onrechte ontvangen van bijstand of uitkering, maar kan ook misbruik zijn van een werkleeraanbod en/of inkomensvoorziening.

De wijze van verificatie van gegevens maakt onderdeel uit van het beleidsplan.

Het Beleidsplan Hoogwaardig handhaven gemeentelijke uitkeringen sociale zekerheid vervangt het in 2005 en 2006 opgestelde Beleidsplan Hoogwaardige Handhaving WWB. Resultaten van de fraudebestrijding zullen weergegeven worden in het Meerjarenplan gemeentelijke uitkeringen sociale zekerheid, zoals recent de resultaten WWB over 2007 en 2008 zijn weergegeven in het Meerjarenplan WWB 2009-2010 inclusief het verslag van 2007-2008 WWB.

Artikel 3 Terugvordering

Uitgangspunt is dat alle fraudebedragen worden teruggevorderd. De wijze van terugvordering of het geheel of gedeeltelijk afzien van terugvordering is vastgelegd in beleidsregels.

Artikel 4 Aangifte sociale zekerheidsfraude

Uitgangspunt is de meest recente Aanwijzing sociale zekerheidsfraude. De aangiftegrens is niet opgenomen om te voorkomen dat bij wijziging van deze grens de verordening aangepast moet worden.

Artikel 5, 6 en 7

Geen toelichting nodig.