Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijkerk

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Nijkerk houdende regels omtrent delegatie en mandaat raad-college Delegatie- en mandaatbesluit raad-college

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijkerk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Nijkerk houdende regels omtrent delegatie en mandaat raad-college Delegatie- en mandaatbesluit raad-college
CiteertitelDelegatie- en mandaatbesluit raad-college
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Raadsbesluit delegatie en mandaat 2014-2018.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 156 Gemeentewet
 2. Afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht
 3. Afdeling 10.1.2 Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-11-2017nieuwe regeling

23-11-2017

Gemeenteblad 2017, 208676

2017-055-B

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatie- en mandaatbesluit raad-college

De raad van de gemeente Nijkerk;

 

overwegende dat het gewenst is enkele bevoegdheden van de raad te delegeren of te mandateren aan het college van burgemeester en wethouders;

 

gelezen het voorstel van het fractievoorzittersoverleg van 19 september 2017;

 

gelet op artikel 156 Gemeentewet en de Afdelingen 10.1.1 en 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t  vast te stellen het volgende:

 

Delegatie- en mandaatbesluit raad-college.

Artikel 1 Delegatie aan het college

De volgende bevoegdheden van de raad worden overgedragen aan het college van burgemeester en wethouders:

 • a.

  De bevoegdheid om, ten behoeve van het trouwen op locatie, plaatsen aan te wijzen als ‘gemeentehuis’ als bedoeld in artikel 1:63 van het Burgerlijk Wetboek.

 • b.

  De bevoegdheid om besluiten te nemen ter uitvoering van artikel 6.12, eerste en tweede lid van de Wet ruimtelijke ordening, met inachtneming van het derde lid van genoemd artikel.

 • c.

  De bevoegdheid om de grenzen van de bebouwde kom vast te stellen als bedoeld in artikel 4.1, onder a, van de Wet natuurbescherming en artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 2 Mandaat aan het college

Het college van burgemeester en wethouders oefent namens de raad de bevoegdheid uit om aanvragen tot vaststelling van een bestemmingsplan af te wijzen, als bedoeld in artikel 3.9, tweede lid, van de Wet ruimtelijke ordening. Het college is bevoegd hiervan ondermandaat te verlenen.

Artikel 3 Slotbepaling

 • 1.

  Het ‘Raadsbesluit delegatie en mandaat 2014-2018’ wordt ingetrokken.

 • 2.

  Dit besluit brengt geen wijziging in de rechtsgeldigheid van besluiten die tot stand zijn gekomen met toepassing van een vorig delegatie- of mandaatbesluit.

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking door plaatsing in het gemeenteblad.

 • 4.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Delegatie- en mandaatbesluit raad-college.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Nijkerk op

23 november 2017,

de griffier, mevrouw A.G. Verhoef-Franken.

de voorzitter, de heer mr. drs. G.D. Renkema.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

 

Artikel 1. Delegatie aan het college

 

 • a.

  Trouwen op locatie

De bevoegdheid om plaatsen aan te wijzen voor ‘trouwen op locatie’ is sinds 2001 aan het college gedelegeerd.

 

 • b.

  Wet ruimtelijke ordening: exploitatieplan (artikel 6.12 Wro)

Het besluit om al dan niet een exploitatieplan vast te stellen dient gelijktijdig te worden genomen met de vaststelling van een bestemmingsplan, een wijzigingsplan of een andere planologische maatregel die de realisering mogelijk maakt van een “bouwplan” als bedoeld in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening. Uit jurisprudentie blijkt dat er een afzonderlijk delegatiebesluit nodig is om het college de bevoegdheid te verlenen om te besluiten omtrent het al dan niet vaststellen van een exploitatieplan ten behoeve van een planologische maatregel die door het college wordt vastgesteld. Dit betreft met name de een wijzigingsplan binnen een bestemmingsplan en de uitgebreide omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing.

 

 • c.

  Vaststelling grenzen bebouwde kom

In meerdere wetten is aan de raad de bevoegdheid verleend om grenzen vast te stellen van gebiedsindelingen zoals woonplaatsen en bebouwde kommen. Dat betreft onder meer de Wet basisregistratie adressen en gebouwen (BAG), de Boswet en de Wegenverkeerswet 1994. Daarnaast bevat de Wegenwet de verplichting om een wegenlegger op te maken voor de wegen buiten de bebouwde kom(men) welke in het kader van deze wet door gedeputeerde staten zijn vastgesteld. Tenslotte wordt ook in de gemeentelijke Bouwverordening en de Algemene plaatselijke verordening onderscheid gemaakt in gebieden binnen en buiten de bebouwde kom.

Door dit delegatiebesluit wordt bereikt dat het college steeds bevoegd is de diverse begrenzingen vast te stellen voor zover het gemeentelijke bevoegdheden betreft. Het gaat om:

 

wettelijke regeling, type besluit

wettelijke bevoegdheid

delegatie aan

Wet BAG: vaststellen begrenzing woonplaatsen

raad

college (1)

Wet natuurbescherming (voorheen Boswet), vaststelling grenzen bebouwde kom(men)

raad

college (2)

Wegenverkeerswet 1994, vaststelling grenzen bebouwde kom(men)

raad

college (2)

APV Nijkerk 2003, bebouwde kom(men) zijn gelijk aan die ingevolge de Wegenverkeerswet 1994

zie bij Wegenverkeerswet 1994

zie bij Wegenverkeerswet 1994

Bouwverordening 2007, vaststellen gebied binnen bebouwde kom

raad

college (2)

Wegenwet, vaststelling grenzen bebouwde kom(men)

gedeputeerde staten

n.v.t.

(1) op grond van artikel 3, eerste lid onder a, van de Verordening naamgeving en adressering.

(2) op grond van artikel 1, onder c, van het Raadsbesluit delegatie en mandaat 2017.

 

Artikel 2. Mandaat aan het college

Ruimtelijke ordening: aanvraag bestemmingsplannen of herzieningen

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) maakt het mogelijk dat burgers de raad rechtstreeks kunnen vragen een (wijziging van een) bestemmingsplan tot stand te brengen. Delegatie van deze bevoegdheid aan het college is niet mogelijk. Wel het afwijzen van een aanvraag aan het college worden gemandateerd.

Als het college de aanvraag wil honoreren volgt de gebruikelijke ruimtelijke ordeningsprocedure tot en met vaststelling door de raad.

  

Artikel 3. Slotbepaling

In eerdere raadsbesluiten delegatie en mandaat, de laatste voor de periode 2014-2018 werd een aantal raadsbevoegdheden gedelegeerd of gemandateerd aan het college, het fractievoorzittersoverleg, de agendacommissie, de werkgeverscommissie en de griffier. Met ingang van 1 december 2017 is deze bevoegdhedenoverdracht en mandatering opgenomen in het Reglement van orde van de raad, met uitzondering van de onderdelen die aan het college waren gedelegeerd en gemandateerd. Deze onderdelen zijn overgebracht naar het voorliggende besluit.

Het delegatie- en mandaatbesluit voor de periode 2014-2018 wordt ingetrokken. Het nieuwe besluit is niet gekoppeld aan een raadsperiode; het is geldig voor onbepaalde tijd.