Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijkerk

Verordening van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester en de leerplichtambtenaar houdende regels omtrent de commissie die adviseert over de beslissing op bezwaren tegen besluiten Verordening commissie bezwaarschriften Nijkerk 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijkerk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester en de leerplichtambtenaar houdende regels omtrent de commissie die adviseert over de beslissing op bezwaren tegen besluiten Verordening commissie bezwaarschriften Nijkerk 2018
CiteertitelVerordening commissie bezwaarschriften Nijkerk 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, en de leerplichtambtenaar.

Deze regeling vervangt de Verordening adviescommissie voor de behandeling van bezwaarschriften raad gemeente Nijkerk 2004 en het Reglement adviescommissie voor de behandeling van bezwaarschriften college en burgemeester gemeente Nijkerk 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. wet Algemene bestuursrecht
 2. wet Gemeentewet
 3. wet Leerplichtwet 1969
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-07-2018nieuwe regeling

28-06-2018

gmb-2018-151816

2018-023/1228315

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester en de leerplichtambtenaar houdende regels omtrent de commissie die adviseert over de beslissing op bezwaren tegen besluiten Verordening commissie bezwaarschriften Nijkerk 2018

De raad, het college, de burgemeester en de leerplichtambtenaar van de gemeente Nijkerk;

ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

 

gezien het collegevoorstel van 17 april 2018;

 

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Gemeentewet en de

Leerplichtwet 1969;

 

BESLUITEN

 

over te gaan tot vaststelling van de volgende verordening:

 

Verordening commissie bezwaarschriften Nijkerk 2018

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a)

  verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;

 • b)

  commissie: vaste onafhankelijke commissie van advies voor de bezwaarschriften (7:13 Awb);

Artikel 2 Inleidende bepaling commissie

 • 1.

  Er is een commissie die adviseert over de beslissing op bezwaren tegen besluiten van de raad, het college, de burgemeester en de leerplichtambtenaar.

 • 2.

  De commissie is niet bevoegd ten aanzien van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten op het gebied van gemeentelijke belastingen en retributies, de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken en personeelsaangelegenheden.

Artikel 3 Samenstelling van de commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden.

 • 2.

  De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter(s) en de leden worden door het college benoemd, geschorst en ontslagen.

 • 3.

  De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter(s) en de leden mogen geen deel uitmaken van een gemeentelijk bestuursorgaan van de gemeenten Bunschoten, Leusden, Nijkerk en Putten en niet werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van deze gemeenten.

Artikel 4 Secretariaat

De commissie beschikt over een ambtelijk secretariaat dat bestaat uit door het college

aangewezen secretaris(sen).

Artikel 5 Zittingsduur

 • 1.

  De voorzitter en de leden van de commissie worden benoemd voor een termijn van zes jaar. Het is mogelijk één maal herbenoemd te worden.

 • 2.

  De voorzitter en de leden van de commissie kunnen op elk moment ontslag nemen.

 • 3.

  De aftredende voorzitter en de aftredende leden van de commissie blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

Artikel 6 Ingediend bezwaarschrift

 • 1.

  Op het ingediende bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.

 • 2.

  Het bezwaarschrift met de daarbij behorende stukken wordt zo snel mogelijk in handen van de commissie gesteld.

 • 3.

  Bezwaarschriften worden ter advisering aan de commissie voorgelegd, tenzij de door het college aangewezen secretaris concludeert, dat:

  • a.

   het bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk is; of

  • b.

   het bezwaarschrift kennelijk ongegrond is; of

  • c.

   aan het bezwaar volledig tegemoet wordt gekomen en andere belanghebbenden daardoor niet in hun belangen worden geschaad; of

  • d.

   het bezwaarschrift op een andere wijze zal worden behandeld, dit naar keuze van de indiener.

Artikel 7 Bemiddeling

De commissie onderzoekt of de zaak in de minne kan worden geschikt alvorens een zaak in

behandeling wordt genomen. Het secretariaat verricht daartoe de nodige handelingen.

Artikel 8 Uitoefening bevoegdheden

De bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde artikelen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) worden voor de toepassing van deze verordening uitgeoefend door de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter of de door het college aangewezen secretaris(sen):

 

 • a)

  artikel 2:1, tweede lid;

 • b)

  artikel 6:6, wat betreft het de indiener stellen van een termijn;

 • c)

  artikel 6:17, voorzover het de verzending van stukken betreft tijdens de behandeling door de commissie;

 • d)

  artikel 7:4, tweede lid;

 • e)

  artikel 7:6, vierde lid.

Artikel 9 Vooronderzoek

 • 1.

  De voorzitter is bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te laten inwinnen.

 • 2.

  De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en hen zo nodig uitnodigen daartoe op de hoorzitting te verschijnen. Indien daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van het college vereist.

Artikel 10 Hoorzitting

 • 1.

  De voorzitter bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de belanghebbenden en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te laten horen.

 • 2.

  De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3 van de Awb.

 • 3.

  Indien de voorzitter op grond van het tweede lid besluit af te zien van het horen, doet hij daarvan mededeling aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan.

Artikel 11 Uitnodiging zitting

 • 1.

  De voorzitter of de door het college aangewezen secretaris nodigt de belanghebbenden en het verwerend orgaan ten minste twee weken voor de zitting schriftelijk uit.

 • 2.

  Binnen drie dagen na de uitnodiging kunnen de belanghebbenden of het verwerend orgaan onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.

 • 3.

  De beslissing van de voorzitter op dit verzoek wordt uiterlijk één week voor het tijdstip van de zitting aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan meegedeeld.

 • 4.

  De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de termijnen die genoemd zijn in het eerste tot en met het derde lid.

Artikel 12 Quorum

Belanghebbenden en het verwerend orgaan worden door tenminste de voorzitter, of diens

plaatsvervanger, en één lid gehoord.

Artikel 13 Niet-deelneming aan de behandeling

De voorzitter en de leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een

bezwaarschrift indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn. Zij laten zich zo nodig

vervangen.

Artikel 14 Openbaarheid zitting

 • 1.

  De zitting van de commissie is openbaar.

 • 2.

  De deuren kunnen worden gesloten indien de voorzitter van de commissie of een van de aanwezige leden het nodig oordeelt of indien een belanghebbende daartoe een verzoek doet.

 • 3.

  Indien de commissie vervolgens beslist dat gewichtige redenen aanwezig zijn die zich tegen openbaarheid van de zitting verzetten, vindt de zitting plaats met gesloten deuren.

Artikel 15 Verslaglegging

 • 1.

  Het verslag van de hoorzitting als bedoeld in artikel 7:7 van de Awb bestaat in de regel uit een digitale geluidsopname, die op verzoek aan de belanghebbende(n) ter beschikking kan worden gesteld.

 • 2.

  De secretaris maakt op basis van de geluidsopname een schriftelijk verslag van het besprokene, wanneer het verwerend orgaan dat nodig acht voor zijn besluitvorming of wanneer een belanghebbende daar om verzoekt dan wel wanneer een gerechtelijke instantie daar om verzoekt in geval van een (hoger) beroepsprocedure.

 • 3.

  Het verslag als bedoeld in artikel 7:7 van de Awb vermeldt de namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid.

 • 4.

  Het schriftelijke verslag houdt een korte zakelijke vermelding in van wat over en weer is gezegd en wat verder ter hoorzitting is voorgevallen.

 • 5.

  Indien de hoorzitting geheel of gedeeltelijk achter gesloten deuren plaatsvond, of indien belanghebbenden respectievelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, maakt het verslag hiervan melding.

 • 6.

  Het verslag verwijst naar de op de hoorzitting overgelegde bescheiden, die aan het schriftelijke verslag kunnen worden gehecht.

 • 7.

  Het schriftelijke verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de commissie.

Artikel 16 Nader onderzoek

 • 1.

  Indien na afloop van de zitting maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verlangen van de andere commissieleden dit onderzoek houden.

 • 2.

  De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden toegezonden.

 • 3.

  De leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden kunnen binnen een week na verzending van de nadere informatie aan de voorzitter van de commissie een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist op zo'n verzoek.

 • 4.

  Op een nieuwe hoorzitting zijn de bepalingen van deze verordening, die betrekking hebben op de hoorzitting, zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 17 Raadkamer en advies

 • 1.

  De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies. Beraadslaging vindt plaats door de voorzitter en twee leden en in aanwezigheid van de secretaris.

 • 2.

  De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.

 • 3.

  Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.

 • 4.

  Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt indien die minderheid dat verlangt.

 • 5.

  Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

 • 6.

  Het advies wordt door de voorzitter, of diens plaatsvervanger, en de secretaris (digitaal) ondertekend.

Artikel 18 Uitbrengen advies en verdaging

 • 1.

  Het advies wordt tijdig uitgebracht aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen.

 • 2.

  Indien naar het oordeel van de voorzitter de termijn van 12 weken, welke gaat lopen op de dag na het verstrijken van de bezwaartermijn, als bedoeld in artikel 7:10, eerste lid, van de Awb, ontoereikend is voor achtereenvolgens het uitbrengen van een advies en het nemen van een beslissing op bezwaar, verzoekt hij het verwerend orgaan tijdig de beslissing te verdagen.

 • 3.

  Van een besluit tot verdaging ontvangen de commissie en de belanghebbenden een afschrift.

Artikel 19 Jaarverslag

De commissie brengt jaarlijks voor 1 juni een verslag uit over haar werkzaamheden in

het afgelopen kalenderjaar.

Artikel 20 Intrekking vorige verordening en reglement

De Verordening adviescommissie voor de behandeling van bezwaarschriften raad gemeente Nijkerk 2004 en het Reglement adviescommissie voor de behandeling van bezwaarschriften college en burgemeester gemeente Nijkerk 2016 worden ingetrokken.

Artikel 21 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking.

Artikel 22 Citeertitel

Deze verordening aangehaald als: Verordening commissie bezwaarschriften Nijkerk 2018.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Nijkerk

d.d. 28 juni 2018,

de gemeenteraad

de griffier,

mevrouw A.G. VERHOEF-FRANKEN

de voorzitter,

de heer mr. drs. G.D. RENKEMA

het college

de secretaris,

de burgemeester,

de burgemeester

de burgemeester,

de leerplichtambtenaar,