Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijkerk

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk houdende regels omtrent financiën Financieel besluit Beschermd Wonen 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijkerk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk houdende regels omtrent financiën Financieel besluit Beschermd Wonen 2019
CiteertitelFinancieel Besluit Beschermd Wonen 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Regeling pgb Beschermd Wonen 2018.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Beekdaelen/619857/CVDR619857_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-02-2019nieuwe regeling

11-12-2018

gmb-2019-63553

5282

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk houdende regels omtrent financiën Financieel besluit Beschermd Wonen 2019

[Deze bekendmaking is slechts een tekstplaatsing. De oorspronkelijke bekendmaking is op 22 februari 2019 beschikbaar via Gemeenteblad 2019, 43363.]

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk;

 

gelet op artikel 9 lid 7 onder d van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019;

 

b e s l u i t : vast te stellen het

 

Financieel besluit Beschermd Wonen 2019

 

1.1. Maximum PGB tarieven Beschermd Wonen

Uit artikel 3.3 van de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Nijkerk 2019 volgt dat verblijf bij ouders of wettelijke vertegenwoordigers, niet wordt aangemerkt als een accommodatie. In die gevallen wordt geen PGB verstrekt.

Producten en tarieven 2019

Beschermd Wonen (maximale PGB-tarieven 2019)

Arrangementen BW

Code

Eenheid

Standaard

Verlaagd

Begeleiding Basis - cao GGZ MBO

15X04

Uur

€ 45,60

€ 38,40

 

 

Minuut

€ 0,76

€ 0,64

Begeleiding Specialistisch - cao GGZ HBO

15X06

Uur

€ 57,00

€ 47,40

 

 

Minuut

€ 0,95

€ 0,79

Wooninitiatieven BW

Code

Eenheid

Standaard

Verlaagd

Wooninitiatieven toeslag

15TOE

Etmaal

€ 11,69

€ 11,69

 

Code

Eenheid

Standaard

Verlaagd

Ouder / kind-module

15X07

Etmaal

€ 18,89

€ 14,17

Begeleiding BW

Code

Eenheid

90%

75%

Begeleiding - praktische ondersteuning * **

15X03

Uur

€ 39,60

€ 32,65

 

 

Minuut

€ 0,66

€ 0,59

Begeleiding - Specialistisch BW * **

15X05

Uur

€ 69,00

€ 57,14

 

 

Minuut

€ 1,15

€ 0,95

Dagactiviteiten

Code

Eenheid

90%

75%

Groepsactiviteit dagcentrum Basis Volwassenen BW

15X52

dagdeel

€ 38,37

€ 31,97

Groepsactiviteit dagcentrum Plus Volwassenen BW

15X53

dagdeel

€ 47,95

€ 39,96

Groepsactiviteit dagcentrum Basis Ouderen BW

15X54

dagdeel

€ 28,29

€ 23,57

Groepsactiviteit dagcentrum Plus Ouderen BW

15X55

dagdeel

€ 47,95

€ 39,96

Vervoer BW zonder rolstoel < 15km

15X61

etmaal

€ 6,34

€ 5,28

Vervoer BW met rolstoel < 15km

15X62

etmaal

€ 18,23

€ 15,19

Vervoer BW zonder rolstoel >= 15km

15X63

etmaal

€ 12,65

€ 10,55

Vervoer BW met rolstoel >=15km

15X64

etmaal

€ 36,43

€ 30,36

* Besluit: lopend contract hanteren - niet opnieuw aanbesteed, dus geen Bouwblokken-systematiek.

** In een van de vorige jaren is er afgerond op 10 cent of hele euro's, door nu het originele uitgangspunt te hanteren (100% ZIN tarief 2018 plus index 2019), komt het 75% tarief lager uit dan vorig jaar. Daarom is het tarief nu bevroren.

 

Overgangsrecht tarief Beschermd wonen in de vorm van een PGB

Voor cliënten die:

 • (nog) niet voldoen aan het wonen in een door het college goedgekeurde accommodatie; en

 • een toekenningsbesluit hebben ontvangen met een maximaal toegekend PGB voor extramurale inzet; en

 • niet kiezen voor beschermd wonen in natura,

wordt de hoogte van het PGB vastgesteld op het bedrag dat eerder is toegekend tot uiterlijk 31 december 2019 of zoveel eerder als het AWBZ indicatiebesluit vermeld.

1.2. Wooninitiatieven toeslag voor wonen met een PGB ZZP-C arrangement

De hoogte van de wooninitiatieventoeslag zoals bedoeld in artikel 5.4 van de verordening bedraagt jaarlijks maximaal 4266,85 per cliënt.

2.1. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Regeling pgb Beschermd Wonen 2018 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 3.

  Deze regeling wordt aangehaald als: Financieel Besluit Beschermd Wonen 2019.

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 11 december 2018,

Burgemeester en wethouders van Nijkerk,

de secretaris,

de heer G. van Beek

de burgemeester,

de heer mr. drs. G.D. Renkema