Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijkerk

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk houdende regels omtrent Nadere regeling waarderingssubsidies 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijkerk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk houdende regels omtrent Nadere regeling waarderingssubsidies 2020
CiteertitelNadere regeling waarderingssubsidies 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Nadere regeling waarderingssubsidies 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Nijkerk/CVDR2692/CVDR2692_2.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-04-2019nieuwe regeling

09-04-2019

gmb-2019-89142

35135

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk houdende regels omtrent Nadere regeling waarderingssubsidies 2020

Collegebesluit nummer: 35135

 

Het college van burgemeester en wethouders van Nijkerk;

 

gelet op artikel 2, derde lid, van de Subsidieregeling Welzijn gemeente Nijkerk;

 

Besluit vast te stellen de:

 

Nadere regeling waarderingssubsidies 2020

 

Artikel 1 Aanwijzing waarderingssubsidies

Voor de werksoorten, producten dan wel activiteiten die zijn vermeld in het overzicht dat deel uitmaakt van deze nadere regeling, kunnen voor de jaren 2020 en volgende geen budgetsubsidies, maar uitsluitend waarderingssubsidies worden aangevraagd, met toepassing van de daarbij aangegeven subsidienormering en eventuele aanvullende voorschriften.

Artikel 2 Intrekken oude nadere regeling en overgangsrecht

De vierde wijziging van de Nadere regeling waardingssubsidie 2015, zoals door het college is vastgesteld op 11 september 2018, wordt ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de jaarrekening en het jaarverslag en bijbehorende stukken van het begrotingsjaar voorafgaand aan het jaar waarin deze nadere regeling in werking treedt en op de begroting, jaarrekening en jaarverslag en bijbehorende stukken van het begrotingsjaar dat samenvalt met het jaar waarin deze nadere regeling in werking treedt.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze nadere regeling waarderingssubsidies 2020 treedt in werking op de dag na de bekendmaking en is van toepassing op subsidieaanvragen voor de jaren 2020 en volgende jaren.

Artikel 4 Vaststellen indexering

 • 1.

  De subsidie per aanvraag wordt berekend met toepassing van Bijlage 1.

 • 2.

  Het berekende totaalbedrag wordt nog verhoogd met het percentage dat de raad bij de Programmabegroting 2020-2023 vaststelt.

Artikel 5 Vereiste stukken bij de aanvraag

Iedere subsidieaanvrager moet een aantal stukken aanleveren alvorens de aanvraag in behandeling kan worden genomen. Iedere aanvraag moet voorzien zijn van het aanvraagformulier, een exploitatiebegroting en een werk- en activiteitenplan. Mochten er nog aanvullende gegevens nodig zijn dan staat dat per werksoort benoemd in de regeling.

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 9 april 2019

Burgemeester en wethouders van Nijkerk,

de secretaris,

De heer G. van Beek

de burgemeester,

de heer mr. drs. G.D. Renkema

Overzicht waarderingssubsidies 2020

 • 1.

  VERENIGINGEN VOOR AMATEURSPORT

subsidiabele activiteiten

Het bevorderen van actieve sportbeoefening op amateurniveau, met name gericht op de jeugd, gehandicapten en ouderen, bestaande uit:

 • -

  wekelijkse activiteiten in groepsverband op het gebied van trainingen en wedstrijden gericht op jeugdigen tot 19 jaar, ouderen vanaf 65 jaar en mensen met een functionele beperking woonachtig in de gemeente Nijkerk;

 • -

  activiteiten in het kader van de sportstimulering.

 

subsidienormering

 

Basisbedrag

Bijdrage huisvesting

bedrag per lid *

Bedrag per lid met mensen met een functionele beperking **

Verenigingen zonder eigen onderkomen, die aangewezen zijn op een ruimte van derden

€ 2.421

 

€ 22,52

€ 30,42

Verenigingen met een kantine

 

 

€ 22,52

€ 30,42

Flevo

 

€ 13.235

 

 

AVN

 

€ 5.913

 

 

Telstar

 

€ 4.787

 

 

Voice

 

€ 2.421

 

 

 • *

  Onder leden wordt verstaan jeugdigen tot 19 jaar, ouderen vanaf 65 jaar woonachtig in de gemeente Nijkerk.

 • **

  Onder leden wordt verstaan mensen met een functionele beperking woonachtig in de gemeente Nijkerk.

 

voorschriften

 • 1.

  vereisten aan de vereniging

 • Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de vereniging:

  • a.

   de vereniging beschikt over een bestuur, bestaande uit tenminste drie leden;

  • b.

   de vereniging heeft tenminste 20 betalende leden, zijnde inwoners van de gemeente Nijkerk, op het moment van de aanvraag;

  • c.

   het aantal deelnemers per groep bedraagt minimaal 7 personen;

  • d.

   de activiteiten worden onder voldoende gekwalificeerde leiding verricht;

  • e.

   de vereniging beoefent de amateursport;

  • f.

   de vereniging dient tarieven te handhaven dan wel te verhogen tot een marktconform niveau, dat wil zeggen op gelijk niveau met vergelijkbare organisaties in de regio.

 

 • 2.

  vereisten bij de aanvraag

 • Naast de normale vereisten stukken overlegt de ontvanger van subsidie jaarlijks vóór 1 november:

  • a.

   een opgave van het aantal jeugdleden tot 19 jaar, leden vanaf 65 jaar en het aantal leden met een functionele beperking woonachtig in de gemeente Nijkerk (peildatum 31 december 2018);

  • b.

   een opgave van het aantal teams met het aantal teamleden;

  • c.

   een overzicht met gevraagde contributies van het afgelopen subsidiejaar 2019;

  • d.

   Intentieverklaring preventie seksueel misbruik minderjarigen in vrijwilligerswerk.

 

 

 • 2.

  VERENIGINGEN VOOR SPORT EN SOCIAAL CULTUREEL WERK VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING

subsidiabele activiteiten

Het deelnemen van mensen met een functionele beperking woonachtig in de gemeente Nijkerk aan een wekelijks aanbod van activiteiten bij plaatselijke of regionale instellingen. Deze activiteiten zijn recreatief, wedstrijdsport of sociaal cultureel gerelateerd.

 

subsidienormering

Bedrag per deelnemer

€ 30,42

voorschriften

 • 1.

  vereisten aan de vereniging

 • Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de vereniging:

  • a.

   De vereniging beschikt over een bestuur, bestaande uit tenminste drie leden;

  • b.

   de vereniging heeft tenminste 5 leden, zijnde inwoners van de gemeente Nijkerk, op het moment van de aanvraag;

  • c.

   De activiteiten worden onder voldoende gekwalificeerde leiding verricht;

  • d.

   De vereniging dient tarieven te handhaven dan wel te verhogen tot een marktconform niveau, dat wil zeggen op gelijk niveau met vergelijkbare organisaties in de regio.

 

 • 2.

  vereisten bij de aanvraag

 • Naast de algemeen vereisten stukken bij de subsidieaanvraag overlegt de ontvanger van subsidie jaarlijks vóór 1 november:

  • a.

   een opgave van het aantal leden met een functionele beperking uit de gemeente Nijkerk;

  • b.

   een overzicht met gevraagde contributies van het afgelopen subsidiejaar 2019;

  • c.

   Intentieverklaring preventie seksueel misbruik minderjarigen in vrijwilligerswerk.

 

 

 • 3.

  CULTURELE AMATEURVERENIGINGEN

subsidiabele activiteiten

Het geregeld (wekelijks) beoefenen van amateurkunst in georganiseerd verband door het houden van repetities en uitvoeringen waarbij de deelname van jeugdigen tot 19 jaar en ouderen vanaf 65 jaar wordt gestimuleerd, met als doel de amateurkunst in de gemeente Nijkerk te stimuleren, te ondersteunen en culturele activiteiten mogelijk te maken.

 

subsidienormering

Basisbedrag

Instrumententoeslag per lid*

Bedrag per lid **

€ 732

€ 71,89

€ 22,52

 • *

  Onder leden wordt verstaan inwoners van de gemeente Nijkerk.

 • **

  Onder leden wordt verstaan jeugdigen tot 19 jaar en ouderen vanaf 65 jaar woonachtig in de gemeente Nijkerk.

 

voorschriften

 • 1.

  vereisten aan de vereniging

 • Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de vereniging:

  • a.

   de vereniging beschikt over een bestuur, bestaande uit tenminste drie leden;

  • b.

   de vereniging heeft tenminste 15 betalende leden, zijnde inwoners van de gemeente Nijkerk, op het moment van de aanvraag;

  • c.

   de activiteiten worden begeleid door een gekwalificeerde dirigent of regisseur;

  • d.

   de vereniging beoefent de amateurkunst en streeft geen commercieel doel na;

  • e.

   de vereniging dient tarieven te handhaven dan wel te verhogen tot een marktconform niveau, dat wil zeggen op gelijk niveau met vergelijkbare organisaties in de regio.

 • 2.

  vereisten bij de aanvraag

 • Naast de normale vereisten stukken overlegt de ontvanger van subsidie jaarlijks vóór 1 november:

  • a.

   een opgave van het aantal leden tot 19 jaar en leden vanaf 65 jaar woonachtig in de gemeente Nijkerk (peildatum 31 december 2018);

  • b.

   een overzicht met gevraagde contributies van het afgelopen subsidiejaar 2019;

  • c.

   een overzicht van het aantal instrumenten van het afgelopen subsidiejaar 2019;

  • d.

   Intentieverklaring preventie seksueel misbruik minderjarigen in vrijwilligerswerk.

 • 3.

  prestaties

  • a.

   voor de muziekverenigingen: op verzoek van de gemeente minimaal twee keer per jaar gratis muzikale begeleiding verzorgen bij evenementen;

  • b.

   voor de overige verenigingen: minimaal twee maal per jaar een openbare uitvoering verzorgen.

 

 

 • 4.

  NATIONALE FEEST- EN GEDENKDAGEN

subsidiabele activiteiten

Activiteiten in het kader van nationale feest- en gedenkdagen, ter herdenking van de gevallenen en/of viering van de bevrijding en/of viering van Koningsdag.

 

subsidienormering

Vast bedrag

Bedrag per inwoner

€ 2.421

€ 0,45

 

voorschriften

 • 1.

  vereisten aan de organisatie

 • Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de organisatie:

  • a.

   de organisatie beschikt over een bestuur, bestaande uit tenminste drie leden;

  • b.

   de activiteiten worden onder voldoende gekwalificeerde leiding verricht;

  • c.

   de organisatie dient tenminste 2 jaar als zelfstandige organisatie te bestaan.

 • 2.

  vereisten bij de aanvraag

  • a.

   Intentieverklaring preventie seksueel misbruik minderjarigen in vrijwilligerswerk.

 • 3.

  prestaties

  • a.

   de organisatie dient minimaal een keer per jaar een feest- en/of gedenkdag te verzorgen.

 

 

 • 5.

  STEDENBANDEN

subsidiabele activiteiten

Activiteiten gericht op het onderhouden van stedenbanden, waarmee een nauwe verwevenheid bestaat met de gemeente Nijkerk en die waarde hebben voor de inwoners van de betreffende steden en de gemeente Nijkerk.

 

subsidienormering

Vast bedrag

€ 1.126

 

voorschriften

 • 1.

  vereisten aan de organisatie

  Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de organisatie:

  • a.

   de organisatie beschikt over een bestuur, bestaande uit tenminste drie leden;

  • b.

   de activiteiten worden onder voldoende gekwalificeerde leiding verricht;

  • c.

   de organisatie dient tenminste 2 jaar als zelfstandige organisatie te bestaan.

 • 2.

  vereisten bij de aanvraag

  Naast de normale vereisten stukken hoeft de ontvanger van subsidie geen andere stukken te overleggen.

 

 

 • 6.

  JEUGDWERK EN JEUGDWERK VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING

subsidiabele activiteiten

 • -

  Wekelijkse scouting (land en zee) activiteiten voor de jeugd tot 19 jaar;

 • -

  Eventueel op verzoek van de gemeente Nijkerk en/of andere organisaties hulp en praktische ondersteuning bieden bij evenementen in de Gemeente Nijkerk (bijvoorbeeld bij Koninginnedag, de 4 mei viering).

 

subsidienormering

Basisbedrag

Bedrag per jeugdlid *

Bedrag per lid voor mensen met een functionele beperking woonachtig in de gemeente Nijkerk

€ 2.421

€ 22,52

€ 30,42

 • *

  Onder jeugdleden wordt verstaan leden tot 19 jaar oud woonachtig in de gemeente Nijkerk.

 

voorschriften

 • 1.

  vereisten aan de organisatie

 • Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de vereniging:

  • a.

   de organisatie beschikt over een bestuur, bestaande uit tenminste drie leden;

  • b.

   de organisatie heeft tenminste 25 betalende leden, zijnde inwoners van de gemeente Nijkerk, op het moment van de aanvraag;

  • c.

   de wekelijkse activiteiten en bijeenkomsten worden onder voldoende gekwalificeerde leiding verricht;

  • d.

   de organisatie dient tarieven te handhaven dan wel te verhogen tot een marktconform niveau, dat wil zeggen op gelijk niveau met vergelijkbare organisaties in de regio;

  • e.

   De organisatie is aangesloten bij de landelijke organisatie “Scouting Nederland”.

 • 2.

  vereisten bij de aanvraag

 • Naast de normale vereisten stukken overlegt de ontvanger van subsidie jaarlijks vóór 1 november:

  • a.

   een opgave van het aantal jeugdleden tot 19 jaar en het aantal leden met een functionele beperking woonachtig in de gemeente Nijkerk (peildatum 31 december 2018);

  • b.

   een overzicht met gevraagde contributies van het afgelopen subsidiejaar 2019;

  • c.

   Intentieverklaring preventie seksueel misbruik minderjarigen in vrijwilligerswerk.

 

 

 • 7.

  SLACHTOFFERHULP

subsidiabele activiteiten

Het bieden van praktische en emotionele steun en het geven van juridische adviezen aan slachtoffers (of nabestaanden) van een misdrijf of verkeersongeluk, zodanig dat de ontstane schade (materieel of immaterieel) zoveel mogelijk wordt weggenomen, bij elke verwijzing via de politie.

 

subsidienormering

Bedrag per inwoner

€ 0,22

 

voorschriften

 • 1.

  vereisten aan de organisatie

  Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de organisatie:

  • a.

   de organisatie beschikt over minimaal één gekwalificeerde beroepskracht;

  • b.

   de organisatie beschikt over tenminste 5 actieve vrijwilligers;

  • c.

   de organisatie is aangesloten bij een provinciale of landelijke overkoepelende organisatie voor Slachtofferhulp;

  • d.

   de organisatie dient in goed overleg met organisaties voor gezondheidszorg en politie uitvoering te geven aan de werkzaamheden;

  • e.

   De organisatie dient beschikbaar te zijn om de opvang van slachtoffers uit de gemeente Nijkerk te organiseren en daartoe spreekuur te houden in de gemeente Nijkerk;

  • f.

   de organisatie dient tenminste 2 jaar als zelfstandige organisatie te bestaan.

 • 2.

  vereisten bij de aanvraag

  Naast de normale vereisten stukken hoeft de ontvanger van subsidie geen andere stukken te overleggen.

 

 

 • 8.

  DIRECTE HULPVERLENING

subsidiabele activiteiten

 • a.

  Verzorging van EHBO-cursussen

 • b.

  EHBO-ondersteuning bij evenementen

 

subsidienormering

Vast bedrag

€ 1.293

 

voorschriften

 • 1.

  vereisten aan de vereniging

 • Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de organisatie:

  • a.

   te beschikken over een bestuur, bestaande uit tenminste drie leden;

  • b.

   tenminste over 10 betalende leden te beschikken, zijnde inwoners van de gemeente Nijkerk, op het moment van de aanvraag;

  • c.

   de organisatie is aangesloten bij een provinciale of landelijke overkoepelende organisatie;

  • d.

   tenminste 1 EHBO cursus per jaar te verzorgen (oefenavonden);

  • e.

   tenminste 1 herhalingscursus reanimatie per jaar te verzorgen;

  • f.

   assistentie te verlenen bij publieksevenementen.

 • 2.

  vereisten bij de aanvraag

  Naast de normale vereiste stukken overlegt de ontvanger van subsidie jaarlijks vóór 1 november:

  • a.

   een opgave van de betalende leden woonachtig in de gemeente Nijkerk (peildatum 31 december 2018).