Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijmegen

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijmegen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van marktgelden 2014
CiteertitelMarktgeldverordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageTarieventabel Marktgeldverordening 2014

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1 aanhef en onder a

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201431-12-2014Onbekend

18-12-2013

Gemeenteblad 2014-006

Raadsvoorstelnummer 171/2013

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2014

 

 

 

MARKTGELDVERORDENING 2014

De Raad van de Gemeente Nijmegen, bijeen in zijn openbare vergadering van 18 december 2013;

 

Gelezen het voorstel van

burgemeester en wethouders van 19 november 2013, MO10, nr. 13.0007708:

 

Gelet op

artikel 229 eerste lid aanhef en onder a van de Gemeentewet;

 

Besluit

vast te stellen de navolgende verordening:

‘Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2014’ (Marktgeldverordening 2014).

 

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam van marktgeld wordt een recht geheven voor het gebruik van enig gedeelte van openbare gebouwen, terreinen, pleinen en straten, welke ingevolge de Marktverordening voor het houden van markten zijn aangewezen.

 

Artikel 2 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van degene aan wie de in artikel 1 bedoelde marktruimte is toegewezen, dan wel van degene die de in artikel 1 bedoelde marktruimte inneemt.

 

Artikel 3 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De marktgelden worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 

Artikel 4 Restitutie

 • 1.

  a. Restitutie van het betaalde abonnementsgeld wordt verleend indien het abonnement schriftelijk en minimaal twee weken voor afloop van een lopende kalendermaand wordt opgezegd.

  • b.

   Restitutie vindt alleen plaats over volle maanden dat de belastingplichtige/betrokkene zijn plaats niet heeft bezet, dan wel niet heeft kunnen bezetten.

  • c.

   Restitutie wordt niet verleend voor afzonderlijke dagen van een kalendermaand.

 • 2.

  Restitutie, als bedoeld in het eerste en tweede lid, vindt niet plaats indien het te restitueren bedrag minder bedraagt dan € 25,04.

   

Artikel 5 Wijze van heffing

Het marktgeld wordt bij dagplaatsen geheven door middel van pintransacties en bij vergunninghouders door abonnement per kalenderkwartaal via acceptgiro's of automatische incasso.

 

Artikel 6 Termijnen van betaling

 • 1.

  Het marktgeld voor een dagplaats dient op de dag van het innemen van de standplaats te worden voldaan via een pintransactie .

 • 2.

  Voor de gevallen waarin het marktgeld bij wijze van abonnement wordt voldaan, dient het verschuldigde bedrag te worden voldaan binnen 30 dagen na dagtekening van de acceptgiro, of door middel van automatische incasso.

   

Artikel 7 Kwijtschelding

Voor de marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met

betrekking tot heffing en invordering van de marktgelden.

Artikel 9 Overgangsbepaling

De ‘Verordening op de heffing en de invordering van Marktgelden 2013 zoals deze is vastgesteld bij raadsbesluit van 19 december 2012 en gepubliceerd onder nr GB 2013-006, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid van artikel 10 genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 10 Ingang van heffing

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing wordt gesteld op de eerste dag van het kwartaal

volgende op die waarin het besluit in werking is getreden.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Marktgeldverordening 2014”.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18 december 2013.

 

De voorzitter, De raadsgriffier,

 

Drs. H.M.F. Bruls drs. M.M.V. Mientjes

TOELICHTING MARKTGELDVERORDENING

Artikelen 1 en 2 Belastbaar feit en belastingplicht

Geven de relatie weer ten opzichte van de Marktverordening waarin is opgenomen, welke terreinen c.a. zijn aangewezen voor het houden van markten. De Marktgeldverordening regelt, dat de gebruiker van die terreinen gedurende de uren, dat er markt is voor dat gebruik een recht verschuldigd is, een en ander als bedoeld in artikel 229, aanhef en onderdeel a van de Gemeentewet.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en belastingtarief

Regelt de tarieven onder verwijzing naar de Tarieventabel.

Er is een tariefdifferentiatie opgenomen, welke aansluit bij het aantal uren, dat de markt open is.

Het is reëel om een tarief voor de plaatsen te rekenen, dat afhankelijk is van het aantal gemiddeld per marktdag bezette uren (retributie-gedachte/profijtbeginsel).

Artikel 4 Restitutie

Regelt de restitutie bij tussentijdse beëindiging van het abonnementschap en bij verzoek om tijdelijke schorsing tijdens bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte).

Artikel 5 Wijze van heffing

De abonnementsgelden worden geheven via een acceptgiro of via een automatische incasso. De overige marktgelden (dagplaatsen) worden geheven bij wijze van pintransacties en moeten worden voldaan bij de aanvang van de belastingplicht

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld en termijnen van betaling

Regelt de betalingstermijn voor het marktgeld per keer en de gelden die per abonnement worden betaald.

Artikel 7 Kwijtschelding

De raad heeft besloten voor deze rechten geen kwijtschelding te verlenen.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

In de modelregeling zijn regels gesteld m.b.t.:

 • -

  de verplichting te verzoeken om uitreiking van een aangiftebiljet;

 • -

  de mogelijkheid een voorlopige aanslag op te leggen;

 • -

  berekenen van invorderingsrente.

Het college van burgemeester en wethouders heeft in een regeling gemeentelijke

belastingen de formele bepalingen over de heffing en invordering vermeld.

Artikel 9 Overgangsbepaling,

Artikel 9 regelt dat de oude verordening wordt ingetrokken met ingang van de datum van ingang van de heffing. De oude verordening blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. Voor die belastbare feiten blijft heffing dus mogelijk op basis van de oude verordening, ook al is die verordening ingetrokken.

Artikel 10 Inwerkingtreding en ingang van heffing

Ingevolge artikel 139 van de Gemeentewet moet de gemeente het besluit tot het vaststellen, wijzigen of intrekken van belastingverordeningen bekend maken. Na de datum van bekendmaking treedt de verordening in werking. De publicatiedatum op het Gemeenteblad geeft aan op welke datum de uitgave feitelijk verkrijgbaar is. Als extra service wordt in het huis aan huisblad "de Brug" nog geattendeerd op de vaststelling, wijziging of intrekking van de verordening. De datum van ingang van de heffing is vastgelegd in het tweede lid.

Artikel 11 Citeertitel

In artikel 11 is in de citeertitel een jaartal genoemd