Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijmegen

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijmegen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting
CiteertitelVerordening parkeerbelastingen 2014-A
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 225

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-02-201401-01-2015Onbekend

26-02-2014

Gemeenteblad 2014-028

Raadsvoorstelnummer 28/2014

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING PARKEERBELASTINGEN 2014-A

De Raad van de Gemeente Nijmegen, bijeen in zijn openbare vergadering van 26 februari 2014;

 

Gelezen het voorstel van:

burgemeester en wethouders van 4 februari 2014;

 

Gelet op :

artikel 225, van de Gemeentewet;

 

Besluit

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelasting 2014 (Verordening parkeerbelasting 2014-A)

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Autodate: het herhaald en opeenvolgend gezamenlijk gebruik van motorvoertuigen op grond van een overeenkomst tussen een aanbieder die motorvoertuigen ter beschikking stelt en een deelnemer, zijnde een natuurlijk persoon.

 • b.

  Binnen de singels: het gebied dat wordt begrensd door de Generaal James Gavinweg, het Keizer Traianusplein, de St. Canisiussingel, de Oranjesingel, het Keizer Karelplein, de Van Schaeck Mathonsingel, de spoorlijn Nijmegen-Arnhem en de Waalkade, met inbegrip van de genoemde wegen of weggedeelten

 • c.

  Buiten de singels: geheel Nijmegen, met uitzondering van het gebied binnen de singels

 • d.

  Centrale computer: computer van het bedrijf c.q. de bedrijven waarmee de gemeente Nijmegen een overeenkomst heeft gesloten, bestemd voor de registratie van parkeerbewegingen in het kader van het verlenen van diensten op het gebied van betaald parkeren met gebruik van een telefoon en/of internet;

 • e.

  College: het College van Burgemeester en Wethouders

 • f.

  houder van een motorrijtuig: degene op wiens naam het voor het motorvoertuig opgegeven kenteken in het register krachtens de Wegenverkeerswet 1994 is ingeschreven of degene die het motorvoertuig op grond van een contract van huurkoop of vruchtgebruik (lease) onder zicht heeft;

 • g.

  motorvoertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 onder z van het RVV 1990;

 • h.

  openbare weg; alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten

 • i.

  parkeerapparatuur: parkeermeters, centrale computer, parkeerautomaten met inbegrip van verzamelparkeermeters en hetgeen naar maatschappelijke opvatting overigens onder parkeerapparatuur wordt verstaan;

 • j.

  parkeervergunning: een door Burgemeester en Wethouders verleende vergunning, krachtens welke het is toegestaan een motorvoertuig te parkeren op daartoe aangewezen parkeerplaatsen op de openbare weg;

 • k.

  parkeren: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 225 van de Gemeentewet;

 • l.

  RVV 1990: het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens van 26 juli 1990, Stb. 459;

 • m.

  Tarieventabel: de bij deze verordening behorende tabel waarin opgenomen de tarieven voor de verschillende parkeerbelastingen;

 • n.

  vergunninghouder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een vergunning is verleend;

 • o.

  zelfstandige woning: woning welke een eigen toegang heeft, voorzien is van een toilet en keuken en welke de bewoner kan bewonen zonder daarbij afhankelijk te zijn van wezenlijke voorzieningen buiten die woning, dan wel een woning waarvan met van een notariële acte wordt aangetoond dat sprake is van een zelfstandige woning. Voor deze verordening wordt onder woning mede verstaan: woonwagen op een daartoe aangewezen centrum en woonboot op een reguliere ligplaats:

 • p.

  zorginstelling: instellingen in de curatieve zorg die beschikken over een erkenning van het College van Ziekenhuisvoorzieningen (CvZ), sectoren Verpleging en Verzorging, de geestelijke en gezondheidszorg (ggz) en gehandicaptenzorg volgens de Awbz-zorg, alsmede professionele organisaties voor stervensbegeleiding.

 • q.

  dag: kalenderdag;

 • r.

  week: periode van 7 aaneengesloten dagen;

 • s.

  maand: kalendermaand;

 • t.

  bezoekersregeling: de regeling waarbij een bezoeker van een belanghebbende, die in een betaaldparkeren gebied woont , tegen een gereduceerd uurtarief kan parkeren. De regeling geldt voor een maximaal aantal uren op jaarbasis. Urenregistratie vindt digitaal plaats middels een digitale aan- en afmelding van het parkeertijdstip;

 • u.

  parkeerregeling mantelzorg: de regeling waarbij het maximale aantal uren van de bezoekersregeling op jaarbasis wordt verdubbeld wanneer een verzorgingsbehoeftige mantelzorg heeft.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam "parkeerbelastingen" worden de volgende belastingen geheven:

 • a.

  een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van een voertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze.

 • b.

  een belasting ter zake van het parkeren van een voertuig op een bij, dan wel krachtens deze verordening in de daarin aangewezen gevallen door het college te bepalen plaats, tijdstip en wijze;

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven van degene die het voertuig heeft geparkeerd.

 • 2.

  Als degene die het voertuig heeft geparkeerd, wordt mede aangemerkt:

  • a.

   degene die de belasting voldoet, dan wel te kennen geeft of heeft gegeven de belasting te willen voldoen;

  • b.

   zolang geen voldoening van de belasting genoemd in artikel 2, onderdeel b, heeft plaatsgevonden: de houder van het voertuig, met dien verstande dat

   • §

    indien een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst wordt overgelegd waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge deze overeenkomst de huurder van het voertuig was, niet de houder maar de huurder wordt aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd;

   • §

    indien blijkt dat een ander in het kentekenregister had moeten staan ingeschreven, die ander wordt aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd.

 • 3.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt niet geheven van degene die op de voet van het tweede lid, onderdeel b, als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt aangemerkt, indien deze aannemelijk maakt dat ten tijde van het parkeren een ander tegen zijn wil van het voertuig heeft gebruik gemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen.

 • 4.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven van degene die de vergunning heeft aangevraagd.

Artikel 4 Maatstaf van heffing, belastingtarief en belastingtijdvak

De maatstaf van heffing, het belastingtarief en het belastingtijdvak zijn vermeld in de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel.

Artikel 5 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, is verschuldigd bij de aanvang van het heffingstijdvak waarover de belasting wordt geheven.

 • 2.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, is verschuldigd bij de aanvang van het parkeren.

 • 3.

  Indien de belastingplicht als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, in de loop van het jaar aanvangt, is de belasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Indien de belastingplicht als bedoeld in artikel 2, onderdeel a in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de

  voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na einde van de belastingplicht nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 5.

  In afwijking van het vorige lid bestaat geen ontheffing van de belastingplicht voor de vergunningen zoals opgenomen in Hoofdstuk I onder M en P van de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 6 Wijze van heffing en termijnen van betaling

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven via een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waartoe ook wordt gerekend een nota of andere schriftuur, en moet worden betaald op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend.

 • 2.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte en moet worden betaald bij de aanvang van het parkeren of achteraf in parkeergarages en op de met een slagboom afgesloten parkeerterreinen.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in het vorige lid moet de belasting overeenkomstig de aangifte worden betaald binnen een maand na het einde van het parkeren, indien het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het via een telefoon inloggen op de centrale computer.

 • 4.

  Een naheffingsaanslag moet terstond worden betaald.

Artikel 7 Bevoegdheid tot aanwijzing parkeerplaatsen

De aanwijzing van de plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de belastingen, bedoeld in artikel 2 mag worden geparkeerd, geschiedt door het college bij openbaar te maken besluit. (zie Aanwijzingsbesluit en Uitwerkingsbesluit)

Artikel 8 Kosten naheffingsaanslag

De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, bedragen €58,-.

Artikel 9 Vrijstelling van het betalen van parkeerbelastingen

Het parkeren van de volgende gebruikers wordt niet gereguleerd en is derhalve vrijgesteld van het parkeren van parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2 van deze verordening:

 • a.

  Gehandicapte, voor zover deze beschikt over een duidelijk zichtbaar aangebrachte:

  • §

   geldige Europese Gehandicapten Parkeerkaart,

  • §

   gemeentelijke parkeerontheffing voor gehandicapten

  • §

   buitenlandse gehandicaptenparkeerkaart

 • b.

  als zodanig herkenbare politievoertuigen

 • c.

  als zodanig herkenbare brandweervoertuigen

 • d.

  als zodanig herkenbare ambulances

 • e.

  als zodanig herkenbare dierenambulances

 • f.

  als zodanig herkenbare dienstvoertuigen van de gemeente Nijmegen.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van deze belasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de parkeerbelasting.

Artikel 12 Overgangsrecht

De "Verordening Parkeerbelastingen 2014" gepubliceerd onder nr. GB 2014-014 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13 genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking, welke tevens de datum van ingang van de heffing is.

 • 2.

  De bezoekersregeling zoals opgenomen in de tarieventabel onder I Tarieven voor parkeren met een parkeervergunning zoals bedoeld in art 2 onderdeel a onder letter Q en R treedt in werking met ingang van een door het college te bepalen datum in een/de door het college tevens aan te wijzen gebied(en) .

 • 3.

  De bezoekersvergunning zoals opgenomen in de tarieventabel onder I Tarieven voor parkeren met een parkeervergunning zoals bedoeld in art 2 onderdeel a onder letter M vervalt met ingang van de in lid 2 bedoelde datum.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Parkeerbelastingen 2014-A".

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 februari 2014.

 

De voorzitter, De raadsgriffier,

 

 

Drs H.M.F. Bruls drs. M.M.V. Mientjes

 

 

Tarieventabel, behorende bij de verordening parkeerbelastingen 2014

 • I.

  Tarieven voor parkeren met een parkeervergunning, zoals bedoeld in art. 2 onderdeel a

  Binnen singels Buiten de singels

  conform artikel 1 sub b conform artikel 1

  verordening parkeer- sub c verordening

  belastingen 2014 parkeerbelastingen

  2014

 • A.

  Eerste Bewonersvergunning; € 90,00 per half jaar € 60,00 per half jaar

  € 15,00 per maand € 10,00 per maand

 • B.

  Tweede Bewonersvergunning; € 165,00 per half jaar € 105,00 per half jaar

  € 27,50 per maand € 17,50 per maand

 • C.

  Bedrijfsvergunning; op één kenteken, geldig van

  Maandag tot en met vrijdag van 09.00

  tot 18.00 uur € 196,80 per half jaar €132,30 per half jaar

€ 32,80 per maand € 22,05 per maand

D.Bedrijfsvergunning; op één kenteken, geldig van

maandag tot en met zaterdag alsmede koopzondagen en

koopfeestdagen € 387,60 per half jaar €186,30 per half jaar

€ 64,60 per maand € 31,05 per maand

E.Bedrijfsvergunning; op naam, geldig van

maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 18.00

uur € 363,00 per half jaar € 186,30 per half jaar

€ 60,50 per maand € 31,05 per maand

F.Bedrijfsvergunning; op naam, geldig van

maandag tot en zaterdag alsmede koopzondagen en

koopfeestdagen € 726,00 per half jaar € 279,00 per half jaar

€ 121,00 per maand € 46,50 per maand

G.Bedrijfsvergunning; op één kenteken, geldig van

Maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur

In vergunninggebied T € 61,80 per half jaar

€ 10,30 per maand

 • H.

  Overloopvergunning € 45,00 per half jaar € 45,00 per half jaar € 7,50 per maand € 7,50 per maand

 • I.

  Autodatevergunning binnen een gebied waar

parkeerbelasting van toepassing is € 279,00 per haf jaar

€ 46,50 per maand

J.Autodatevergunning buiten een gebied waar

parkeerbelasting van toepassing is € 51,25 per jaar

 • K.

  Marktvergunning 1 dag per week € 30,75 per half jaar

 • L.

  Marktvergunning 2 dagen per week € 51,25 per half jaar

M Bezoekersvergunning € 10,20 per jaar

 • N.

  Het tarief voor een duplicaatvergunning voor een bedrijfsvergunning op naam is gelijk aan het tarief voor de vergunning voor de nog resterende volle kalendermaanden

 • O.

  Het tarief voor een duplicaatvergunning voor alle overige vergunningen is € 6,15

 • P.

  Hulpverleningsvergunning € 129,05 per jaar

 • Q.

  Bezoekersregeling €0,20 per uur met een maximum van 400 uur per jaar

 • R.

  Parkeerregeling mantelzorg € 0,20 per uur met een maximum van 400 uur per jaar

Het tarief per maand is uitsluitend van toepassing bij betaling per automatische incasso

IITarieven voor parkeren bij parkeerapparatuur

A.Het tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, bedraagt per parkering voor de straten:

Locatie

Tarief

Wedren

€ 7,10 per dag

Locatie Julianaplein

Van 09.00 uur tot 18.00 uur €2,05 per uur met een maximum van €7,10 per dag.

Van 18.00 uur tot 23.00 uur €0,50 per uur.

Winterparkeren op de Waalkade (1 nov t/m 1 april)

Van 09.00 uur tot 18.00 uur €2,50 per uur.

Van 18.00 uur tot 23.00 uur €0,50 per uur.

Evenemententerrein Waalkade

Van 09.00 uur tot 18.00 uur €2,50 per uur.

Van 18.00 uur tot 23.00 uur €0,50 per uur.

Radboud Universiteit Academisch Ziekenhuis

€ 1,60 per uur

Novium Woonboulevard

€ 1,00 per 3 uur of gedeelte daarvan

Joris Ivensplein

Van 09.00 uur tot 18.00 uur €2,50 per uur.

Van 18.00 uur tot 23.00 uur €0,50 per uur.

Locatie Achter de Hezelpoort

Van 09.00 uur tot 18.00 uur €2,05 per uur.

Van 18.00 uur tot 23.00 uur €0,50 per uur.

Dagkaart: € 7,10 per dag

 • B.

  Het tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, voor zover gelegen binnen het gebied dat wordt begrensd door de Generaal James Gavinweg, het Keizer Traianusplein, de St. Canisiussingel, de Oranjesingel, het Keizer Karelplein, de Van Schaeck Mathonsingel, de spoorlijn Nijmegen-Arnhem en de Waalkade, met inbegrip van de genoemde wegen of weggedeelten: € 2,50 per uur.

 • C.

  Het tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, voor zover gelegen binnen het gebied dat wordt begrensd door de Van Schaeck Mathonsingel, de spoorlijn Nijmegen-Nijmegen Heyendaal, de Stephanusstraat, de St. Annastraat, de Fransestraat, de Groesbeekseweg, de Guyotstraat, de Waldeck Pyrmontsingel, de Jacob Canisstraat, de Berg en Dalseweg, de C. Noorduynstraat, de Graadt van Roggenstraat, de St. Canisiussingel, de Oranjesingel en het Keizer Karelplein, met inbegrip van de genoemde wegen of weggedeelten uitgezonderd de St. Annastraat vanaf de kruising met de Fransestraat en de C. Noorduynstraat: €2,05 per uur

 • D.

  Het tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2, onderdeel b. gelegen in de nabijheid van en bestemd voor parkeren bij McDonald’s ten zuiden van de Wijchenseweg: € 0,25 per 45 minuten of gedeelte daarvan;

 • E.

  Het tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2, onderdeel b voor zover gelegen binnen het gebied dat wordt begrensd door de Van Schuylenburgweg, het Takenhofplein, de Wijchenseweg, de Viaductweg, het Maas-Waalkanaal en de Teersdijk: € 2,50 per uur;

 • F.

  Het tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2, onderdeel b voor zover gelegen buiten de onder punt A. tot en met E. omschreven gebieden: € 1,65 per uur;

 • G.

  Voor parkeren in geheel Nijmegen voor een onbeperkt aantal parkeringen (dag- meerdagenkaart):

  • §

   Per kalenderdag € 16,00

  • §

   Voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 7 dagen € 58,65

  • §

   Voor een maand of gedeelte daarvan, doch meer dan twee weken € 127,90

 • H.

  Het tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur aan de Willemsweg, de Tollenstraat en het parkeerterrein achter de Aldi locatie Willemsweg : €0,50 voor het eerste uur en €1,65 per uur voor ieder volgend uur

 • I.

  Het tarief voor het parkeren met een bezoekersvergunning voor de parkeervoorzieningen vermeld in het Aanwijzingsbesluit bedraagt, gedurende de in het Aanwijzingsbesluit en en Uitwerkingsbesluit vastgestelde betaaltijden, in afwijking van het hierboven gestelde, € 0,85 per uur of een gedeelte daarvan, met een maximum van € 2,50 per dag;

 • J.

  Het tarief voor het parkeren van een camper op de camperplaatsen in de Lindenberghaven is € 20,00 per dag .

IIITarieven parkeergarages en afgesloten parkeerterreinen 2014

1.De tarieven parkeergarages en afgesloten parkeerterreinen zijn als volgt vastgesteld:

A. kortparkeertarieven

Locatie

per uur tussen 08:00 en 18:00 uur

per uur tussen

18:00 en 08:00 uur

Maximum tarief per etmaal

Eiermarkt

€2,50

€0,50

€ 12,30

Nieuwstraat

-

 

€ 12,30

Kelfkensbos

€ 2,50

€0,50

-

Mariënburg

€ 2,50

€0,50

€ 12,30

Keizer Karel

€ 2,50

€0,50

€ 12,30

Locatie CWZ

€ 1,50 voor het eerste uur

€ 1,50 voor het tweede uur

€ 1,50 voor het derde uur

€ 1,55 voor het vierde uur

€ 1,60 voor ieder daarop volgend uur

B. Vergunningtarieven parkeergarages en terreinen

Tarieven per kalendermaand

Locatie

1.bewoners

2.bewoners

3.bedrijven

4.bedrijven

5.diversen

Eiermarkt

€ 36,90

€ 73,80

€ 48,50

€ 96,90

-

Nieuwstraat

€ 36,90

€ 73,80

€ 48,50

€ 96,90

€ 34,65

Kelfkensbos

€ 36,90

€ 73,80

€ 48,50

€ 96,90

-

Molenpoortdak

€ 36,90

€ 73,80

€ 48,50

€ 96,90

-

Mariënburg

€ 36,90

€ 73,80

€ 48,50

€ 96,90

-

Keizer Karel

€ 36,90

€ 73,80

€ 48,50

€ 96,90

 

CWZ

-

-

-

-

€ 6,81

NB: vergunningen geven geen plaatsgarantie

 • 1.

  1e vergunning bewoners

 • 2.

  2e vergunning bewoners

 • 3.

  zakelijke vergunning op naam geldig van maandag tot en met vrijdag

 • 4.

  zakelijke vergunning op naam geldig de hele week

 • 5.

  diversen:

  • -

   overdraagbare vergunning bewoners VVE Marikenstraat

  • -

   abonnement personeelsdek CWZ

C. Speciale tarieven

 • 1.

  P+R Waalsprinter € 3,00 per dag

  € 9,60 per week

  € 36,00 per maand

 • 2.

  Parkeren op Transferium gedurende de

  Vierdaagse-afstandsmarsen voor de deelnemers

  aan de wandelmars € 30,00 per 4 dagen

 • 3.

  Uitreiking van een uitrijkaart ten gevolge van een

  beschadigde of verloren kaart

  • ·

   CWZ € 18,00 per kaart

  • ·

   Overige locaties waar sprake is van betaling achteraf € 45,00 per kaart

 • 4.

  Arrangementstarief voor musea in de Kelfkensbosgarage € 10,00 per dag

 • 5.

  Arrangementstarief voor hotels in alle garages. € 10,00 per dag

 • 6.

  CWZ:

  • ·

   Nierdialyse € 4,45 per dag

  • ·

   Congreskaarten € 3,15 per dag

  • ·

   Uitrijkaarten chronisch zieken € 1,40 per dag

2. College en Wethouders kunnen voor evenementen of als compensatiemaatregel voor maximaal 31 dagen per jaar afwijken van bovengenoemde tarieven.

Toelichting Verordening parkeerbelastingen

In de verordening parkeerbelastingen is de toepassing van betaald parkeren geregeld, zoals bedoeld in artikel 225 van de gemeentewet. In artikel 2 van deze verordening zijn de vormen van parkeerbelastingen zoals die in de gemeentewet zijn opgenomen letterlijk weergegeven.

Parkeerbelastingen hebben uitsluitend betrekking op wegen die openbaar zijn in de zin van de Wegenwet. Dit zijn wegen die niet zijn afgesloten voor het verkeer door fysieke maatregelen of het bord “verboden toegang, art 461 wetboek van strafrecht”. Op wegen met het predicaat “eigen weg” is het toepassen van parkeerbelasting uitsluitend mogelijk als daarover afspraken zijn gemaakt tussen gemeente en eigenaar van de betreffende weg.

Voor de betaling van parkeervergunningen zijn twee tarieven opgenomen. Een maandtarief en een halfjaartarief, waarbij het halfjaartarief gelijk aan 6 x het maandtarief is. Betaling via het maandtarief is uitsluitend mogelijk als men kiest voor betaling via automatische incasso. Betaalt men aan de balie of met acceptgirokaart, dan betaalt men het halfjaartarief.

Artikel 5

De restitutieregeling zoals opgenomen in het vierde lid van dit artikel geldt niet bij tussentijdse beëindiging van de bezoekersvergunning en of Hulpverlenersvergunning.

Artikel 7 regelt de bevoegdheden van het College van B&W. Het aanwijzen van parkeerplaatsen waar een fiscaal regime geldt, geschiedt in het “Aanwijzingsbesluit”, terwijl de tijden dat betaald parkeren van kracht is en de wijze waarop moet worden betaald is geregeld in het “Uitwerkingsbesluit”.

Er bestaat behoefte aan een product waarmee gebruikers voor langere tijd kunnen parkeren in het gebied waar betaald parkeren van kracht is. Denk bijvoorbeeld aan aannemers, incidentele werknemers of bedrijven die op meerdere plaatsen in de stad moeten parkeren op 1 dag. Voor deze groep is onder 2G is de mogelijkheid opgenomen om voor langere tijd een parkeerkaart aan te schaffen. De tarieven daarvoor zijn gelijkgesteld aan de tarieven voor de parkeerontheffing uit de Legesverordening.

Artikel 10 gaat in op de mogelijkheid van kwijtschelding. Bij parkeerbelastingen die worden geheven bij wege van voldoening op aangifte is het verlenen van kwijtschelding niet aan de orde. De van hogerhand gegeven regels geven geen ruimte om voor deze belasting de rijksregels zonder meer toepassing te laten vinden. Derhalve is een uitsluiting in deze verordening opgenomen.

Vanaf het derde kwartaal 2014 wordt de bezoekersregeling gefaseerd ingevoerd over het betaaldparkeren gebied. In wijken waar de nieuwe bezoekersregeling van kracht wordt, wordt de oude bezoekersvergunning beëindigd.

Het jaartarief voor de bezoekersvergunning wordt op het moment dat de nieuwe bezoekersregeling ingevoerd wordt omgezet in een tegoed aan te parkeren uren van de bezoeker (€10,00 staat gelijk aan 50 uur).

Omdat het huidige tegoed van maximaal 400 uur per jaar voor bezoek te weinig kan zijn voor de mantelzorg is het mogelijk om na indicatie verzorgingsbehoeftigen die mantelzorg hebben maximaal 400 uur extra toe te kennen. De criteria om voor de parkeerregeling mantelzorg in aanmerking te komen zijn opgenomen in het vigerende uitwerkingsbesluit betaald parkeren.