Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijmegen

Verordening Individuele studietoeslag Participatiewet Nijmegen 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijmegen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Individuele studietoeslag Participatiewet Nijmegen 2015
CiteertitelVerordening individuele studietoeslag Nijmegen 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpOnderwijs

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 36, eerste lid, van de Participatiewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-02-201501-01-2015Onbekend

11-02-2015

GB 2015 14943

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Individuele studietoeslag Participatiewet Nijmegen 2015

De raad van de gemeente Nijmegen bijeen in zijn openbare vergadering van 11 februari 2015;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 januari 2015 nr.14.0013683;

gelet op artikel 36, eerste lid, van de Participatiewet;

besluit vast te stellen de volgende Verordening individuele studietoeslag Nijmegen 2015.

Verordening Individuele studietoeslag Participatiewet Nijmegen 2015

Artikel 1. Begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

    doelgroep: personen als bedoeld in artikel 36b, eerste lid, van de Participatiewet;

  • b.

    studiejaar: de jaarlijkse periode van 1 september tot en met 31 augustus, zoals gedefinieerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO);

  • c.

    belanghebbende: persoon die aanspraak doet op individuele studietoeslag.

Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2. Indienen verzoek

Een verzoek als bedoeld in artikel 36b, eerste lid, van de Participatiewet, wordt ingediend middels een door het college vastgesteld formulier. Dit verzoek kan voor het betreffende studiejaar doorlopend worden ingediend.

Artikel 3. Doelgroep

Het college beoordeelt of een persoon behoort tot de doelgroep. Het college kan hiervoor zo nodig een advies van een arbeidsdeskundige vragen.

Artikel 4. Toekenning en verstrekking individuele studietoeslag

Een individuele studietoeslag wordt, indien een persoon tot de doelgroep behoort, toegekend voor een periode van maximaal 12 maanden of het aantal maanden dat voor het betreffende studiejaar nog resteert. De eerste maand van toekenning is de eerste volledige maand volgend op de datum van aanvraag. De individuele studietoeslag kan tot maximaal 3 maanden met terugwerkende kracht worden toegekend. De individuele studietoeslag kan, naar oordeel van het college, voor aanvang van het volgende studiejaar verlengd worden. Het college kan nadere regels vaststellen omtrent toekenning en verstrekking van de individuele studietoeslag.

Artikel 5. Beëindiging individuele studietoeslag

De individuele studietoeslag wordt beëindigd zodra de studie wordt gestaakt of betrokkene niet langer voldoet aan het gestelde in artikel 36b, eerste lid, van de Participatiewet. De belanghebbende moet onverwijld wijzigingen die het recht op individuele studietoeslag kunnen beïnvloeden doorgeven. Bij verzuim wordt het teveel ontvangen bedrag teruggevorderd. Het college kan nadere regels vaststellen omtrent beëindiging van de individuele studietoeslag.

Artikel 6. Hoogte individuele studietoeslag

Een individuele studietoeslag bedraagt per maand 150 euro. Dit bedrag wordt elke maand volgend op de maand waarop de uitkering betrekking heeft uitgekeerd. Het college kan voorafgaande aan het studiejaar de hoogte van de maandelijkse vergoeding wijzigen.

Artikel 7. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien onverkorte toepassing zou leiden tot onredelijkheid of onbillijkheid.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.

Artikel 9. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening individuele studietoeslag Nijmegen 2015.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Nijmegen van 11 februari 2015.

 

De raadsgriffier,

 

 

 

 

Drs. M.M.V. Mientjes

 

De Burgemeester,

 

 

 

 

Drs. H.M.F. Bruls