Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijmegen

Beleidsregels rond het inrichten van en parkeren bij een parkeerschijfzone (blauwe zone) in Nijmegen 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijmegen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels rond het inrichten van en parkeren bij een parkeerschijfzone (blauwe zone) in Nijmegen 2015
CiteertitelBeleidsregels rond het inrichten van en parkeren bij een parkeerschijfzone (blauwe zone) in Nijmegen 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpParkeerschijfregeling

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

gelet op artikel 1:3, lid 4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 149 van de Wegenverkeerswet);

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-03-2015Onbekend

24-02-2015

Gemeenteblad 19169 d.d. 6 maart 2015

Cv 24-02-2015, Agendapunt 3.9

Tekst van de regeling

Intitulé

Burgemeester en wethouders van Nijmegen;

gelet op artikel 1:3, lid 4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 149 van de Wegenverkeerswet);

 

overwegende datter verbetering van de bereikbaarheid voor kortparkerend (winkelend) publiek aan de hand van een door het college van Burgemeester en wethouders, gelet op het bepaalde in artikel 4 van het Besluit administratie bepalingen inzake het wegverkeer genomen verkeersbesluit in Nijmegen de parkeerschijfzone is ingevoerd;

 

besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels:

 

Beleidsregels rond het inrichten van en parkeren bij een parkeerschijfzone (ook wel genaamd “blauwe zone) in Nijmegen

 

Begripsbepaling

Artikel 1

Deze beleidsregels verstaan onder:

 • ·

  a. blauwe zone: de parkeerschijfzone als bedoeld in artikel 25 RVV (RVV 1990 van 26 juli 1990, Stb. 459);, aangeduid met de borden E10 (zone) en E11ze (zone) en een blauwe streep langs de parkeervakken;

 • ·

  b. ontheffing: een door of namens burgemeester en wethouders te verstrekken ontheffing op grond van het door het college van burgemeester en Wethouders vastgesteld RVV beleid 2011;

 • ·

  c. parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een motorvoertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van goederen.

Artikel 2

Criteria voor inrichting

De Gemeente Nijmegen past deze vorm van parkeerregulering enkel toe wanneer voldaan wordt aan de volgende criteria:

 • ·

  a. de parkeerplaatsen van de parkeerschijfzone een aangesloten logisch geheel vormen en zich ervoor lenen om door middel van bebording en markering het in één opslag duidelijk te maken valt dat er sprake is van een bijzonder parkeerregime;

 • ·

  b. het betreft uitsluitend logische terreinen die zich kenmerken door kortparkeren ten behoeve van de daar aanwezige (winkel)voorzieningen. Woongebieden zijn daarom niet geschikt voor het parkeerschijf-regime;

 • ·

  c. om de maatregel effectief te laten zijn, dient er sprake te zijn van een zone van enige omvang, dus niet enkele losse en/of niet aaneengesloten parkeerplaatsen.

Dit komt ook de duidelijkheid voor de gebruiker ten goede;

 • ·

  d. de parkeerschijfzone is effectief in een gebied dat nog geen parkeerreguleringsvorm kent. Bij wijziging van regime, wordt de Blauwe Zone opgeheven;

 • ·

  e. de maatregel wordt van toepassing verklaard op die tijden waarop de maatregel daadwerkelijk effect ressorteert. Bij winkelgebieden zal dit bijvoorbeeld anders zijn dan bij een sportaccommodatie. Op deze manier maken we maatwerk mogelijk.

Ontheffingen

Artikel 3

Er worden geen ontheffingen verleend op het parkeren in de parkeerschijfzone.

Op deze wijze blijven de plaatsen beschikbaar voor kortparkeerders.

 

 

Gebruiken van de Parkeerschijfzone

Artikel 4
 • ·

  a. De parkeerschijf dient bij gebruik duidelijk zichtbaar achter de voorruit van het motorvoertuig te zijn geplaatst.

 • ·

  b. Voor de duur van de tijdseenheid kan er zonder betaling geparkeerd worden.

 • ·

  c. Buiten de reguleringstijden, kan een ieder kosteloos parkeren op de blauwe zone.

 • ·

  Er mag geen gebruik worden gemaakt van een geautomatiseerde blauwe schijf.

 

 

Hardheidsclausule

Artikel 5

Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen gemotiveerd afwijken van deze beleidsregels.

 

 

Slotbepalingen

Artikel 6

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na bekendmaking. Deze beleidsregels vervangen Beleidsregels experiment parkeerschijfregeling Nijmegen, GB2013-042.

 

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als “Beleidsregels rond het inrichten van en parkeren bij een parkeerschijfzone (blauwe zone) in Nijmegen 2015”.

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders in de vergadering van 24 februari 2015.

 

College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen,

 

De Gemeentesecretaris,

 

drs. B. van der Ploeg

 

 

De Burgemeester,

 

drs. H.M.F. Bruls