Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijmegen

Verordening Winkeltijden Nijmegen 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijmegen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Winkeltijden Nijmegen 2015
CiteertitelVerordening Winkeltijden Nijmegen 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Winkeltijdenwet art. 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-06-201524-05-2016Onbekend

24-06-2015

Gemeente 2015-57571

Raadsvoorstel nr. 88/2015

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Winkeltijden Nijmegen 2015

De raad van de gemeente Nijmegen, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 mei 2015,

gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet;

besluit vast te stellen:

 

Verordening Winkeltijden Nijmegen 2015

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

 

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag

 • werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • winkel: een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte, waarin goederen aan particulieren plegen te worden verkocht;

   

Artikel 2. Algemene vrijstellingen

 

2.1 Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt van 12.00 uur tot 18.00 uur een algemene vrijstelling op zon- en feestdagen, met uitzondering van 1e Paasdag, 1e Pinksterdag, 1e Kerstdag en Nieuwjaarsdag.

 • 2.

  2 Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden

  geldt van 12.00 tot 22.00 uur een algemene vrijstelling voor supermarkten op zon- en feestdagen

  met uitzondering van 1e Paasdag, 1e Pinksterdag, 1e Kerstdag en Nieuwjaarsdag.

  Op 24 december, 4 mei en op Goede Vrijdag dient de winkel vanaf 19.00 uur gesloten te zijn.

 • 2.

  3 Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden

  geldt van 08.00 tot 18.00 uur een algemene vrijstelling voor de branche brood en banket op zon-

  en feestdagen met uitzondering van 1e Paasdag, 1e Pinksterdag, 1e Kerstdag en Nieuwjaarsdag.

   

Artikel 3. Individuele ontheffingen

 

 • 3.1Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a. en b. van de Winkeltijdenwet vervatte verboden,ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard waaronder veilingen, modeshows en feestelijkheden met een cultureel of sociaal doel;

  • b.

   het uitstallen van goederen;

  • c.

   jubilea, shows, recepties en vergelijkbare evenementen van een in de gemeente gevestigde ondernemer;

  • d.

   (sport)evenementen, beurzen, tentoonstellingen, exposities, braderieën, muziekfestivals of andere daarmee vergelijkbare manifestaties die op één locatie plaatsvinden.

   • 3.2

    Het college kan nadere voorschriften en beperkingen aan de ontheffing verbinden.

   • 3.3

    De ontheffing kan onder meer worden geweigerd als de woon- en leefsituatie en/of de openbare orde of in artikel 3.1 of 3.2 genoemde activiteiten op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

     

Artikel 4. Openstelling op werkdagen voor 06.00 uur en na 22.00 uur

 

 • 4.1

  Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden vervat in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder c van de wet, voor incidentele bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard en voor zover deze betrekking hebben op werkdagen, dat wil zeggen op maandagen tot en met vrijdagen tussen 22.00 uur en 06.00 uur en op zaterdagen tussen 22.00 uur en 00.00 uur.

 • 4.2

  Het college kan op aanvraag een, door het college, gehoord hebbende de raad, nader te bepalen aantal, ontheffing verlenen van de verboden vervat in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder c van de wet, voor kleinschalige levensmiddelenwinkels waar uitsluitend en hoofdzakelijk eet- en drinkwaren worden verkocht en voor zover deze betrekking hebben op werkdagen, dat wil zeggen op maandagen tot en met zaterdagen tussen 22.00 uur en 04.00 uur. Ontheffingen worden niet verleend aan inrichtingen, zoals bedoeld in artikel 2.3.1.1 eerste lid sub a onder 3 APV.

 • 4.3

  Het college kan nadere voorschriften en beperkingen aan de ontheffing verbinden.

 • 4.4

  De ontheffing kan onder meer worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie en/of de openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

   

 

Artikel 5. Bijzondere vrijstellingen

 

5.1 Straatverkoop voor bepaalde goederen

Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zon- en feestdagen, gelden niet ten aanzien van straatverkoop: het te koop aanbieden en verkopen van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken.

5.2 Bejaardenoorden, woon/zorg centra

Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a, b en c, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden op zon- en feestdagen en tussen 22.00 en 06.00 uur gelden niet voor winkels in of op het terrein van bejaardenoorden en woon/zorg centra ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten.

5.3 Bepaalde winkels

Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden op zon- en feestdagen gelden niet ten aanzien van:

 • a.

  musea;

 • b.

  winkels, waar uitsluitend maaltijden, voor directe consumptie geschikte eetwaren, alcoholvrije dranken en, door middel van een automaat, tabak en tabaksproducten, middelen ter voorkoming van zwangerschap en damesverband plegen te worden verkocht;

 • c.

  winkels waar de bedrijfsactiviteit hoofdzakelijk bestaat uit het verhuren van voorbespeelde videobanden en andere voorbespeelde beelddragers, mits in die winkel geen andere goederen worden te koop aangeboden of verkocht dan videobanden en andere beelddragers, alsmede tijdschriften en catalogi, die betrekking hebben op het te huur aangeboden assortiment.

5.4 Culturele evenementen

Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a, b en c, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden op zon- en feestdagen en tussen 22.00 en 06.00 uur gelden niet voor gebouwen, waar voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard plaatsvinden, en waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen die rechtstreeks verband houden met aldaar te houden voorstellingen, uitvoeringen en evenementen plegen te worden verkocht, vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling, de uitvoering of het evenement tot een uur na afloop daarvan.

5.5 Kermis

Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a, b en c, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden op zon- en feestdagen en tussen 22.00 en 06.00 uur gelden niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van voor directe consumptie geschikte eet- en drinkwaren, snoepgoed, speelgoed en feestartikelen op een terrein waar de kermis wordt gehouden tijdens de openingstijden van de kermis.

5.6 Sportcomplexen

Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a, b en c, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden op zon- en feestdagen en tussen 22.00 en 06.00 uur gelden niet ten aanzien van winkels in of op het terrein van sportcomplexen, waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen worden verkocht, die rechtstreeks verband houden met de aldaar beoefende sporten, gedurende de openstellingsuren van die sportcomplexen.

5.7 Ramadan

Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a, b en c, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden op zon- en feestdagen en tussen 22.00 uur en 06.00 uur gelden niet gedurende de Ramadan vanaf twee uur voor zonsondergang tot zonsondergang voor winkels waar brood en gebak wordt verkocht, mits in die winkel dat brood en gebak ook pleegt te worden verkocht buiten de periode van de Ramadan.

5.8 Vierdaagse

Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a, b en c, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden op zon- en feestdagen en tussen 22.00 en 06.00 uur gelden niet ten aanzien van straatverkoop: het te koop aanbieden en verkopen van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije drinkwaren in het stadscentrum tijdens de Vierdaagse.

 

Artikel 6. Beslistermijn

 

 • 6.1

  Het college beschikt op een aanvraag om ontheffing binnen 8 weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 6.2

  De beschikking kan voor ten hoogste 8 weken worden verdaagd.

   

Artikel 7. Intrekken of wijzigen ontheffing

 

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn; of

 • f.

  de houder dit verzoekt.

   

Artikel 8. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 

 • 8.1

  De Verordening Winkeltijden Nijmegen 2013 wordt ingetrokken.

 • 8.2

  Een krachtens de Verordening Winkeltijden Nijmegen 2013 verleende vrijstelling of ontheffing geldt als vrijstelling of ontheffing verleend krachtens deze verordening. Het college kan deze ambtshalve vervangen door een vrijstelling of ontheffing krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 • 8.3

  Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Verordening Winkeltijden Nijmegen 2013 maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

   

Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel

 

 • 9.1

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag van de bekendmaking.

 • 9.2

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Winkeltijden Nijmegen 2015.

   

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 24 juni 2015

 

De raadsgriffier,

 

 

drs. M.A.H. Heffels

 

De voorzitter,

 

 

Drs. H.M.F. Bruls

 

 

TOELICHTING VERORDENING WINKELTIJDEN NIJMEGEN

Algemeen

De winkeltijdenverordening is gebaseerd op de Winkeltijdenwet (hierna de wet). De hoofdlijnen van deze wet zijn:

 • -

  Op maandag t/m zaterdag, de werkdagen, is openstelling van de winkels toegestaan tussen 06.00 en 22.00 uur. Gemeenten mogen gedurende deze uren geen beperkingen opleggen aan de openstelling van de winkels.

 • -

  Gedurende de nachturen van 22.00 tot 06.00 uur is winkelopening op werkdagen niet toegestaan.

 • -

  Op zon- en feestdagen is winkelopening niet toegestaan. Als feestdagen worden aangemerkt Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste en tweede Kerstdag. Ook op 24 december, 4 mei en op Goede Vrijdag vanaf 19.00 uur is winkelopening niet toegestaan.

De gemeente kan vrijstellingen en ontheffingen van deze verplichte winkelsluiting verlenen. Dit is geregeld in de Verordening Winkeltijden Nijmegen.

 

Artikelsgewijs

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

Voor de omschrijving van het begrip feestdagen is aansluiting gezocht bij artikel 2 van de wet. De wet noemt eerste Paasdag en eerste Pinksterdag niet, omdat deze altijd op een zondag vallen.

 

Artikel 2. Algemene vrijstellingen

De winkeltijdenwet geeft aan de gemeente de bevoegdheid om (algemene) vrijstellingen te verlenen. Voor alle winkels in Nijmegen geldt een vrijstelling op zon- en feestdagen van 12.00 uur tot 18.00 uur. De supermarkten mogen op zon- en feestdagen open van 12.00 tot 22.00 uur en de bakkers van 8.00 tot 18.00 uur. De bakkers mogen op de zondag niet alleen ’s middags, maar ook ’s ochtends vroeg de winkel op zon- en feestdagen geopend hebben voor de verkoop van vers brood. Van deze vrijstelling zijn 1e Paasdag, 1e Pinksterdag, 1e Kerstdag en Nieuwjaarsdag uitgesloten. Ook moeten de winkels op 24 december, 4 mei en op Goede Vrijdag na 19.00 uur de winkels gesloten houden.

 

Artikel 3. Individuele ontheffingen

De winkeltijdenwet geeft aan de gemeente de bevoegdheid om ontheffingen te verlenen. Aangezien de openstelling van winkels op zondag is beperkt van 12.00 tot 18.00 of 22.00 uur blijven er toch nog ontheffingsmogelijkheden voor bijzondere gelegenheden zoals bijvoorbeeld jubilea, (sport)evenementen, beurzen en tentoonstellingen, braderieën en muziekfestivals. Op basis van een aanvraag kan voor deze individuele en incidentele situaties een ontheffing worden aangevraagd. Hierdoor kan iedere aanvraag worden beoordeeld of de openstelling geen negatieve invloed heeft op onder meer veiligheid en/of openbare orde en/of leefklimaat.

 

Artikel 4. Openstelling op werkdagen voor 06.00 en na 22.00 uur

De winkeltijdenwet geeft aan de gemeente de bevoegdheid om ontheffingen te verlenen.

Aan ontheffingen voor avond/nachtwinkels met een structureel karakter worden nadere voorwaarden en beperkingen gesteld. Zo kunnen alleen kleinschalige (levensmiddelen)winkels een ontheffing krijgen. Met een kleinschalige winkel wordt bedoeld een winkel met een maximum van 150 m2 winkelvloeroppervlak waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren worden verkocht. Afhaalcentra die als winkel uitsluitend maaltijden, voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken verkopen zijn hierbij uitgesloten om duidelijk het verschil te maken tussen de planologische bestemming van detailhandel en horeca. Verder zal door het college, nadat ze hierover met de raad hebben overlegd, het maximum aantal te verlenen ontheffingen worden bepaald. De openingstijd wordt beperkt van 22.00 tot 04.00 uur. Voor 22.00 uur mogen winkels in ieder geval geopend zijn.

Het college heeft een aantal criteria vastgesteld waaraan de aanvragen om ontheffing voor een nachtwinkel worden getoetst. Afhankelijk van de locatie kan het college nog aanvullende voorschriften en beperkingen opleggen.

Verder blijven er mogelijkheden voor individuele ontheffingen voor incidentele situaties zoals bijvoorbeeld jubilea, bijzondere verkoopacties, evenementen en muziekfestivals.

Bij iedere aanvraag voor ontheffing wordt beoordeeld of de openstelling geen negatieve invloed heeft op onder meer veiligheid en/of openbare orde en/of leefklimaat. Met name vanwege de sterke aantrekkende werking van deze categorie winkels is het van belang om de belangen van de omwonenden te beschermen.

 

Artikel 5 . Bijzondere vrijstellingen

Met de wijziging van de Winkeltijdenwet zijn substantieel een aantal bepalingen uit het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet van rechtswege vervallen. Aangezien de algemene vrijstelling voor zondag beperkt is van 12.00 tot 18.00 uur en op weekdagen van 06.00 tot 22.00 uur zijn nog een aantal vrijstellingen in de verordening opgenomen. Het gaat onder meer voor openstelling van bejaardenoorden, woon/zorg centra, musea, videotheken en kermissen.

 

Artikel 6. Beslistermijn

In de praktijk worden verzoeken zo snel mogelijk beantwoord. Bij verzoeken die gevolgen kunnen hebben voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse van de winkel kan het nodig zijn om advies van bijvoorbeeld de politie in te winnen. In die gevallen zal een beslissing langer op zich kunnen laten wachten.

 

Artikel 7. Intrekken of wijzigen ontheffing

In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is niet aangegeven in welke situaties een besluit ingetrokken kan worden. Dit moet dan ook in de verordening worden bepaald. Op het besluit tot intrekking van een ontheffing is de Awb van toepassing (bezwaar- en beroepsmogelijkheden)

 

Artikel 8. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 

Vrijstellingen en ontheffingen verleend op basis van de oude verordening winkeltijden blijven gelden, maar kunnen door de gemeente ook worden vervangen door een nieuwe vrijstelling of ontheffing waaraan andere of aangepaste voorwaarden worden verbonden.