Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijmegen

Subsidieregeling Amateurkunst Nijmegen 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijmegen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Amateurkunst Nijmegen 2017
CiteertitelSubsidieregeling Amateurkunst Nijmegen 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpCultuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 4, derde lid en art. 7 van de Nijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekking (NKS)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-07-201601-01-2019Onbekend

28-06-2016

Gmb-2016-88201

Collegebesluit d.d. 28 juni 2016 nr. 3.9

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Amateurkunst Nijmegen 2017

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen;

overwegende dat

culturele activiteiten amateurbeoefenaars en inwoners van de gemeente Nijmegen samenbrengen en daarmee actieve cultuurparticipatie bevorderen

en

gelet op artikel 4, derde lid en artikel 7 van de Nijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekking

besluiten:

vast te stellen de

 

Subsidieregeling Amateurkunst Nijmegen 2017

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  amateurkunst: amateurkunst is niet-professionele beoefening van kunst waarbij beoefenaars in hun vrije tijd met kunst bezig zijn en eventuele inkomsten die daaruit voortvloeien enkel aanwenden voor het uitvoeren van genoemde activiteiten;

 • b.

  culturele activiteit: een culturele activiteit in de vorm van een voorstelling, uitvoering, tentoonstelling of presentatie die in Nijmegen plaatsvindt. De activiteit is openbaar toegankelijk en wordt in de media ook als zodanig aangekondigd;

 • c.

  NKS: Nijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekking.

Artikel 2 Subsidiecriteria en beoordeling aanvragen

 • 1.

  De te subsidiëren culturele activiteit wordt beoordeeld op het criterium zichtbaarheid:

  • a.

   publieksbereik;

  • b.

   publieksparticipatie;

  • c.

   publiciteit/promotie.

 • 2.

  Bijde beoordeling scoren die aanvragen het hoogst die:

  • a.

   aan meerdere van de bovengenoemde criteria uitvoering geven;

  • b.

   een kwalitatief goede onderbouwing aan de criteria geven.

 • 3.

  Activiteiten met eenzelfde score op het criterium ‘zichtbaarheid’ krijgen extra prioriteit indien ze blijk geven van samenwerking.

 • 4.

  De begroting van de culturele activiteit vormt de financiële onderbouwing voor het te verlenen subsidiebedrag.

Artikel 3 Voorwaarden voor subsidieverlening

 • 1.

  De aanvrager dient een rechtspersoon te zijn.

 • 2.

  Het aangevraagde subsidiebedrag bedraagt minimaal € 500,- en maximaal € 2.000,-.

 • 3.

  Uitsluitend kosten die direct aan de betreffende activiteit zijn toe te rekenen kunnen voor subsidie in aanmerking komen.

 • 4.

  De subsidie moet ten goede komen aan amateurkunstenaars.

 • 5.

  Het aangevraagde subsidiebedrag bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten van de activiteit.

 • 6.

  Per activiteit kan één aanvraag worden ingediend.

 • 7.

  De activiteit is openbaar toegankelijk.

 • 8.

  De activiteit wordt ten minste een maand van tevoren digitaal gemeld bij de gemeente via het Digitaal Loket/Subsidies/Subsidie/Amateurkunst subsidies aanvragen.

Artikel 4 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 10 van de NKS, wordt de subsidie in ieder geval geweigerd voor activiteiten:

 • 1.

  Die niet voldoen aan de voorwaarden in artikel 3 van deze regeling.

 • 2.

  Waarvan de subsidie wordt gebruikt ten bekostiging van organisatiekosten, anders dan die van de activiteit.

 • 3.

  Waarvan de aanvrager niet statutair gevestigd is in de gemeente Nijmegen.

 • 4.

  Die tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen plaatsvinden.

 • 5.

  Met een fondsenwervende doelstelling.

 • 6.

  Met een overwegend politiek, religieus of levensbeschouwelijk karakter.

 • 7.

  Die ook zonder financiële steun van de gemeente kunnen plaatsvinden.

Artikel 5 De aanvraag

 • 1.

  Aanvragen kunnen t/m 31 oktober in het jaar voorafgaand aan het jaar van de uitvoering van de activiteit worden ingediend; aanvragen die na 31 oktober binnenkomen worden buiten behandeling gelaten.

 • 2.

  De aanvrager kan per kalenderjaar slechts één aanvraag indienen.

 • 3.

  Onvolledige aanvragen worden buiten behandeling gelaten.

Artikel 6 Bij de aanvraag in te dienen stukken

De subsidie wordt digitaal aangevraagd door middel van een volledig ingevuld en digitaal ondertekend aanvraagformulier. Dit formulier is te vinden op het Digitaal Loket van de gemeentelijke website Nijmegen.nl.

Samen met de aanvraag moeten ook digitaal aangeleverd worden:

 • a.

  een apart activiteitenplan;

 • b.

  een begroting inclusief dekkingsplan;

Als het de eerste keer is dat er een subsidieaanvraag wordt ingediend tevens aanleveren:

 • c.

  statuten;

 • d.

  bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel;

 • e.

  bankafschrift.

Artikel 7 Subsidieplafond

Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast.

Artikel 8 Subsidieverplichtingen

Onverminderd het bepaalde in artikel 12 van de NKS, dient de subsidieontvanger een financieel en inhoudelijk verslag van de gesubsidieerde culturele activiteit in, uiterlijk drie maanden nadat de activiteit heeft plaatsgevonden. De subsidie kan worden teruggevorderd indien de activiteit niet plaatsvindt, niet overeenkomt met de aanvraag of als er sprake is van fraude.

Artikel 9 Toepasselijkheid NKS

De NKS is van toepassing voor zover daarvan in deze regeling niet uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 10 Citeerartikel - Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Subsidieregeling Amateurkunst Nijmegen 2017’.

   

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag volgend op haar bekendmaking.

   

 • Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 28 juni 2016,

   

  de secretaris,

  mr. drs. A.H. van Hout

   

   

  De burgemeester,

  drs. H.M.F. Bruls

   

Toelichting

2.1

 • a.

  Publieksbereik: aantal deelnemers of bezoekers van de activiteit.

 • b.

  Publieksparticipatie: actieve deelname van het publiek aan de activiteit.

 • c.

  Publiciteit/promotie: onder de aandacht brengen van de activiteit bij het publiek.

2.3

Samenwerking: samen organiseren van activiteit met andere amateurverenigingen, maatschappelijke organisaties, culturele instellingen en professionele kunstenaars.

3.2

Subsidiabele kosten: kosten die direct aan de betreffende activiteit zijn toe te rekenen. Subsidiabel zijn onder meer de kosten van zaalhuur, honoraria artistieke leiding en publiciteit. Een artistiek leider bij repetities of de huur van repetitieruimte valt buiten de subsidiabele kosten; deze kosten zijn niet direct toe te rekenen aan de activiteit.