Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijmegen

Reglement prijzen gemeente Nijmegen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijmegen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement prijzen gemeente Nijmegen
CiteertitelReglement prijzen gemeente Nijmegen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-11-2016Onbekend

12-10-2016

Gmb 2016-164244

Raadbesluit d.d. 12 oktober 2016, nr. 105/2016

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement prijzen gemeente Nijmegen

De gemeenteraad van de gemeente Nijmegen bijeen in zijn openbare vergadering van 12 oktober 2016;

BESLUIT:

vast te stellen het navolgende

Reglement prijzen gemeente Nijmegen

 

Hoofdstuk 1 Sportprijzen

Artikel 1
 • 1.

  De gemeente Nijmegen kent de volgende sportprijzen:

  • a.

   sportprijs individueel voor beste sportvrouw/-man

  • b.

   teamsportprijs

  • c.

   jeugdsportprijs individueel voor beste jeugdsporter

  • d.

   jeugdsportprijs voor teams

  • e.

   sportvernieuwingsprijs

  • f.

   vrijwilligersprijs

 • 2.

  De prijzen worden in beginsel jaarlijks toegekend in de vorm van een geldsom.

 • 3.

  Aan iedere prijs is een trofee en een oorkonde verbonden.

Artikel 2
 • 1.

  Voor de sportprijzen kunnen uitsluitend in aanmerking komen verenigingen of instellingen die in Nijmegen gevestigd zijn en personen die in Nijmeegs verband sport beoefenen of in Nijmegen woonachtig zijn, mits zij voldoen aan de toekenningscriteria.

 • 2.

  Voor de sportprijzen gelden de volgende toekenningscriteria:

  • a.

   voor de sportprijs individueel en teamsportprijs:

   • ·

    de persoon, vereniging of instelling heeft in een of meer takken van sport een belangrijke nationale of internationale sportprestatie geleverd;

   • ·

    de kans op het behalen van een belangrijke sportprestatie is in de betreffende tak van sport zeer klein.

  • b.

   voor de jeugdsportprijs individueel en de jeugdsportprijs voor teams:

   • ·

    het jeugdlid of jeugdteam van een vereniging of instelling heeft in een of meer takken van sport een belangrijke regionale, nationale of internationale sportprestatie geleverd;

   • ·

    als leeftijdsgrens wordt het binnen de betreffende bond geldende leeftijdscriterium voor jeugdleden gehanteerd;

   • ·

    de kans op het behalen van een belangrijke sportprestatie is in de desbetreffende tak van sport zeer klein.

  • c.

   voor de sportvernieuwingsprijs:

   • ·

    de vereniging, (onderwijs-)instelling of wijkorganisatie heeft het meest vernieuwende initiatief op sportgebied, dat bijdraagt aan de beleidsdoelstellingen van het Nijmeegse sportbeleid.

  • d.

   voor de vrijwilligersprijs:

   • ·

    de persoon heeft als vrijwilliger een uitzonderlijke bijdrage geleverd aan een Nijmeegse vereniging of instelling of aan de Nijmeegse sport in het algemeen.

 • 3.

  Indien er voor een bepaalde sportprijs geen geschikte kandidaat blijkt te zijn, wordt deze prijs niet toegekend.

 • 4.

  Een prijs kan aan dezelfde persoon, vereniging of instelling ten hoogste één maal worden toegekend voor dezelfde sportprestatie.

Artikel 3
 • 1.

  De sportprijzen worden beschikbaar gesteld door de gemeente Nijmegen.

 • 2.

  Sponsoren krijgen de gelegenheid aanvullende sportprijzen ter beschikking te stellen.

Artikel 4
 • 1.

  Elk jaar wordt door het college een onafhankelijke jury samengesteld, bestaande uit zeven leden.

 • 2.

  De secretaris van de jury wordt geleverd door de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling.

Artikel 5
 • 1.

  De jury komt jaarlijks na de sluitingsdatum voor de nominaties bijeen ter bepaling van de winnaars van de sportprijzen.

 • 2.

  De jury beraadslaagt over de toekenning van de prijzen op grond van de beoordeling van de geleverde prestaties en getoonde activiteiten gedurende het kalenderjaar waarvoor de prijzen worden toegekend.

 • 3.

  Ieder lid brengt één stem uit. Staken de stemmen, dan wordt een voorstel opnieuw in stemming gebracht. Staken de stemmen wederom, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

 • 4.

  De jury kan rechtsgeldig besluiten nemen als tenminste vijf leden aanwezig zijn.

 • 5.

  Is het voorgaande niet het geval dan wordt binnen één week een volgende vergadering uitgeroepen, waarbij ongeacht het aantal aanwezige leden rechtsgeldige besluiten genomen kunnen worden.

 • 6.

  De jury beslist met gewone meerderheid van stemmen.

 • 7.

  Indien na de stemming in het betreffende jaar nog een belangrijke prestatie geleverd wordt, dan komt de jury opnieuw bij elkaar, als twee juryleden hierom verzoeken.

Hoofdstuk 2 Cultuurprijzen

Artikel 6
 • 1.

  De gemeente Nijmegen kent een Karel de Grote Oeuvreprijs.

 • 2.

  De prijs wordt in beginsel vierjaarlijks toegekend in de vorm van een geldsom van € 10.000,00 en een oorkonde.

 • 3.

  De prijs wordt uitgereikt voor het totale artistieke of culturele oeuvre van een levend kunstenaar of een groep kunstenaars die van belang zijn voor de stad of voor het culturele veld van Nijmegen. De prijs kan ook worden toegekend voor een kunstwerk dat de stad Nijmegen tot onderwerp heeft of erdoor is geïnspireerd. Het kunstwerk dient de status te hebben van een beeldbepalend element met een hoge artistieke waarde.

Artikel 7
 • 1.

  De gemeente Nijmegen kent een Cultuur Stimuleringsprijs Stad Nijmegen.

 • 2.

  De prijs wordt in beginsel tweejaarlijks toegekend in de vorm van een geldsom van € 5.000,00 en een oorkonde.

 • 3.

  Voor de prijs komen in aanmerking veelbelovende (groepen van) kunstenaars of een culturele organisatie voor een vernieuwende artistieke of culturele prestatie dan wel een belangrijk product in de disciplines beeldende kunst & vormgeving, literatuur, theater, film, muziek, dans en nieuwe media. De prestatie of het product levert een bijdrage aan de vernieuwing van het culturele klimaat in Nijmegen.

Artikel 8
 • 1.

  Het college stelt een adviescommissie in, die tot taak heeft kandidaten voor de cultuurprijzen te signaleren, te beoordelen en voor te dragen.

 • 2.

  De commissie bestaat uit acht personen en is als volgt samengesteld:

  • a.

   ten hoogste drie leden die algemene deskundigheid binnen het culturele veld bezitten;

  • b.

   ten hoogste vijf leden die elk deskundigheid op een bepaald terrein van kunst bezitten.

 • 3.

  De leden van de commissie worden door het college benoemd voor een periode van vier jaar. Zij zijn na het verstrijken van deze termijn terstond herbenoembaar voor slechts één termijn.

 • 4.

  Het college voegt aan de commissie een ambtenaar als secretaris toe. Deze heeft geen stemrecht.

 • 5.

  Het college benoemt op voordracht van de commissie één van de leden tot voorzitter van de commissie.

Artikel 9
 • 1.

  De commissie beoordeelt uitsluitend werken die zich in Nederland bevinden en die afkomstig zijn van op het tijdstip van beoordeling in leven zijnde personen.

 • 2.

  Bij de beoordeling kan de commissie zich laten bijstaan door personen die deskundig zijn op het aan de orde zijnde terrein van de kunst.

Artikel 10
 • 1.

  De commissie komt tenminste eenmaal per jaar bijeen. De vergaderingen van de commissie zijn openbaar, tenzij de commissie anders beslist

 • 2.

  Een advies komt met meerderheid van stemmen tot stand. Bij staken van de stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

Artikel 11
 • 1.

  De commissie kan in een besloten vergadering op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, omtrent het in die vergadering met gesloten deuren behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan de commissie worden overgelegd, geheimhouding opleggen. Geheimhouding omtrent het in een besloten vergadering behandelde wordt tijdens die vergadering opgelegd.

 • 2.

  De geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het behandelde of de stukken kennis dragen in acht genomen totdat de commissie haar opheft.

 • 3.

  Op grond van het belang genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur kan de geheimhouding eveneens worden opgelegd door de voorzitter van een commissie, het college en de burgemeester, ieder ten aanzien van de stukken die zij aan de commissie overleggen. Daarvan wordt op de stukken melding gemaakt.

 • 4.

  De commissie kan op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding opleggen ten aanzien van stukken die zij aan het college overlegt. Het bepaalde in artikel 55 van de Gemeentewet is van toepassing.

Artikel 12

De commissie brengt tijdig aan het college een voordracht uit, voorzien van een juryrapport waarin de argumentatie staat vermeld.

Artikel 13

Het college neemt een besluit over toekenning van de prijs. Het kan niet besluiten aan een andere persoon of personen dan voorgedragen de prijs toe te kennen. Van het besluit doet het college mededeling aan de commissie, de meest gerede raadscommissie, belanghebbenden en de pers. Het bepaalt het tijdstip en de wijze van uitreiking. Zo mogelijk zal op nader door het college te bepalen wijze de Nijmeegse bevolking in de gelegenheid worden gesteld van het bekroonde werk kennis te nemen. Indien het college in afwijking van de voordracht besluit om geen prijs toe te kennen, doet het daarvan gemotiveerd mededeling aan de commissie.

Artikel 14

Indien de persoon aan wie een cultuurprijs is toegekend voor de uitreiking komt te overlijden, wordt de prijs uitgereikt aan de persoon die naar het oordeel van het college de overledene feitelijk het meest nabij staat.

Artikel 15

Het college nodigt voor de uitreikingsplechtigheid van de prijs de personen uit die eerder met een cultuurprijs zijn begiftigd.

Hoofdstuk 3 Nijmegenaar van het Jaar

Artikel 16
 • 1.

  De gemeente Nijmegen kent een ‘Nijmegenaar van het Jaar’.

 • 2.

  De prijs wordt in beginsel jaarlijks toegekend tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Nijmegen, en bestaat uit een beeld en een oorkonde.

Artikel 17
 • 1.

  Voor het predicaat ‘Nijmegenaar van het Jaar’, komen mensen in aanmerking die in Nijmegen woonachtig zijn en op het moment van uitreiking minimaal 18 jaar oud zijn.

 • 2.

  Betrokkene heeft in het voorafgaande jaar bijzondere verdiensten gehad voor de stad Nijmegen. Dat kan breed zijn: variërend van maatschappelijke verdiensten voor een wijk, maar ook een bijzondere (wetenschappelijke of sport)prestatie waardoor Nijmegen positief in het nieuws is gekomen.

Artikel 18
 • 1.

  Voor elke uitreiking word door de burgemeester een publieksjury samengesteld bestaande uit 15 leden. Om de 2 jaar treedt 1/3 deel juryleden af en wordt vervangen door anderen. De voorzitter van deze publieksjury is de Nijmegenaar van het Jaar van voorafgaand jaar.

 • 2.

  De burgemeester schakelt het stadspanel van afdeling Onderzoek en Statistiek in om de uitkomst (top 5 van genomineerden) van de publieksjury voor te leggen aan het stadspanel. Dit panel bestaat uit 3500 Nijmeegse burgers. Vanuit het stadspanel komt een top 3 en de uiteindelijke winnaar.

 • 3.

  Collegeleden mogen geen deel uit maken van de jury’s.

 • 4.

  De secretaris van de publieksjury wordt geleverd door de afdeling Bestuursondersteuning en –advies.

Artikel 19
 • 1.

  Iedereen kan met motivatie schriftelijk personen kandideren als ‘Nijmegenaar van het Jaar’. De publieksjury wordt “gevoed” met kandidaten door hun eigen netwerk in te schakelen, oproepen in Brug aan de Nijmegenaren, een netwerk van ambtenaren die personen screenen (wijkmanagers etc.), gerichte brieven aan Nijmeegse instellingen om kandidaten voor te dragen.

 • 2.

  De secretaris stelt de lijst van kandidaten (met korte motivering) op t.b.v. de beraadslaging door de publieksjury.

Artikel 20
 • 1.

  De publieksjury ontvangt de namen van de finalekandidaten per post of per email en maakt een ranglijst.

 • 2.

  Zij komt eenmaal in vergadering bijeen en reageert op de voordrachten. Zij komt tot vijf finalekandidaten voor de titel ‘Nijmegenaar van het Jaar’.

 • 3.

  De voorzitter van de publieksjury beraadslaagt met de secretaris over de voordrachten op grond van de beoordeling van de geleverde prestaties en getoonde activiteiten.

 • 4.

  De secretaris legt de lijst van 5 kandidaten voor aan het stadspanel. Deze top 5 van potentiële Nijmegenaren van het jaar wordt openbaar gemaakt.

 • 5.

  Het stadspanel beoordeelt de voordrachten en kiest de uiteindelijke winnaar en communiceert de uitslag naar de secretaris. De winnaar blijft tot en met het moment tijdens de nieuwjaarsreceptie geheim.

Artikel 21

1.De voorzitter van de publieksjury stelt samen met de secretaris de voorlopige uitslag vast en legt voor aan de burgemeester om de definitieve uitslag vast te stellen. Als twee kandidaten dezelfde score hebben, geeft de keuze van de juryvoorzitter de doorslag.

Hoofdstuk 4 Kinderlintjes

Artikel 22
 • 1.

  De gemeente Nijmegen reikt kinderlintjes uit.

 • 2.

  De kinderlintjes worden in beginsel uitgereikt op 20 november, de Dag van de Rechten van het Kind, tenzij dat in een weekend valt of de uitreiking om agendatechnische redenen niet op 20 november kan plaatsvinden.

 • 3.

  Het kinderlintje bestaat uit een medaille en een oorkonde.

Artikel 23
 • 1.

  Voor het kinderlintje kunnen kinderen in aanmerking komen tussen de 4 en 13 jaar oud, mits zij voldoen aan de toekenningscriteria.

 • 2.

  Voor het kinderlintje geldt één of meerdere van de volgende toekenningscriteria:

 • a.

  het kind is langdurig hulpvaardig;

 • b.

  het kind heeft een bijzondere prestatie geleverd die van waarde is voor de samenleving of de stad;

 • c.

  het kind vervult een voorbeeldfunctie voor andere kinderen.

 • 3.

  Indien er geen geschikte kandidaten blijken te zijn, worden er geen kinderlintjes uitgereikt.

 • 4.

  Een kinderlintje kan aan dezelfde persoon ten hoogste één maal worden toegekend voor dezelfde prestatie.

Artikel 24
 • 1.

  Elk jaar wordt door de burgemeester een onafhankelijke jury samengesteld, bestaande uit minimaal vijf leden.

 • 2.

  De secretaris van de jury wordt geleverd door de afdeling Bestuursondersteuning en –advies.

Artikel 25
 • 1.

  De jury komt jaarlijks na de sluitingsdatum voor de nominaties bijeen ter bepaling van de winnaars van de kinderlintjes.

 • 2.

  De jury beraadslaagt over de toekenning van de kinderlintjes op grond van de beoordeling van de geleverde prestaties en getoonde activiteiten gedurende het kalenderjaar waarvoor de kinderlintjes worden toegekend.

 • 3.

  Ieder lid brengt één stem uit per nominatie. Staken de stemmen, dan wordt een voorstel opnieuw in stemming gebracht. Staken de stemmen wederom, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

 • 4.

  De jury kan rechtsgeldig besluiten nemen als tenminste drie leden aanwezig zijn.

 • 5.

  Is het voorgaande niet het geval dan wordt binnen één week een volgende vergadering uitgeroepen, waarbij ongeacht het aantal aanwezige leden rechtsgeldige besluiten genomen kunnen worden.

 • 6.

  De jury beslist met gewone meerderheid van stemmen.

Hoofdstuk 5 Inwerkingtreding

Artikel 26
 • 1.

  Dit reglement treedt in werking op de dag na bekendmaking en geldt voor onbepaalde tijd.

 • 2.

  Het kan worden aangehaald als Reglement prijzen gemeente Nijmegen.

   

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad in de openbare vergadering van 12 oktober 2016.

De raadsgriffier,

Drs. M.A.H. Heffels

De Burgemeester,

Drs. H.M.F. Bruls