Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijmegen

Financieel besluit Wmo en Jeugdwet en Besluit nadere regeling Jeugdhulp gemeente Nijmegen 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijmegen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingFinancieel besluit Wmo en Jeugdwet en Besluit nadere regeling Jeugdhulp gemeente Nijmegen 2017
CiteertitelFinancieel besluit Wmo en Jeugdwet en Besluit nadere regeling Jeugdhulp gemeente Nijmegen 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Op grond van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Nijmegen 2016 en Verordening jeugdhulp gemeente Nijmegen 2015
 2. Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017Onbekend

17-01-2017

Gmb 2017 -10029

Collegebesluit d.d. 17-01-2017, nr. 4.2

Tekst van de regeling

Intitulé

Financieel besluit Wmo en Jeugdwet en Besluit nadere regeling Jeugdhulp gemeente Nijmegen 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen;

Op grond van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Nijmegen 2016 en Verordening jeugdhulp gemeente Nijmegen 2015

Besluit vast te stellen het Financieel besluit Wmo en Jeugdwet en Besluit nadere regeling Jeugdhulp gemeente Nijmegen 2017

 

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN

Paragraaf 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

1.De begripsbepalingen genoemd in artikel 1.1.1 en 1.1.2 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, artikel 1 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Nijmegen 2016, artikel 1.1 van de Jeugdwet en artikel 1 van de Verordening jeugdhulp gemeente Nijmegen 2015 zijn ook op dit besluit van toepassing.

Daarnaast wordt in dit besluit verstaan onder:

 • 2.

  Budgethouder: een persoon aan wie ingevolge deze verordening een persoonsgebonden budget is toegekend.

 • 3.

  Zorgperiode: een periode van 4 weken door het Centraal Administratie Kantoor, verder te noemen het CAK, gehanteerd bij de berekening en inning van de eigen bijdrage. 13 zorgperioden is één jaar.

 • 4.

  Voltijdopvang of 24-uurs verblijf vrouwenopvang waaronder crisisopvang: een tijdelijk verblijf gedurende een volledig etmaal of langer, al of niet op een geheim adres, voor vrouwen of mannen met of zonder hun kinderen die gevlucht zijn voor huiselijk geweld of dreiging van relationeel geweld. De 24-uurs voorziening omvat onderdak, slaapgelegenheid, begeleiding op diverse aspecten en eventueel voeding.

 • 5.

  Voltijdopvang of 24-uurs verblijf maatschappelijke opvang waaronder crisisopvang: een tijdelijk verblijf gedurende een volledig etmaal of langer, voor mensen die dakloos of thuisloos zijn. De 24-uurs voorziening omvat onderdak, slaapgelegenheid, begeleiding op diverse aspecten en eventueel voeding.

 • 6.

  Beschermd Wonen: Verblijf in een accommodatie met toezicht en een op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden afgestemd geheel van diensten die worden geleverd ten behoeve van een inwoner die als gevolg van een ernstige psychiatrische aandoening niet in staat is zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving en 24-uurs toezicht i.v.m. risico op (zelf)verwaarlozing of overlast en intensieve ondersteuning nodig heeft.

Paragraaf 2. Bijdrage in de kosten

Artikel 2

2.1

Indien een cliënt een duurdere maatwerkvoorziening wil dan de goedkoopst adequate komt het meerdere voor rekening van de cliënt.

2.2

Voor maatwerkvoorzieningen die in natura of als persoonsgebonden budget worden verstrekt is een bijdrage in de kosten verschuldigd.

2.3

 • 1.

  In uitzondering op het onder 2.2 gestelde, is geen bijdrage in de kosten verschuldigd voor:

  • a.

   individuele vervoersvoorziening;

  • b.

   rolstoelvoorziening (ook voor aandrijfondersteuning);

  • c.

   collectief vervoer;

  • d.

   woningaanpassingen in gemeenschappelijke ruimte(n);

  • e.

   maatwerkvoorzieningen voor een minderjarige cliënt;

  • f.

   arbeidsmatige dagbesteding;

  • g.

   zorgmijders zolang de situatie niet stabiel is;

  • h.

   handbike;

  • i.

   pendel;

  • j.

   roerende woonvoorzieningen tot en met € 500,- exclusief BTW;

  • k.

   eenmalige tegemoetkoming voor meerkosten;

  • l.

   jeugdhulp;

  • m.

   maatwerkvoorzieningen voor cliënten die het gevolg zijn van een door een derde bij de cliënt veroorzaakt ongeval.

  • n.

   bij overlijden van de cliënt.

 • 2.

  In afwijking van het vorige lid onder e gestelde is wel een bijdrage in de kosten verschuldigd door:

  • a.

   de onderhoudsplichtige ouders, daaronder begrepen degene aan wie een op artikel 394 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek gegrond verzoek is toegewezen,

en

b.degene die anders dan als ouder samen met de ouder het gezag uitoefent over een cliënt,

als een maatwerkvoorziening in natura of een pgb wordt verstrekt ten behoeve van een woningaanpassing voor een minderjarige cliënt.

3.In afwijking van het vorige lid is in ieder geval geen bijdrage verschuldigd als de ouders van het gezag over de cliënt zijn ontheven of ontzet.

Artikel 3

3.1

De bedragen en het percentage die gelden voor een bijdrage in de kosten zijn gelijk aan de bedragen zoals opgenomen in het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 met dien verstande dat in een inkomensgrens wordt gehanteerd ter hoogte van de inkomensgrens die bepalend is voor de zorgtoeslag.

3.2

 • 1.

  Berekening, oplegging, vaststelling en inning van de bijdrage in de kosten vindt plaats door het CAK met de door de gemeente Nijmegen vastgestelde regels.

 • 2.

  a. In afwijking van lid 1 vindt de vaststelling en inning van de bijdrage in de kosten van de cliënt voor een maatwerkvoorziening voor opvang plaats door de aanbieder die de opvang verzorgt.

  • b.

   In afwijking van lid 1 vindt de vaststelling en inning van de bijdrage in de kosten van de cliënt voor een algemene voorziening door de aanbieder van deze voorziening.

3.3

De maximale bijdrage in de kosten, voor zover niet bepaald in artikel 5.7 en artikel 8, wordt als volgt bepaald:

 • a.

  Verstrekking (ook vervanging) in natura:

  • -

   huurprijs per zorgperiode;

  • -

   kostprijs (verstrekt bedrag) / afschrijvingstermijn maatwerkvoorziening.

 • b.

  Verstrekking als persoonsgebonden budget: verstrekt bedrag / afschrijvingstermijn maatwerkvoorziening.

 • c.

  Verstrekking als persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden en begeleiding/dagbesteding: verstrekt bedrag per zorgperiode.

3.4

De looptijd van de bijdrage in de kosten wordt als volgt bepaald:

 • a.

  Verstrekking (ook vervanging) in natura bij huurprijs en bij opvang en beschermd wonen: duur van de verstrekking.

 • b.

  Verstrekking in natura als kostprijs en als persoonsgebonden budget: afschrijvingstermijn maatwerkvoorziening.

 • c.

  Verstrekking als persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden, begeleiding/dagbesteding en beschermd wonen: duur van de verstrekking.

3.5

 • 1.

  Voor de duur van de verstrekking als bedoeld onder artikel 3.3 sub a (kostprijs) en b en artikel 3.4 sub b wordt de volgende economische afschrijvingstermijn gehanteerd:

 • a.

  maatwerkvoorziening voor een meerderjarige: 7 jaar (oftewel 91 zorgperioden);

 • b.

  maatwerkvoorziening voor een minderjarige: 5 jaar (oftewel 65 zorgperioden).

 • 2.

  Als een minderjarige meerderjarig wordt dan wordt de afschrijvingstermijn verminderd met het aantal jaren dat de minderjarige de maatwerkvoorziening heeft toegekend gekregen.

 • 3.

  In afwijking van het eerste lid kan voor tweedehands maatwerkvoorzieningen voor een meerderjarige en minderjarige de afschrijvingstermijn worden verminderd met de actuele leeftijd van de maatwerkvoorziening.

HOOFDSTUK 2 COMPENSATIE OP BASIS VAN LEEFGEBIED EN MAATWERKVOORZIENING

Paragraaf 1. Activiteiten dagelijks leven

Artikel 4

4.1

De tarieven voor hulp bij het huishouden in natura worden bepaald door de gemeente bedongen uurtarieven middels een aanbesteding.

4.2

De vaststelling van een persoonsgebonden budget ten aanzien van hulp bij het huishouden vindt plaats in de vorm van een bedrag per uur (zie bijlage).

4.3

Bij overlijden van de cliënt die een partner heeft, wordt de hulp bij het huishouden in natura na vier weken beëindigd.

Paragraaf 2. Huisvesting

Artikel 5

5.1

Het bedrag voor een maatwerkvoorziening voor huisvesting die in natura of als persoonsgebonden budget wordt verstrekt, wordt vastgesteld als tegenwaarde van het bedrag zoals vermeld in een aan het college overlegde offerte die voldoet aan het programma van eisen.

5.2

Als eenmalige tegemoetkoming voor meerkosten van een verhuizing geldt als normbedrag € 2.571,51.

5.3

Als eenmalige tegemoetkoming voor meerkosten voor een woningsanering gelden als normbedragen:

 • a.

  voor zeil of linoleum € 53,- per meter (kamerbreed) inclusief egalisatiekosten;

 • b.

  voor gordijnen € 15,- per meter.

Als eenmalige tegemoetkoming voor meerkosten voor rolstoelvast tapijt geldt als normbedrag € 53,-per meter (kamerbreed) inclusief egalisatiekosten.

5.4

Het bedrag voor een maatwerkvoorziening voor huurderving (in natura of als persoonsgebonden budget) wordt verstrekt indien een leegstaande woning is aangepast of aan te passen valt voor een bedrag van meer dan € 4.628,56. De tegemoetkoming is gemaximeerd op zes maanden op basis van de netto (kale) huurprijs.

5.5

Een eenmalige tegemoetkoming voor meerkosten in verband met tijdelijke huisvesting wordt verstrekt voor een periode van maximaal zes maanden. De vergoeding vindt plaats op basis van de werkelijk gemaakte kosten tot een maximum van € 462,86 per maand.

5.6

Een eenmalige tegemoetkoming voor meerkosten dat als maximum verstrekt wordt bij het logeerbaar maken bedraagt € 5.000,-.

5.7

Voor de hieronder genoemde woonvoorzieningen gelden als uitzondering op artikel 3.3 de volgende maximale eigen bijdragen inclusief BTW per zorgperiode:

 • a.

  Roerende woonvoorzieningen vanaf € 500,- exclusief BTW € 10,89

 • b.

  Tilliften € 47,47

Paragraaf 3. Verplaatsen en vervoer

Artikel 6

Het persoonsgebonden budget voor een rolstoel wordt vastgesteld als tegenwaarde van de goedkoopst adequate maatwerkvoorziening, verhoogd met het gemiddelde bedrag voor onderhoud en reparatie voor vergelijkbare rolstoelen in het een na vorige volledige kalenderjaar.

 

Artikel 7

Het persoonsgebonden budget voor vervoersvoorzieningen wordt vastgesteld op basis van de tegenwaarde van de goedkoopst adequate maatwerkvoorziening vermeerderd met de instandhoudingskosten (voor onderhoud, reparatie en (indien van toepassing) verzekering) over een periode van 7 jaar.

 

Artikel 8

Voor de hieronder genoemde voorzieningen gelden als uitzondering op artikel 3.3 de volgende maximale eigen bijdragen inclusief BTW per zorgperiode:

 • a.

  Scootmobiel (ook voor gesloten buitenwagen) € 30,-

 • b.

  Tandem € 15,-

 • c.

  Twee-/driewielfiets (elektrisch) € 19,-

 • d.

  Overige fietsvoorziening € 41,06

   

Artikel 9

 • 1.

  Het bedrag dat per jaar verstrekt wordt voor gebruik van een (eigen) auto bedraagt € 540,- als eenmalig pgb.

 • 2.

  Het bedrag dat per jaar verstrekt wordt voor gebruik van een (rolstoel) taxi bedraagt € 540,- als eenmalig pgb.

 • 3.

  Het bedrag dat per afgelegde kilometer wordt vergoed in het kader van de vervoersvoorziening onder lid 1 is € 0,27.

 • 4.

  Voor Zorgtaxi (solovervoer en kamer-tot-kamer vervoer) wordt een eigen bijdrage gevraagd:

de klant betaalt een instaptarief. Dit tarief wordt afgestemd op het zonetarief voor het OpenbaarVervoer dat vastgesteld is voor de Stadsregio Arnhem en Nijmegen (dat is vanaf 1 januari 2016een bedrag van €2,40). Taxibedrijf Schiks en Megens stuurt een factuur naar de klant voorbetaling van het instaptarief. De overige vervoerskosten worden rechtstreeks aan de gemeente

Nijmegen gefactureerd.

Paragraaf 4. Maatschappelijke participatie

Artikel 10

 • 1.

  De eenmalige tegemoetkoming voor meerkosten voor een sportvoorziening bedraagt € 3.580,48.

 • 2.

  Dit bedrag is bedoeld is als tegemoetkoming in aanschaf en onderhoud van een sportvoorziening voor een periode van drie jaar.

Paragraaf 5. Geestelijke gezondheid

Artikel 11

11.1

De tarieven voor beschermd wonen in natura worden bepaald door de gemeente bedongen uurtarieven middels een aanbesteding.

11.2

De vaststelling van een persoonsgebonden budget ten aanzien van beschermd wonen vindt plaats in de vorm van een combinatie van bedragen per dag(deel) (zie bijlage):

 • -

  persoonlijke verzorging;

 • -

  verpleging;

 • -

  individuele begeleiding/dagbesteding;

 • -

  dagbesteding (oftewel groepsbegeleiding of BG-groep);

 • -

  zorg zwaarte pakket (ZZP).

11.3

Ten aanzien van het tarief voor informele ondersteuning uit het sociaal netwerk geldt dat er wordt gerekend met een uurtarief. De vaststelling van het persoonsgebonden budget voor informele ondersteuning is gebaseerd op het aantal begeleidingsuren dat een cliënt met een bepaald profiel nodig zou hebben. In onderstaande tabel is het indicatief aantal uren zorg overgenomen uit de ZZP cliëntprofielen zoals deze destijds door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld.

Uit onderstaande tabel blijkt dan ook dat 24-uurs beschikbaarheid niet betekent dat er 24 uur per dag begeleidt moet worden.

Cliëntprofiel (ZZP)

Max. aantal uren per week

ZZP 3C GGZ excl. DB

9,5 – 12,0

ZZP 3C GGZ incl. DB

12,5 – 15,0 (incl. DB)

ZZP 4C GGZ excl. DB

12,0 – 15,0

ZZP 4C GGZ incl. DB

15,0 – 18,5 (incl. DB)

ZZP 5C GGZ excl. DB

13,5 – 16,5

ZZP 5C GGZ incl. DB

16,5 – 20,0 (incl. DB)

ZZP 6C GGZ excl. DB

17,5 - 21,5

ZZP 6C GGZ incl. DB

20,5 – 25,5 (incl. DB)

11.4

Indien een cliënt met een persoonsgebonden budget zowel professionele zorg inkoopt bij een aanbieder als informele zorg uit zijn eigen netwerk leveren beide partijen ieder een deel van de totaal geïndiceerde hoeveelheid zorg. Met andere woorden: het totale persoonsgebonden budget is gebaseerd op een totaal aantal uren dat de uren in bovenstaande tabel niet kan overschrijden.

11.5

De huisvestingscomponent kan alleen worden toegekend indien er sprake is van een wooninitiatief. Dit wordt als volgt gedefinieerd:

 • 1.

  Is er sprake van een geclusterde woonsetting waarbij minimaal 3 en maximaal 26 bewoners een pgb hebben voor ondersteuning beschermd wonen en hiervoor door bundeling van pgb’s gezamenlijk de zorg inkopen;

 • 2.

  Verblijven de bewoners op één woonadres als bedoeld in artikel 1 van de Wet basisregistratie personen, of op meerdere woonadressen binnen een straal van 100 meter, waarin ten minste één gemeenschappelijke verblijfsruimte aanwezig is die geschikt is voor het ontplooien van gezamenlijke activiteiten;

 • 3.

  Indien een persoon inwoont bij ouders, vertegenwoordigers of andere particuliere personen, dan wordt dit niet beschouwd als een kleinschalig wooninitiatief.

De huisvestingscomponent moet besteed worden waarvoor deze in het leven is geroepen: het organiseren van zorg en gemeenschappelijke ruimtes. De toeslag is dus uitsluitend bestemd voor kosten gemaakt voor het organiseren van de zorg van pgb-houders en infrastructuur in het kader van doelmatige zorgverlening en voor zover het niet mogelijk is deze te financieren uit voorliggende voorzieningen, waaronder het pgb beschermd wonen.

Vanuit de wooninitiatieventoeslag kan de cliënt de volgende kosten declareren:

 • 1.

  Alarmsystemen;

 • 2.

  Uitluisterapparatuur;

 • 3.

  Brandveiligheid;

 • 4.

  Domotica;

 • 5.

  Onderhoud van onder punt 1 t/m 4 genoemde punten;

 • 6.

  Zorg gerelateerde investeringen in gemeenschappelijke ruimten.

Overige kosten, zoals woonlasten en overheadkosten komen niet in aanmerking voor vergoeding vanuit de wooninitiatieventoeslag.

Het is belangrijk dat de wooninitiatieventoeslag afzonderlijk in de zorgbeschrijving wordt opgenomen. Pgb-houders dienen aan te geven waaraan het wooninitiatief de toeslag in 2016 gaat besteden. De wooninitiatieventoeslag bedraagt maximaal € 4.000,- per bewoner en dient aannemelijk gemaakt te worden. Hiervoor moet vooraf een begroting worden ingediend. Op basis daarvan wordt de beoordeling gemaakt of het wooninitiatieventoeslag wordt toegekend of niet.

Paragraaf 6. Begeleiding/dagbesteding

Artikel 12

12.1

De tarieven voor begeleiding/dagbesteding in natura worden bepaald door de gemeente bedongen (uur)tarieven middels een aanbesteding (zie bijlage).

12.2

De vaststelling van een persoonsgebonden budget ten aanzien van begeleiding/dagbesteding vindt plaats in de vorm van een bedrag per eenheid (zie bijlage).

12.3

Voor begeleiding/dagbesteding (inclusief dagvervoer) geldt als uitzondering op artikel 3.3 een maximale eigen bijdrage inclusief BTW per zorgperiode van € 20,-.

 

Artikel 13

Voor het vaststellen wie een bijdrage in de kosten wordt opgelegd bij de maatwerkvoorziening omgevingsbegeleiding, is bepalend op wiens naam deze voorziening wordt verstrekt.

Paragraaf 7. Opvang

Artikel 14

14.1

Er is een bijdrage in de kosten verschuldigd indien een persoon van 18 jaar of ouder gebruik maakt van opvang.

14.2

De bijdrage in de kosten wordt bepaald per dag. De bijdrage is verschuldigd voor iedere dag of gedeelte van een dag, waarop de cliënt gebruik maakt van het aanbod van een instelling.

14.3

De bijdrage in de kosten voor opvang bedraagt het inkomen over het peiljaar van de ongehuwde cliënt, onderscheidenlijk van de gehuwde cliënten tezamen, vermeerderd met 8% van het vermogen van de ongehuwde cliënt, onderscheidenlijk 8% van de opgetelde vermogens van de gehuwde cliënten.

14.4

Indien de instelling bij voltijdopvang of 24-uurs verblijf maatschappelijke opvang of vrouwenopvang (waaronder crisisopvang) aan de cliënt geen voeding verstrekt, wordt de bijdrage in de kosten verminderd met een bedrag voor voeding. Dit bedrag is gelijk aan het bedrag, dat het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) berekent als gemiddelde kosten. In het geval het bedrag niet bekend is, bepaalt het college het bedrag dat hiervoor in de plaats komt.

14.5

Als een cliënt een vergoeding ontvangt voor vrijwilligerswerk, wordt deze vergoeding buiten beschouwing gelaten bij het berekenen van de bijdrage in de kosten.

14.6

Voor cliënten die gebruik maken van de crisisopvang en tegelijkertijd nog kosten hebben voor een zelfstandige woonruimte, wordt de bijdrage in de kosten gedurende maximaal 6 maanden verminderd met een forfaitair bedrag voor dubbele woonlasten, zijnde 20% van de bijstandsnorm.

HOOFDSTUK 3 JEUGDHULP

Artikel 15

15.1

De tarieven voor jeugdhulp in natura worden bepaald door de gemeente bedongen (uur)tarieven middels een aanbesteding (zie bijlage).

15.2

De vaststelling van een persoonsgebonden budget ten aanzien van jeugdhulp vindt plaats in de vorm van een bedrag per eenheid (zie bijlage).

 

Artikel 16

16.1

Alleen in uitzonderingssituaties bij zwaarwegende redenen is inzet van een pgb door mensen uit het

sociale netwerk van de cliënt mogelijk. Hieronder staan drie aanvullende/nadere criteria voor uitvoering van het pgb door

leden uit het sociale netwerk:

 • 1.

  Degene die de voorziening met het pgb uitvoert is aantoonbaar deskundig.

 • 2.

  Degene die de voorziening met het pgb uitvoert lijdt Kostenderving: ofwel in de vorm van inkomstenderving in verband met het bieden van mantelzorg, ofwel in de vorm van extra kosten die hij moet maken om intensieve mantelzorg te kunnen bieden.

 • 3.

  pgb door het sociaal netwerk leidt tot betere/efficiëntere ondersteuning

Deze drie aanvullende/nadere criteria moeten in principe alle drie in combinatie van toepassing zijnom het pgb in het eigen sociale netwerk te kunnen inzetten.

16.2

Verstrekking in de vorm van persoonsgebonden budget vindt niet of niet langer plaats als:

a.op grond van aanwijzingen die tijdens het onderzoek duidelijk zijn geworden het ernstigevermoeden bestaat dat de aanvrager problemen zal hebben bij het omgaan met eenpersoonsgebonden budget;

b.er sprake is van vastgesteld oneigenlijk gebruik of misbruik van een persoonsgebonden budget inhet verleden;

c.er naar het oordeel van het college andere, zwaarwegende, bezwaren bestaan tegen deverstrekking.

16.3

 • a.

  Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen in artikel 16.1, indien toepassing van deze bepalingen leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

 • b.

  Het college kan de bepalingen in dit artikel nader invullen in de beleidsregels.

   

Artikel 17

De volgende deelproducten van individuele voorzieningen, zoals bedoeld in artikel 2 van deVerordening jeugdhulp gemeente Nijmegen 2015 zijn beschikbaar:

Product groep

Belevingsgerichte dagbesteding en vervoer jeugd

Kortdurend verblijf jeugd (niet met vervoer)

Dag behandeling Jeugd

Ambulante trajecten jeugd – onder- steuning en

behandeling

Ambulante trajecten

jeugd - onder- steuning en behandeling 2

Ambulante trajecten jeugd (Observatie en

diagnostiek)

 

B1

B1

B1

B2

B2

B2

Deel- producten

Geïntegreerde dagbesteding op school/ Kinderopvang

Weekend- opvang lokaal

georganiseerd

Vakantie opvang lokaal

georganiseerd

Dag- Behandeling op locatie

Waakvlam- begeleiding

Begeleiding kort*

Diagnostiek

 

Medisch Kleuterdag- verblijf (MKD)

Kortdurend

Verblijf

Dag- behandeling onderwijs/ kinderopvang

Behandel- traject kort*

Begeleiding middel*

Observatie en diagnostiek

0-6

 

Vervoer

Kortdurend verblijf specialistisch

(regionaal)

deeltijd- dag- behandeling op locatie

Behandel- traject Middel*

Begeleiding intensief*

Observatie en diagnostiek

6-12

 

 

 

deeltijd- dagbehande- ling onderwijs/

kinderopvang

Behandel- traject Intensief*

 

Diagnostiek

 

 

 

 

Omgevingsb egeleiding

 

 

C

C

C

 

Vergoedingen aan pleegouders

Leerhuis, fasehuis, kamertraining, Behandelgroep 24 uurs open in de wijk

 

 

Beschermd wonen J-GGz en LVG

 

BOVENREGIONAAL

BOVENREGIONAAL

 

Werving, selectie, matching pleegouders

Behandelgroep 24 uurs op terrein

 

 

JeugdzorgPlus (gesloten)

 

 

Opname / langdurige klinische opname GGz / psychiatrie. 3- leefmilieus-voorzieningen LVG (op terrein)

 

 

Spoedopvang ikv spoedeisende hulp j&o, crisis klinisch GGz

Artikel 18

18.1

Teneinde hun eigen kracht en regie te versterken stelt het college tijdens het vooronderzoek de jeugdige en zijn ouders op de hoogte van de mogelijkheid om binnen een redelijke termijn een familiegroepsplan als bedoeld in artikel 1.1 van de wet op te stellen. Als de jeugdige en zijn ouders daarom verzoeken, draagt het college zorg voor ondersteuning bij het opstellen van een familiegroepsplan.

18.2

Als de jeugdige en zijn ouders een familiegroepsplan als bedoeld in artikel 1.1 van de wet hebben opgesteld, betrekt het college dat als eerste bij het onderzoek, bedoeld in artikel 6 van de Verordening Jeugdhulp.

HOOFDSTUK 4 OVERIG

Paragraaf 1. Mantelzorgcompliment

Artikel 19

Het bedrag dat per jaar verstrekt wordt voor het mantelzorgcompliment bedraagt € 200,-.

Paragraaf 2. Terugvordering

Artikel 20

 • 1.

  De meerwaarde van de woning die door het ontvangen van een woonvoorziening (compensatie op het leefgebied huisvesting) is ontstaan, dient gedeeltelijk aan de gemeente Nijmegen te worden terugbetaald.

 • 2.

  Voor het bepalen van het bedrag van meerwaarde wordt uitgegaan van:

 • a.

  het toegekende bedrag voor de woonvoorziening minus de bijdrage in de kosten die voor de woonvoorziening is betaald;

 • b.

  een afschrijving van 10% voor elk vol jaar dat de woonvoorziening was gerealiseerd.

Artikel 21

Bij een bedrag tot € 150,- wordt afgezien van terugvordering.

Paragraaf 3. Persoonsgebonden budget

Artikel 22

De bewaartermijn voor de pgb-administratie is 7 jaar.

Artikel 23

Bij overlijden van de pgb-houder wordt het persoonsgebonden budget na vier weken beëindigd.

Artikel 24

 • 1.

  Een zorgverlener die werknemer of opdrachtnemer is van de budgethouder en die plotseling zonder werk komt door de beëindiging van een zorgovereenkomst ontvangt een eenmalige uitkering ná overlijden van de budgethouder.

 • 2.

  Na het overlijden wordt gekeken naar de betalingen aan de zorgverlener in de drie maanden voorafgaand aan het overlijden. Die uitbetalingen worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door drie. Dit bedrag wordt uitgekeerd aan de zorgverlener zoals bedoeld in lid 1.

 • 3.

  Het bedrag genoemd in lid 2 wordt uitbetaald vanuit het reguliere budget. Als er onvoldoende budget is, wordt er niet uitbetaald.

 • 4.

  De eenmalige uitkering ná overlijden van de budgethouder is niet is bedoeld voor zorginstellingen.

Paragraaf 4. Slotbepalingen

Artikel 25

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.

 

Artikel 26

Deze regeling kan aangehaald worden als: Financieel besluit gemeente Nijmegen Wmo 2017 en Besluit nadere regeling Jeugdhulp gemeente Nijmegen 2017.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente

Nijmegen op 17 januari 2017.

 

De secretaris,

drs. A. van Hout

De burgemeester,

drs. H.M.F. Bruls

 

Bijlage tarieven pgb gemeente Nijmegen

 

Professionele ondersteuning Wmo/

Jeugd 2015 nieuwe cliënten

Informele onder-steuning

(door sociaal netwerk)

Eenheid

 

Maatwerkvoorzieningen en individuele voorzieningen die lokaal worden aangeboden

 

 

 

Hulp bij het huishouden 1

HH1

€ 16,35

€ 16,35

per uur

Hulp bij het huishouden 2

HH2

€ 21,46

€ 21,46

per uur

Dagbesteding

Dagbesteding Arbeidsmatig  standaard

€ 31,47

€ 20,30

per dagdeel

 

Dagbesteding Arbeidsmatig specialistisch

€ 68,40

€ 20,30

per dagdeel

Vervoersdiensten

Vervoer volwassenen dagbesteding arbeidsmatig

€ 10,15

nvt

per aanwezigheid dag

 

 

 

 

 

Dagbesteding

Dagbesteding volwassenen

€ 31,47

€ 20,30

per dagdeel

Kortdurend verblijf

Kortdurend verblijf volwassenen

€ 144,00

€ 30,45

per etmaal

Begeleiding

Begeleiding volwassenen

€ 36,38

€ 20,30

per uur

 

Specialistische begeleiding volwassenen

€ 36,38

€ 20,30

per uur

Persoonlijke verzorging

Persoonlijke verzorging volwassenen

€ 27,51

€ 20,30

per uur

Vervoerdiensten

Vervoer volwassenen

€ 10,15

nvt

per etmaal

Jeugd

 

 

 

 

Zonder verblijf: daghulp op locatie van de aanbieder

Dagbesteding jeugd (intersectoraal)

€ 31,47

€ 20,30

per dagdeel

 

Specialistische dagbesteding jeugd (intersectoraal)

€ 80,00

€ 20,30

per dagdeel

 

Dagbehandeling jeugd (intersectoraal)

€ 80,00

€ 20,30

per dagdeel

 

Kortdurend verblijf jeugd

€ 144,00

€ 30,45

per etmaal

 

Vervoer jeugd

€ 10,15

nvt

per etmaal

Zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige

Begeleiding jeugd

€ 36,38

€ 20,30

per uur

 

Specialistische begeleiding jeugd

€ 36,38

€ 20,30

per uur

 

Verzorging en begeleiding jeugd

€ 45,60

€ 20,30

per uur

Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder

Behandeling basis Jeugd GGZ enkelvoudige problematiek

€ 322,92

nvt

per traject gem. 300 min.

 

Behandeling basis Jeugd GGZ matig/ernstige problematiek

€ 561,62

nvt

per traject gem. 500 min.

 

Behandeling basis Jeugd GGZ ernstige/meervoudige problematiek

€ 872,70

nvt

per traject gem. 750 min.

 

Behandeling basis Jeugd GGZ chronische problematiek

€ 801,85

nvt

per traject gem. 750 min.

 

Behandeling basis Jeugd GGZ onvolledig traject

€ 133,17

nvt

per traject gem. 0-120 min.

 

Behandeling jeugd-LVG

€ 70,08

nvt

per uur

 

Ambulane gezinsbehandeling J&O

€ 81,60

nvt

per uur

 

Therapie J&O

€ 100,00

€ 20,30

per uur

 

Groepsgerichte training J&O

€ 73,60

€ 20,30

per uur

 

Observatie en diagnostiek jeugd (J&O en J-LVG)

€ 62,88

nvt

per uur

 

Specialistische Jeugd GGz (incl. obs en diagnostiek)

Max NZA 2017 -19% - 20%

nvt

per minutenblok

Zintuigelijk gehandicapten

 

 

 

 

Ondersteuning vroegdoven

Toeleiding

€ 36,38

€ 36,38

uur

 

Verlengde toeleiding

€ 36,38

€ 36,38

uur

 

Consultatie

€ 36,38

€ 36,38

uur

 

Beantwoording korte begeleidingsvragen

€ 36,38

€ 36,38

uur

 

Gespecialiseerde begeleiding ZG

€ 36,38

€ 36,38

uur

 

Revaliderende begeleiding ZG

€ 36,38

€ 36,38

uur

 

Dagactiviteit zintuigelijk gehandicapten

€ 36,38

€ 36,38

dag

Ondersteuning doofblinden

Toeleiding

€ 36,38

€ 36,38

uur

 

Verlengde toeleiding

€ 36,38

€ 36,38

uur

 

Consultatie doofblindheid

€ 36,38

€ 36,38

uur

 

Beantwoording korte begeleidingsvragen

€ 36,38

€ 36,38

uur

 

Gespecialiseerde begeleiding doofblinden

€ 36,38

€ 36,38

uur

 

Begeleidersvoorziening Doofblinden

€ 36,38

€ 36,38

uur

 

Revaliderende begeleiding ZG

€ 36,38

€ 36,38

uur

Ondersteuning visueel

Dagactiviteit zintuigelijk gehandicapten

€ 36,38

€ 36,38

dag

Jeugd

 

 

 

 

Time out voorziening / tussenvoorziening

Time out voorziening

€ 55,26

n.v.t.

dag

 

Moeder Kind Huis

€ 188,00

n.v.t.

dag

Pleegzorg

Pleegzorg 24 uurs

€ 32,06

n.v.t.

dag

 

Pleegzorg deeltijd

 

 

dag

 

Netwerkonderzoek

21,03

n.v.t.

dag

Gezinshuis

Gezinshuis J-LVG incl. begeleiding (2LVG)

117,91

n.v.t.

dag

 

Gezinshuis J-LVG incl. begeleiding en behandeling (3LVG)

150,40

n.v.t.

dag

 

Gezinshuis J&O incl. begeleiding

109,62

n.v.t.

dag

 

Gezinshuis J&O begeleiding en behandeling

112,46

n.v.t.

dag

Deeltijd wonen

Kamertraining

69,08

n.v.t.

dag

 

Fasehuis

 

 

dag

 

Fasehuis, leerhuis, behandelgroep in wijk

124,00

n.v.t.

dag

Beschermd wonen

Beschermd wonen J-GGZ en verslavingszorg

122,22

n.v.t.

dag

Behandelgroep 24-u op terrein

Behandelgroep incl. dagbesteding en behandeling (3LVG)

179,18

n.v.t.

dag

 

Behandelgroep excl. dagbesteding incl behandeling (3VG)

98,70

n.v.t.

dag

 

Behandelgroep incl dagbesteding en behandeling (3VG)

129,46

n.v.t.

dag

 

3-leefmilieusvoorzieningen incl behandeling en dagbesteding (4-LVG)

220,11

n.v.t.

dag

 

3-leefmilieusvoorzieningen incl behandeling en dagbesteding (5-LVG)

219,24

n.v.t.

dag

 

Terreinvoorziening Gezinsopname (VF4)

232,00

n.v.t.

dag

 

Behandelgroep 24 uur op terrein (VF6)

0,00

n.v.t.

dag

 

Behandelgroep 24 uur op terrein (VF7)

200,16

n.v.t.

dag

 

Behandelgroep 24 uur op terrein (VF8)

211,89

n.v.t.

dag

Beschermd wonen

 

 

 

 

BW met begeleiding

1 GGZ-C

€ 41,40

€ 20,00

nvt

BW met begeleiding en dagbesteding

1 GGZ-C

€ 67,14

€ 20,00

nvt

Gestructureerd BW met uitgebreide begeleiding

2 GGZ-C

€ 72,60

€ 20,00

nvt

Gestructureerd BW met uitgebreide begeleiding en dagbesteding

2 GGZ-C

€ 98,35

€ 20,00

nvt

BW met intensieve begeleiding

3 GGZ-C

€ 80,46

€ 20,00

nvt

BW met intensieve begeleiding en dagbesteding

3 GGZ-C

€ 106,21

€ 20,00

nvt

Gestructureerd BW met intensieve begeleiding en verzorging

4 GGZ-C

€ 101,93

€ 20,00

nvt

Gestructureerd BW met intensieve begeleiding en verzorging en dagbesteding

4 GGZ-C

€ 127,68

€ 20,00

nvt

BW met intensieve begeleiding en gedragsregulering

5 GGZ-C

€ 110,45

€ 20,00

nvt

BW met intensieve begeleiding en gedragsregulering en dqagbesteding

5 GGZ-C

€ 136,20

€ 20,00

nvt

BW met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging

6 GGZ-C

€ 150,81

€ 20,00

nvt

BW met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging en dagbesteding

6 GGZ-C

€ 176,56

€ 20,00

nvt

Toeslag bij wonen bij PGB ZZP

Huisvestingscomponent

€ 10,58

nvt

nvt

Vervoersdiensten

Vervoer volwassenen dagbesteding

€ 10,15

nvt

per aanwezigheid dag

Opmerking pgb beschermd wonen: 2017: eenheid = uur bij pgb informeel en eenheid = etmaal bij pgb professioneel

Bijlage tarieven pgb gemeente Nijmegen

 

Licht

Zwaar

Eenheid

Beschermd wonen LVB

Maatwerkarrangement verstandelijk gehandicapten

€ 100,00

€ 120,00

etmaal