Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijmegen

Marktverordening 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijmegen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMarktverordening 2007
CiteertitelMarktverordening Nijmegen 2007
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlagen marktverordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikelen 149, 156 en 160 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-02-201716-06-2020Onbekend

27-06-2007

Gemeenteblad 2008/023

Registratienr. 07.0013533

Tekst van de regeling

Intitulé

Marktverordening 2007

De raad van de gemeente Nijmegen,

gelezen het voorstel van het college van 29 mei 2007 nummer 07.0013533;

gelet op de artikelen 149, 156 en 160 van de Gemeentewet

besluit:

A

De Marktverordening 2004 in te trekken.

B

De Marktverordening gemeente Nijmegen 2007 als volgt vast te stellen:

Marktverordening Nijmegen 2007

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities

 • 1.1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   markt: de markt, die krachtens besluit van burgemeester en wethouders op de daartoe aangewezen plaats, dag en tijd wordt gehouden;

  • b.

   marktterrein: de gehele oppervlakte openbare of voor het publiek toegankelijke grond, die bij besluit van burgemeester en wethouders voor het uitoefenen van de markthandel is of wordt aangewezen;

  • c.

   de standplaats: de op en voor de duur van een markt krachtens deze verordening aangewezen ruimte voor het uitoefenen van de markthandel;

  • d.

   een vaste standplaats: een standplaats waarvoor een vergunning voor onbepaalde tijd wordt afgegeven;

  • e.

   een dagplaats: een standplaats, die per marktdag beschikbaar wordt gesteld, indien een vaste standplaats niet wordt ingenomen, dan wel niet als vaste standplaats is toegekend;

  • f.

   een standwerkerplaats: een standplaats die per marktdag beschikbaar wordt gesteld door middel van loting, die bestemd is voor het uitoefenen van de markthandel als standwerker;

  • g.

   een standwerker: de marktkoopman, die publiek om zich heen verzamelt, een het publiek aansprekende uiteenzetting houdt over het door hem te verkopen artikel en tenslotte tracht een aantal personen gelijktijdig tot aankoop daarvan te bewegen;

  • h.

   de standplaatshouder: de natuurlijke persoon, aan wie krachtens deze verordening is toegestaan om op een markt een standplaats te bezetten;

  • i.

   de marktmeester: de als zodanig van gemeentewege aangewezen ambtenaar;

  • j.

   vergunninghouder: degene aan wie door burgemeester en wethouders vergunning is verleend tot het innemen van een standplaats;

  • k.

   voertuig: elk object dat ten doel heeft om over enige afstand één of meer personen of goederen te vervoeren.

 • 1.2.

  In deze verordening wordt de mannelijke persoonsvorm gebruikt, waar dat het geval is wordt de vrouwelijke persoonsvorm geacht er in te zijn begrepen.

Artikel 2 Plaats, dag en tijd van de markten

 • 2.

  1 Deze verordening is van toepassing op de door burgemeester en wethouders ingevolge artikel 160 eerste lid onder h, van de Gemeentewet ingestelde marktdagen.

 • 2.

  2 Burgemeester en wethouders kunnen besluiten een markt op een andere dag of locatie te houden.

Artikel 3 Marktindeling

 • 3.1.

  Burgemeester en Wethouders bepalen ten aanzien van de markt:

  • a.

   het aantal standplaatsen;

  • b.

   de afmetingen van de standplaatsen;

  • c.

   de opstelling en indeling van de markt;

  • d.

   de plaatsen op het marktterrein, die uitsluitend bestemd zijn voor standwerkers;

 • 3.2.

  Burgemeester en Wethouders kunnen voor de markt vaststellen:

  • a.

   een lijst met artikelengroepen (branches);

  • b.

   het maximum aantal standplaatshouders per branche.

 • 3.3.

  Het is verboden andere artikelen, dan die vermeld in de in artikel 3.2. bedoelde lijst op de markt aanwezig te houden, uit te stallen, ten verkoop aan te bieden of te verkopen.

 • 3.4.

  Burgemeester en Wethouders kunnen in bijzondere omstandigheden, in afwijking van

  het bepaalde in dit artikel tijdelijke maatregelen treffen in het belang van de goede

  gang van zaken op de markt en/of volksgezondheid.

Artikel 4 Nadere regels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere regels te stellen betreffende het bepaalde in deze verordening .

Artikel 5 Standplaatsvergunningen:

 • 5.1.

  Het is verboden zonder vergunning van Burgemeester en Wethouders op het

  marktterrein standplaats in te nemen, kramen, tafels en dergelijke te plaatsen of op te slaan of gebruik te maken van verkoopwagens of ander mobiel materiaal.

 • 5.2.

  Burgemeester en Wethouders kunnen vergunningen voor vaste standplaatsen,

  dagplaatsen en standwerkersplaatsen verlenen.

 • 5.4.

  Burgemeester en Wethouders kunnen aan een vergunning, als bedoeld in eerste lid

  voorwaarden verbinden.

 • 5.5.

  Burgemeester en Wethouders kunnen, indien dringende redenen hiertoe noodzaken,

  tijdelijk een andere standplaats toewijzen.

Artikel 6 Wijziging, schorsing en intrekking vergunning en uitsluiting van vergunninghouders

 • 6.1.

  Burgemeester en wethouders kunnen een vergunning voor een vaste standplaats wijzigen, schorsen of intrekken:

  • a.

   op schriftelijk verzoek van de vergunninghouder;

  • b.

   indien niet langer wordt voldaan aan de vereisten voor het verkrijgen van een vergunning;

  • c.

   bij overlijden van de vergunninghouder, behoudens het geval dat de vergunning na overlijden wordt overgeschreven;

  • d.

   indien de vergunninghouder wegens ziekte gedurende één jaar zijn standplaats niet heeft kunnen innemen;

  • e.

   indien de vergunninghouder, anders als bedoeld onder d, minder dan tien maal per kwartaal zijn standplaats heeft ingenomen;

  • f.

   indien de vergunninghouder blijft volharden in het overtreden van de vergunningvoorschriften en/of het bepaalde in de Marktverordening Nijmegen 2007;

  • g.

   indien niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldaan wordt, dat wordt geheven op grond van de Marktgeldverordening van de gemeente Nijmegen.

 • 6.

  2 Burgemeester en wethouders kunnen een vergunninghouder van een dagplaats of een standwerkerplaats van de toewijzing van een dagplaats of standwerkerplaats uitsluiten voor ten hoogste acht marktdagen, gelegen binnen een periode van één jaar na de bekendmaking van het besluit tot uitsluiting indien de vergunninghouder blijft volharden in het overtreden van de vergunningvoorschriften en/of het bepaalde bij of krachtens de Marktverordening Nijmegen 2007.

Hoofdstuk 2. Ordemaatregelen

Artikel 7 Tijdstip bezetten vaste standplaats

 • 7.

  1 Degene aan wie een vaste standplaats is toegewezen is geboden deze plaats uiterlijk bezet te hebben op het tijdstip dat is vermeld in het in artikel 2 bedoelde besluit van burgemeester en wethouders.

 • 7.

  2 Wanneer niet aan het gestelde in artikel 7.1 wordt voldaan, kan de betreffende plaats als dagplaats worden aangemerkt.

 • 7.

  3 Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing, indien de rechthebbende de

  marktmeester vóór dit tijdstip onder opgave van een geldige reden, die hem belet

  tijdig aanwezig te zijn, heeft verzocht de plaats vrij te houden.

Artikel 8 Aanvoeren, verkopen, afleveren en afvoeren van goederen

 • 8.

  1 Het aanvoeren, verkopen, afleveren en afvoeren van koopwaren op de markt op andere dagen en uren dan daartoe aangewezen door burgemeester en wethouders is verboden.

 • 8.

  2 De standplaatshouders dienen op het in artikel 2 bedoelde besluit van burgemeester en wethouders genoemd tijdstip de markt te hebben ontruimd.

 • 8.

  3 Burgemeester en wethouders kunnen voor het aanvangstijdstip voor het oprijden van de weekmarkt ontheffing verlenen.

Artikel 9 Voertuigen:

 • 9.1.

  Het is verboden zich op het marktterrein met een voertuig te bevinden of op het

  marktterrein een voertuig aanwezig te hebben dan wel het marktterrein zodanig te

  gebruiken en/of hierop zodanige handelingen te verrichten dat een ongestoorde

  voortgang van de markt wordt belemmerd.

 • 9.2.

  Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet ten aanzien van de standplaatshouders

  voor het aan en afvoeren van goederen of waren op de markt noch voor

  invalidenwagens, kinderwagens.

 • 9.

  3 Burgemeester en Wethouders kunnen van het verbod als in het eerste lid ontheffing

  verlenen onder door hen gestelde voorwaarden.

Artikel 10 Elektriciteit:

Het is niet toegestaan zelf in elektriciteit te voorzien door middel van generatoren of van de daarvoor bestemde gemeentelijke voorzieningen te betrekken zonder schriftelijke toestemming van de marktmeester.

Artikel 11 Legitimatie:

 • 11.

  1 Een ieder, die een standplaats op de markt bezet of wenst te bezetten dient zich tegenover de marktmeester of een toezichthouder te kunnen legitimeren door middel van een door een officiële instantie afgegeven legitimatiebewijs.

 • 11.

  2 De standplaatsvergunning dient te allen tijde op verzoek van de marktmeester of de toezichthouder te worden getoond.

   

Hoofdstuk 3. Strafbepalingen

Artikel 12 Strafbepaling:

Overtreding van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 5, 8, 9, 10 en 11 van dezeverordening wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie of hechtenisvan ten hoogste twee maanden.

Artikel 13 Onmiddellijke verwijdering:

Onverminderd het bepaalde in artikel 125 van de Gemeentewet kunnen burgemeester en wethouders, indien het dit noodzakelijk acht, een vergunninghouder gelasten zich onmiddellijk van de markt te verwijderen, indien hij:

 • a.

  het bepaalde bij of krachtens deze verordening of de voorschriften van de vergunning overtreedt;

 • b.

  zich op de markt schuldig maakt aan wangedrag of bedrog;

 • c.

  niet als standwerker actief is op een hem toegewezen standwerkersplaats.

Artikel 14 Toezicht door marktmeester

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de marktmeester en de bij besluit van het college aangewezen personen.

 

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 15 Beslissen college

In gevallen die de markt betreffen en waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

Artikel 16 Overgangsbepalingen:

 • 16.

  1 Vergunningen en ontheffingen verleend krachtens de Marktverordening 2004 blijven - indien en voor zover het gebod of verbod waarop de vergunning of ontheffing betrekking heeft, ook vervat is in deze verordening - van kracht tot de termijn waarvoor zij werden verleend, is verstreken of 1 jaar na inwerkingtreding van deze verordening.

 • 16.

  2 Voorschriften en beperkingen opgelegd krachtens de Marktverordening Nijmegen 2004, blijven, indien en voor zover de bepalingen ingevolge welke deze verplichtingen zijn opgelegd, ook zijn vervat in deze verordening - van kracht tot de termijn waarvoor zij zijn opgelegd, is verstreken of 1 jaar na inwerkingtreding van deze verordening.

 • 16.

  3 Vergunningen en ontheffingen bedoeld in het eerste lid en verplichtingen bedoeld in

  het tweede lid, worden geacht vergunningen, ontheffingen en verplichtingen in de zin

  van deze verordening te zijn.

 • 16.

  4 Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om

  vergunning op grond van de Verordening is ingediend en voor het tijdstip van

  inwerkingtreding van deze verordening niet op de aanvraag is beslist, wordt daarop

  deze verordening toegepast.

Artikel 17 Citeertitel:

Deze verordening kan worden aangehaald als Marktverordening 2007.

Aldus vastgesteld op 27 juni 2007.

 

De raad van de gemeente Nijmegen,

 

de voorzitter, de griffier,

mr. Th. de Graaf mevr. drs. M.M.V. Mientjes