Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijmegen

Mandaat-, Volmacht- en Machtigingsbesluit gemeente Nijmegen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijmegen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaat-, Volmacht- en Machtigingsbesluit gemeente Nijmegen
CiteertitelMandaat-, Volmacht- en Machtigingsbesluit gemeente Nijmegen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-03-201722-03-2017Wijziging

07-02-2017

Gmb 2017 / 26237

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaat-, Volmacht- en Machtigingsbesluit gemeente Nijmegen

 

 

 

Collegebesluit inzake mandaat, volmacht en machtiging Gemeente Nijmegen

Het college van burgemeester en wethouders en

De burgemeester,

BESLUITEN

Mandaat, volmacht en machtiging te verlenen aan de gemeentesecretaris, aan de portefeuillehouder en aan de griffier van de bevoegdheden genoemd in de bijgevoegde mandaatregisters en bijlagen,

Mandaatregisters:

 • -

  Alle Afdelingen

 • -

  Afdeling Economie

 • -

  Afdeling Financiën

 • -

  Afdeling Inkomen

 • -

  Afdeling Juridische Zaken

 • -

  Afdeling Maatschappelijke ontwikkeling

 • -

  Afdeling Milieu

 • -

  Afdeling Mobiliteit

 • -

  Afdeling Omgevingskwaliteit

 • -

  Afdeling Ontwikkelingsbedrijf

 • -

  Afdeling Projectmanagement en Realisatie

 • -

  Afdeling Publiekszaken

 • -

  Afdeling Regionaal Archief

 • -

  Afdeling Stadsbeheer

 • -

  Afdeling Stadsontwikkeling

 • -

  Afdeling Vastgoed, Sportservice en Accommodaties

 • -

  Afdeling Veiligheid

 • -

  Afdeling Werk

 • -

  Afdeling Wijkmanagement

 • -

  Afdeling Zorg

Bijlagen:

 • -

  Mandaatregister Rechtspositionele besluiten

 • -

  Mandaatregister Wet basisregistraties adressen en gebouwen

met inachtneming van de volgende bepalingen:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen.

 • b.

  ondermandaat: de figuur dat de gemandateerde op zijn beurt mandaat verleent aan een ander.

 • c.

  volmacht: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.

 • d.

  ondervolmacht: de figuur dat de gevolmachtigde op zijn beurt volmacht verleent aan een ander.

 • e.

  machtiging: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan handelingen te verrichten, geen besluiten en/of privaatrechtelijke rechtshandelingen zijnde.

 • f.

  ondermachtiging: de figuur dat de gemachtigde op zijn beurt volmacht verleent aan een ander.

 • g.

  bestuursorgaan: het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester.

Artikel 2

Daar waar in deze regeling wordt gesproken over mandaat, wordt daaronder ook verstaan volmacht of machtiging.

Artikel 3
 • 1.

  Het Mandaat-, Volmacht- en Machtigingsbesluit gemeente Nijmegen is opgebouwd langs een getrapt model. De bevoegdheden uit de bijgevoegde registers worden toegekend aan de gemeentesecretaris, met uitzondering van de bevoegdheden die zijn toegekend aan de portefeuillehouder en aan de griffier.

 • 2.

  De gemeentesecretaris is bevoegd tot het verlenen van ondermandaat aan de leden van de Directieraad.

 • 3.

  De portefeuillehouder en de griffier zijn slechts bevoegd tot het verlenen van ondermandaat indien dit blijkt uit de mandaatregisters.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

Aldus vastgesteld d.d. ,

college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris,

drs. H.M.F. Bruls drs. B. van der Ploeg

De Burgemeester,

drs. H.M.F. Bruls

Besluit gemeentesecretaris inzake ondermandaat, ondervolmacht

en ondermachtiging Gemeente Nijmegen

De gemeentesecretaris,

overwegende dat hij van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, bij besluit van 18 december 2012, reg. nr. 12.0015861 mandaat, volmacht en machtiging heeft ontvangen betreffende de bevoegdheden genoemd in de bijgevoegde mandaatregisters en bijlagen,

dat daarbij het verlenen van ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging is toegestaan,

BESLUIT

a. in te trekken het besluit d.d. 2 januari 2012 waarbij ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging is verleend aan de leden van de Directieraad;

b. ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging te verlenen aan de Leden van de Directieraad van de bevoegdheden genoemd in de bijgevoegde mandaatregisters en bijlagen,

met inachtneming van de volgende bepalingen:

Artikel 1

Daar waar gesproken wordt van ondermandaat, wordt daaronder ook verstaan ondervolmacht en ondermachtiging.

Artikel 2

Het verlenen van ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging is toegestaan, met uitzondering van de bevoegdheid tot het beslissen op bezwaar in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.

Artikel 3
 • 1.

  Ieder lid van de Directieraad is bevoegd om te besluiten tot wijzigingen in het ondermandaat.

 • 2.

  Ieder lid van de Directieraad mag een krachtens mandaat te nemen besluit afdoen en ondertekenen.

Artikel 4

Dit besluit treedt inwerking op 1 januari 2013.

Aldus vastgesteld d.d. 19 december 2012,

De gemeentesecretaris,

B.van der Ploeg

Besluit leden Directieraad inzake ondermandaat, ondervolmacht

en ondermachtiging Gemeente Nijmegen

De Leden van de Directieraad,

overwegende dat zij van de gemeentesecretaris bij besluit van 19 december 2012 ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging hebben ontvangen betreffende de bevoegdheden genoemd in de bijgevoegde mandaatregisters en bijlagen,

dat daarbij het verlenen van ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging is toegestaan,

BESLUITEN

a. in te trekken het besluit d.d. 2 januari 2012 waarbij ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging is verleend aan functionarissen;

b. Ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging te verlenen van de bevoegdheden genoemd in de bijgevoegde mandaatregisters en bijlagen aan de functionarissen genoemd in de bijgevoegde mandaatregisters en bijlagen,

met inachtneming van de volgende bepalingen:

Artikel 1
 • 1.

  Daar waar gesproken wordt van ondermandaat, wordt daaronder ook verstaan ondervolmacht en ondermachtiging.

 • 2.

  Het verlenen van ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging is niet toegestaan.

 • 3.

  Bij afwezigheid van de ondergemandateerde wordt de gemandateerde bevoegdheid uitgeoefend door zijn aangewezen plaatsvervanger(s), zoals neergelegd in de Vervangingsregeling Gemeente Nijmegen.

Artikel 2
 • 1.

  In door het bevoegde bestuursorgaan te bepalen gevallen kan de ondertekening van documenten ingeval van afdoeningsmandaat plaatsvinden langs geautomatiseerde weg.

 • 2.

  Stukken gericht aan de Kroon, ministers, de Nationale ombudsman, de Raad van State, de Commissaris der Koningin, of Gedeputeerde Staten, worden ondertekend door het bevoegde bestuursorgaan, tenzij het aangelegenheden betreft die een routinematig karakter hebben.

Artikel 3

Daar waar de bevoegdheid tot handhaving is gemandateerd, omvat dit alle feitelijke handelingen en besluitbevoegdheden genoemd in de titels 5.3 en 5.4 Awb inclusief die tot verhaal en invordering van de met handhaving ex titels 5.3 en 5.4 gemoeide kosten alsmede de vooraanschrijving (een en ander voor zover de betreffende bevoegdheid niet elders onder beperkingen is toegekend).

Artikel 4

De ondertekening in geval van ondermandaat, vindt plaats als volgt:

“Namens het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen,

… [persoonsnaam ondergemandateerde]

… [functie ondergemandateerde]

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2013.

Aldus vastgesteld d.d. 20 december 2012,

De Directieraad,

 • B.

  van der Ploeg

 • I.

  Hol

 • P.

  Steijn

 • R.

  van Wuijtswinkel

B&W: Burgemeester en wethouders

AH: Afdelingshoofd

B: Burgemeester

AL: Afdelingsleiding, bestaande uit afdelingshoofd en adjunct-afdelingshoofd

PH: Portefeuillehouder

BH: Bureauhoofd

GS: Gemeentesecretaris

TH: Teamhoofd

DR: Directieraad

MW: Medewerker

PM: Programmamanager

Vervangingsregeling Gemeente Nijmegen

I. In geval van lijnsturing:

 • 1.

  De afdelingshoofden worden vervangen door de bureauhoofden binnen hun afdeling.

 • 2.

  Bij afwezigheid van een afdelingshoofd en al zijn bureauhoofden vervangt een ander afdelingshoofd.

 • 3.

  Bureauhoofden vervangen elkaar binnen een afdeling.

 • 4.

  Bij afwezigheid van alle bureauhoofden binnen een afdeling vervangt het eigen afdelinghoofd.

 • 5.

  Teamhoofden vervangen elkaar binnen een bureau.

 • 6.

  Bij afwezigheid van alle teamhoofden binnen een bureau vervangt het eigen bureauhoofd.

II. Ingeval van programmasturing:

 • 1.

  De programmamanagers worden vervangen door de productgroepmanagers binnen het programma.

 • 2.

  Productgroepmanagers vervangen elkaar binnen het programma.

 • 3.

  Bij afwezigheid van alle productgroepmanagers binnen het programma vervangt de programmamanager.

 • 4.

  Bij afwezigheid van een programmamanager en alle productgroepmanagers binnen een programma, vervangt een programmamanager van een ander programma.

III. In geval van projecten:

1.Projectleiders worden vervangen door de leden van de Directieraad.

OVERZICHT HOOFDWEGEN GEMEENTE NIJMEGEN

Augustijnenstraat

Bemmelsedijk

Bloemerstraat

Burchtstraat

Burg. Hustinxstraat

Campusbaan

Coehoornstraat

De Oversteek

Dorpensingel (niet vastgestelde naam)

Energieweg

Erasmuslaan

Gaziantepplein

General James Gavinweg NB: bedoeld wordt de openbare ruimte van het type ‘weg’ in de woonplaats Nijmegen tussen het Keizer Traianusplein en de Waalbrug.

Graaf Alardsingel NB: De exacte contouren van de Graaf Alardsingel in de woonplaats Lent moeten nog door het college worden bepaald (zie raadsbesluit d.d. 15 december 1999, raadsvoorstel 220/1999, beslispunt 10).

Graafseweg NB: inclusief fysiek de Graafsebrug, zijnde een kunstwerk in de openbare ruimte)

Griftdijk

Griftdijk Noord

Groesbeekseweg

Grootstalselaan

Grote Markt

Hatertseweg NB: inclusief fysiek de Hatertsebrug, zijnde een kunstwerk in de openbare ruimte)

Heyendaalseweg

Hoogwaardig Openbaar Vervoer-route (HOV-route)

Industrieplein

Industrieweg

Jonkerbosplein

Kapittelweg

Kelfkensbos

Keizer Augustusplein

Keizer Hendrik VI-singel

Keizer Karelplein

Keizer Traianusplein

Margaretha van Mechelenweg

Marialaan

Nassausingel

Neerbosscheweg NB: inclusief fysiek de Neerbosschebrug, zijnde een kunstwerk in de openbare ruimte)

Nieuwe Dukenburgseweg NB: inclusief fysiek de Dukenburgsebrug, zijnde een kunstwerk in de openbare ruimte)

Nymaplein

Oranjesingel

Palkerplein (niet vastgestelde naam)

Parmasingel NB: De exacte contouren van de Parmasingel in de woonplaats Lent moeten nog door het college worden bepaald (zie raadsbesluit d.d. 15 december 1990, raadsvoorstel 220/1999, beslispunt 10).

Plein 1944

Prins Bernhardstraat

Prins Mauritssingel NB: De exacte contouren van de Prins Mauritssingel in de woonplaatsen Nijmegen en Lent moeten nog door het college worden bepaald (zie raadsbesluit d.d. 15 december 1990, raadsvoorstel 220/1999, beslispunt 10).

Professor Schillebeeckxplein

Quackplein

Scheidingsweg

Sionsweg

NB: De Stationsstraat in de woonplaats Nijmegen ligt in de wijken Oosterhout en Ressen. Hier wordt bedoeld de Spoorstraat in de wijk Stadscentrum.

Smetiusstraat

Spoorstraat

St. Annastraat

St. Canisiussingel

St. Jansingel

St. Jorisstraat

Stationsplein

Stationsstraat

Steve Bikoplein

Takenhofplein

Terwindtstraat

Tunnelweg

Turennesingel

van Apelterenweg

Van Boetbergweg

Van Heemstraweg

van Rosenburgweg

Van Schuylenburgweg

Verlengde Energieweg

Vossenpelssestraat NB: De Vossenpelssestraat ligt in de woonplaats Lent; het weggedeelte in de woonplaats Bemmel – eigendom van en in beheer bij de Gemeente Nijmegen – heet Vossenpels.

Waalbrug NB: Waalbrugis formeel de naam van vier verschillende openbare ruimten van het type ‘weg’, respectievelijk ‘kunstwerk’; alleen de openbare ruimten van het type ‘weg’ in de woonplaatsen Nijmegen en Lent horen in het overzicht van hoofdwegen thuis.

Weg door Jonkerbos

Wijchenseweg

IJpenbroekweg

Veegbepaling

Er is getracht om alle mandaten mee te nemen in het MVM-besluit. Omdat er echter ook ‘losse’ mandaten op het Gemeenteblad staan gepubliceerd, en uit de omschrijving niet altijd blijkt dat het gaat om een mandaat, kan het gebeuren dat er een mandaat over het hoofd is gezien. Daarom is besloten tot een veegbepaling:

Vóór 1 januari 2012 toegekende mandaten, volmachten en machtigingen die niet zijn opgenomen in het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Gemeente Nijmegen en het mandaatbesluit directie Brandweer 2012 blijven van kracht met dien verstande dat daar waar mandaat is verleend aan een directeur, dit mandaat met ingang van 1 januari 2012 wordt toegekend aan de leden van de directieraad onder verwijzing naar de transponeringstabel.

MANDAATREGISTER ALLE AFDELINGEN

Volg nr

Omschrijving

Wett./jur. grondslag

Bevoegde orgaan

Ondermandaat verleend aan

Nadere bepalingen en voorschriften

 

Algemene bepaling geldend voor alle mandaatregisters binnen het Mandaat-, Volmacht- en Machtigingsbesluit

 

 

 

 

 

Onder het mandaat om te beslissen/besluiten op een aanvraag of ontheffing wordt mede begrepen weigering, intrekking en wijziging alsmede de in de betreffende regeling opgenomen overige bevoegdheden inzake de vergunning of ontheffing (verbinden van voorschriften / voorwaarden / verplichtingen / ontvankelijkheid e.d.) alsmede de bevoegdheden uit de Algemene wet bestuursrecht, zoals verzoek tot aanvulling van de aanvraag, buiten behandeling laten e.d., alsmede de bevoegdheden die volgen uit de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb), zoals inschrijving van besluiten en inschrijving van beslissing op bezwaar en rechterlijke uitspraken.

 

 

 

 

 

Algemeen

 

 

 

 

1

Bevoegdheid bij beschikking last te geven dat een persoon in bewaring wordt gesteld in een psychiatrisch ziekenhuis

Art. 20 lid 1 Wet BOPZ

B

Elk van de wethouders van de gemeente Nijmegen

Betreft mandaat

2

Beslissen op verzoeken om toestemming voor het gebruik van het wapen van Nijmegen

 

B&W

GS

Betreft mandaat

3

Het ontzeggen van de toegang tot de ruimten van de desbetreffende afdeling aan burgers, indien dat dringend noodzakelijk moet worden geacht in het belang van de openbare orde of de voortgang van de werkzaamheden in die ruimten.

 

B&W

AH

AL

 

4

Doorzenden van geschriften waarvan kennelijk een ander bestuursorgaan bevoegd is

Art. 2:3 Awb

B&W

B

AH

AL

 

5

Correspondentie beperken in het geval een burger over één specifieke kwestie onevenredig blijft corresponderen met de gemeente

 

B&W

B

PH

 

6

Beslissen, met uitzondering van besluiten op bezwaar, op grond van de artikelen 3, 4, 5, 6, 7 en 11 van de Wet openbaarheid van bestuur, voor zover het betreft documenten die onder verantwoordelijkheid van de desbetreffende afdeling tot stand zijn gekomen of anderszins het werkterrein van de desbetreffende afdeling betreffen

Wet openbaarheid van bestuur

B&W

B

AH

AL

 

7

Verdagen van de beslistermijn op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

Art. 6 Wob

B&W

B

AH

AL

BH

 

8

Het nemen van besluiten op bezwaar in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur

 

B&W

B

GS

Leden DR

Het mandaat geldt niet voor zover het besluit in primo door het college of de burgemeester is genomen

9

Het indienen van aanvragen voor subsidies en/of externe bijdragen bij privaat- of publiekrechtelijke instanties ten behoeve van gemeentelijke projecten die onder verantwoordelijkheid van de desbetreffende afdeling/het desbetreffende programma vallen, alsmede het afleggen van verantwoording door middel van een verklaring

 

B&W

PM

AH

AL

Het mandaat inzake de verantwoording geldt voor zover aannemelijk is dat de afgelegde verantwoording niet leidt tot wijziging van de ontvangen subsidie

10

Het uitgeven van legitimatiebewijzen op grond van artikel 5:12 lid 1 Algemene wet bestuursrecht

Awb

B&W

B

GS

Betreft mandaat

11

Toepassen van de hardheidsclausule ten aanzien van aanslagen precariobelasting en leges voor vergunningen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening, de Brandbeveiligingsverordening en de Bouwverordening, voor zover deze zijn afgegeven in het kader van niet-commerciële activiteiten en evenementen

Art. 63 Algemene wet inzake rijksbelastingen

B&W

PH

Na afloop van ieder kalenderjaar wordt een overzicht gegeven van de wijze, waarop deze bevoegdheid al dan niet is toegepast

12

Het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen de gemeente betreffende, die leiden tot financiële verplichtingen of inkomsten, mits de verplichtingen en inkomsten passen binnen de door de raad en door het college ter uitvoering daarvan gestelde financiële kaders

 

B&W

Griffier

Betreft volmacht.

Volmacht geldt tenzij:

-in een ander mandaat-, volmacht- of machtigingsbesluit een bijzondere regeling is getroffen voor de desbetreffende rechtshandeling of

-tot de bedoelde rechtshandeling vanwege haar kennelijke bestuurlijke gevoeligheid, of anderszins vanwege haar inhoud of strekking, kennelijk pas mag worden besloten na autorisatie door of namens het college.

Verlenen van ondervolmacht is toegestaan. Het gebruik van de ondervolmacht – die valt onder een leadbuyerpakket – moet voldoen aan de voorwaarden van het door de leadbuyer gesloten raamcontract.

13

Het verrichten van privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtshandelingen de gemeente betreffende, om niet of die leiden tot financiële verplichtingen of inkomsten, mits de verplichtingen en inkomsten passen binnen de door de raad en door het college ter uitvoering daarvan gestelde financiële kaders of door het college genomen besluiten, alsmede besluiten tot het voeren van rechtsgedingen en handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten (o.a. aanmaningen, ingebrekestellingen)

 

B&W

Functionarissen genoemd in het “Overzicht budgethouders” dat als bijlage is opgenomen bij dit MVM-besluit

Tenzij:

-in een ander mandaat-, volmacht- of machtigingsbesluit een bijzondere regeling is getroffen voor de desbetreffende rechtshandeling of

-tot de bedoelde rechtshandeling vanwege haar kennelijke bestuurlijke gevoeligheid, of anderszins vanwege haar inhoud of strekking, kennelijk pas mag worden besloten na autorisatie door of namens het college.

Het gebruik van de ondervolmacht – die valt onder een leadbuyerpakket – moet voldoen aan de voorwaarden van het door de leadbuyer gesloten raamcontract.

Het Overzicht budgethouders wordt 3x per jaar (januari, mei, september) geactualiseerd en bekendgemaakt.

14

Het aangaan van een raamovereenkomst in het kader van een leadbuyerpakket, alsmede besluiten tot het voeren van rechtsgedingen en handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten (o.a. aanmaningen, ingebrekestellingen)

 

B&W

Functionarissen genoemd in het “Overzicht leadbuyers” als bijlage opgenomen bij dit MVM-besluit

Ondervolmacht via GS

15

Het vertegenwoordigen van de gemeente buiten rechte ter uitvoering van besluiten waartoe door de raad, door of namens het college van burgemeester en wethouders of door of namens de burgemeester is besloten

 

B

GS

Leden DR

Griffier

Griffier: betreft machtiging.

Elke functionaris, met uitzondering van de gemeentesecretaris, wordt slechts gemachtigd tot handelingen die onder zijn hiërarchische verantwoordelijkheid zijn voorbereid.

Voor zover niet in andere, bijzondere besluiten van de burgemeester volmacht is gegeven tot vertegenwoordiging buiten rechte.

16

Het vertegenwoordigen van de gemeente buiten rechte ter uitvoering van besluiten waartoe namens het college van burgemeester en wethouders of namens de burgemeester is besloten

 

B

PH

Functionarissen die krachtens mandaatbesluiten bevoegd zijn tot het uitoefenen van bevoegdheden, indien en voor zover de vertegenwoordiging buiten rechte voortvloeit uit deze uitoefening van bevoegdheden

Voor zover niet in andere, bijzondere besluiten van de burgemeester volmacht is gegeven tot vertegenwoordiging buiten rechte

 

Aanbestedingen / gunningen

 

 

 

 

 

Aanbesteding/gunning van diensten.

Besluiten tot het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen (overeenkomsten) betreffende aanbesteding/gunning van diensten:

 

 

 

PH: betreft volmacht.

Drempelbedrag diensten: € 209.000,- ex BTW. Onder drempelbedrag geldt gemeentelijk beleid vastgelegd in de Kadernota Inkoop.

-Tot € 50.000,- ex BTW: enkelvoudig onderhandse aanbesteding.

-€ 50.000,- ex BTW tot € 100.000,- ex BTW: meervoudig onderhandse aanbesteding (offerteaanvraag naar min. 3 max. 5 aanbieders)

-€ 100.000,- ex BTW tot € 209.000,- ex BTW: Nationale aanbesteding

-€ 209.000,- ex BTW en hoger: Europese aanbesteding.

Afwijking igv aanbesteding boven drempel: alleen als Bao dat toestaat. Afwijking van beleid mbt bedragen onder de Eur. Drempel alleen als is voldaan aan eisen gesteld in Kadernota Inkoop.

Volmacht A: Budgethouders en begrotingsruimte: zie bijlage Overzicht budgethouders.

Volmacht B: Besluit PH pas na akkoord budgethouder.

17

A.tot drempelbedrag genoemd in huidige Europese aanbestedingsrichtlijnen

 

B&W

Budgethouders

18

B.Vanaf drempelbedrag genoemd in huidige Europese aanbestedingsrichtlijnen

 

B&W

PH

 

Aanbesteding/gunning van leveringen.

Besluiten tot het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen (overeenkomsten) betreffende aanbesteding/gunning van leveringen:

 

 

 

Zie nadere bepalingen bij aanbesteding van diensten

19

A.tot drempelbedrag genoemd in huidige Europese aanbestedingsrichtlijnen

 

B&W

Budgethouders

 

20

B.Vanaf drempelbedrag genoemd in huidige Europese aanbestedingsrichtlijnen

 

B&W

PH

Betreft volmacht

 

Aanbesteding/gunning van werken.

Besluiten tot het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen (overeenkomsten) betreffende aanbesteding/gunning van werken:

 

 

 

PH: betreft volmacht

Drempelbedrag aanbesteding werken: € 5.225.000,- ex BTW

-Aannemingssom van € 50.000,- ex BTW tot € 500.000,- ex BTW: meervoudig onderhandse aanbesteding (offerteaanvraag naar min. 3 max. 5 aanbieders)

-Aannemingssom van € 500.000,- ex BTW tot € 5.225.000,- ex BTW: Europese aanbesteding

Afwijking igv aanbesteding boven de drempel: afwijking van beleid mbt bedragen onder de Europese drempel alleen toegestaan als is voldaan aan eisen gesteld in Kadernota Inkoop.

A: budgethouders en begrotingsruimte: zie bijlage Overzicht budgethouders.

B: besluit PH pas na akkoord budgethouder.

21

A.Tot € 500.000,- ex BTW

 

B&W

Budgethouders

22

B.€ 500.000,- ex BTW en hoger

 

B&W

PH

 

Vertegenwoordigings machtigingen

 

 

 

 

23

Vertegenwoordiging in AvA NV Bank Nederlandse Gemeenten

 

B

Mw. H. Tiemens

Betreft machtiging.

Ondermachtiging is toegestaan.

24

Vertegenwoordiging in AvA Brabantse Poort BV

 

B

Mw. H. Tiemens

Betreft machtiging.

Ondermachtiging is toegestaan.

25

Vertegenwoordiging in AvA DAR Holding NV

 

B

Mw. H. Tiemens

Betreft machtiging.

Ondermachtiging is toegestaan.

26

Vertegenwoordiging in AvA GEM Waalsprong Beheer BV

 

B

Mw. H. Tiemens

Betreft machtiging.

Ondermachtiging is toegestaan.

27

Vertegenwoordiging in AvA Land over de Waal BV

 

B

Mw. H. Tiemens

Betreft machtiging.

Ondermachtiging is toegestaan.

28

Vertegenwoordiging in AvA Nazorg Bodem Holding BV

 

B

Mw. H. Tiemens

Betreft machtiging.

Ondermachtiging is toegestaan.

Wethouder Tiemens heeft ondermachtiging verleend aan:

-de heer G. Roolant (BH ML20) (eerste plaatsvervanger bureau Bodem en Water);

-de heer M. Lemmen, juridisch adviseur ML20 (tweede plaatsvervanger bureau Bodem en Water);

-de heer S. Broekman, senior adviseur ML20 (derde plaatsvervanger bureau Bodem en Water);

-hoofd Bureau Concernexperts (FA20) (eerste plaatsvervanger bureau Concernexperts);

-de heer R.G.T. Brouwer, strategisch adviseur FA20 (bureau Concernexperts).

Indien het zwaartepunt de vakinhoud (nazorg bodem & water) betreft, wordt de ondermachtiging uitgeoefend door een van de genoemde personen van bureau ML20.

Indien het zwaartepunt het beleid voor verbonden partijen betreft, wordt de ondermachtiging uitgeoefend door een van de genoemde personen van bureau FA20.

29

Vertegenwoordiging in AvA Ontwikkelingsbedrijf Waalfront Beheer BV

 

B

Dhr. B.J.H.M. Velthuis

Betreft machtiging.

Ondermachtiging is toegestaan.

Voorafgaand aan AvA in gecombineerd PO afstemming zoeken met wethouder Tiemens.

30

Vertegenwoordiging in AvA Waalfront BV

 

B

Dhr. B.J.H.M. Velthuis

Betreft machtiging.

Ondermachtiging is toegestaan.

Voorafgaand aan AvA in gecombineerd PO afstemming zoeken met wethouder Tiemens.

31

Vertegenwoordiging in AvA Leisurelands BV

 

B

Mw. H. Tiemens

Betreft machtiging.

Ondermachtiging is toegestaan.

32

Vertegenwoordiging in AvA Indigo BV

 

B

Mw. H. Tiemens

Betreft machtiging.

Ondermachtiging is toegestaan.

 

Algemene wet bestuursrecht

 

 

 

 

 

Uniforme openbare voorbereidingsprocedure

 

 

 

 

33

Besluiten uniforme openbare voorbereidingsprocedure toe te passen

Art. 3:10 Awb

B&W

B

AH, AL en BH

 

34

Ter inzage legging

Art. 3:11 lid 1 en 3 Awb

B&W

B

AH, AL en BH

 

35

Besluit dat stukken niet ter inzage worden gelegd obv Wet openbaarheid van bestuur

Art. 3:11 lid 2

B&W

B

AH, AL en BH

 

36

Ter inzage legging

Art. 3:12 Awb

B&W

B

AH, AL, BH, TH en MW

 

37

Toezending ontwerp aan belanghebbenden

Art. 3:13 Awb

B&W

B

AH, AL en BH

 

38

Besluiten dat ook aan anderen de mogelijkheid moet worden geboden om zienswijzen in te dienen

Art. 3:15 lid 2 Awb

B&W

B

AH, AL en BH

 

39

Aanvrager in de gelegenheid stellen te reageren op zienswijzen

Art. 3:15 lid 3 en 4 Awb

B&W

B

AH, AL en BH

 

40

Vaststellen opstellen verslag van mondelinge zienswijzen

Art. 3:17 Awb

B&W

B

AH, AL. BH, TH en MW

 

41

Verlengen beslistermijn. Mededeling doen van ontvangst zienswijzen

Art. 3:18 Awb

B&W

B

AH, AL, BH

 

42

Besluit nemen indien geen zienswijzen zijn ingediend

Art. 3:18 Awb

B&W

B

AH, AL, BH

 

43

Besluit nemen indien zienswijzen zijn ingediend

Art. 3:18 Awb

B&W

B

PH

 

 

Hfst 4 Awb. Bijzondere bepalingen over besluiten

 

 

 

 

44

Ontvangstbevestiging (elektronische) aanvraag

Art. 4:3a Awb

B&W

B

AH, AL, BH, TH en MW

 

45

Vaststellen aanvraagformulier

Art. 4:4 Awb

B&W

B

AH, AL en BH

 

46

Aanvrager verzoeken aanvraag aan te vullen / besluit om een aanvraag niet te behandelen indien aan de in deze bepalingen genoemde omstandigheden van aanwezig zijn / bekendmaking niet-behandeling aan aanvrager:

Kennisgeving van niet-behandeling aan aanvrager (lid 4)

Art. 4:5 lid 1,2,3,4 Awb

B&W

B

AH, AL en BH

 

47

Besluit om een hernieuwde aanvraag om een beschikking niet te behandelen indien de aanvrager geen nieuw gebleken feiten of veranderende omstandigheden heeft vermeld

Art. 4:6 lid 2 Awb

B&W

B

AH, AL, BH, TH en MW

 

48

Het horen van belanghebbenden

Art. 4:7 en 4:8 Awb

B&W

B

AH, AL, BH, TH en MW

 

49

Besluit om het vooraf horen achterwege te laten

Art. 4:11 en 4:12 Awb

B&W

B

AH, AL en BH

 

50

Mededeling verlenging beslistermijn

Art. 4:14 Awb

B&W

B

AH, AL, BH, TH en MW

 

51

Opschorting beslistermijn

Art. 4:15 Awb

B&W

B

AH, AL, BH, TH en MW

 

52

Vaststellen verschuldigdheid en hoogte dwangsom

Art. 4:18 Awb

B&W

B

AH, AL en BH

 

53

Terugvordering onverschuldigd betaalde dwangsommen

Art. 4:20 Awb

B&W

B

AH, AL en BH

 

54

Vaststellen van een subsidie conform de (al dan niet in mandaat genomen) subsidieverlening

Art. 4:46 lid 1 Awb

B&W

AH, AL

Mits de activiteiten niet substantieel afwijken van de aan de subsidie verbonden verplichtingen

 

Organisatie

 

 

 

 

55

Het wijzigen van de vervangingsregeling

 

B&W

B

GS

Leden DR

 

56

Leiding en beheer binnen de afdeling voor een effectieve en efficiënte uitoefening van de aan de afdeling opgedragen taken

 

B&W

AH

AL

 

57

Indien het voorgaande afdelingsoverstijgende consequenties heeft

 

B&W

GS

Leden DR

 

58

Het beslissen tot het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot collegiale doorlening van ambtenaren.

 

B&W

GS

Betreft mandaat

59

Verschuiving van fte’s binnen eenzelfde kostenplaats met wijziging in de loonsom en/of fte’s zonder dat het totaalvolume van de loonsom wordt aangepast

 

B&W

AH

AL

 

60

Verschuiving van fte’s tussen kostenplaatsen met wijziging in de loonsom en/of fte’s zonder dat het totaalvolume van de loonsom wordt aangepast

 

B&W

GS

Leden DR

 

61

Functie(her)waardering waardoor de loonsom toe- of afneemt

 

B&W

GS

Leden DR

Betreft functies tot en met schaal 12

62

Functie(her)waardering waardoor de loonsom toe- of afneemt

 

B&W

GS

Betreft functies vanaf schaal 12

63

Aanpassing functienaam, afdelingsnaam, bureaunaam of afdelingscodes zonder effect op de formatie en loonsom

 

B&W

GS

Leden DR

 

 

Informatievoorziening

 

 

 

 

64

Beheer van de informatievoorziening, alsmede het beheer van de informatie, voor zover deze niet is overgebracht naar de archiefbewaarplaats

Besluit Informatiebeheer 2012

B&W

GS

Leden DR

Ondermandaat via GS.

Ieder voor zover hun inhoudelijk aandachtsgebied.

65

Regie over het geheel van de informatievoorziening

Besluit Informatiebeheer 2012

B&W

AH IA00

Ondermandaat via GS

66

Beslissen op een verzoek van betrokkene of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt

Art. 35 Wet bescherming persoonsgegevens

B&W

AH

AL

Gemeentearchivaris

 

67

Beslissen op het verzoek om persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

Art. 36 Wet bescherming persoonsgegevens

B&W

AH

AL

Gemeentearchivaris

 

68

Het nemen van besluiten op bezwaar in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens

 

B&W

GS

Leden DR

Het mandaat geldt niet voor zover het besluit in primo door het college is genomen

MANDAATREGISTER AFDELING ECONOMIE (EZ00)

Volg nr.

Omschrijving

Wett./jur. grondslag

Bevoegde orgaan

Onder- mandaat verleend aan

Nadere bepalingen en voorschriften

 

Algemeen

 

 

 

 

1.

Het aanbrengen van technische wijzigingen in de locatieprofielen met betrekking tot locatiegebonden evenementenbeleid

 

B&W

PM Cultuur, Cultuur

historie en City

marketing

 

 

Algemene Plaatselijke Verordening

 

 

 

 

2.

Beslissen op een aanvraag dat ziet op uitstallingen

Art. 2.1.5.1 lid 2 sub h

B&W

AH

Hiervoor zijn nadere regels opgesteld (bijlage 4B APV). Ook voor informatiekramen zijn nadere regels opgesteld (bijlage 25 APV). Bij de besluitvorming worden de uitgangspunten voor het uitstallingenbeleid en het beleid wat betreft beeldkwaliteit meegenomen. Verder wordt door de afdeling EZ00 advies ingewonnen bij bureau PK30 en bij het ondernemerscollectief dat de belangen in de betreffende straat vertegenwoordigt waar de discussie afspeelt.

 

Haven- en kadeverordening Nijmegen 1994

 

 

 

 

3.

Beslissen op een aanvraag om vergunning voor een ligplaats in ’t Meertje

Art. 2.1, lid 2

B&W

AH

 

4.

Beslissen op een aanvraag om toestemming voor het voor het uitwendig van bouw veranderen of doen veranderen dan wel daar bouwsels aan te brengen of te doen aanbrengen van het schip

Art. 2.1, lid 10

B&W

AH

 

5.

Beslissen op een aanvraag om vergunning voor het gebruik van een schip op een ligplaats als opslagplaats ed. of voor het uitoefenen van een beroep of bedrijf

Art. 2.2

B&W

AH

 

6.

Beslissen op een aanvraag om toestemming aan de schipper van een schip om:

a.een anker te gebruiken om een schip te stoppen;

b.met een krabbend anker te varen;

c.ten anker te gaan of ten anker te

liggen.

Art. 2.3, lid 2

B&W

Haven

meester

 

7.

Beslissen op een aanvraag om toestemming aan de schipper van een schip om de voorstuwers en zijstuwers te gebruiken:

a.indien het schip aan de grond zit;

b.indien het schip gemeerd of ten anker ligt, tenzij dit geschiedt terstond na aankomst en vertrek.

Art. 2.4, lid 2

B&W

Havenmeester

 

8.

Beslissen op een aanvraag om ontheffing voor:

a.het in de haven varen met een

zeilplank of een waterjetski;

b.het in de haven voortbewegen van

een waterskiër dan wel zich op waterski’s voort te bewegen of te doen voortbewegen.

Art. 2.5, lid 4

B&W

Havenmeester

 

9.

Beslissen op een aanvraag om vergunning voor het ligplaats innemen van vaartuigen met het doel deze vaartuigen voor langere tijd buiten bedrijf te stellen

Art. 2.7

B&W

AH

 

10.

Beslissen op een aanvraag om vergunning om met een vaartuig met een lading die valt onder het VBG of het ADNR een haven binnen te varen of ligplaats in te nemen

Art. 3.9

B&W

Haven

meester

 

11.

Beslissen op een aanvraag om vergunning om een haven binnen te varen indien bij de havenmond een rode vlag of ‘s nachts een rood licht wordt getoond, zoals aangegeven door het teken A1 als bedoeld in bijlage 7 van het RPR/BPR

Art. 3.10

B&W

Haven

meester

 

12.

Aanwijzen van stoffen die in onverpakte toestand bij het laden of lossen in of uit een schip nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken

Art. 4.1, lid 2

B&W

AH

 

13.

Beslissen op een aanvraag om toestemming in gevallen waarin de Wet Milieubeheer niet voorziet om:

a.rook, roet, dampen, gassen, stof of stoom op een zodanige wijze uit een schip te laten ontsnappen of andere handelingen zodanig uit te voeren of na te laten dat daardoor gevaar, schade of nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of kunnen ontstaan.

b.stoffen, die in onverpakte toestand bij het laden en lossen in of uit een schip nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, onverpakt in of uit een schip te laden of te lossen.

Art. 4.1, lid 4

B&W

AH

 

14.

Beslissen op een aanvraag om toestemming om aan of op een schip herstellingswerkzaamheden te verrichten of te doen verrichten

Art. 4.3, lid 1

B&W

AH

 

15.

Beslissen op een aanvraag om toestemming aan de schipper of kapitein om zijn schip met gassen te behandelen of te doen behandelen met het doel het schip te ontsmetten

Art. 4.4

B&W

AH

 

16.

Opleggen van een verbod aan de schipper of de kapitein om met zijn schip de haven binnen te komen, een ligplaats in te nemen of in de haven of op een ligplaats te verblijven, indien het schip ernstig gevaar, ernstige schade of nadelige gevolgen voor het milieu met zich meebrengt of met zich mee kan brengen

Art. 4.5, lid 1

B&W

Haven

meester

 

17.

Geven van aanwijzingen in het belang van de orde en veiligheid in de haven, in het bijzonder ter regeling van het scheepvaartverkeer en het nemen van ligplaats en er voorkoming en beperking van gevaar, schade of nadelige gevolgen voor het milieu

Art. 5.1

B&W

Haven

meester

 

 

Subsidies

 

 

 

 

18.

Besluiten inzake:

-subsidieverlening en subsidievaststelling, inclusief weigering van subsidie en wijziging van het subsidiebedrag;

-het verlenen van voorschotten en het verbinden van voorwaarden daaraan.

Actieplan “Versterking Economische Structuur Binnenstad 2012-2015”

B&W

AH

 

19.

Besluiten inzake:

-subsidieverlening en subsidievaststelling, inclusief weigering en intrekking van subsidie en wijziging van het subsidiebedrag;

-het verlenen van voorschotten en het verbinden van voorwaarden daaraan;

-het verlengen van de beslistermijn;

-het vaststellen van het aanvraagformulier.

Uitvoerings

regeling Ondernemers

fonds

B&W

PH

Tot en met € 50.000,-: PH

Vanaf € 50.001,- - € 100.000,-: B&W

Vanaf € 100.000,-: raad

20.

Besluiten inzake subsidieverlening en subsidievaststelling

Uitvoerings

regeling Investerings

regeling Binnenstad 2016-2018

B&W

AH

 

 

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004

 

 

 

 

21.

(Laten) vaststellen van de waarde van onroerende zaken

Art. 8 lid 5 en 6 Bbz 2004

B&W

BH EZ40

 

22.

Nemen van een nadere beslissing over de verleende bijstand bedoeld in art.11, lid 1 van het Besluit

Art. 12 lid 1 Bbz 2004

B&W

BH EZ40

 

23.

Geven van toestemming betreffende uitwinning

Art. 16 onder e. Bbz 2004

B&W

BH EZ40

 

24.

Vaststellen van het recht op bijstand ter betaling van een bedrijfsschuld

Art. 17 Bbz 2004

B&W

BH EZ40

 

25.

Onderzoek doen naar levensvatbaarheid

Art 23 lid 3 Bbz

B&W

BH EZ40

 

26.

Beoordelen in hoeverre verlenging van de termijn van algemene bijstandsverlening noodzakelijk is

Art 27 Bbz

B&W

BH EZ40

 

27.

Vaststellen van het recht op bijstand voor een zelfstandige

Art. 35 Bbz 2004

B&W

BH EZ40

 

28.

Vaststellen van het recht op bijstand voor ondernemers in de binnenvaart, verblijvend op het grondgebied van de provincie Gelderland en de gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Lith, Mook en Middelaar en Oss

Art. 36 onder c. Bbz 2004

B&W

BH EZ40

 

29.

Opleggen van verplichtingen nodig voor een doelmatige bedrijfs- en beroepsuitoefening

Art. 38 lid 1 Bbz 2004

B&W

BH EZ40

 

30.

Opvragen van de administratie van de zelfstandige

Art. 38 lid 2 onder b. Bbz 2004

B&W

BH EZ40

 

31.

Vastleggen in beschikking van verplichtingen verbonden verlening van bijstand in de vorm van een geldlening en borgtocht

Art 39 Bbz

B&W

BH EZ40

 

32.

Aanmanen van de zelfstandige die niet aan de rente- en aflossingsverplichtingen voldoet

Art. 40 Bbz 2004

B&W

BH EZ40

 

33.

Besluiten op verzoeken tot uitstel of verlaging van rent- en aflossingsverplichtingen

Art 41 Bbz

B&W

BH EZ40

BH INa0

 

34.

Besluiten tot meewerken aan schuldregeling

Art 42 Bbz

B&W

BH EZ40

BH INa0

 

35.

Vaststellen maandelijks aflossingsbedrag

Art 43a Bbz

B&W

BH EZ40

BH INa0

 

36.

Vaststellen of de zelfstandige rente geheel, gedeeltelijk of niet kan betalen

Art 43b lid 3 en 4 Bbz

B&W

BH EZ40

BH INa0

 

37.

Besluiten tot terugvorderen van ten onrechte ontvangen bijstand

Art. 44 lid 1 jo. art 45 Bbz 2004

B&W

BH EZ40

 

38.

Besluiten tot het afzien van terugvordering

Art. 44 lid 2 jo. art 45 Bbz 2004

B&W

BH EZ40

 

 

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz)

 

 

 

 

39.

Opleggen medewerkingsverplichting en vaststellen identiteit

Art 13 lid 2,3 en 4 Ioaz

B&W

BH EZ40

 

40.

Bepalen welke gegevens en bewijsstukken door belanghebbende verstrekt dienen te worden alsmede de wijze en het tijdstip waarop

Art. 14 lid 1 Ioaz

B&W

BH EZ40

 

41.

Instellen van een onderzoek naar de juistheid en volledigheid van verstrekte gegevens

Art. 14 lid 2 Ioaz

B&W

BH EZ40

 

42.

Vaststellen van het recht op uitkering

Art. 15 Ioaz

B&W

BH EZ40

 

43.

Opschorten van het recht op uitkering

Art. 17 lid 1 en 17a lid 1 Ioaz

B&W

BH EZ40

 

44.

Herzien en/of intrekken van het recht op uitkering

Art. 17 lid 3 en lid 4 Ioaz

B&W

BH EZ40

 

45.

Opleggen van een maatregel

Art. 20 Ioaz en de Maatregelenverordening Ioaw en Ioaz

B&W

BH EZ40

 

46.

Besluiten tot terugvorderen uitkering

Art. 25 Ioaz

B&W

BH EZ40

 

47.

Verrekenen van ontvangen middelen met de uitkering

Art. 25 lid 3 Ioaz

B&W

BH EZ40

 

48.

Opvragen inlichtingen bij terugvordering

Art 27 Ioaz

B&W

BH EZ40

BH Ina0

 

49.

Terugvorderen van onverschuldigd betaalde uitkering bij dwangbevel

Art. 28 lid 1 Ioaz

B&W

BH EZ40

BH Ina0

 

50.

Verrekenen van de uitkering met algemene bijstand of een uitkering

Art. 28 lid 2 Ioaz

B&W

BH EZ40

 

51.

Aanbieden van noodzakelijk geachte voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling en het weigeren van deze voorzieningen

Art. 34 lid 1, onder a. en 36 Ioaz en de Re-integratie verordening Wet werk en bijstand

B&W

BH EZ40

 

52.

Verlenen van ontheffing van de arbeidsverplichting

Art. 37a en 38 Ioaz

B&W

BH EZ40

 

53.

Het opleggen van de verplichting tot het leveren van een tegenprestatie

Art. 37 lid 1 onder f en 38a Ioaz

B&W

BH EZ40

 

54.

Het opvragen van inlichtingen bij de in dit artikel genoemde instanties verstrekken van inlichtingen aan in de Ioaz genoemde instanties en personen

Art. 45 Ioaz

B&W

BH EZ40

 

55.

Verstrekken van inlichtingen aan in de Ioaz genoemde instanties en personen

Art. 48 Ioaz

B&W

BH EZ40

 

 

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw)

 

 

 

 

56.

Opleggen medewerkingsverplichting en vaststellen identiteit

Art 13 lid 2,3 en 4 Ioaw

B&W

BH EZ40

 

57.

Bepalen welke gegevens en bewijsstukken door belanghebbende verstrekt dienen te worden alsmede de wijze en het tijdstip waarop

Art. 14 lid 1 Ioaw

B&W

BH EZ40

 

58.

Instellen van een onderzoek naar de juistheid en volledigheid van verstrekte gegevens

Art. 14 lid 2 Ioaw

B&W

BH EZ40

 

59.

Vaststellen van het recht op uitkering

Art. 15 Ioaw

B&W

BH EZ40

 

60.

Opschorten van het recht op uitkering

Art. 17 lid 1 en art. 17a lid 1 Ioaw

B&W

BH EZ40

 

61.

Herzien en/of intrekken van het recht op uitkering

Art. 17 lid 3 en art. 14 lid 2 Ioaw

B&W

BH EZ40

 

62.

Opleggen van een maatregel

Art. 20 Ioaw en de Maatregelen verordening Ioaw en Ioaz

B&W

BH EZ40

 

63.

Besluiten tot terugvorderen uitkering

Art. 25 Ioaw

B&W

BH EZ40

 

64.

Verrekenen van ontvangen middelen met de uitkering

Art. 25 lid 3 Ioaw

B&W

BH EZ40

 

65.

Opvragen inlichtingen bij terugvordering

Art 27 Ioaz

B&W

BH EZ40

BH Ina0

 

66.

Terugvorderen van onverschuldigd betaalde uitkering bij dwangbevel

Art. 28 lid 1 Ioaw

B&W

BH EZ40

BH Ina0

 

67.

Verrekenen van de uitkering met algemene bijstand of een uitkering

Art. 28 lid 2 Ioaw

B&W

BH EZ40

 

68.

Aanbieden van noodzakelijk geachte voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling en het weigeren van deze voorzieningen

Art. 34 lid 1, onder a. en 36 Ioaw en de Re- integratie-verordening Wet werk en bijstand

B&W

BH EZ40

 

69.

Verlenen van ontheffing van de arbeidsverplichting

Art. 37a en 38 Ioaw

B&W

BH EZ40

 

70.

Het opleggen van de verplichting tot het leveren van een tegenprestatie

Art. 37 lid 1 onder f en 38a Ioaw

B&W

BH EZ40

 

71.

Het opvragen van inlichtingen bij de in dit artikel genoemde instanties

Art. 45 Ioaw

B&W

BH EZ40

 

72.

Verstrekken van inlichtingen aan in de Ioaw genoemde instanties en personen

Art. 48 Ioaw

B&W

BH EZ40

 

 

Participatiewet

 

 

 

 

73.

Besluiten over het verlenen van bijstand

Art. 7 lid 1 onder b Participatiewet

B&W

BH EZ40

 

74.

Besluiten over een ontheffing van de plicht tot arbeidsinschakeling

Art. 9 lid 2 en 9a Participatiewet

B&W

BH EZ40

 

75.

Besluiten over het wel of niet opleggen van verplichting tot levering van een tegenprestatie

Art 9 lid 1 onder c Participatiewet

B&W

BH EZ40

 

76.

Besluiten over het wel of niet verlenen van bijstand indien zeer dringende redenen daartoe noodzaken

Art. 16 Participatiewet

B&W

BH EZ40

 

77.

Verzoeken aan belanghebbende om relevante inlichtingen te verstrekken

Art. 17 lid 1 en 2 jo. art. 60 lid 1 Participatiewet

B&W

BH EZ40

 

78.

Vaststellen van de identiteit van belanghebbende

Art. 17 leden 3 en 4 Participatiewet

B&W

BH EZ40

 

79.

Afstemmen van de bijstand en de daaraan verbonden verplichtingen op omstandigheden, mogelijkheden en middelen van de belanghebbende

Art. 18 lid 1 Participatiewet

B&W

BH EZ40

 

80.

Verlagen van de uitkering en heroverweging van het besluit tot verlaging

Art. 18 Participatiewet en Maatregelen-verordening Participatiewet

B&W

BH EZ40

 

81.

Opleggen van bestuurlijke boete

Art. 18a Participatiewet

B&W

BH EZ40

 

82.

Afnemen van de toets ter vaststelling van de beheersing van de Nederlandse taal

Artikel 18b Participatiewet

B&W

BH EZ40

 

83.

Besluiten over het wel of niet verlagen van de bijstand bij het niet of niet in voldoende mate beheersen van de Nederlandse taal

Art. 18b Participatiewet

B&W

BH EZ40

 

84.

Besluiten over het verlagen van de bijstandsnorm

Art 22a, 27 en 28 Participatiewet

B&W

BH EZ40

 

85.

Besluiten over het recht op individuele en categoriale bijzondere bijstand

Art. 35 Participatiewet, Beleidsregels Inkomens

ondersteuning

B&W

BH EZ40

 

86.

Opleggen van verplichting om aangifte te doen van briefadres

Art. 40 lid 2 Participatiewet

B&W

BH EZ40

 

87.

Opschorten van de uitkering indien adresgegevens afwijken van die uit het Brp

Art. 40 lid 3 Participatiewet

B&W

BH EZ40

 

88.

Verzoeken om een verklaring rechtmatig verblijf bij de Minister van Veiligheid en Justitie

Art. 40a lid 1 Participatiewet

B&W

BH EZ40

 

89.

Opschorten van de uitkering totdat verklaring is afgegeven

Art. 40a lid 1 Participatiewet

B&W

BH EZ40

 

90.

Vaststellen van het recht op een bijstandsuitkering

Art. 43 jo. art. 7 lid 1 onder b Participatiewet

B&W

BH EZ40

 

91.

Opleggen van verplichtingen gericht op meerdere zekerheid voor de nakoming van aan de bijstand verbonden aflossingsverplichtingen

Art. 48 lid 3 Participatiewet

B&W

BH EZ40

 

92.

Besluiten over verrekenen van bijstand in de vorm van een geldlening met algemene bijstand of een uitkering

Art. 48 lid 4 Participatiewet

B&W

BH EZ40

 

93.

Besluiten over het verlenen van bijzondere bijstand in de vorm van borgtocht

Art. 49 Participatiewet

B&W

BH EZ40

 

94.

Besluiten over het verstrekken van een voorschot in de vorm van een renteloze lening

Art. 52 Participatiewet

B&W

BH EZ40

 

95.

Bepalen welke gegevens en bewijsstukken door belanghebbende verstrekt dienen te worden alsmede de wijze en het tijdstip waarop

Art. 53a lid 1 Participatiewet

B&W

BH EZ40

 

96.

Instellen van een onderzoek naar de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens

Art. 53a lid 2 Participatiewet

B&W

BH EZ40

 

97.

Opschorten van het recht op bijstand

Art. 54 Participatiewet

B&W

BH EZ40

 

98.

Besluiten tot het opleggen van de verplichtingen tot arbeidsinschakeling en andere in dit artikel genoemde verplichtingen

Art. 55 Participatiewet

B&W

BH EZ40

 

99.

Besluiten tot het opleggen van de verplichting om mee te werken aan noodzakelijke betalingen

Art. 57 onder a Participatiewet

B&W

BH EZ40

 

100

Besluiten tot terugvorderen van bijstand

Art. 58 Participatiewet

B&W

BH EZ40

 

101

Verrekenen van ontvangen middelen met de algemene bijstand

Art. 58 lid 4 Participatiewet

B&W

BH EZ40

 

102

Het bruteren van het terugvorderingsbedrag

Art. 58 lid 5 Participatiewet

B&W

BH EZ40

 

103

Invorderen van de kosten van bijstand bij dwangbevel

Art. 60 lid 2 Participatiewet

B&W

BH EZ40

 

104

Het verrekenen van de kosten van bijstand

Art. 60 lid 3 en 5 Participatiewet

B&W

BH EZ40

 

105

Het leggen van vereenvoudigd derdenbeslag

Art. 60 lid 4 Participatiewet

B&W

BH EZ40

 

106

Verhalen van de kosten van bijstand

Art. 61, 62c, 62f en 62g lid 1 Participatiewet

B&W

BH EZ40

 

107

Invorderen van het verschuldigde bij dwangbevel

Art. 62b lid 4 Participatiewet

B&W

BH EZ40

 

108

Opvragen van inlichtingen bij werkgevers

Art. 63 Participatiewet

B&W

BH EZ40

 

109

Opvragen van inlichtingen bij de in dit artikel genoemde instanties

Art. 64 Participatiewet

B&W

BH EZ40

Mandaat verleend aan Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, Regionale Coördinatiepunten Fraudebestrijding

110

Het doen van aangifte van een misdrijf zoals bedoeld in dit artikel

Art. 66 Participatiewet

B&W

BH EZ40

 

111

Het geven van inlichtingen aan de in dit artikel genoemde instanties

Art. 67 Participatiewet

B&W

BH EZ40

 

MANDAATREGISTER AFDELING Financiën (FA00)

 

Omschrijving

Wett./jur. grondslag

Bevoegde orgaan

Ondermandaat verleend aan

Nadere bepalingen en voorschriften

 

Afdeling Financiën - experttaak Treasury (FA20)

 

 

 

 

1

Verstrekken van een lening of borg- en garantstelling aan een derde partij

Art. 160 lid 1 onder e Gemeentewet

B&W

 

 

2

Aangaan van leningen voor de eigen geldbehoefte van de gemeente of om te kunnen doorverstrekken aan een derde partij. Bij doorverstrekking is een collegebesluit vereist voor het verstrekken van de lening(zoals genoemd onder 1)

Art. 160 lid 1 onder e Gemeentewet

B&W

PH

Betreft mandaat met de bevoegdheid tot ondermandaat

3

Aangaan van kortlopende leningen voor de eigen geldbehoefte van de gemeente of om te kunnen doorverstrekken aan een derde partij. Bij doorverstrekking is een collegebesluit vereist voor het verstrekken van de lening (zoals genoemd onder 1)

Art. 160 lid 1 onder e Gemeentewet

B&W

MW FA10 met experttaak Treasury

Betreft direct ondermandaat verleend door de PH, van de onder nr. 2 van dit register opgenomen bevoegdheid van de PH op grond van het Besluit financieringsstatuut.

Kortlopend: met een looptijd tot en met één jaar.

4

Vaststellen rentepercentage van een te verstrekken lening aan een derde partij

Art. 160 lid 1 onder e Gemeentewet

B&W

AH

Bepalen van de rente op basis van het door het College vastgesteld beleidskader ‘Verstrekken lening of garantie’ d.d. 24 november 2015

5

Uitzetten en beleggen van eventuele liquiditeitsoverschotten

Art. 160 lid 1 onder e Gemeentewet

B&W

PH

Betreft mandaat

6

Het verrichten van voorbereidings- en uitvoeringsactiviteiten voor bovengenoemde rechtshandelingen

 

B&W

MW FA10 met experttaak Treasury

MW FA20 met experttaak Treasury

Het gaat bijvoorbeeld om het aanvragen van offertes en het opstellen van overeenkomsten

7

Het verrichten van technische aanpassingen in contractuele afspraken, voor zover de mogelijkheid hiertoe in de leningovereenkomst is opgenomen

Art. 160 lid 1 onder e Gemeentewet

B&W

MW FA20 met experttaak Treasury

Bij verstrekte leningen kan het gaan om:

-tussentijdse renteaanpassing na afloop rentevaste periode;

-vervroegde aflossing.

Bij aangegane leningen kan het gaan om wijziging van de relatie door cessie.

8

Het aangaan van overeenkomsten voor het betalingsverkeer, op basis van het raamcontract met de huisbankier

Art. 160 lid 1 onder e Gemeentewet

B&W

BH FA10 Bedrijfsadministratie

Voorbeelden van handelingen in de bedrijfsvoering zijn:

-toewijzen taken en bevoegdheden in betalingsverkeer;

-Openen en sluiten van rekeningen.

Aangaan van uitvoeringscontracten (bijvoorbeeld incassocontract).

9

Verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen ten behoeve van het betalingsverkeer met N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (hodn BNG Bank)

Art. 160 lid 1 onder e Gemeentewet

B&W

BH FA10 Bedrijfsadministratie

Adviseur Inrichting en Innovatie FA10

Betreft mandaat

10

Vordering geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren en afboeken

 

B&W

AH

 

 

Afdeling Financiën - experttaak Fiscaliteiten (FA20)

 

 

 

 

11

Het indienen van de opgaaf BTW-Compensatiefonds, aangiftes Omzetbelasting en eventueel suppleties, als correctie op voorgaande aangiftes

 

B&W

MW FA20 Concernexperts, met experttaak Fiscaliteiten

 

12

Het afstemmen van fiscale vraagstukken met de Belastingdienst

 

B&W

MW FA20 Concernexperts, met experttaak Fiscaliteiten

 

13

Besluiten tot het indienen van een (pro forma) bezwaarschrift tegen beslissingen van de Belastingdienst en het opstellen van bijbehorende gedingstukken

 

B&W

BH FA20 Concernexperts

 

14

Het optreden ter zitting bij een bezwaarschriftprocedure of het geven van een machtiging hiervoor aan een externe belastingadviseur bij gerechtelijke procedures

 

B

BH FA20

Concernexperts

 

15

Het geven van een machtiging aan een externe belastingadviseur om namens de gemeente beroep in te stellen inclusief de bijbehorende (proces)handelingen. Dit kan gaan om beroep bij de rechtbank, hoger beroep bij het Gerechtshof of cassatie bij de Hoge Raad.

 

B&W

BH FA20 Concernexperts

 

 

Afdeling Financien - Aansprakelijkheid

 

 

 

 

16

Beslissen op aansprakelijkheidsstellingen van de gemeente door derden, vanwege door die derden geleden schade

 

B&W

BH FA10 Bedrijfsadministratie

MW FA10 adviseur verzekeringen

 

17

Beslissen om derden aansprakelijk te stellen voor door de gemeente geleden schade

 

B&W

BH FA10 Bedrijfsadministratie

MW FA10 adviseur verzekeringen

 

18

Besluiten tot het voeren van verweer en het opstellen en indienen van verweerschriften en andere stukken bij gerechtelijke procedures. Ten eerste kan dit gaan om de administratieve, burgerlijke of strafrechter. Ten tweede kan dit gaan om administratieve bezwaar- en beroepsprocedures bij aansprakelijksstellingen. Hierbij kan de gemeente door derden aansprakelijk worden gesteld of andersom.

 

B&W

BH FA10 Bedrijfsadministratie

MW FA10 adviseur verzekeringen

 

19

Optreden ter zitting bij procedures als bedoeld onder de nummers 9 en 18

 

B&W

B

BH FA10

Adviseur Verzekeringen FA10

 

 

Afdeling Financiën - Bedrijfsadministratie

 

 

 

 

 

Inning en invordering bestuursrechtelijke geldschulden

 

 

 

 

20

Verrekening geldschuld

4:93 Awb

B&W

BH FA70

MW FA70

 

21

Verlenen van uitstel van betaling

4:94 Awb

B&W

BH FA70

MW FA70

 

22

Verbinden van voorschriften aan uitstel van betaling

4:94 Awb

B&W

BH FA70

Betreft uitsluitend voorwaarden met betrekking tot het treffen van een betalingsregeling

23

Aanmaning

4:112 Awb

B&W

BH FA70

MW FA70

 

24

In rekening brengen van vergoeding in aanmaning

4:113 Awb

B&W

BH FA70

MW FA70

 

25

Uitvaardigen dwangbevel

4:119 Awb

B&W

BH FA70

MW FA70

Bevoegdheid bestaat slechts als deze bij de wet is toegekend aan B&W

26

Uitvaardiging van dwangbevel

5:10 Awb

B&W

BH FA70

MW FA70

Bevoegdheid bestaat slechts als deze bij de wet is toegekend aan B&W

27

Invorderen aanmaningsvergoeding en kosten van het dwangbevel

4:119 Awb

B&W

BH FA70

MW FA70

 

28

Opdracht verlenen tot tenuitvoerlegging dwangbevel en het in verband daarmee besluiten tot het voeren van een rechtsgeding

160 Gemeentewet

B&W

PH

BH FA70

MW FA70

Allereerst is een akkoord van het betrokken afdelingshoofd, niet zijnde Financiën vereist,

BH en MW: bevoegd voor vorderingen tot € 15.000,-.

PH: betreft mandaat: bevoegd voor vorderingen van

€ 15.000,- tot € 30.000,-.

B&W: vordering vanaf € 30.000,-.

 

Inning en invordering (privaatrechtelijke) geldschulden

 

 

 

 

29

In rekening brengen van redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte

6:96 BW

B&W

BH FA70

MW FA70

 

30

 

 

 

 

 

31

Ingebrekestellen schuldenaar

6:82 BW

B&W

BH FA70

MW FA70

 

32

Besluiten tot het voeren van een rechtsgeding ter inning van een vordering en het verstrekken van een opdracht aan een derde om dit geding te voeren.

160 Gemeentewet

B&W

BH FA70

MW FA70

 

 

Afdeling Financiën – Gemeentebelastingen

 

 

 

 

33

Toepassen van artikelen 63 en 66 AWR

Algemene wet

inzake rijksbelastingen

B&W

AH

 

34

Hoger beroep instellen tegen een uitspraak van

een rechtbank in een procedure gemeentelijke belastingen of in een WOZ-procedure

 

B&W

AH

 

35

Cassatie bij de Hoge Raad in te stellen in een

procedure gemeentelijke belastingen of in een WOZ-procedure

 

B&W

AH

 

36

Een geschil met de afnemers voor te leggen aan

de Waarderingskamer

Art. 11 lid 1 Wet

WOZ

B&W

AH

 

37

Belasting geheel of gedeeltelijk oninbaar te verklaren

Art. 255 lid 5 Gemeentewet

B&W

AH

 

MANDAATREGISTER GEMEENTEARCHIVARIS

Volgnr.

Omschrijving

Wett./jur. grondslag

Bevoegde orgaan

Mandaat verleend aan

Nadere bepalingen en voorschriften

 

AW = Archiefwet 1995

 

 

 

 

 

AR = Archiefregeling

 

 

 

 

 

AV = Archiefverordening 2003 gemeente Nijmegen

 

 

 

 

1

Opheffen of buiten toepassing laten van beperkingen aan de openbaarheid van archiefbescheiden, zoals bedoeld in dit lid van het betreffende artikel

Art. 15 lid 3 Archiefwet

Gemeentearchivaris

BH AR20

 

2

Beperken van de openbaarheid van particuliere archieven

Art. 16 lid 2 Archiefwet

Gemeentearchivaris

BH AR10

 

3

Ter raadpleging of gebruik beschikbaar stellen van archiefbescheiden met inachtneming van de openbaarheidbeperkingen

Art. 17 lid 1 AW

Gemeentearchivaris

BH AR20

 

4

Afwijzen verzoek tot raadpleging of gebruik als de toestand van de archiefbescheiden zich daartegen verzet of deze niet veilig aan verzoeker kunnen worden toevertrouwd

Art. 17 lid 2 AW

Gemeentearchivaris

BH AR20

 

5

Verplichte uitlening aan overheidsorgaan, waaronder de archiefbescheiden zouden berusten als zij niet waren overgebracht

Art. 18 lid 1 AW

Gemeentearchivaris

BH AR20

 

6

Uitlening aan instelling mits deskundig beheer en veilige bewaring zijn gewaarborgd

Art. 18 lid 2 AW

Gemeentearchivaris

BH AR20

 

7

Het afgeven van afschriften van een authentieke akte, die volgens de wet door de beheerder van de archiefbewaarplaats moet worden bewaard

Art. 20 AW

Gemeentearchivaris

BH AR20

 

8

Het beheer van de gemeentelijke archiefbewaarplaats

Art. 32 lid 1 AW

Gemeentearchivaris

BH AR20

 

9

Nemen van doeltreffende maatregelen tegen ongeautoriseerde toegang tot de archiefbewaarplaats

Art. 35 AR

Gemeentearchivaris

BH AR20

 

10

Het beheer van de in de archiefbewaarplaats berustende overgebrachte archiefbescheiden en documentaire verzamelingen

Art. 10 AV

Gemeentearchivaris

BH AR20

 

11

De bevoegdheid om archiefbescheiden en documentatie op te nemen afkomstig van particuliere organisaties of personen indien dit voor de kennis van de lokale of regionale geschiedenis van belang is

Art. 11 AV

Gemeentearchivaris

BH AR10

 

12

Het verrichten van onderzoek in de door de gemeentearchivaris beheerde archiefbescheiden en documentaire verzamelingen ten behoeve van gemeentelijke organen

Art. 12 AV

Gemeentearchivaris

BH AR10

 

13

Het verrichten van onderzoek in de door de gemeentearchivaris beheerde archiefbescheiden en documentaire verzamelingen ten behoeve van derden

Art. 13 AV

Gemeentearchivaris

BH AR10

 

Alle hierboven omschreven bevoegdheden komen ook toe aan degenen, die als plaatsvervanger van de genoemde functionarissen zijn benoemd.

Dit gewijzigde besluit treedt in werking op 1 januari 2013 en kan worden aangehaald als 'Mandaatregister gemeentearchivaris’.

Bij de inwerkingtreding van dit besluit vervalt het mandaatbesluit van 2 januari 2012, gepubliceerd onder gemeenteblad nummer GB2012-085.

Aldus vastgesteld op 19 december 2012 te Nijmegen.

De gemeentearchivaris,

J.Beens

MANDAATBESLUIT GEMEENTELIJKE BELASTINGEN VAN HET HOOFD AFDELING FINANCIËN (FA00) EN BUREAUHOOFD GEMEENTEBELASTINGEN (FA70)

door Burgemeester en Wethouders bij besluit van 16 december 2014, registratienummer 14.00013688 aangewezen als ambtenaar als bedoeld in artikel 231, tweede lid sub b van de Gemeentewet en als bedoeld in artikel 1, tweede lid van de Wet Waardering Onroerende Zaken (Afdelingshoofd Financiën) respectievelijk tot ambtenaar als bedoeld in artikel 231, tweede lid sub c van de Gemeentewet (bureauhoofd Gemeentebelastingen) .

De bevoegde organen worden in het overzicht van mandaten als volgt aangeduid:

 • -

  gemeenteambtenaar belast met de heffing (artikel 231 aanhef tweede lid sub b van de Gemeentewet) en met de uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken: AH FA00

 • -

  gemeenteambtenaar belast met de invordering (artikel 231 aanhef tweede lid sub c van de Gemeentewet): BH FA70

Volgnr.

Omschrijving

Wett./jur. grondslag

Bevoegde orgaan

Mandaat verleend aan

Nadere bepalingen en voorschriften

1

Leges als bedoeld in artikel 2 van de Legesverordening te heffen en te innen

Artikel 2 Legesverordening

AH FA00 (heffing)

BH FA70 (inning)

Griffier, BH PU20,

BH AR00

 

2

Leges als bedoeld in artikel 2 van de Legesverordening te heffen en te innen

Artikel 2 Legesverordening

AH FA00 (heffing)

BH FA70 (inning)

BH PU10, MW PU10

AH RO00, BH RO10

BH PK40

AH PK00, BH PK30

AH VH00

 

3

Marktgelden te heffen en te innen

Artikel 1 Marktgeldverordening

AH FA00 (heffing)

BH FA70 (inning)

AH EZ10

 

4

Haven-, opslag-, en overslaggeld te heffen en te innen

Artikelen 4,11 en 15 Verordening Scheepvaartrechten

AH FA00 (heffing)

BH FA70 (inning)

AH EZ10

 

5

Parkeerbelastingen te heffen en te innen

Artikel 2 Verordening Parkeerbelastingen

AH FA00(heffing)

BH FA70 (inning)

AH RO00

BH SB60

 

6

Precariobelasting te heffen en te innen

Artikel 1 Verordening Precariobelasting

AH FA00 (heffing)

BH FA70 (inning)

AH VH00

BH VH10

 

7

Naheffingsaanslagen als bedoeld in artikel 8 van de Verordening Parkeerbelastingen op te leggen

Artikel 8 Verordening Parkeerbelastingen

AH FA00

AH RO00

MW MB30

 

8

Een recht te heffen als bedoeld in artikel 2 van de Verordening éénmalig rioolaansluitrecht

Artikel 2 Verordening éénmalig rioolaansluitrecht

AH FA00 (heffing)

BG FA70 (inning)

AH SB00

BH SB20

 

9

Afvalstoffenheffing te heffen en te innen

Artikel 3 lid 1 Verordening Reinigingsheffingen

AH FA00(heffing)

BH FA70 (inning)

Directeur van DAR NV

 

10

Reinigingsrechten te heffen en te innen

Artikel 11 Verordening Reinigingsheffingen

AH FA00 (heffing)

BH FA70 (inning)

Directeur van DAR NV

 

11

Leges als bedoeld in artikel 2 van de Legesverordening te heffen en innen

Artikel 2 Legesverordening

AH FA00 (hefffing)

BH FA70 (inning)

Bestuur van de Stichting Vierdaagsefeesten Nijmegen

 

12

Precariobelasting te heffen en innen

Artikel 1 Verordening Precariobelasting

AH FA00 (heffing)

BH FA70 (inning)

Bestuur van de Stichting Vierdaagsefeesten Nijmegen

 

13

Parkeerbelastingen te heffen en te innen

Artikel 2 sub b Verordening Parkeerbelastingen

AH FA00 (heffing)

BH FA70 (inning)

Directeur van Park-line B.V. te ’s-Gravenhage;

Directeur van Parkmobile Benelux B.V. te Diemen

Directeur van SMSparking BV te Best

Directeur van Yellowbrick B.V. te Amsterdam

Directeur van Sunhill Technologies GmbH te Erlangen, Duitsland

 

14

Nota’s, rekeningen, aanslagen en facturen voor de gemeentelijke heffingen en belastingen te versturen en deze te innen

Artikel 8, 11, 12 Invorderingswet 1990

BH FA70

BH FA10

 

15

Verweerschriften op te stellen inzake beroepsprocedures ingevolge de wet WOZ, gemeentelijke belastingen, verzoeken om vergoeding van proceskosten en beroepsprocedures inzake kwijtschelding, rentebeschikkingen, invorderings- en vervolgingskosten

 

AH FA00

AL JZ00

 

16

Hoger beroep en/of cassatie in te stellen tegen uitspraken van de rechtbank of het gerechtshof in de bij volgnummer 15 genoemde procedures

 

AH FA070

AL JZ00

 

17

In de bij volgnummer 15 genoemde procedures te vertegenwoordigen tijdens de mondelinge behandelingen ervan, en daarbij alle acties en besluiten te nemen of toezeggingen te doen die zij in het kader van een richtige afwikkeling van deze beroepszaken noodzakelijk achten.

Gelijke bevoegdheden komen hen toe, indien een beroepszaak als hierboven bedoeld worden afgehandeld door middel van een fiscaal compromis of door mediation

 

AH FA00

AL JZ00

MW JZ10

MW JZ20

 

18

Kwijtschelding te verlenen of te weigeren, uitstel van betaling te verlenen of deze te weigeren, betalingsregelingen te treffen en voorts alle dwanginvorderingsmaatregelen te nemen ten aanzien van alle gemeentelijke belastingen die hem noodzakelijk voorkomen.

 

BH FA70

 

 

Aan de hierboven genoemde mandaten worden de volgende voorwaarden verbonden:

 • 1.

  Het mandaat is beperkt tot de heffing en invordering van de bedoelde heffingen, voor zover deze betrekking hebben op de producten en diensten van de organisatie eenheid waarvan de gemandateerde leidinggevende is;

 • 2.

  Het mandaat is beperkt tot de heffing en invordering in eerste aanleg, dat wil zeggen het opleggen van nota's en het innen van de verschuldigde belastingen.

De hierboven genoemde gemandateerden stemmen, conform het bepaalde in artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht, zover nodig uitdrukkelijk in met deze mandaatverlening.

Alle hierboven omschreven bevoegdheden komen ook toe aan degenen, die als plaatsvervanger van de genoemde functionarissen zijn benoemd.

Dit besluit wordt opgenomen in het Mandaat- Volmacht- en Machtigingsbesluit Gemeente Nijmegen en treedt in werking op de dag na bekendmaking, en kan worden aangehaald als 'Mandaatbesluit gemeentelijke belastingen’.

Bij de inwerkingtreding van dit besluit vervalt het mandaatbesluit gemeentelijke belastingen van het hoofd afdeling Financiën en van het bureauhoofd Gemeentebelastingen van 2 januari 2015, met dien verstande dat dit besluit blijft gelden voor alle onder de werking ervan verrichtte handelingen.

Aldus vastgesteld op 30 april 2015,

Hoofd Afdeling Financiën FA00,

C.J.M. van Wamel

Bureauhoofd bureau Gemeentebelastingen FA70,

W.Hendriks

MANDAATREGISTER AFDELING JURIDISCHE ZAKEN (JZ00)

Volg nr.

Omschrijving

Wett./jur. Grondslag

Bevoegde orgaan

Ondermandaat verleend aan

Nadere bepalingen en voorschriften

 

Wet werk en bijstand (Wwb)

 

 

 

 

1

Verzoeken aan belanghebbende om relevante inlichtingen te verstrekken

Art. 17 lid 1 en 2 jo. Art. 60 lid 2 Wwb

B&W

AL

 

2

Vaststellen van de identiteit van belanghebbende

Art. 17 leden 3 en 4 Wwb

B&W

AL

 

3

Aanhangig maken domiciliegeschil

Art. 42 Wwb

B&W

AL

 

4

Verhalen van de kosten van bijstand in rechte

Art. 62e, 62g lid 2 en 62h Wwb

B&W

AL

 

5

Opvragen van inlichtingen bij de in dit artikel genoemde instanties

Art. 64 Wwb

B&W

AL

Er is mandaat verleend aan Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, Regionale Coördinatiepunten Fraudebestrijding

6

Het doen van aangifte van een misdrijf zoals bedoeld in dit artikel

Art. 66 Wwb

B&W

AL

 

7

Het geven van inlichtingen aan de in dit artikel genoemde instanties

Art. 67 Wwb

B&W

AL

 

8

Besluiten tot het opschorten van de terugbetalingsverplichting bij terugvordering hangende de bezwaarprocedure

Art. 78 e.v. Awb

B&W

AL

 

 

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004

 

 

 

 

9

Geven van toestemming betreffende uitwinning

Art. 16 onder e Bbz 2004

B&W

AL

 

 

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw)

 

 

 

 

10

Het opvragen van inlichtingen bij de in dit artikel genoemde instanties

Art. 45 Ioaw

B&W

AL

 

11

Verstrekken van inlichtingen aan in de Ioaw genoemde instanties en personen

Art. 48 Ioaw

B&W

AL

 

 

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz)

 

 

 

 

12

Het opvragen van inlichtingen bij de in dit artikel genoemde instanties, verstrekken van inlichtingen aan in de Ioaz genoemde instanties en personen

Art. 45 Ioaz

B&W

AL

 

13

Verstrekken van inlichtingen aan in de Ioaz genoemde instanties en personen

Art. 48 Ioaz

B&W

AL

 

 

Wet investeren in jongeren (Wij)

 

 

 

 

14

Aanhangig maken van een geschil over de vraag jegens welke gemeente een recht op werkleeraanbod bestaat

Art. 16 lid 1 Wij

B&W

AL

 

 

Bezwaar, beroep en informele aanpak en overige gerechtelijke procedures

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 en 7 Algemene wet bestuursrecht

 

 

 

 

15

Geven van een termijn aan de indiener van een bezwaar om een verzuim te herstellen

Art. 6:6 Awb

B&W

B

AL

MW JZ20

 

16

Verzending van bericht van ontvangst

Art. 6:14 lid 1 Awb

B&W

B

AL

MW JZ20

 

17

Doorzending van bezwaar- of beroepschrift aan het bevoegde orgaan; mededeling van doorzending aan de afzender

Art. 6:15 lid 1 Awb

B&W

B

AL

MW JZ20

 

18

Toezending van de stukken aan een gemachtigde

Art. 6:17 Awb

B&W

B

AL

MW JZ20

 

19

Beslissen op verzoek in te stemmen met rechtstreeks beroep bij administratieve rechter

Art. 7:1a Awb

B&W

B

PH

Betreft mandaat

20

Na instemming rechtstreeks beroep doorzenden van bezwaarschrift aan bevoegde rechter

 

B&W

B

AL

MW JZ20

 

21

Uitnodigen, (afzien van) horen en evt. nader horen van belanghebbenden, getuigen en deskundigen

Art. 7:2, 7:3, 7:8, 7:9 Awb

B&W

B

AL

MW JZ20

 

22

Ter inzage legging van stukken en kennisgeving daarvan aan belanghebbenden

Art. 7:4 lid 2 en 3 Awb

B&W

B

AL

MW JZ20

 

23

Besluit om bepaalde stukken niet ter inzage te leggen, dan wel slechts aan bepaalde gemachtigden

Art. 7:4 lid 6,7,8 Awb

B&W

B

AL

 

24

Besluit of horen al dan niet in openbaarheid plaatsvindt

Art. 7:5 Awb

B&W

B

AL

 

25

Besluit om belanghebbenden niet in elkaars aanwezigheid te horen

Art. 7:6 lid 2 Awb

B&W

B

AL

MW JZ20

 

26

Toezending van het verslag van horen aan bij het horen niet aanwezige belanghebbenden; besluit om die toezending achterwege te laten

Art. 7:6 lid 3 en 4 Awb

B&W

B

AL

 

27

Verdaging van de beslistermijn en mededeling daarvan aan de belanghebbende

Art. 7:10 Awb

B&W

B

AL

MW JZ20

 

 

Bepalingen over bezwaar, beroep,indienen zienswijzen en gerechtelijke procedures

 

 

 

 

28

Het nemen van een besluit niet zijnde een beslissing op bezwaar, voortvloeiende uit het traject informele aanpak

 

B&W

B

AL

Na overleg met primaire afdeling.

Bij financiële consequenties is instemming budgethouder nodig.

29

Besluiten tot niet-ontvankelijkverklaring van een bezwaarschrift

Art. 6:6 Awb

B&W

B

AL

 

30

Beslissen op bezwaren gericht tegen het nemen van een zuiver schadebesluit

 

B&W

PH

Betreft mandaat

31

Beslissen op bezwaren gericht tegen

besluiten genomen op grond van mandaatregisters

 

B&W

AL

Op het terrein van de afdelingen Zorg en Inkomen (met uitzondering van beslissen op bezwaar op het terrein van leerlingenvervoer), Economie (op het terrein bureau Zelfstandigen), en het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen. Het mandaat geldt niet als het primaire besluit door het college of de wethouder is genomen.

32

Beslissen op bezwaren gericht tegen

besluiten genomen op grond van mandaatregisters

 

B&W

B

PH

Betreft mandaat.

Op het terrein van de afdelingen Zorg en Inkomen (enkel voor beslissen op bezwaar op het terrein van leerlingenvervoer), ODRN, Ruimtelijke Ontwikkeling, Maatschappelijke Ontwikkeling, Mobiliteit, Projectmanagement en Ruimtelijke kwaliteit, Publiekszaken, Stadsbeheer, Economie, Veiligheid (cluster APV en bijzondere wetten).

Het mandaat geldt niet als het primaire besluit door het college, de burgemeester of de wethouder is genomen.

33

Beslissen op administratief beroep gericht tegen besluiten op verzoeken tot kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

Art. 25 Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

B&W

AL

 

34

Beslissen op administratief beroep gericht tegen besluiten op verzoeken tot het verlenen van uitstel van betaling dan wel het treffen van een betalingsregeling gemeentelijke belastingen

25.7.1 Leidraad Invordering

B&W

AL

 

35

Besluiten tot het instellen van hoger beroep en cassatie

 

B&W

B

AL

In overleg met de PH

36

Besluiten tot het voeren van rechtsgedingen namens de gemeente, het college of de raad en het verrichten van handelingen ter voorbereiding daarop

Art. 160 lid sub f. Gemeentewet

B&W

AL

Tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist

37

Opstellen en indienen van verweerschriften, verzoekschriften en andere stukken in het kader van gerechtelijke procedures bij de administratieve, burgerlijke of strafrechter en in het kader van administratieve bezwaar- en beroepsprocedures

 

B&W

B

AL

 

38

Toezending van de stukken aan een gemachtigde in het kader van gerechtelijke procedures

 

B&W

B

AL

MW JZ20

 

39

Optreden ter zitting in het kader van procedures als bedoeld onder 37

 

B&W

B

AL

MW JZ10

MW JZ20

 

40

Het indienen van zienswijzen tegen voorgenomen beslissingen van andere bestuursorganen waarbij de gemeente belanghebbende is

 

B&W

AL

In overleg met de PH

41

Besluiten tot het instellen van bezwaar tegen beslissingen van andere bestuursorganen waarbij de gemeente belanghebbende is

 

B&W

AL

 

42

Besluiten tot het instellen van (hoger)beroep tegen beslissingen van andere bestuursorganen waarbij de gemeente belanghebbende is

 

B&W

AL

 

 

Overig

 

 

 

 

43

Het verrichten van nieuwe meldingen of wijzigen of intrekken van eerder verrichte meldingen van verwerkingen van persoonsgegevens waartoe is besloten door of namens het college of de burgemeester

Art. 27 Wet bescherming persoonsgegevens

B&W

B

AL

 

44

Verrichten van buitengerechtelijke rechtshandelingen inzake het vestigen van een pandrecht, hypotheekrecht of krediethypotheek, waarbij de gemeente Nijmegen partij is en dit in het belang is van de door de gemeente uit te voeren sociale zekerheidswetten

 

B

Adviseur Rechtsbescherming JZ20

 

45

Het bijhouden van een register van gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt

Art. 27 Wet gemeenschappelijke regelingen

B&W

AL

 

46

Openstellen en sluiten van de elektronische weg zoals bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht

Art. 2:15 Awb

B&W

AL

 

47

Besluiten om elektronische ondertekening toe te staan

Afd. 2.3 Awb

B&W

AL

Kan per afdeling of per besluittype dan wel soort stuk worden toegestaan.

Het zonder geschreven handtekening toezenden van stukken behoeft goedkeuring van de betreffende PH.

MANDAATREGISTER AFDELING MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING (MO00)

Volg nr.

Omschrijving

Wett./jur. grondslag

Bevoegde orgaan

Ondermandaat verleend aan

Nadere bepalingen en voorschriften

 

Huisvesting Maatschappelijke Voorzieningen

 

 

 

 

1

Besluiten over in gebruik geven van leegstaande lokalen basisonderwijs en voortgezet onderwijs

 

B&W

AH

BH MO10

 

2

Besluiten over toewijzen van ruimten in bijzondere scholen buiten tijden voor onderwijs

 

B&W

AH

BH MO10

 

3

Beschikbaar stellen van financiële middelen voor bouw- en inrichtingskosten en het weigeren deze middelen ter beschikking te stellen

 

B&W

PM Onderwijs en Cultuur

 

4

Uitkeren van voorschotten op het overschrijdingsbedrag (basisonderwijs en voortgezet onderwijs) en het weigeren van voorschotten

 

B&W

AH

BH MO10

 

5

Verstrekken van inlichtingen en akkoordverklaringen aan ministerie van onderwijs

 

B&W

AH

BH MO10

 

6

Vergoeden van onroerende zaakbelasting aan besturen van bijzondere scholen

 

B&W

PM Onderwijs en Cultuur

 

 

Voorschoolse voorzieningen

 

 

 

Programma: Onderwijs

Portefeuillehouders: Wethouder Cultuur, Mobiliteit en Onderwijs

7

Opneming van kindercentra, gastouderbureaus en gastouders in het Landelijk register, opnemen van wijzigingen of verwijdering uit het register, het melden daarvan aan de houder

Art. 1.46 en 1.47 lid 2 WKO

B&W

AH

BH MO10

 

8

Het nemen van besluiten in het kader van de handhaving binnen de WKO

Artt. 1.61, 1.65, 1.66, 1.72 en 1.80 WKO

B&W

AH

BH MO10

 

9

Het besluiten over het toepassen van bestuursdwang en het opleggen van een dwangsom, voor zover het plaatsvindt ten behoeve van de handhaving binnen de WKO

Art. 125 Gemeentewet

B&W

AH

BH MO10

 

10

Opneming van voorzieningen voor peuterarrangementen in het gemeentelijk register, opnemen van wijzigingen of verwijdering uit het register, en het melden daarvan aan de houder

Verordening voorschoolse voorzieningen gemeente Nijmegen 2015

B&W

AH

 

 

Jeugdwet

 

 

 

 

11

Aanvragen spoedmachtiging gesloten jeugdzorg

Art. 6.1.8 Jeugdwet

B&W

B

Betreft mandaat

 

Subsidies ten behoeve van de programma's:

Cultuur, Cultuurhistorie en Citymarketing, Economie en Werk, Inkomen en Armoedebestrijding, Onderwijs, Sport en Accommodaties, Zorg en Welzijn en Wijkontwikkeling

 

 

 

 

12

Besluiten tot het verlenen van subsidies tot en met € 15.000,-

Art. 4:29 Awb

B&W

PH

De betreffende PM MO00

PH: betreft mandaat

Uitsluitend voor subsidies aanvullende peutertoeslag is de betreffende PM MO00 bevoegd.

13

Het ondertekenen van beschikkingen tot verlenen, vaststellen, intrekken, wijzigen of weigeren van subsidies, danwel tot het verlenen van een voorschot daarop, na besluitvorming door college of portefeuillehouder

 

B&W

AH

BH MO10

De betreffende PM MO00

 

14

Besluiten tot vaststellen van subsidies

Art. 4:42 Awb

B&W

AH

BH MO10

De betreffende PM MO00

 

15

Besluiten tot intrekking of wijziging verleende subsidies

Art.4:48-4:50 Awb en art. 9.2 en art. 10 NKS

B&W

AH

BH MO10

De betreffende PM MO00

Vaststelling hoger dan verleende bedrag: altijd nieuw voorstel. Betekent dus opnieuw eerst verlening

16

Besluiten tot verlenen van voorschot nadat besluit tot verlening van subsidie is genomen

Art. 4:95 Awb en art. 12 NKS

B&W

AH

BH MO10

De betreffende PM MO00

 

17

Besluiten tot verlenen van voorschot voordat besluit tot verlening van subsidie is genomen

 

B&W

PH en wethouder Financiën

Betreft mandaat

18

Besluiten tot verlenen van voorschot voordat besluit tot verlening van subsidie is genomen bij voorschotten tot en met € 100.000,-

 

B&W

AH

BH MO10

De betreffende PM MO00

 

19

Terugvorderen subsidiebedrag of terugvorderen voorschot van een subsidiebedrag

Art. 4:57 Awb

B&W

AH

BH MO10

De betreffende PM MO00

 

20

Besluiten tot het buiten behandeling laten van een subsidieaanvraag

Art. 4:5 Awb

B&W

AH

BH MO10

De betreffende PM MO00

 

21

Besluiten tot het weigeren van subsidieaanvragen tot en met € 15.000,-

Art. 4:25 en 4:35 Awb en art. 10.1 en 11 NKS

B&W

PH

De betreffende PM MO00

PH: betreft mandaat.

Uitsluitend voor subsidies aanvullende peutertoeslag is de betreffende PM MO00 bevoegd.

22

Het nemen van besluiten voor zover het een aanvraag betreft die strekt tot het nemen van een besluit in het kader van de subsidieverstrekking dat valt onder dit register

Art. 4:17 - 4:20 Awb

B&W

AH

BH MO10

De betreffende PM MO00

Het betreft hier enkele bevoegdheden in het kader van de wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

MANDAATREGISTER AFDELING MOBILITEIT (MB00)

Volg nr

Omschrijving

Wett./jur. grondslag

Bevoegde orgaan

Ondermandaat verleend aan

Nadere bepalingen en voorschriften

 

Algemene Plaatselijke Verordening

 

 

 

 

1

Doen van de schriftelijke mededeling aan de eigenaar van een hinderlijke of gevaarlijke hond

Art. 2.4.18 lid 1

B&W

BH MB30

 

2

Beslissen op verzoek tot handhaving zonder dat overtredingen zijn geconstateerd

Art. 4.1.1. APV

B&W

BH MB30

 

3

Beslissen op verzoek tot handhaving waarbij overtredingen zijn geconstateerd

Art. 4.1.1. APV

B&W

PH

Betreft mandaat

4

Bestuursdwang/dwangsom besluit

Art. 4.1.1. APV

B&W

PH

Betreft mandaat.

Het opleggen van een sanctie is tot € 25.000,- is

gemandateerd aan de PH met milieu/duurzaamheid in het takenpakket. Het moet dan gaan om het eerste dwangsombesluit voor een overtreding en louter milieufactoren betreffen.

5

Invordering van verbeurde dwangsom

Art. 5:37 Awb

B&W

AH

Het is hierbij niet van belang of het besluit tot opleggen van een dwangsom in (onder)mandaat is genomen of niet

6

Beslissen op verzoek opheffen dwangsom

Art. 5:34 Awb

B&W

BH MB30

 

 

Handhaving APV

 

 

 

 

 

De bevoegdheid tot handhaving omvat alle feitelijke handelingen en besluitbevoegdheden genoemd in de titels 5.3 en 5.4 Awb inclusief die tot verhaal en invordering van de met handhaving ex titels 5.3. en 5.4 Awb gemoeide kosten alsmede de vooraanschrijving (een en ander voor zover de betreffende bevoegdheid niet elders onder beperkingen is toegekend). De maximaal te verbeuren dwangsom in geval van dwangsomoplegging in ondermandaat bedraagt € 10.000,-.

 

 

 

 

7

Beperking aanbieden geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen

Art. 2.1.3.1 APV

B&W

BH MB30 en TH MB30

 

8

Voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg

Art. 2.1.5.1 APV

B&W

BH MB30 en TH MB30

 

9

Maken en veranderen van een uitweg

Art. 2.1.5.3 APV

B&W

BH MB30 en TH MB30

 

10

Winkelwagentjes

Art. 2.1.6.2 APV

B&W

BH MB30 en TH MB30

 

11

Belemmeren vrije uitzicht of het op andere wijze hinder of gevaar opleveren van een boom, heg, struik of andere beplanting

Art. 2.1.6.3 APV

B&W

BH MB30 en TH MB30

 

12

Art. 2.2.2 APV (uitgezonderd grote

evenementen)

 

B&W

BH MB30 en TH MB30

 

13

2.2.2 APV (grote evenementen) handhaving gedurende 4 dagen voor, tijdens en 4 dagen na de vierdaagsefeesten (derde week van juli) met een dwangsom

 

B&W

BH MB30 en TH MB30

 

14

Handhaving gedurende 4 dagen voor, tijdens en 4 dagen na de vierdaagsefeesten (derde week van juli) met een dwangsom ex art. 125 en 174 Gemeentewet tot maximaal € 10.000,-

Art. 2.3.1.5 APV

B&W

BH MB30 en TH MB30

 

15

Plakken en kladden

Art. 2.4.2 APV

B&W

BH MB30 en TH MB30

 

16

Neerzetten van fietsen en bromfietsen

Art. 2.4.10 APV

B&W

BH MB30 en TH MB30

 

17

Art. 2.4.11-a APV aanwijzen gebieden

 

B&W

BH MB30 en TH MB30

 

18

Art. 2.4.11-b APV aanwijzen gebieden

 

B&W

BH MB30 en TH MB30

 

19

Loslopende honden

Art. 2.4.16 APV

B&W

BH MB30 en TH MB30

 

20

Gevaarlijke honden

Art. 2.4.18 APV

B&W

BH MB30 en TH MB30

 

21

Vaststellen dagen en tijden voor het overdragen of aanbieden van afval

Art. 4.2.2.2 APV

B&W

BH MB30 en TH MB30

 

22

Ordelijke overdracht of aanbieden afval

Art. 4.2.2.5 APV

B&W

BH MB30 en TH MB30

 

23

Verbod achterlaten huishoudelijke afvalstoffen

Art. 4.2.2.12 APV

B&W

BH MB30 en TH MB30

 

24

Verbod op het verspreiden van

commerciële strooibiljetten

Art. 4.3.5 APV

B&W

BH MB30 en TH MB30

 

25

Parkeren van voertuigen van autobedrijf e.d.

Art. 5.1.2 APV

B&W

BH MB30 en TH MB30

 

26

Defecte voertuigen

Art. 5.1.3 APV

B&W

BH MB30 en TH MB30

 

27

Voertuigwrakken

Art. 5.1.4 APV

B&W

BH MB30 en TH MB30

 

28

Caravans e.d.

Art. 5.1.6 APV

B&W

BH MB30 en TH MB30

 

29

Parkeren van reclamevoertuigen

Art. 5.1.7 APV

B&W

BH MB30 en TH MB30

 

30

Parkeren van grote voertuigen

Art. 5.1.8 APV

B&W

BH MB30 en TH MB30

 

31

Parkeren van uitzicht belemmerende voertuigen

Art. 5.1.9 APV

B&W

BH MB30 en TH MB30

 

32

Parkeren van voertuigen met stankverspreidende stoffen

Art. 5.1.10 APV

B&W

BH MB30 en TH MB30

 

33

Aantasting groenvoorziening door voertuigen

Art. 5.1.11 APV

B&W

BH MB30 en TH MB30

 

34

Collectes

Art. 5.2.1 APV

B&W

BH MB30 en TH MB30

 

35

Venten e.d.

Art. 5.2.2 APV

B&W

BH MB30 en TH MB30

 

36

Standplaats

Art. 5.2.3 APV

B&W

BH MB30 en TH MB30

 

 

Wegsleepverordening 2014

 

 

 

 

37

Uitvoering van de verordening: wegslepen

 

B&W

BH MB30 en TH MB30

Bevoegdheid is ook gemandateerd aan politie-eenheid Oost Nederland, district Gelderland-Zuid (voor incidenten buiten kantoortijd)

MANDAATREGISTER AFDELING ONTWIKKELINGSBEDRIJF (OB00)

Volg nr

Omschrijving

Wett./jur. grondslag

Bevoegde orgaan

Ondermandaat verleend aan

Nadere bepalingen en voorschriften

 

In afwijking van de vervangingsregeling Gemeente Nijmegen geldt in geval van lijnsturing:

1.Het afdelingshoofd wordt vervangen door de Procesmanager gebiedsontwikkeling.

2.Bij afwezigheid van het afdelingshoofd en alle Procesmanagers gebiedsontwikkeling vervangt het Bureauhoofd binnen de afdeling.

 

 

 

 

 

Daar waar in dit mandaatregister ondermandaat verleend is aan het Bureauhoofd OB20 wordt deze bij afwezigheid vervangen door de Senior adviseur Grondzaken OB20

 

 

 

 

1

De terinzagelegging en openbare kennisgeving van het ontwerp Koninklijk Besluit

Art. 78 lid 2 Onteigeningswet

B&W

B

BH OB20

 

2

Terinzagelegging en openbare kennisgeving in huis- aan huis blad van Koninklijk Besluit

Art. 78 lid 7 Onteigeningswet

B&W

B

BH OB20

 

3

Afgeven en verzending bewijs terinzagelegging

Art. 23 jo 78 lid 2 Onteigeningswet

B&W

B

BH OB20

 

4

Voordragen van verzoekbesluit aan de Kroon

Art. 79 Onteigeningswet

B&W

B

BH OB20

Dit omvat mede het verzoek aan de Kroon om gronden niet op te nemen in het verzoekbesluit, indien deze lopende het traject door minnelijk overleg zijn verkregen

5

Indienen van verzoek bij de rechtbank tot benoeming rechter-commissaris en deskundigen, bepaling descente

Art. 54a jo 80 lid b Onteigeningswet

B&W

B

BH OB20

 

6

Het vertegenwoordigen van de gemeente Nijmegen bij het passeren van notariële akten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken, de kadastrale splitsing van onroerend goed in appartementsrechten en het verlenen van kwijting voor het ontvangen van koopsommen

Art. 171 lid 2 Gemeentewet

B

AH

BH OB20

MW OB20

 

7

Het verlenen van volmacht aan de behandelende notariële medewerkers om de gemeente te vertegenwoordigen bij het passeren van (transport)akten

Art. 171 lid 2 Gemeentewet

B

AH

BH OB20

MW OB20

 

8

Het besluiten tot kadastrale splitsing van onroerende zaken bij het Kadaster

Art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet

B&W

BH OB20

 

9

Toestemming verlenen tot vestiging van zakelijke rechten op onroerende zaken die vallen onder de Overeenkomst Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting

Art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet

B&W

BH OB20

Betreft schoolgebouwen waartoe de gemeente op basis van de Overeenkomst Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting een aankoopplicht heeft

10

Het besluiten tot verkoop van particuliere bouwkavels in een door het bevoegde bestuursorgaan vastgestelde planexploitatie

Art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet

B&W

AH

Het ‘Bouwreglement behorende bij koopovereenkomsten bouwkavels particulieren Waalsprong’ is van toepassing

11

Besluiten om overeenkomsten inzake aan- en verkoop van gronden waartoe door het college is besloten op details c.q. ondergeschikte punten aan te passen, dan wel nader uit te werken

Art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet

B&W

AH

 

12

Besluiten op verzoeken van in verkoopcontracten opgenomen mogelijkheden van toestemming en/of vrijstelling van bijzondere voorwaarden en, hoewel niet contractueel vastgelegd, naar aard en strekking vergelijkbare verzoeken

Art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet

B&W

BH OB20

 

13

Ondertekening van overeenkomsten waartoe door het college is besloten

Art. 171 lid 2 Gemeentewet

B

AH

 

14

De terinzagelegging, bekendmaking, het verzenden van mededeling en verstrekking van documenten

Art. 7 lid 1 en lid 2

Art. 8 lid 1

Art. 9 lid 5 Wet voorkeursrecht gemeenten

Art. 6.24 lid 3 Wro Art. 6.2.12 Bro

B&W

BH OB20

 

15

Het besluit tot voornemen aankoop tegen nader overeen te komen voorwaarden

Art. 12 lid 1

Wet voorkeursrecht gemeenten

B&W

BH OB20

 

16

Het verzoek aan de rechtbank een oordeel te geven over de prijs

Art. 13 lid 1 en 2

Wet voorkeursrecht gemeenten

B&W

BH OB20

 

17

Besluiten tot het voeren van rechtsgedingen die voortvloeien uit overeenkomsten inzake onroerende zaken en het verrichten van handelingen ter voorbereiding daarop

Art. 160 lid 1 sub f Gemeentewet

B&W

AH OB00

Het betreft hier bijvoorbeeld rechtsgedingen in verband met aan- en verkoop van gronden, anterieure overeenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten of realisatieovereenkomsten

18

Opstellen en indienen van verweerschriften en andere stukken in het kader van gerechtelijke procedures inzake onroerende zaken

Art. 171 lid 2 Gemeentewet

B

AH OB00

 

19

Optreden ter zitting in het kader van procedures inzake onroerende zaken

Art. 171 lid 2 Gemeentewet

B

AH OB00

BH OB20

MW OB10

MW OB20

 

20

Volmacht, voor zover het gaat om

rechtshandelingen ter uitvoering van

het project 'Ruimte voor de Waal -

Nijmegen', voor de voorbereiding en

uitvoering van het project ‘Ruimte voor

de Waal-Nijmegen’, tot het verrichten

van privaatrechtelijke rechtshandelingen die leiden tot financiële verplichtingen, mits die verplichtingen passen binnen de door het Rijk goedgekeurde begroting voor de fase tot en met oplevering

Art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet

B&W

Leden DR

Projectleider

'Ruimte voor de

Waal - Nijmegen'

Tenzij:

-in een ander mandaat-, volmacht- of machtigingsbesluit een bijzondere regeling is getroffen voor de desbetreffende rechtshandeling, of

-voor de bedoelde rechtshandeling een Europese aanbestedingsprocedure doorlopen moet worden, of

-tot de bedoelde rechtshandeling vanwege haar kennelijke bestuurlijke gevoeligheid, of anderszins vanwege haar inhoud of strekking, kennelijk door de

gemeentesecretaris, de directeuren en de griffier pas mag worden besloten na autorisatie door of namens

het college.

MANDAATREGISTER AFDELING PERSONEEL, INFORMATIE EN FACILITAIR (PI00)

Volg nr

Omschrijving

Wett./jur. grondslag

Bevoegde orgaan

Ondermandaat verleend aan

Nadere bepalingen en voorschriften

 

Wet basisregistraties adressen en gebouwen

 

 

 

 

1

Beheren van de basisregistraties adressen en gebouwen

Art. 2 Wet bag

B&W

BH PI70

 

2

Plaatsvervangende beheerder(s) van de basisregistraties adressen en gebouwen

Art. 2 Wet bag

B&W

(Senior) Geo-informatiekundigen PI70

 

3

Aanwijzing ambtenaren belast met het vaststellen van de definitieve geometrie

Art. 8 Wet bag

B&W

(Senior) Medewerkers Geo-Informatie PI70

Betreft een directe aanwijzing

4

Aanwijzing ambtenaren belast met het opmaken van een proces verbaal van constatering als bedoeld in art. 10 lid 1 onder b Wet bag en het opmaken van schriftelijke verklaringen als bedoeld in art. 8 aanhef onder i Besluit bag

Art. 10 lid 1 Wet bag

Art. 8 aanhef onder i Besluit bag

B&W

(Senior) Medewerkers Geo-Informatie PI70,

(Senior) Geo-informatiekundigen en Coördinator Geo-projecten PI70

Administratieve medewerkers BAG PI70

Betreft een directe aanwijzing. Zie ook nr. 104 Mandaat-, volmacht- en machtigingsregister Omgevingsdienst Regio Nijmegen.

5

Machtiging tot het verrichten van de in Wet bag genoemde (overige) feitelijke handelingen nodig voor de uitvoering van de wet

Wet bag

B&W

BH PI70

(Senior) Geo-informatiekundigen PI70

Coördinator Geo-projecten PI70

 

6

Beslissen op verzoeken op grond van art. 38 Wet bag

Art. 38/39/41 Wet bag

B&W

BH PI70

 

7

Toekennen van (huis)nummer

Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2011

B&W

BH PI70

 

 

Wet basisregistratie grootschalige topografie

 

 

 

 

8

Aanwijzing personen belast met het verzamelen en geometrisch vastleggen van geografische gegevens t.b.v. de uitvoering van de wet

Art. 6 Wet bgt

B&W

(Senior) medewerkers Geo-informatie PI70

Betreft directe aanwijzing

9

Zorgdragen voor het bijhouden van geografische gegevens in de BGT en levering aan de Dienst

Art. 11 Wet bgt

B&W

BH PI70

(Senior) Geo-informatiekundigen PI70,

(Senior) medewerkers Geo-informatie

en Coördinator Geo-projecten PI70

 

10

Zorgdragen voor afstemming met andere bronhouders over begrenzing en onderlinge aansluiting

Art. 12 Wet bgt

B&W

BH PI70

(Senior) Medewerkers Geo-Informatie PI70,

(Senior) Geo-informatiekundigen en Coördinator Geo-projecten PI70

 

11

Melding doen aan de Dienst

Art. 25 lid 1 Wet bgt

B&W

BH PI70

(Senior) Medewerkers Geo-Informatie PI70,

(Senior) Geo-informatiekundigen en Coördinator Geo-projecten PI70

Administratieve medewerkers PI70

 

12

Beslissen, na ontvangst van een melding, over wijziging dan wel opneming van het betreffende authentieke gegeven.

Berichten dat gegeven in onderzoek is.

Art. 27 Wet bgt

B&W

BH PI70

(Senior) Geo-informatiekundigen PI70,

(Senior) medewerkers Geo-informatie en

Coördinator Geo-projecten PI70

 

13

Machtiging tot het verrichten van de in Wet bgt genoemde (overige) feitelijke handelingen nodig voor de uitvoering van de wet

 

B&W

BH PI70

(Senior) Medewerkers Geo-Informatie PI70,

(Senior) Geo-informatiekundigen en Coördinator Geo-projecten PI70

 

MANDAATREGISTER AFDELING PROJECTMANAGEMENT EN RUIMTELIJKE KWALITEIT (PK00)

Volg nr.

Omschrijving

Wett./jur. grondslag

Bevoegde orgaan

Ondermandaat verleend aan

Nadere bepalingen en voorschriften

 

Bouwverordening

 

 

 

 

1

Beslissen over ontheffingen

Art. 2.7.5 Bouwverordening

B&W

BH PR30

 

 

Bijdrage besluit kosten opsporing en ruiming Conventionele explosieven Tweede wereldoorlog 2006

 

 

 

 

2

Aanmelden opsporings- en ruimingwerkzaamheden

Artikel 12 Bijdrage besluit

B&W

MW PK00

 

3

Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat OCE: goedkeuring projectplan

 

B&W

MW PK00

 

 

Nadeelcompensatieverordening

 

 

 

 

4

Procedure volgen: art. 3 lid 4 en 5, art. 6, art. 8 lid 3 en 6, artikel 10 lid 4

 

B&W

AH

 

5

Niet in behandeling nemen van verzoek / kennelijk ongegrond verzoek

Art. 4

B&W

AH

 

6

Verlenen van een voorschot op een toe te kennen nadeelcompensatie tot een maximum van 50% van de gevraagde vergoeding met een bovengrens van € 25.000,-

 

B&W

AH

Mits de schadeadviescommissie hierover een positief advies geeft. Er dient altijd een volledig gedocumenteerde aanvraag te zijn die om advies is voorgelegd aan de schadeadviescommissie.

7

Algemene wet bestuursrecht

 

 

 

 

8

Toepassing geven aan afdeling 3.4 Awb (voeren van uniforme openbare voorbereidingsprocedure)

 

B&W

BH PK40

 

9

Besluiten om toepassing te geven aan 3.4 Awb bij besluiten waarvoor dit op grond van de wet niet is voorgeschreven.

Art. 3.10 Awb

B&W

BH PK40

 

10

Toepassing geven aan titel 4.1 Awb (bepalingen over beschikkingen)

 

B&W

BH PK40

 

 

Handhaving Wet Bodembescherming, Wet geluidhinder, Wet milieubeheer en bij of krachtens die wetten vastgestelde algemene maatregelen van bestuur, regelingen of verordeningen;

Handhaving van het verbod op geluidsoverlast APV artikel 4.1.1

 

 

 

 

11

Beslissen op verzoek tot handhaving zonder dat overtredingen zijn geconstateerd

 

B&W

BH PK40

 

12

Beslissen op verzoek tot handhaving waarbij overtredingen zijn geconstateerd

 

B&W

PH

Betreft mandaat

13

Bestuursdwang/dwangsom besluit

 

B&W

PH

Betreft mandaat.

Het opleggen van een sanctie is tot € 25.000,- is

gemandateerd aan de PH Duurzaamheid. Het moet dan gaan om het eerste dwangsombesluit voor een overtreding en louter milieufactoren betreffen.

14

Invordering van verbeurde dwangsom

Art. 5:37 Awb

B&W

AH

Het is hierbij niet van belang of het besluit tot opleggen van een dwangsom in (onder)mandaat is genomen of niet

15

Beslissen op verzoek opheffen dwangsom

Art. 5:34 Awb

B&W

BH PK40

 

16

Uitvoering van bestuursdwang (bijvoorbeeld sluiting van een - deel van een - inrichting)

 

B&W

Zie nadere bepalingen

Voor de uitvoering van bestuursdwang wordt per geval een medewerker gemachtigd

 

Besluit lozen buiten inrichtingen

 

 

 

 

17

Bevoegdheden met betrekking tot de mogelijkheden om maatwerkvoorschriften te stellen of om maatregelen met een gelijkwaardig beschermingsniveau vast te stellen

Art. 1.7, 1.9, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.6, 3.10, 3.22, 3a.4, 3a.5, 5.4 Blbi

B&W

BH PK40

 

 

Besluit Lozing afvalwater huishoudens

 

 

 

 

18

Bevoegdheden met betrekking tot de mogelijkheden om maatwerkvoorschriften te stellen of om maatregelen met een gelijkwaardig beschermingsniveau vast te stellen

Art. 3, 4, 5

B&W

BH PK40

 

 

Wet Geluidhinder, zones

 

 

 

 

18

Zones rond industrieterreinen:

Onderzoek doen, ontvangen van besluiten en informatie, informatie beheren en opvragen

Art. 42, 63, 163 lid1, 165 lid 1, 170 Wgh,

B&W

BH PK40

 

19

Zones rond wegen:

Onderzoek doen, ontvangen en kennis geven van informatie, het voorbereiden van saneringsprogramma’s

Art.77, 79, 80, 81

Art 87j, 89, 90

B&W

BH PK40

-Het nemen van een besluit volgens art. 81 is niet gemandateerd, het bekend maken van het besluit wel.

-Het vaststellen van een programma volgens art 89 is niet gemandateerd, het voorbereiden ervan wel.

20

Wet geluidhinder, besluiten tot vaststellen van een hogere waarde en uitvoeren van de betreffende procedure

Art. 110a lid 1, lid 2 en lid 6

B&W

BH PK40

 

 

A. Bij samenhang met het vaststellen of herzien van een bestemmings-, uitwerkings- of wijzigingsplan Wro dan wel een projectafwijkingsbesluit Wabo

 

 

 

 

21

Ontwerpbesluit

 

B&W

BH PK40

 

22

Definitief besluit zonder zienswijzen tegen het ontwerpbesluit

 

B&W

BH PK40

 

23

Definitief besluit met zienswijzen tegen het ontwerpbesluit

 

B&W

PH

Betreft mandaat

 

B. Gebruiksontheffing Wabo

 

 

 

 

24

Definitief besluit

 

 

BH PK40

 

 

C. Overige gevallen

 

 

 

 

25

Ontwerpbesluit

 

B&W

BH PK40

 

26

Definitief besluit zonder zienswijzen tegen het ontwerpbesluit

 

B&W

BH PK40

 

27

Definitief besluit met zienswijzen tegen het ontwerpbesluit

 

B&W

PH

Betreft mandaat

 

Wet geluidhinder, overige bevoegdheden in verband met hogere waarde-besluiten

 

 

 

 

28

Overleg met andere gemeenten, treffen van gevelisolatiemaatregelen

Art. 110b, 111, 111a, 112 Wgh

B&W

BH PK40

 

 

Wet geluidhinder, geluidbelastingkaarten en actieplannen

 

 

 

 

29

Kennis geven van besluiten en informatie

Art. 118a, 120, 123b Wgh

B&W

BH PK40

 

 

Besluit geluidhinder

 

 

 

 

30

Treffen van gevelisolatiemaatregelen, onderzoek doen, ontvangen en kennis geven van besluiten en informatie

Art. 2.4, 3.10, 4.3, 4.17, 4.18, 4.23, 6.2, 6.3

B&W

BH PK40

Het vaststellen van een maatregelenprogramma volgens art 4.18 is niet gemandateerd, de voorbereiding daarvan wel.

 

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai

 

 

 

 

31

Verplichtingen en bevoegdheden van de subsidieontvanger, saneringsprogramma voorleggen aan Minister

Art. 30 lid 1, 33, 33a, 39, 40, 41, 420 Ssv

B&W

BH PK40

-Niet gemandateerd zijn bevoegdheden van de subsidieontvanger volgens andere dan de genoemde artikelen of artikelleden.

-Het vaststellen van een saneringsprogramma volgens art 41 en 42 is niet gemandateerd, de voorbereiding daarvan wel.

 

Wet bodembescherming (Wbb)

 

 

 

 

32

Het nemen van besluiten en het uitoefenen van andere bevoegdheden op grond van de Wet bodembescherming

Art. 27, 28, 29, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 39b, 39c, 39d, 39f, 40, 42, 45, 46, 48, 50, 55, 65, 66 lid 1, 67, 87a Wbb

B&W

BH PK40

Uitsluitend de bevoegdheden en besluiten uit de genoemde artikelen en artikelleden zijn gemandateerd

33

Bevoegdheid bij ernstige verontreiniging t.g.v. ongewoon voorval

Art. 30, 31 Wbb

B&W, B

PH

Betreft mandaat

 

Besluit en Regeling Uniforme Saneringen (BUS en RUS)

 

 

 

 

34

Het nemen van besluiten en het uitoefenen van andere bevoegdheden op grond van het BUS en het RUS

Art. 6, 6a, 8, 10, 11, 13, 14 BUS Art. 1.3, 1.4, 2.1, 3.2.6, 4.1, 4.2 RUS

B&W

BH PK40

 

 

Verordening bodembescherming Nijmegen

 

 

 

 

35

Vaststellen van meldingsformulieren

 

B&W

BH PK40

 

 

Lozingenbesluit bodembescherming

 

 

 

 

36

Het verlenen van ontheffing voor een lozing in de bodem

Art. 5, 11, 14, 21, 24, 25, 28 en 30

B&W

BH PK40

 

 

Besluit financiële bepalingen bodemsanering

 

 

 

 

37

De taken en bevoegdheden op grond van hoofdstuk 3 van het Besluit financiële bepalingen bodemsanering, die aan het college van burgemeester en wethouders

zijn overgedragen in het Delegatiebesluit subsidie bodemsanering bedrijfsterreinen van 16 december 2005 (Stb. 2005, 681), gewijzigd op 6 december 2006 (Stb. 2006, 637)

 

B&W

BH PK40

In het Delegatiebesluit zijn alle taken en bevoegdheden, waaronder de bevoegdheid tot het nemen van besluiten, overgedragen die de Minister van VROM heeft op grond van hoofdstuk 3 en de artikelen 40 en 40a van het Besluit, met uitzondering van de bevoegdheid tot het stellen van nadere regels bij ministeriële regeling. De mandatering betreft alleen hoofdstuk 3 van het Besluit.

38

De bevoegdheden van het bestuursorgaan op basis van afdeling 4.2.3 Awb betreffende subsidieverlening

 

B&W

BH PK40

 

39

De bevoegdheden van het bestuursorgaan op basis van afdeling 4.2.4 Awb betreffende verplichtingen van de subsidieontvanger

 

B&W

BH PK40

 

40

De bevoegdheden van het bestuursorgaan op basis van afdeling 4.2.5 Awb betreffende de subsidievaststelling

 

B&W

BH PK40

 

41

De bevoegdheden van het bestuursorgaan op basis van afdeling 4.2.6 betreffende intrekking en wijziging van de subsidie

 

B&W

BH PK40

 

42

De bevoegdheden van het bestuursorgaan op basis van afdeling 4.2.7 Awb betreffende betaling en terugvordering van de subsidie

 

B&W

BH PK40

 

43

Melden van een aanvraag om subsidieverlening bij Onze Minister

Art. 26

B&W

BH PK40

 

44

Jaarlijks indienen van een aanvraag om een bijdrage ter vergoeding van subsidie en betaling van voorschotten aan derden

Art. 27

B&W

BH PK40

 

45

indienen van een aanvraag om een voorschot op de bijdrage

Art. 27

B&W

BH PK40

 

46

opstellen en indienen van een bestedingsverantwoording van de bijdrage

Art. 28

B&W

BH PK40

 

 

Algemene Plaatselijke Verordening

 

 

 

 

47

Verlenen van ontheffing van het verbod voor het veroorzaken van geluidshinder

Art. 4.1.1 APV

B&W

BH PK40

 

 

Bestemmingsplannen

 

 

 

 

48

Besluit tot verlengen van de beslistermijn bij toepassen van de coördinatieregeling (afdeling 3.6)

Art. 3.31 lid 3 sub g Wro

B&W

PM Stedelijke Ontwikkeling

BH PK30

 

49

Opheffen verbod tot het wijzigen van het gebruik van gronden die zijn begrepen in een voorbereidingsbesluit

Art. 3.7 lid 4 Wro

B&W

PM Stedelijke Ontwikkeling

BH PK30

 

 

Projectafwijkingsbesluiten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een projectafwijkingsbesluit is onderdeel van de omgevingsvergunning. Een omgevingsvergunning kan enkel- of meervoudig zijn (de vergunning kan betrekking hebben op 1-of meer verschillende activiteiten) en kan in twee fasen worden aangevraagd. PM/BH is bevoegd te beslissen op de aanvraag voor omgevingsvergunning als de meervoudige aanvraag geen betrekking heeft op de activiteiten Milieu en Bouwen. Op een aanvraag om een beschikking met betrekking tot de eerste of tweede fase wordt beslist door het hoofd dat bevoegd zou zijn te beslissen op een aanvraag wanneer deze in een keer zou zijn ingediend.

PM/ BH die is gemandateerd om te beslissen op aanvragen voor omgevingsvergunning, is ook gemandateerd dan wel gemachtigd om in die gevallen en situaties te beslissen over handhaving, tenzij B&W of de PH daartoe bevoegd zijn (zie handhaving ruimtelijke ordening).

50

Opstarten procedure projectafwijkingsbesluit

Art. 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo

B&W

PM Stedelijke Ontwikkeling

BH PK30

Met de PH wordt overlegd om de procedure voor de grote planologische afwijking al dan niet in gang te zetten

51

Vaststellen projectafwijkingsbesluit

Art. 2:4 lid 1 Wabo

B&W

PM Stedelijke Ontwikkeling

BH PK30

Als er zienswijzen zijn ingediend tegen het ontwerpbesluit wordt de PH hierover geïnformeerd. Indien verklaring van geen bedenkingen (vvgb) is vereist, dan vraagt het college aan de raad een vvgb.

 

Planschade

 

 

 

 

52

Heffen van een recht van de indiener van de aanvraag om vergoeding van de planschade

Art. 6.4 lid 1 Wro

B&W

PM Stedelijke Ontwikkeling

BH PK30

 

53

Het niet-ontvankelijk verklaren van een aanvraag na niet (tijdig) betalen verschuldigde bedrag voor het in behandeling nemen van het planschadeverzoek

Art. 6.1 juncto 6.4 Wro

B&W

PM Stedelijke Ontwikkeling

BH PK30

 

54

Terugbetaling van het door de aanvrager betaalde recht indien op de aanvraag positief wordt beslist

Art. 6.4 lid 4

B&W

PM Stedelijke Ontwikkeling

BH PK30

 

55

Besluit tot aangaan (planschade)verhaalsovereenkomst

Art. 6.4a Wro

B&W

PH

Betreft mandaat

56

Ondertekening (planschade)verhaalsovereenkomst

Art. 171 Gemeentewet

B

PH

Betreft machtiging

57

Afwijzen aanvraag indien de aanvraag kennelijk ongegrond is

Art. 6.1.3.1 Bro

B&W

PM Stedelijke Ontwikkeling

 

58

Aanwijzen adviseur

Art.6.1.3.2 Bro

B&W

PM Stedelijke Ontwikkeling

BH PK30

 

 

Grondexploitatie

 

 

 

 

59

Het besluiten tot het aangaan van een anterieure overeenkomst

(opnemen van bepalingen inzake financiële bijdragen aan grondexploitatie en ruimtelijke ontwikkelingen + verrekening van planschade)

Art. 6.24 Wro

B&W

PH

Betreft mandaat.

Het mandaat is verleend als het gaat om een overeenkomst die ziet op een particuliere/niet bedrijfsmatige ontwikkeling van maximaal twee woningen, niet op gemeentegrond.

60

Ondertekening anterieure overeenkomst

Art. 171 Gemeentewet

B

PH

Betreft machtiging

 

Handhaving Ruimtelijke ordening

 

 

 

 

61

Zorgdragen voor de bestuursrechtelijke handhaving

Art. 7.1

B&W

PH

Betreft mandaat

62

Aanwijzen van personen, niet zijnde toezichthouders, die toezicht hebben tot alle terreinen en gebouwen, niet zijnde woningen, voor zover dat redelijkerwijs voor de uitvoering van de wet noodzakelijk is

Art. 10.2 lid 1 sub c

B&W

PM Stedelijke Ontwikkeling

BH PK30

 

63

Vooraanschrijving

 

B&W

PM Stedelijke Ontwikkeling

BH PK30

conform stappenplan

64

Afwijzing verzoek om handhaving waarbij geen overtredingen zijn geconstateerd

 

B&W

PM Stedelijke Ontwikkeling

BH PK30

 

65

Afwijzing verzoek om handhaving waarbij wel overtredingen zijn geconstateerd

 

B&W

PH

Betreft mandaat

66

Besluit tot niet in behandeling nemen verzoek

 

B&W

PM Stedelijke Ontwikkeling

BH PK30

Alleen een belanghebbende als bedoeld in de Awb kan een verzoek om handhaving indienen

67

Een besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom gericht op naleving van het bepaalde bij of krachtens de betrokken wet inhoudende dat het bouwen, gebruiken of slopen van het bouwwerk wordt gestaakt of dat voorzieningen, met inbegrip van het slopen van het bouwwerk, gericht op het tegengaan of beëindigen van gevaar voor de gezondheid of de veiligheid, worden getroffen

Art. 5.17 Wabo

B&W

PH

PM Stedelijke Ontwikkeling

BH PK30

PH: betreft mandaat.

Het betreft de bouw- en sloopstop en het staken van gebruik. De PM/BH kan er voor kiezen om het besluit aan de PH voor te leggen.

68

Besluit tot opleggen dwangsom

 

B&W

PH

PM Stedelijke Ontwikkeling

BH PK30

-dwangsom tot € 5.000 per overtreding: PM /

BH PK30

-dwangsom tot € 25.000 per overtreding: PH (betreft mandaat)

-boven de €25.000 per overtreding: B&W

69

Het besluit tot invordering dwangsom (incl. kosten bestuursdwang of verbeurde dwangsommen)

Art. 5:37 Awb

(4:86 jo 5:25 lid 6 Awb)

B&W

PM Stedelijke Ontwikkeling

BH PK30

Het is hierbij niet van belang of het besluit tot opleggen van een dwangsom in (onder)mandaat is genomen of niet

70

Besluit om niet tot invordering over te gaan

 

B&W

PH

Betreft mandaat.

Boven de € 25.000 blijft B&W bevoegd.

71

Wijzigen of intrekken dwangsom

 

B&W

PH

Betreft mandaat.

Intrekking geschiedt door degene die het in te trekken besluit heeft genomen. Wijziging in nieuw besluit geschiedt conform de hierboven gestelde regels.

72

Verlengen van begunstigingstermijn (als in handhavingsbesluiten een termijn is gesteld)

 

B&W

PM Stedelijke Ontwikkeling

BH PK30

 

73

Beslissen t.a.v. betalingsregeling alsmede het intrekken of wijzigen van de beschikking betalingsregeling

Art. 4:94 en 4:96 Awb

B&W

PM Stedelijke Ontwikkeling

BH PK30

Aan de betalingsregeling kunnen voorschriften worden verbonden. De beschikking kan ook het weigeren van een betalingsregeling inhouden.

74

Dwangbevel

Art. 5:10 lid 2 Awb

B&W

PM Stedelijke Ontwikkeling

BH PK30

 

 

Optreden in rechte

 

 

 

 

75

Opstellen en indienen van verweerschriften en andere stukken in het kader van gerechtelijke procedures bij de Raad van State en in het kader van administratieve bezwaar- en beroepsprocedures

 

 

MW PK30

 

76

Optreden ter zitting in het kader van procedures als bedoeld onder het vorige punt

 

 

MW PK30

 

MANDAATREGISTER AFDELING PUBLIEKSZAKEN (PU00)

Volg nr

Omschrijving

Wett./jur. grondslag

Bevoegde orgaan

Ondermandaat verleend aan

Nadere bepalingen en voorschriften

 

Onderdeel Burgerzaken

Verkiezingen

 

 

 

 

1

Registratie van de kiesgerechtigdheid

Art. D1

Kieswet

B&W

BH en MW belast met verkiezingen

PU10/PU20

 

2

Oproeping hoofdstembureau

Art. E2 lid 2

Kiesbesluit

B

AH

BH PU10

BH PU20

sr. specialist BZ PU20

 

3

Stembureau instellen

Art. E3

Kieswet

B&W

AH

BH PU20

sr. specialist BZ PU20

 

4

Benoeming stembureauleden

Art. E4

Kieswet

B&W

AH

BH PU20

sr. specialist BZ PU20

 

5

Waarborgsom registratie

Art. G1 lid 2

Kiesbesluit

B

AH

BH PU10

BH PU20

sr. specialist BZ PU20

 

6

Bevoegdheid tot deelname aan verkiezingen

Art. H3 lid 1

Kieswet

B

AH

BH PU10

BH PU20

sr. specialist BZ PU20

 

7

Waarborgsom kandidaatstelling

Art. H3 lid 2

Kiesbesluit

B

AH

BH PU10

BH PU20

sr. specialist BZ PU20

 

8

Ondersteuningsverklaring

Art. H4 lid 1

Kieswet

B

BH en MW belast met verkiezingen

PU10/PU20

 

9

Vervangende stempas

Art. J8

Kieswet

B

BH en MW belast met verkiezingen

PU10/PU20

 

10

Kiezerspas

Art. K8 lid 1

Kieswet

B

AH

BH PU10

BH PU20

sr. specialist BZ PU20

 

11

Weigeren kiezerspas

Art. K8 lid 2 en 3

Kieswet

B

AH

BH PU10

BH PU20

sr. specialist BZ PU20

 

12

Volmachtbewijs

Art. L11 lid 1 Kieswet

B

AH

BH PU10

BH PU20

sr. specialist BZ PU20

 

13

Weigeren volmachtbewijs

Art. L11 lid 2 en 3

Kieswet

B

AH

BH PU10

BH PU20

sr. specialist BZ PU20

 

14

Stemmen per brief

Art. M3

B

AH

BH PU10

BH PU20

sr. specialist BZ PU20

 

15

Weigeren briefstembewijs

art. M4 lid 2 en 3

Kieswet

B

AH

BH PU10

BH PU20

sr. specialist BZ PU20

 

16

Openbare kennisgevingen

Kieswet & Kiesbesluit

B

AH

BH PU10

BH PU20

sr. specialist BZ PU20

 

 

Reisdocumenten

 

 

 

 

17

Afgifte van paspoort en Nederlandse identiteitskaart

Hoofdstuk IV en V Paspoortwet

B

AH

BH en MW belast met paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten

PU10/PU20/PU40

 

18

Weigeren en vervallen verklaring paspoort en Nederlands identiteitsdocument

Hoofdstuk VI Paspoortwet

B

AH

BH en MW belast met paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten

PU10/PU20

 

 

Nationaliteit

 

 

 

 

19

Behandelen naturalisatie en optie

Rijkswet op het Nederlanderschap

B

AH

BH en MW PU20 belast met optie en naturalisatie

 

20

Aanhouden en weigeren naturalisatieverzoeken

Rijkswet op het Nederlanderschap

B

AH

BH en MW PU20 belast met optie en naturalisatie

 

21

Kennisgevingen voor nationaliteit

Rijkswet op het Nederlanderschap

B

AH

BH en MW belast met burgerzaken PU10 en PU20

 

 

Rijbewijzen

 

 

 

 

22

Afgifte rijbewijzen

Art. 116 Wegenverkeerswet

B

AH

BH en MW belast met burgerzaken PU10/PU20/PU40

 

23

Ongeldig verklaren rijbewijzen

Art. 124 Wegenverkeerswet

B

AH

BH en MW belast met burgerzaken PU10 en PU20

 

 

Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen (BRP)

 

24

Attestaties

 

B

BH en MW belast met burgerzaken

PU10/PU20

 

25

Bewijzen Nederlanderschap

 

B

BH en MW belast met burgerzaken

PU10/PU20

 

26

Legalisatie handtekeningen

 

B

BH en MW belast met burgerzaken

PU10/PU20

 

27

Verklaringen en verstrekkingen uit de wet BRP

Wet BRP

B&W

BH en MW belast met burgerzaken

PU10/PU20

 

28

De uitvoeringsregeling gegevensverstrekking BRP

Wet BRP

Verordening BRP Reglement BRP

B&W

AH

 

 

Overige burgerzaken

 

 

 

 

29

Openbare kennisgevingen

 

B&W

AH

BH PU10

BH PU20

 

30

Weigeringen, verklaringen die geen begunstigend karakter hebben

 

B&W

AH

BH PU10

BH PU20

 

31

Benoeming tot onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag.

Art. 2. Reglement burgerlijke stand

B&W

AH

BH PU20

Jaarlijks dient een overzicht van de benoemingen aan het college te worden verstrekt

32

Aanwijzing van huwelijkslocaties

Art. 6 Reglement burgerlijke stand

B&W

AH

BH PU20

 

33

Benoeming ambtenaar Burgerlijke Stand

Art. 1:16 lid 2 BW

B&W

AH

 

34

Het onder eed of belofte laten afleggen van een verklaring

Art. 2.8. Wet BRP

B&W

BH en MW belast met burgerzaken

PU10/PU20

 

35

Overbrengen van de registers Burgerlijke Stand

Art. 17a BW boek 1

B&W

AH

BH PU20

 

MANDAATREGISTER RECHTSPOSITIONELE BESLUITEN

Volg nr.

Omschrijving

Wett./jur. grondslag

Bevoegde orgaan

Ondermandaat verleend aan

Nadere bepalingen en voorschriften

1.

Beslissing op bezwaar, inzake in mandaat genomen besluiten

Art. 160 Gem. wet

B&W

PH

Betreft mandaat. Tenzij het primaire besluit in mandaat door de PH is genomen.

2.

Beslissing op bezwaar inzake besluiten van het college

Art. 160 Gem. wet

B&W

 

 

3.

Strafontslag

Art. 160 Gem. wet / AGN 8:13

B&W

 

Na advies AH PI

4.

Voorwaardelijk strafontslag

Art. 160 Gem. wet / AGN 8:13

B&W

PH

Betreft mandaat.

Na advies AH PI.

5.

Strafoverplaatsing

Art. 160 Gem. wet / AGN art. 16:1:2 lid 1 sub h

B&W

PH

Betreft mandaat.

Na advies AH PI.

6.

Schorsing

Art. 160 Gem. wet / AGN art. 16:1:2 lid 1 sub i

B&W

PH

Betreft mandaat.

Na advies AH PI.

7.

Ontslagregeling t.w.v. meer dan één jaarsalaris

Idem / art. 160 Gem. wet

B&W

 

Na advies AH PI

8.

Ontslagregeling t.w.v. meer dan een half jaar salaris tot en met één jaarsalaris

Art. 160 Gem. wet

B&W

Leden DR

Na advies AH PI

9.

Ontslagregeling t.w.v. een half jaarsalaris of minder

Art. 160 Gem. wet

B&W

AH

Na advies AH PI

Voor bureau Toezicht wordt "Afdelingshoofd" gelezen als "kwartiermaker". Deze wijziging geldt tijdelijk totdat het bureau opnieuw onder een afdeling zal ressorteren.

10.

Reorganisatieontslag

Art. 160 Gem. wet / AGN art 8:3

B&W

Leden DR

Na advies AH PI

11.

Ongeschiktheidsontslag anders dan wegens ziekte of gebreken

Art. 160 Gem. wet / AGN art.8:6

B&W

Leden DR

Na advies AH PI

12.

Ontslag op andere gronden

Art. 160 Gem. wet / AGN art. 8:8

B&W

Leden DR

Na advies AH PI

13.

Ontslag na non-activiteit openbare functie

Art. 160 Gem. wet / AGN art. 8:9

B&W

Leden DR

Na advies AH PI

14.

Disciplinaire maatregelen, niet genoemd onder punt 3 t/m 6

Art. 160 Gem. wet / AGN art. 16:1:2 lid 1 a t/m g

B&W

Leden DR

Na advies AH PI

15.

Besluiten inzake functiebeschrijvingen en functiewaardering

Art. 160 Gem. wet

B&W

Leden DR

 

16.

Besluiten tot toepassing hardheidsclausules

Art. 160 Gem. wet / diverse artikelen AGN

B&W

Leden DR

Na advies AH PI

17.

Beoordelingsbesluiten t.a.v. bureauhoofden

Art. 160 Gem. wet

B&W

Leden DR

 

18.

Plaatsing van herschikker of werkzoekende wegens arbeidsongeschiktheid

Art. 160 Gem. wet / regeling Naar ander Werk/AGN art. 5:1:10, lid 1

B&W

Voorzitter plaatsingscommissie

Na overleg in plaatsingscommissie

19.

Alle besluiten t.a.v. de afdelingshoofden, m.u.v. de besluiten onder punten 1 t/m 7

Art. 160 Gem. wet

B&W

Leden DR

 

20.

Alle besluiten t.a.v. de stadscontroller, m.u.v. de besluiten onder punten 1 t/m 7

 

B&W

GS

 

21.

Alle besluiten t.a.v. de kabinetchef van de burgemeester, m.u.v. de besluiten onder punten 1 t/m 7

 

B&W

GS

 

22.

Alle besluiten t.a.v. het personeel ressorterend onder de afdelingshoofden/bureauhoofden, m.u.v. de besluiten onder punten 1 t/m 18

Art. 160 Gem. wet

B&W

AH

BH

Voor bureau Toezicht wordt "Afdelingshoofd" gelezen als "kwartiermaker". Deze wijziging geldt tijdelijk totdat het bureau opnieuw onder een afdeling zal ressorteren.

Het ondermandaat aan de bureauhoofden geldt alleen voor besluiten t.a.v.:

-declaraties

-verlof

23.

Alle besluiten t.a.v. de leden van de directieraad

Art. 160 Gem. wet

B&W

 

 

MANDAATREGISTER AFDELING REGIONAAL ARCHIEF NIJMEGEN (AR00)

Volg nr

Omschrijving

Wett./jur. grondslag

Bevoegde orgaan

Ondermandaat verleend aan

Nadere bepalingen en voorschriften

 

Archief

 

 

 

Programma: Archieven

Portefeuillehouder:

Wethouder Financiën, Economie en Toerisme en Stadsregio

1

In bruikleen geven van kunstwerken, behorend tot de gemeentelijke kunstcollectie

 

B&W

BH AR20

 

 

Archiefwet

 

 

 

 

2

Aanvragen van een machtiging voor de vervanging van archiefbescheiden

Art. 7 Archiefwet jo. art. 6 lid 2 Archiefbesluit

B&W

Gemeentearchivaris

Betreft mandaat

3

Vervangen van archiefbescheiden

Art. 7 Archiefwet jo. art. 6 en 8 Archiefbesluit

B&W

Gemeentearchivaris

Betreft mandaat

4

Aanvragen van een machtiging tot het vervreemding van archiefbescheiden

Art. 8 lid 1, onder b Archiefwet

B&W

Gemeentearchivaris

Betreft mandaat

5

Het vervreemden van archiefbescheiden

Art. 8 lid 1, onder b. Archiefwet jo. art. 7 en 8 Archiefbesluit

B&W

Gemeentearchivaris

Betreft mandaat

6

Stellen van beperkingen aan de openbaarheid van archiefbescheiden

Art. 15 lid 1 Archiefwet

B&W

Gemeentearchivaris

Betreft mandaat

7

Stellen van beperkingen aan de openbaarheid van archiefbescheiden nà het tijdstip van overbrenging.

Art. 15 lid 2 Archiefwet

B&W

Gemeentearchivaris

Betreft mandaat

8

Opheffen of buiten toepassing laten van beperkingen aan de openbaarheid van archiefbescheiden, zoals bedoeld in dit lid van het betreffende artikel

Art. 15 lid 3 Archiefwet

B&W

Gemeentearchivaris

Betreft mandaat

9

Beperken van de openbaarheid van particuliere archieven

Art. 16 lid 2 Archiefwet

B&W

Gemeentearchivaris

Betreft mandaat

10

Beperken en opheffen van de openbaarheid indien archiefbescheiden buiten overeenkomsten en beschikkingen in een archiefbewaarplaats zijn opgenomen

Art. 16 lid 2 Archiefwet

B&W

Gemeentearchivaris

Betreft mandaat

 

Archiefbesluit

 

 

 

 

11

Vernietigen van archiefbescheiden

Art. 8 Archiefbesluit

B&W

Gemeentearchivaris

Betreft mandaat

12

Opmaken van een verklaring

vernietiging, vervanging of vervreemding

Art. 8 Archiefbesluit

B&W

Gemeentearchivaris

Betreft mandaat

 

Archiefregeling

 

 

 

 

13

Nemen van doeltreffende maatregelen tegen ongeautoriseerde toegang tot archiefbewaarplaats en archiefruimten

Art. 35 Archiefregeling

B&W

Gemeentearchivaris

Betreft mandaat

MANDAATREGISTER AFDELING RUIMTELIJKE ONTWIKKELING (RO00)

Volg nr

Omschrijving

Wett./jur. grondslag

Bevoegde orgaan

Ondermandaat verleend aan

Nadere bepalingen en voorschriften

 

Premieregeling Energiebesparende Maatregelen

Particulieren en Huurders 2015

 

 

 

 

1

-besluiten op een aanvraag

-verplichtingen opleggen bij

subsidieverlening

-besluiten op een aanvraag tot

subsidievaststelling

-besluiten tot intrekken en/of wijzigen van subsidie

-loten indien een subsidieplafond wordt

overschreden doordat op een dag meerdere

aanvragen binnenkomen

Artikel 1 sub f

Nijmeegse

Kaderverordening

Subsidieverstrekking

B&W

AL

 

 

Verordening VROM startersregeling gemeente Nijmegen

 

 

 

 

2

-toekennen of afwijzen van starterslening

-hoogte van de lening vaststellen

-beoordelen van aanvragen en van financiële steun op grond van andere leningen

-voorschriften aan de lening verbinden

-verstrekken van aanvraagformulieren

-geheel of gedeeltelijk intrekken van de toekenning van een lening

Art. 4, 5, 7, 8

B&W

AL

 

3

Beslissen over toepassing van de hardheidsclausule

Art. 10

B&W

PH

Betreft mandaat

 

Verordening Ik Bouw Betaalbaar gemeente Nijmegen (IBBN)

 

 

 

 

4

-aanwijzen toegelaten bouwbegeleider

-toekennen of afwijzen van starterslening

-hoogte van de lening vaststellen

-beoordelen van financiële steun op grond van andere leningen

-voorschriften aan de lening verbinden

-geheel of gedeeltelijk intrekken van de toekenning van een lening

Art. 4, 5, 6, 8

B&W

AL

 

5

Beslissen over toepassing van de hardheidsclausule

Art. 14

B&W

PH

 

 

Verordening Duurzaamheidsleningen Gemeente Nijmegen 2016

 

 

 

 

6

-vaststellen van het aanvraagformulier

-aanvrager voordragen bij SVn

-ontvangt van aanvraag bevestigen

-aanvullende gegevens vragen

-aanvraag buiten behandeling laten

-aanvragen in volgorde afhandelen

-beslissen op aanvragen, incl. toekennen of afwijzen van aanvragen

-voorschriften aan de lening verbinden

-geheel of gedeeltelijk intrekken van een toekenningsbesluit voor een lening

Art. 7, 8, 9, 10, 11, 13

B&W

AL

 

7

Beslissen over toepassing van de hardheidsclausule

Art. 17

B&W

PH

 

 

Verordening Stimuleringslening non-profit organisaties Gemeente Nijmegen 2016

 

 

 

 

8

-vaststellen van het aanvraagformulier

-aanvrager voordragen bij SVn

-ontvangt van aanvraag bevestigen

-aanvullende gegevens vragen

-aanvraag buiten behandeling laten

-aanvragen in volgorde afhandelen

-beslissen op aanvragen, incl. toekennen of afwijzen van aanvragen

-voorschriften aan de lening verbinden

-geheel of gedeeltelijk intrekken van een toekenningsbesluit voor een lening

Art. 6, 8, 9, 10, 11, 13

B&W

AL

 

9

Beslissen over toepassing van de hardheidsclausule

Art. 17

B&W

PH

 

 

De groene hub

 

 

 

 

10

Besluit subsidieverlening tot € 100.000,-

 

B&W

PH

Betreft mandaat

11

Weigeren subsidie

 

B&W

PH

Betreft mandaat

12

Het verbinden van verplichtingen aan de subsidieverlening

 

B&W

PH

Betreft mandaat

13

Intrekken of ten nadele wijzigen van de verleende subsidie

 

B&W

PH

Betreft mandaat

14

Verlenen voorschot

 

B&W

PM Duurzaamheid

 

15

Weigeren voorschot

 

B&W

PM Duurzaamheid

 

16

Wijzigen van verplichtingen die aan de subsidie zijn verbonden

 

B&W

PM Duurzaamheid

 

17

Wijzigen van bepalingen van de

Subsidieovereenkomst

 

B&W

PM Duurzaamheid

 

18

Vaststellen van de subsidie

 

B&W

PM Duurzaamheid

 

19

Aangaan van een subsidieovereenkomst

 

B&W

PM Duurzaamheid

 

20

Ondertekenen van een subsidieovereenkomst

 

B

PH

Betreft mandaat

 

Incidentele milieusubsidies programma Duurzaamheid

Titel 4.2 Awb en Nijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekking

 

 

 

21

Besluiten tot verlenen van subsidies tot en met

€ 1.000,-

 

B&W

PM Duurzaamheid

Omdat de PH bevoegd is om subsidies tot en met €10.000 te verlenen, kan de PM er ook voor kiezen een besluit tot subsidieverlening tot en met € 1.000 aan de PH te laten

22

Besluiten tot het weigeren van subsidieaanvragen tot en met € 1.000,-

 

B&W

AL

PM Duurzaamheid

Omdat de PH bevoegd is om subsidieaanvragen tot en met €10.000 te weigeren, kan de PM er ook voor kiezen een besluit tot weigering van subsidieaanvragen tot en met € 1.000 aan de PH over te laten

23

Besluiten tot verlenen van subsidies tot en met € 10.000

 

B&W

PH

Betreft mandaat

24

Besluiten tot het weigeren van subsidieaanvragen tot en met € 10.000,-

 

B&W

PH

Betreft mandaat

25

Het ondertekenen van beschikkingen

tot verlenen van subsidies tot en met € 10.000,- en weigeren van subsidieaanvragen tot en met

€ 10.000,- na besluitvorming door college of portefeuillehouder

 

B&W

PM Duurzaamheid

 

 

Subsidieverordening afkoppelen hemelwaterafvoer en Subsidieregeling Groendaken

 

 

 

 

26

Vaststellen aanvraagformulieren

Art. 2.1. lid

2 en artikel 3.1 lid 2

B&W

PM Duurzaamheid

 

27

Besluiten over aanvraag subsidieverlening met aanvullende voorschriften

 

B&W

PM Duurzaamheid

 

28

Besluiten over aanvraag subsidievaststelling

 

B&W

PM Duurzaamheid

 

29

Besluiten over intrekking en verlenging termijn

Art. 4.1

B&W

PM Duurzaamheid

 

 

Detector(verbod)

 

 

 

 

30

Aanwijzen terreinen waarvoor detectorverbod geldt

Art. 5.7.2 lid 1 APV

B&W

AL

 

31

Beslissen inzake vergunning tot gebruik van een metaaldetector

Art. 5.7.2 lid 2 APV

B&W

AL

 

 

Archeologie

 

 

 

 

32

Het goedkeuren van archeologische rapporten en een programma van eisen

Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) / Besluit archeologische monumentenzorg

B&W

Procesmanager erfgoed;

Sr. beleidsadviseur Archeologie; Regioarcheoloog

 

33

Selectiebesluiten met betrekking tot archeologie

Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) / Besluit archeologische monumentenzorg

B&W

Procesmanager erfgoed;

Sr. beleidsadviseur Archeologie;

Regioarcheoloog

 

MANDAATREGISTER AFDELING STADSBEHEER (SB00)

Volgnr.

Omschrijving

Wett./jur. grondslag

Bevoegde orgaan

Ondermandaat verleend aan

Nadere bepalingen en voorschriften

 

Algemene Plaatselijke Verordening

 

 

 

 

1

Beslissen op een aanvraag om vergunning voor het aanleggen van een weg, het opbreken van de verharding van een weg, het graven of spitten in een weg, aard of breedte van de wegverharding te veranderen of anderszins verandering te brengen in de wijze van aanleg van een weg

Art. 2.1.5.2 APV

B&W

AH

Mits het niet betreft: aanlegvergunning ex artikel 3.3

en 3.7 Wro

2

Vaststellen type huisvuilzak

Artikel 4.2.2.3 APV

B&W

AH

 

3

Beslissen op verzoeken om inzamelvergunning

Artikel 4.2.4.1 APV

B&W

AH

 

 

Handhaving APV

 

 

 

 

 

De bevoegdheid tot handhaving omvat alle feitelijke handelingen en besluitbevoegdheden genoemd in de titels 5.3 en 5.4 Awb inclusief die tot verhaal en invordering van de met handhaving ex titels 5.3. en 5.4 Awb gemoeide kosten alsmede de vooraanschrijving (een en ander voor zover de betreffende bevoegdheid niet elders onder beperkingen is toegekend). De maximaal te verbeuren dwangsom in geval van dwangsomoplegging in ondermandaat bedraagt € 10.000,-.

 

 

 

 

4

Voorwerpen of stoffen in de weg

Art. 2.1.5.1 APV

B&W

BH SB30

Kabels, leidingen en andere voorwerpen in de weg

5

Aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg zonder vergunning

Art. 2.1.5.2 APV

B&W

BH SB30

Handhaving alle gevallen behalve aanlegvergunningplichtige werkzaamheden o.g.v. bestemmingsplan

6

Illegaal kappen:

-Opleggen feitelijke compensatie (herplant- en instandhoudingplicht);

-Opleggen financiële compensatie tot €50.000;

-Opleggen last onder dwangsom tot €25.000.

Art. 4.4.5

B&W

AH

 

 

Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur 2010

 

 

 

 

7

Vaststellen formulier voor melding

Art. 5 lid 2 AVOI

B&W

BH SB30

 

8

Besluiten tot instemming met

werkzaamheden en opleggen van

voorschriften

Art. 6 AVOI

B&W

(Sr.) Kwaliteitsbeheerder Ondergrondse Ordening SB30

 

 

Handhaving AVOI

 

 

 

 

 

De bevoegdheid tot handhaving omvat alle feitelijke handelingen en besluitbevoegdheden genoemd in de titels 5.3 en 5.4 Awb inclusief die tot verhaal en invordering van de met handhaving ex titels 5.3. en 5.4 Awb gemoeide kosten alsmede de vooraanschrijving (een en ander voor zover de betreffende bevoegdheid niet elders onder beperkingen is toegekend).

 

 

 

 

9

Het stilleggen van de werkzaamheden alsmede de (gedeeltelijke) opheffing van de stillegging

Art. 14 AVOI

B&W

(Sr.) Kwaliteitsbeheerder Ondergrondse Ordening SB30

 

10

Handhavingsbesluiten, al dan niet met toepassing van artikel 5:31, lid 1 of lid 2 Awb

Art. 4 AVOI

Art. 5:31, lid 1 of 2 Awb

B&W

PH

AH

Bestuursdwang: AH.

Dwangsom: t/m € 25.000 voor de maximale verbeuring: AH.

T/m € 50.000 voor de maximale verbeuring: PH

Boven de € 50.000: B&W.

11

Besluit om niet tot invordering over te gaan van een verbeurde dwangsom of van de kosten bestuursdwang

 

B&W

AH

Het is hierbij niet van belang of het handhavings-besluit al of niet in (onder)

mandaat is genomen

 

Belemmeringenwet privaatrecht

 

 

 

 

12

Het verlenen van toestemming als eigenaar van gronden waarin werken moeten worden uitgevoerd als bedoeld in de Belemmeringenwet privaatrecht.

Gemeente Nijmegen treedt op als eigenaar van de gronden waarin de werken moeten worden gedoogd.

 

B

BH SB30

 

 

Diversen

 

 

 

 

13

Besluiten inzake verlegregeling kabels en leidingen

 

B&W

BH SB30

 

 

Algemene Plaatselijke Verordening

 

 

 

 

14

Beslissen op een aanvraag om ontheffing van het fietsparkeerverbod

Art. 2.4.11-a lid 2

B&W

BH SB60

 

15

Ontheffing van verbod tot parkeren van voertuigen van autobedrijven e.d.

Art. 5.1.2 lid 4

B&W

BH SB60

 

16

Ontheffing voor het parkeren van kampeerwagens, caravans of andere voor de recreatie bestemde voertuigen en aanhangwagens op de weg

Art. 5.1.6 lid 2

B&W

BH SB60

 

17

Ontheffing voor het parkeren op de weg van een voertuig dat kennelijk is bedoeld als voorwerp om handelsreclame mee te maken

Art. 5.1.7 lid 2

B&W

BH SB60

 

18

Ontheffing voor het parkeren van grote voertuigen

Art. 5.1.8 lid 3

B&W

BH SB60

 

19

Het aanwijzen van parkeerlocaties grote voertuigen

Art. 5.1.8 lid 1

B&W

PH

Betreft mandaat

20

Ontheffing voor het parkeren in park of plantsoen

Art. 5.1.11 lid 3

B&W

BH SB60

 

 

Wegenverkeerswetgeving

 

 

 

 

21

Machtiging om in geval van calamiteiten te besluiten tot het nemen van (tijdelijke) verkeersmaatregelen zonder dat daaraan een verkeersbesluit ten grondslag ligt

Art. 34 en 35 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

B&W

AH

PM Mobiliteit

Wijkopzichters SB50

Verkeersmanager SB60

Coördinator tijdelijke verkeersmaatregelen SB60

Ziet alleen op tijdelijke verkeersmaat

regelen op hoofdwegen. Zie bijlage “Overzicht hoofdwegen gemeente Nijmegen”.

22

Machtiging om feitelijke handelingen te verrichten benodigd voor de uitvoering van verkeersbesluiten en verkeersmaatregelen waaraan geen verkeersbesluit ten grondslag ligt

Art. 34 en 35 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

B&W

MW SB20

 

23

Beslissen op aanvraag om ontheffing

Art. 87 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

B&W

BH SB60

 

24

Het nemen van verkeersbesluiten voor de aanleg en toewijzing van invalidenparkeerplaatsen

Art. 18 Wegenverkeerswet juncto artikel

67 lid 1 sub c Reglement verkeersregel en

verkeerstekens

B&W

BH SB60

 

25

Verkeerbesluiten (tijdelijke en definitieve) op basis van de Wegenverkeerswet

 

B&W

PM Mobiliteit

BH SB60

 

26

Het aanwijzen van (evenementen) verkeersregelaars en verkeersbrigadiers voor zover de werkzaamheden binnen de grenzen van de gemeente Nijmegen vallen

Art. 56 lid 1 sub b en lid 4 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

B

PM Mobiliteit

Coördinator tijdelijke verkeersmaatregelen SB60

 

27

Beslissen op de aanvraag om een gehandicaptenparkeerkaart

Art. 49 BABW

B&W

BH SB60

 

 

Parkeerverordening 2007

 

 

 

 

28

Beslissen op een aanvraag om verlening van een parkeervergunning

Art. 3

B&W

BH SB60

 

29

Verlenen van ontheffing van het bepaalde in artikel 9 lid 1 en 9 lid 3

Art. 9 lid 5

B&W

BH SB60

 

 

Bouwverordening

 

 

 

 

30

Beslissen over ontheffing

Art. 2.5.30 lid 4

Bouwverordening

B&W

PM Mobiliteit

 

MANDAATREGISTER AFDELING VASTGOED, SPORTSERVICE & ACCOMMODATIES (VA00)

Volgnr

Omschrijving

Wett./jur. grondslag

Bevoegde orgaan

Ondermandaat verleend aan

Nadere bepalingen en voorschriften

1

Besluiten tot het voeren van rechtsgedingen:

-voortvloeiende uit overeenkomsten gesloten voor onroerende zaken in beheer bij VA30 en VA40

-tot ontbinding van overeenkomsten gesloten voor onroerende zaken in beheer bij VA30 en VA40;

-tot ontruiming van onroerende zaken in beheer bij VA30 en VA40

 

B&W

BH VA30

BH VA40

 

2

Het optreden ter zitting in het kader van de onder nr. 1 genoemde procedures

 

B

BH VA30

BH VA40 Budgethouders van VA30 en VA40

 

3

Besluiten tot het voeren van rechtsgedingen:

-voortvloeiende uit overeenkomsten gesloten voor onroerende zaken in beheer bij VA20;

-tot ontbinding van overeenkomsten gesloten voor onroerende zaken in beheer bij VA20;

-tot ontruiming van onroerende zaken in beheer bij VA20.

 

B&W

BH VA20

 

4

Het optreden ter zitting in het kader van de onder nr. 3 genoemde procedures

 

B

BH VA20

Senior Adviseurs Vastgoed van VA21, VA22 en VA23

 

6

Besluiten om overeenkomsten inzake aan- en verkoop van onroerende zaken en/of het vestigen van zakelijke rechten waartoe door het college is besloten op details c.q. ondergeschikte punten aan te passen, dan wel nader uit te werken

Art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet

B&W

BH VA20

 

7

Ondertekening overeenkomsten tot aankoop en verkoop van onroerende zaken waartoe door college is besloten

Art. 171 Gemeentewet

B

BH VA20

Senior Adviseurs Vastgoed van VA21, VA22 en VA23

 

8

Ondertekening overeenkomsten vestiging en beëindiging zakelijke rechten op onroerende zaken waartoe door het college is besloten

Art. 171 Gemeentewet

B

BH VA20 en Senior Adviseurs Vastgoed van VA21, VA22 en VA23

 

9

Besluiten tot het vestigen van opstalrechten voor woonwagens op de door de gemeente verhuurde standplaatsen

Art. 160 lid 1 sub e Gemeentewet

B&W

BH VA20

 

10

Ondertekening van de overeenkomst tot het vestigen van opstalrechten voor woonwagens op de door de gemeente verhuurde standplaatsen

Art. 171 Gemeentewet

B

BH VA20 en Senior Adviseurs Vastgoed van VA21, VA22 en VA23

 

11

Aangaan en beëindigen van huurovereenkomsten en bruikleenovereenkomsten de gemeentelijke accommodaties betreffende

 

B&W

BH VA30

BH VA40

Budgethouders

MW VA21, VA22, VA23 en VA10

Bevoegdheid budgethouders wordt beperkt tot contracten die meerdere locaties betreffen en berust op de ondervolmachtbesluiten budgethouders.

Bevoegdheid MW verhuur VA21, VA 22, VA23 en VA10 geldt slechts voor overeenkomsten op uurbasis en voor huurbedragen die lager zijn dan € 500,-.

12

Besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkoop van reststroken grond (tot verkoopwaarde van € 10.000,-)

 

B&W

BH VA20 en Senior Adviseurs Vastgoed van VA21, VA22 en VA23

E.e.a. met inachtneming van de Kadernota Verkoop Openbare Ruimte (GB06-096) of de wijziging hiervan.

Bevoegdheid van gevolmachtigden alleen geldig in geval van verkoopwaarde tot € 10.000,-.

13

Het verlenen van volmacht aan de behandelende notariële medewerkers om de gemeente te vertegenwoordigen bij het passeren van transportakten

Art. 171 lid 2 Gemeentewet

B

BH VA20 en Senior Adviseurs Vastgoed van VA21, VA22 en VA23

 

14

Besluiten tot het aanvragen van een vergunning of het aanvragen van een wijziging van een vergunning ex artikelen 3 juncto 37 aanhef onder a Drank- en Horecawet

 

B&W

BH VA30

BH VA40

Betreft het aanvragen van vergunningen bij Gedeputeerde Staten ten behoeve van de gemeentelijke accommodaties waar alcohol wordt geschonken

15

Het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen de gemeente betreffende voor zover betrekking hebbende op de bij VA20 in beheer zijnde objecten

 

B&W

BH VA20 en Senior Adviseurs Vastgoed van VA21, VA22 en VA23

 

16

Het ontzeggen van de toegang tot de ruimten van

de desbetreffende afdeling aan burgers, indien dat

dringend noodzakelijk moet worden geacht in het

belang van de openbare orde of de voortgang van

de werkzaamheden in die ruimten.

 

B&W

BH VA30

BH VA40

AH VA00 is ook bevoegd op grond van nr. 3 Mandaatregister alle afdelingen

 

Subsidies ten behoeve van het programma Sport en Accommodaties

 

 

 

 

17

Het ondertekenen van beschikkingen tot verlenen, vaststellen, intrekken, wijzigen of weigeren van subsidies, danwel tot het verlenen van een voorschot daarop, na besluitvorming door college of portefeuillehouder

 

B&W

BH VA50

 

18

Besluiten tot vaststellen van subsidies

Art. 4:42 Awb

B&W

BH VA50

 

19

Besluiten tot intrekking of wijziging verleende subsidies

Art.4:48-4:50 Awb en art. 9.2 en art. 10 NKS

B&W

BH VA50

Vaststelling hoger dan verleende bedrag: altijd nieuw voorstel. Betekent dus opnieuw eerst verlening

20

Besluiten tot verlenen van voorschot nadat besluit tot verlening van subsidie is genomen

Art. 4:95 Awb en art. 12 NKS

B&W

BH VA50

 

21

Besluiten tot verlenen van voorschot voordat besluit tot verlening van subsidie is genomen bij voorschotten tot en met € 100.000,-

 

B&W

BH VA50

 

22

Terugvorderen subsidiebedrag of terugvorderen voorschot van een subsidiebedrag

Art. 4:57 Awb

B&W

BH VA50

 

23

Besluiten tot het buiten behandeling laten van een subsidieaanvraag

Art. 4:5 Awb

B&W

BH VA50

 

24

Het nemen van besluiten voor zover het een aanvraag betreft die strekt tot het nemen van een besluit in het kader van de subsidieverstrekking dat valt onder dit register

Art. 4:17 - 4:20 Awb

B&W

BH VA50

Het betreft hier enkele bevoegdheden in het kader van de wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

MANDAATREGISTER AFDELINGVEILIGHEID (VH00)

Volg nr.

Omschrijving

Wett./jur. grondslag

Bevoegde orgaan

Ondermandaat verleend aan

Nadere bepalingen en voorschriften

 

In afwijking van de vervangingsregeling Gemeente Nijmegen geldt in geval van lijnsturing dat het afdelingshoofd wordt vervangen door de Adviseurs I (procesmanagers Veiligheid)

 

 

 

 

 

Algemene wet bestuursrecht

 

 

 

 

 

Hfst 6 en 7. Bepalingen over bezwaar en beroep

 

 

 

 

1.

Geven van een termijn aan de indiener van een bezwaar om een verzuim te herstellen

Art. 6:6 Awb

B&W

B

AH

MW VH00

MW VH00: die medewerkers die zich bezighouden met bezwaar- en beroepschriften

2.

Verzending van bericht van ontvangst

Art. 6:14 lid 1 Awb

B&W

B

AH

MW VH00

MW VH00: die medewerkers die zich bezighouden met bezwaar- en beroepschriften

3.

Doorzending van bezwaar- of beroepschrift aan het bevoegde orgaan; mededeling van doorzending aan de afzender

Art. 6:15 lid 1 Awb

B&W

B

AH

MW VH00

MW VH00: die medewerkers die zich bezighouden met bezwaar- en beroepschriften

4.

Toezending van de stukken aan een gemachtigde

Art. 6:17 Awb

B&W

B

AH

MW VH00

MW VH00: die medewerkers die zich bezighouden met bezwaar- en beroepschriften

5.

Beslissen op verzoek in te stemmen met rechtstreeks beroep bij administratieve rechter

Art. 7:1a Awb

B&W

B

PH

Betreft mandaat

6.

Na instemming rechtstreeks beroep doorzenden van bezwaarschrift aan bevoegde rechter

 

B&W

B

AH

MW VH00

MW VH00: die medewerkers die zich bezighouden met bezwaar- en beroepschriften

7.

Uitnodigen, (afzien van) horen en evt. nader horen van belanghebbenden, getuigen en deskundigen

Art. 7:2, 7:3, 7:8, 7:9 Awb

B&W

B

AH

MW VH00

MW VH00: die medewerkers die zich bezighouden met bezwaar- en beroepschriften

8.

Ter inzage legging van stukken en kennisgeving daarvan aan belanghebbenden

Art. 7:4 lid 2 en 3 Awb

B&W

B

AH

MW VH00

MW VH00: die medewerkers die zich bezighouden met bezwaar- en beroepschriften

9.

Besluit om bepaalde stukken niet ter inzage te leggen, dan wel slechts aan bepaalde gemachtigden

Art. 7:4 lid 6,7,8 Awb

B&W

B

AH

 

10.

Besluit of horen al dan niet in openbaar plaatsvindt

Art. 7:5 Awb

B&W

B

AH

 

11.

Besluit om belanghebbenden niet in elkaars aanwezigheid te horen

Art. 7:6 lid 2 Awb

B&W

B

AH

MW VH00

MW VH00: die medewerkers die zich bezighouden met bezwaar- en beroepschriften

12.

Toezending van het verslag van horen aan bij het horen niet aanwezige belanghebbenden; besluit om die toezending achterwege te laten

Art. 7:6 lid 3 en 4 Awb

B&W

B

AH

 

13.

Verdaging van de beslistermijn en mededeling daarvan aan de belanghebbende

Art. 7:10 Awb

B&W

B

AH

MW VH00

MW VH00: die medewerkers die zich bezighouden met bezwaar- en beroepschriften

 

Bezwaar en beroep

 

 

 

 

14.

Beslissen op bezwaren gericht tegen besluiten, genomen door AH in mandaat op grond van het mandaatregister Veiligheid

 

B&W

B

PH

Betreft mandaat

15.

Besluiten tot het instellen van hoger beroep en cassatie voor zover het besluiten betreft genomen op grond van mandaatregisters

 

B&W

B

AH

 

16.

Opstellen en indienen van verweerschriften en andere stukken in het kader van gerechtelijke procedures bij de administratieve, burgerlijke of strafrechter en in het kader van administratieve bezwaar- en beroepsprocedures

 

B&W

B

PH

AH

PH: betreft mandaat

17.

Optreden ter zitting in het kader van procedures ten aanzien van besluiten die horen tot het taakgebied van de afdeling Veiligheid

 

B&W

B

AH

MW VH00

 

 

Algemene Plaatselijke Verordening

 

 

 

 

18.

Beslissen op een aanvraag voor vergunning voor het aanbrengen, hebben of achterlaten van voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg

Art. 2.1.5.1

B&W

AH

 

19.

Aanwijzen periode waarin een rookverbod geldt in bossen of op heidegronden of binnen een afstand van dertig meter daarvan

Art. 2.1.6.7

B&W

AH

 

20.

Aanwijzen van gebieden en tijden gedurende welke het verboden is om in de open lucht vuur aan te leggen, te stoken of te hebben

Art. 2.1.6.7a

B

AH

 

21.

Beslissen op een aanvraag voor vergunning voor het organiseren van een evenement

Art. 2.2.2

B

AH

 

22.

Geven van toestemming voor het gebruik van gemeentegrond ten behoeve van een evenement

Art. 171 Gemeentewet

B

AH

 

23.

Beslissen op een aanvraag voor een terrasvergunning

Art. 2.3.1.5

B

AH

 

24.

Beslissen op een aanvraag voor exploitatievergunning met uitzondering van:

Art. 2.3.1.6

B

AH

 

 

a.ten aanzien van de voorbereiding van het besluit: de adviesaanvraag bij het Landelijk Bureau Bibob (LBB);

 

B

 

 

 

b.de beslissing nadat het LBB heeft geadviseerd;

 

B

 

 

 

c.een aanvraag om een vergunning voor een coffeeshop

 

B

 

 

25.

De bestuurlijke handhaving m.b.t. een exploitatievergunning (inclusief verhaal en invordering)

APV, Gemeentewet

Awb

B

AH

 

26.

Beslissen op een aanvraag voor een geschiktheidsverklaring voor een seksinrichting

Art. 3.1.3. en bijlage 2B

B&W

PH

Betreft mandaat.

Portefeuillehouder is de burgemeester.

27.

Beslissen op een aanvraag voor een exploitatievergunning voor een escortbedrijf

Art. 3.2.1

B&W

PH

Betreft mandaat

28.

De bestuurlijke handhaving m.b.t. een exploitatievergunning escortbedrijven (inclusief verhaal en invordering)

APV, Gemeentewet,

Awb

B&W

PH

Betreft mandaat

29.

Beslissen op een aanvraag voor ontheffing inzake geluidhinderlijke activiteiten buiten de inrichting

Art. 4.1.1.lid 2

B&W

PH

AH

Alleen voor zover in combinatie met andere APV-vergunningaanvragen

30.

Beslissen op verzoeken om ontheffing van het verbod om een voertuig met gevaarlijke stoffen te parkeren

Art. 5.1.5 lid 2

B&W

AH

 

31.

Beslissen op een aanvraag voor vergunning voor standplaatsen

Art. 5.2.3

B&W

AH

 

32.

Aanwijzen van een plaats waar het kampeerverbod van artikel 5.8.2 lid 1 niet geldt

Art. 5.8.3

B&W

B

Alleen tijdelijke evenementenkampeerplaatsen in combinatie met een evenementenvergunning

Marktverordening 2007

33.

Bepalen van de indeling van de markt

Art. 3.1

B & W

AH

 

34.

Het treffen van tijdelijke maatregelen in het belang van de goede gang van zaken op de markt en/of volksgezondheid

Art. 3.4

B & W

AH

 

35.

Beslissen op een aanvraag om vergunning voor een standplaats

Art. 5.1.

B & W

AH

 

36.

In afwijking van de toegewezen vaste standplaatsen tijdelijk een andere standplaats toewijzen indien dringende redenen hiertoe noodzaken

Art. 5.5

B & W

AH

 

37.

Onmiddellijke verwijdering gelasten van de markt

Art. 13

B & W

AH

 

38.

Opleggen van bestuursdwang en dwangsom alsmede invordering van de met handhaving gepaard gaande kosten ex afdeling 5.3 en 5.4 Algemene wet bestuursrecht inzake overtredingen van de marktverordening

 

B & W

AH

 

 

Wet op de Kansspelen

 

 

 

 

39.

Beslissen op een aanvraag voor vergunning

Art. 3 lid 1

B&W

AH

 

40.

Verbieden van een klein kansspel

Art. 7c lid 2 en 3

B&W

AH

 

41.

Beslissen op een aanvraag voor vergunning voor het aanwezig hebben van één of meer speelautomaten

Art. 30b

B

AH

 

 

Luchtvaartwet/Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen/Overgangsrecht Bignal

 

 

 

 

42.

Overleg i.h.k.v. aanvragen ontheffingen luchtvaart tijdelijk en uitzonderlijk gebruik

Art. 8a.51 Luchtvaartwet jo art. 35 lid 1 Regeling

B

 

 

43.

Beslissen op een aanvraag voor een verklaring van geen bezwaar in geval opstijgen met een vrije ballon

Art. 9 lid 2

B

AH

Ballonvaarten die regelmatig plaatsvinden, bijvoorbeeld vanaf de Goffertweide vallen hieronder. Van de overige ballonvaarten dient vooraf overlegd te worden in een portefeuilleoverleg of deze onder het mandaat gebracht worden.

44.

Beslissen op een aanvraag voor een verklaring van geen bezwaar voor een luchtvaartvertoning

Art. 158

B

AH

Na voorafgaand overleg met de PH

 

Verordening winkeltijden Nijmegen 2013

 

 

 

 

45.

Beslissen op een aanvraag voor een individuele ontheffing van het verbod om een winkel geopend te houden op een zon- of feestdag

Art. 3 lid 1

B&W

AH

 

46.

Beslissen op een aanvraag voor een individuele ontheffing van het verbod van openstelling van een winkel op werkdagen tussen 22.00 uur en 06.00 uur, voor incidentele bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard

Art. 4 lid 1

B&W

AH

 

47.

Beslissen op een aanvraag voor ontheffing van het verbod van openstelling van een winkel op werkdagen tussen 22.00 uur en 04.00 uur

Art. 4 lid 2

B&W

AH

 

 

Zondagswet

 

 

 

 

48.

Het toevoegen van voorschriften en beperkingen m.b.t. het geluidsniveau- en apparatuur op uitingen tijdens samenkomsten tot belijden van godsdienst of levensovertuiging, vergaderingen of betogingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties

Art. 3 lid 2

B

AH

 

49.

Beslissen op een aanvraag voor ontheffing voor andere gevallen dan in art. 3 lid 2

Art. 3 lid 3

B

AH

 

50.

Beslissen op een aanvraag voor ontheffing van artikel 4 Zondagswet (vóór 13.00 uur op zondag openbare vermakelijkheden houden)

Art. 4 lid 3

B

AH

 

51.

Het toevoegen van voorschriften en beperkingen m.b.t. tijd, plaats en duur van samenkomsten tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging zondags vóór 13.00 uur

Art. 5 lid 3

B

AH

 

 

Drank- en Horecawet

 

 

 

 

52.

Beslissen op een aanvraag om een vergunning op basis van de Drank- en Horecawet

met uitzondering van:

Art. 3

B

AH

 

 

a.ten aanzien van de voorbereiding van het besluit: de adviesaanvraag bij het Landelijk Bureau Bibob (LBB);

 

B

 

 

 

b.de beslissing nadat het LBB heeft geadviseerd;

 

B

 

 

 

c.het intrekken van een reeds verleende vergunning in het kader van de Wet Bibob.

 

B

 

 

53.

Beslissen op een aanvraag voor ontheffing van het in artikel 3 Drank- en horecawet gestelde verbod

Art. 35 lid 1

B

AH

 

54.

De bestuurlijke handhaving m.b.t. de Drank- en Horecawet

D&H,wet, Gemeentewet, Awb.

B

AH

Indien en voorzover het een dwangsombesluit betreft, is de bevoegdheid in mandaat beperkt tot het opleggen van een dwangsom tot maximaal € 25.000,- (totaal of ineens).

55.

Verhaal en invordering van een verbeurde dwangsom ex 5:37 Awb

 

B

AH

Het is hierbij niet van belang of het besluit tot opleggen van een last onder dwangsom in mandaat is genomen of niet

 

Brandbeveiligingsverordening

 

 

 

 

56.

Beslissen op aanvragen gebruiksvergunning Brandbeveiligingsverordening

Art. 2 lid 1 jo art. 2 lid 4

B&W

AH

 

57.

Verbinden van voorwaarden aan gebruiksvergunning Brandbeveiligingsverordening

Art. 2 lid 2

B&W

AH

 

58.

Verbinden van nieuwe voorwaarden aan bestaande gebruiksvergunningen Brandbeveiligingsverordening, gestelde voorwaarden wijzigen of intrekken van gebruiksvergunningen Brandbeveiligingsverordening

Art. 2 lid 3

B&W

AH

 

59.

Voorschriften opleggen ter voorkoming van brand en het beperken van de gevolgen van brand aan eigenaren van een aaneengesloten of vrijwel aaneengesloten opstand die voor meer dan de helft bestaat uit naaldhout, heideveld, veen of een ander terrein, dat met brandbare gewassen is begroeid

Art. 8

B&W

AH

 

60.

Vaststellen van formulieren voor de aanvraag van een gebruiksvergunning

Art. 3 lid 2

B&W

AH

 

 

Wet vervoer gevaarlijke stoffen

 

 

 

 

61.

Beslissen op verzoeken om ontheffing van het verbod om in gemeenten waar wegen of weggedeelten zijn aangewezen en aangeduid, de aangewezen gevaarlijke stoffen te vervoeren over andere dan de aangewezen en aangeduide wegen of weggedeelten

Art. 22 jo art. 21 Wvgs

B&W

AH

 

 

Diversen

 

 

 

 

62.

Het aangaan van nazorgovereenkomsten met veelplegers in het kader van de veelplegersaanpak alsmede het verrichten van alle handelingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze overeenkomsten

 

B

Ketenregisseur veelplegers-

aanpak

Betreft machtiging

63.

Beslissen op aanvraag gebruiksvergunning inzake brandveilig gebruik bij evenementen

Art. 2.1 lid 1 sub d Wabo jo art. 2.4 lid 1 Wabo

B&W

AH

 

MANDAATREGISTER AFDELING WIJKMANAGEMENT (WM00)

Volg nr.

Omschrijving

Wett./jur. grondslag

Bevoegde orgaan

Ondermandaat verleend aan

Nadere bepalingen en voorschriften

1

Verstrekken van subsidies ten behoeve van wijkactiviteiten en participatie als mede het verlenen van voorschotten

Art. 4:29 en 4:42 Awb,

art. 2 Uitvoeringsvoorschrift wijkparticipatie en activiteiten en

art. 12 NKS

 

 

 

 

Tot een maximumbedrag van € 20.000

 

B&W

Wijkmanager

 

 

Vanaf € 20.000 tot € 75.000

 

B&W

AH

 

 

Vanaf € 75.000 tot € 100.000

 

B&W

PH

Betreft mandaat

2

Het buiten behandeling laten van een subsidieaanvraag

Art. 4:5 Awb

B&W

Wijkmanager

 

3

Het nemen van besluiten als bedoeld in art. 8 lid 3 Uitvoeringsvoorschrift wijkactiviteiten en participatie

 

B&W

AH

 

MANDAATREGISTER AFDELING ZORG EN INKOMEN (ZI00)

Volg nr.

Omschrijving

Wett./jur. grondslag

Bevoegde orgaan

Ondermandaat verleend aan

Nadere bepalingen en voorschriften

 

Schuldhulpverlening

 

 

 

 

1

Besluiten tot het toelaten tot de schuldhulpverlening, weigeren van de schuldhulpverlening en beëindigen van de schuldhulpverlening in het kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

B&W

BH:

ZI50, ZI60

 

2

Besluiten tot het voeren van rechtsgedingen tot invordering van vorderingen wegens verstrekte maar niet terugbetaalde leningen, tegen cliënten van de Kredietbank van wie op geen andere wijze terugbetaling kan worden verkregen

Art. 160, lid 1 aanhef en onder f Gemeentewet

B&W

BH:

ZI50, ZI60

Mits het in te vorderen bedrag, wat betreft de hoofdsom, niet meer dan € 25.000,00 bedraagt

3

Afschrijven van kredieten

Richtlijn debiteurenbeleid sociale kredieten GB2010-047

B&W

BH:

ZI50, ZI60

 

4

Afwijken van de beleidsregels schuldhulpverlening bij bijzondere omstandigheden

Artikel 7 Beleidsregels schuldhulpverlening 2014

B&W

AH

De raad wordt jaarlijks geïnformeerd hoe vaak van deze mogelijkheid gebruik is gemaakt

5

Uitvoeren van de taken die een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van het doel van de kredietbank

Artikel 3 Bankreglement 2009

B&W

BH:

ZI50, ZI60

 

6

Besluiten tot het verlenen van kredieten tot een bedrag van € 4.500,00

Artikel 15 lid 2 Bankreglement 2009

B&W

Kredietadviseur ZI50

 

7

Besluiten tot het verlenen van kredieten voor een bedrag € 4.500,00 tot en met €12.000,00 en het vaststellen van de kredietvergoedingen

Artikel 15 lid 2 Bankreglement 2009

B&W

BH:

ZI50, ZI60

 

8

Besluiten tot het verlenen van kredieten boven een bedrag van €12.000,00

Artikel 15 lid 2 Bankreglement 2009

B&W

AH

 

9

Vaststellen van het rentetarief van de Gemeentelijke Kredietbank

Artikel 31 Bankreglement 2009

B&W

BH:

ZI50, ZI60

 

10

Verlenen van gehele of gedeeltelijke vrijstelling van betaling of van kredietvergoeding

Artikel 31 lid 3 Bankreglement 2009

B&W

BH:

ZI50, ZI60

 

11

Verlenen van kwijtschelding van het nog niet afgeloste deel van het krediet bij overlijden

Artikel 33 Bankreglement 2009

B&W

BH:

ZI50, ZI60

 

12

Boekingen en betalingen op budgetbeheerrekening

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

B&W

MW budgetbeheer ZI50 en ZI60

 

13

Toepassing Bankreglement in geval van onvoorziene omstandigheden

Artikel 55 Bankreglement

B&W

AH

 

 

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)

 

 

 

 

14

Besluiten tot het treffen van maatwerkvoorzieningen of verlenen van pgb’s en het weigeren daarvan

Art. 2.3.5 Wmo 2015 en artt. 8 en 9 Verordening maatschappelijke ondersteuning Nijmegen 2015

B&W

BH:

ZIA0, ZIB0

 

15

Besluiten tot het beëindigen, intrekken, herzien, terugvorderen en verhalen van maatwerkvoorzieningen en pgb’s

Artt 2.3.10, 2.4.1 en 2.4.3 Wmo 2015

B&W

BH:

ZIA0, ZIB0

 

16

Besluiten tot het opleggen van een bijdrage in de kosten

Artt. 2.1.4 en 2.1.5 Wmo 2015 en art. 13 Verordening maatschappelijke ondersteuning Nijmegen 2015

B&W

BH:

ZIA0, ZIB0

 

17

Besluiten tot het voeren van rechtsgedingen tot invordering van vorderingen wegens ten onrechte verstrekte maatwerkvoorzieningen of pgb’s

Art. 160, lid 1 aanhef en onder f Gemeentewet

B&W

AH

Mits het in te vorderen bedrag, wat betreft de hoofdsom, niet meer dan € 25.000 bedraagt

18

Afwijken van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Nijmegen 2015 bij bijzondere omstandigheden

Art. 24, lid 3 Verordening maatschappelijke ondersteuning Nijmegen 2015

B&W

BH:

ZIA0, ZIB0

 

 

Jeugdwet

 

 

 

 

19

Besluiten tot het treffen van individuele voorzieningen of pgb’s en het weigeren daarvan

Art. 2.3 Jeugdwet

B&W

BH:

ZIA0, ZIB0

 

20

Besluiten tot het beëindigen, intrekken, herzien en terugvorderen van individuele voorzieningen en pgb’s

Art. 8.1.4, Jeugdwet en art. 13 Verordening Jeugdhulp

B&W

BH:

ZIA0, ZIB0

 

21

Besluiten tot het voeren van rechtsgedingen tot invordering van vorderingen wegens ten onrechte verstrekte individuele voorzieningen of pgb’s

Art. 160, lid 1 aanhef en onder f Gemeentewet

B&W

AH

Mits het in te vorderen bedrag, wat betreft de hoofdsom, niet meer dan € 25.000 bedraagt

22

Besluiten tot het verrekenen van vorderingen

Art. 13, lid 6 Verordening Jeugdhulp

B&W

BH:

ZIA0, ZIB0

 

23

Afwijken van de Verordening Jeugdhulp bij bijzondere omstandigheden

Art. 18, lid 3 Verordening Jeugdhulp

B&W

BH:

ZIA0, ZIB0

 

 

Leerplicht

 

 

 

 

24

Besluiten tot het verlenen of afwijzen van verzoeken om vrijstellingen van inschrijving als leerling van een school of instelling

Art. 5 en 5a Leerplichtwet 1969

B&W

BH ZI40

 

25

Besluiten tot het verlenen of afwijzen van verzoeken om vervangende leerplicht

Art. 3a en 3b Leerplichtwet 1969

B&W

BH ZI40

 

26

Besluiten tot het verlenen of afwijzen van verzoeken om vrijstelling op grond van gewichtige omstandigheden

Art. 11g Leerplichtwet 1969

B&W

BH ZI40

 

27

Besluiten tot het verlenen of afwijzen van verzoeken om vrijstelling op grond van bijzondere omstandigheden

Art. 15 Leerplichtwet 1969

B&W

BH ZI40

 

 

Leerlingenvervoer

 

 

 

 

28

Besluiten op aanvragen inzake vergoedingen leerlingenvervoer

Verordening leerlingenvervoer gemeente Nijmegen 2014

B&W

BH:

ZI20, ZI30

 

29

Besluiten betreffende terugvordering en verrekening

Artikel 6 lid 4 Verordening leerlingenvervoer gemeente Nijmegen 2014

B&W

BH:

ZI20, ZI30, ZI70, ZI90

 

30

Besluiten over de toepassing van de hardheidsclausule

Artikel 24 Verordening leerlingenvervoer gemeente Nijmegen 2014

B&W

BH:

ZI20, ZI30, ZI70, ZI90

 

 

Participatiewet

 

 

 

 

31

Besluiten over het verlenen van bijstand

Art 7 lid 1 onder b Participatiewet

B&W

BH:

ZIC0, ZI70, ZI80

 

32

Besluiten over een ontheffing van de plicht tot arbeidsinschakeling

Artt. 9 lid 2 en 9a

Participatiewet

B&W

BH:

ZIC0, ZI70, ZI80

 

33

Besluiten over het wel of niet opleggen van verplichting tot levering van een tegenprestatie

Art 9 lid 1 onder c

Participatiewet

B&W

BH:

ZIC0, ZI70, ZI80

 

34

Besluiten over het wel of niet verlenen van bijstand indien zeer dringende redenen daartoe noodzaken

Art. 16 Participatiewet

B&W

BH:

ZIC0, ZI70, ZI80

 

35

Verzoeken aan belanghebbende om relevante inlichtingen te verstrekken

Art. 17 lid 1 en 2 jo. art. 60 lid 1 Participatiewet

B&W

BH:

ZI10, ZI20, ZI30, ZIC0, ZI70, ZI80, ZI90

 

36

Vaststellen van de identiteit van belanghebbende

Art. 17 leden 3 en 4 Participatiewet

B&W

BH:

ZI10, ZI20, ZI30, ZIC0, ZI70, ZI80, ZI90

 

37

Afstemmen van de bijstand en de daaraan verbonden verplichtingen op omstandigheden, mogelijkheden en middelen van de belanghebbende

Art. 18 lid 1 Participatiewet

B&W

BH:

ZI20, ZI30, ZIC0, ZI70, ZI80

 

38

Verlagen van de uitkering en heroverweging van het besluit tot verlaging

Art. 18 Participatiewet en Maatregelen-verordening Participatiewet

B&W

BH:

ZI20, ZI30, ZIC0, ZI70, ZI80

 

39

Opleggen van bestuurlijke boete

Art. 18a Participatiewet

B&W

BH:

ZI10, ZI20, ZI30, ZIC0, ZI70, ZI80

 

40

Afnemen van de toets ter vaststelling van de beheersing van de Nederlandse taal

Artikel 18b Participatiewet

B&W

BH:

ZI20, ZI30, ZICO, ZI70, ZI80

 

41

Besluiten over het wel of niet verlagen van de bijstand bij het niet of niet in voldoende mate beheersen van de Nederlandse taal

Art. 18b Participatiewet

B&W

BH:

ZI20, ZI30, ZIC0, ZI70, ZI80

 

42

Besluiten over het verlagen van de bijstandsnorm

Art 22a, 27 en 28 Participatiewet

B&W

BH:

ZI20, ZI30, ZIC0, ZI70, ZI80

 

43

Besluiten over het recht op individuele en categoriale bijzondere bijstand

Art. 35 Participatiewet, Beleidsregels Inkomensondersteuning

B&W

BH:

ZI20, ZI30, ZIC0, ZI70, ZI80

 

44

Besluiten over het recht op een individuele inkomenstoeslag

Art. 36 Participatiewet, Verordening Individuele inkomenstoeslag, Beleidsregels Inkomensondersteuning

B&W

BH:

ZI20, ZI30, ZIC0, ZI70, ZI80

 

45

Besluiten over het recht op een koopkrachttegemoetkoming

Art. 36a Participatiewet

B&W

BH:

ZI20, ZI30, ZIC0, ZI70, ZI80

 

46

Besluiten over het recht op een individuele studietoeslag

Art. 36b Participatiewet en Verordening Individuele studietoeslag

B&W

BH:

ZI20, ZI30, ZIC0, ZI70, ZI80

 

47

Opleggen van verplichting om aangifte te doen van briefadres

Art. 40 lid 2 Participatiewet

B&W

BH:

ZI10, ZI20, ZI30, ZIC0, ZI70, ZI80

 

48

Opschorten van de uitkering indien adresgegevens afwijken van die uit het Brp

Art. 40 lid 3 Participatiewet

B&W

BH:

ZI10, ZI20, ZI30, ZIC0, ZI70, ZI80

 

49

Verzoeken om een verklaring rechtmatig verblijf bij de Minister van Veiligheid en Justitie

Art. 40a lid 1 Participatiewet

B&W

BH:

ZI10, ZI20, ZI30, ZIC0, ZI70, ZI80

 

50

Opschorten van de uitkering totdat verklaring is afgegeven

Art. 40a lid 1 Participatiewet

B&W

BH:

ZI10, ZI20, ZI30, ZIC0, ZI70, ZI80

 

51

Vaststellen van het recht op een bijstandsuitkering

Art. 43 jo. art. 7 lid 1 onder b Participatiewet

B&W

BH:

ZI20, ZI30, ZIC0, ZI70, ZI80

 

52

Opleggen van verplichtingen gericht op meerdere zekerheid voor de nakoming van aan de bijstand verbonden aflossingsverplichtingen

Art. 48 lid 3 Participatiewet

B&W

BH:

ZI10, ZI20, ZI30, ZIC0, ZI70, ZI80, ZI90

 

53

Besluiten over verrekenen van bijstand in de vorm van een geldlening met algemene bijstand of een uitkering

Art. 48 lid 4 Participatiewet

B&W

BH:

ZI10, ZI20, ZI30, ZIC0, ZI70, ZI80, ZI90

 

54

Besluiten over het verlenen van bijzondere bijstand in de vorm van borgtocht

Art. 49 Participatiewet

B&W

BH:

ZI20, ZI30, ZIC0, ZI70, ZI80

 

55

Besluiten over het verstrekken van een voorschot in de vorm van een renteloze lening

Art. 52 Participatiewet

B&W

BH:

ZI20, ZI30, ZIC0, ZI70, ZI80

 

56

Bepalen welke gegevens en bewijsstukken door belanghebbende verstrekt dienen te worden alsmede de wijze en het tijdstip waarop

Art. 53a lid 1 Participatiewet

B&W

BH:

ZI10, ZI20, ZI30, ZIC0, ZI70, ZI80, ZI90

 

57

Instellen van een onderzoek naar de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens

Art. 53a lid 2 Participatiewet

B&W

BH:

ZI10, ZI20, ZI30, ZIC0, ZI70, ZI80, ZI90

 

58

Opschorten van het recht op bijstand

Art. 54 Participatiewet

B&W

BH:

ZI20, ZI30, ZIC0, ZI70, ZI80, ZI10

 

59

Besluiten tot het opleggen van de verplichtingen tot arbeidsinschakeling en andere in dit artikel genoemde verplichtingen

Art. 55 Participatiewet

B&W

BH:

ZI20, ZI30, ZIC0, ZI70, ZI80

 

60

Besluiten tot het opleggen van de verplichting om mee te werken aan noodzakelijke betalingen

Art. 57 onder a Participatiewet

B&W

BH:

ZI10, ZI20, ZI30, ZIC0, ZI70, ZI80, ZI90

 

61

Verstrekken van bijstand in natura

Art. 57 onder b Participatiewet

B&W

BH:

ZI10, ZI20, ZI30, ZIC0, ZI70, ZI80, ZI90

 

62

Besluiten tot terugvorderen van bijstand

Art. 58 Participatiewet

B&W

BH:

ZI10, ZI20, ZI30, ZIC0, ZI70, ZI80, ZI90

 

63

Verrekenen van ontvangen middelen met de algemene bijstand

Art. 58 lid 4 Participatiewet

B&W

BH:

ZI10, ZI20, ZI30, ZIC0, ZI70, ZI80, ZI90

 

64

Het bruteren van het terugvorderingsbedrag

Art. 58 lid 5 Participatiewet

B&W

BH:

ZI10, ZI20, ZI30, ZIC0, ZI70, ZI80, ZI90

 

65

Invorderen van de kosten van bijstand bij dwangbevel

Art. 60 lid 2 Participatiewet

B&W

BH:

ZI10, ZI20, ZI30, ZIC0, ZI70, ZI80, ZI90

 

66

Het verrekenen van de kosten van bijstand

Art. 60 lid 3 en 5 Participatiewet

B&W

BH:

ZI10, ZI20, ZI30, ZIC0, ZI70, ZI80, ZI90

 

67

Het leggen van vereenvoudigd derdenbeslag

Art. 60 lid 4 Participatiewet

B&W

BH:

ZI10, ZI20, ZI30, ZIC0, ZI70, ZI80, ZI90

 

68

Verhalen van de kosten van bijstand

Art. 61, 62c, 62f en 62g lid 1 Participatiewet

B&W

BH:

ZI10, ZI20, ZI30, ZIC0, ZI70, ZI80, ZI90

 

69

Invorderen van het verschuldigde bij dwangbevel

Art. 62b lid 4 Participatiewet

B&W

BH:

ZI10, ZI20, ZI30, ZIC0, ZI70, ZI80, ZI90

 

70

Opvragen van inlichtingen bij werkgevers

Art. 63 Participatiewet

B&W

BH:

ZI10, ZI20, ZI30, ZIC0, ZI70, ZI80, ZI90

 

71

Opvragen van inlichtingen bij de in dit artikel genoemde instanties

Art. 64 Participatiewet

B&W

BH:

ZI10, ZI20, ZI30, ZIC0, ZI70, ZI80, ZI90

Mandaat verleend aan Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, Regionale Coördinatiepunten Fraudebestrijding

72

Het doen van aangifte van een misdrijf zoals bedoeld in dit artikel

Art. 66 Participatiewet

B&W

BH:

ZI10, ZI20, ZI30, ZIC0, ZI70, ZI80, ZI90

 

73

Het geven van inlichtingen aan de in dit artikel genoemde instanties

Art. 67 Participatiewet

B&W

BH:

ZI10, ZI20, ZI30, ZIC0, ZI70, ZI80, ZI90

 

 

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw)

 

 

 

 

74

Het opvragen van inlichtingen bij de in dit artikel genoemde instanties

Art. 45 Ioaw

B&W

BH:

ZI70, ZI90

 

75

Verstrekken van inlichtingen aan in de Ioaw genoemde instanties en personen

Art. 48 Ioaw

B&W

BH:

ZI70, ZI90

 

 

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz)

 

 

 

 

76

Het opvragen van inlichtingen bij de in dit artikel genoemde instanties, verstrekken van inlichtingen aan in de Ioaz genoemde instanties en personen

Art. 45 Ioaz

B&W

BH:

ZI70, ZI90

 

77

Verstrekken van inlichtingen aan in de Ioaz genoemde instanties en personen

Art. 48 Ioaz

B&W

BH:

ZI70, ZI90

 

 

Wet Inburgering (Wi)

 

 

 

 

78

Verrekenen van de opgelegde boete, de eigen bijdrage, de premie

Artt. 44, 24 lid 1 Wi en art. 5a Verordening inburgering

B&W

BH:

ZI10, ZI20, ZI30, ZIC0, ZI70, ZI80, ZI90

 

79

Invorderen boete bij dwangbevel

Art. 24 lid 4 Wi en afd. 4.4.4 Awb

B&W

BH:

ZI70, ZI90

 

 

Voorschoolse voorzieningen

 

 

 

 

80

Besluiten betreffende verlenen, weigeren, vaststellen, bevoorschotten, intrekken, wijzigen van gemeentelijke tegemoetkoming voor kinderopvang of peutertoeslag, besluiten betreffende vaststellen en weigeren vast te stellen van noodzaak sociaal medische indicatie

Art. 22 tot en met 28 WKO

Verordening voorschoolse voorzieningen

B&W

BH:

ZI20, ZI30

 

81

Besluiten betreffende terugvordering en verrekening, evenals besluiten betreffende het opleggen van een boete

Artt. 58 tot en met 60 Participatiewet, jo. 1.38 WKO en artt. 1.72 lid 3 en 1.80 WKO

B&W

BH:

ZI20, ZI30

 

82

Besluiten betreffende invordering

Art. 60 Participatiewet

B&W

BH:

ZI20, ZI30, ZI70, ZI90

 

84

Het verdagen van beslistermijnen

Art. 12 Verordening Voorschoolse Voorzieningen

B&W

BH:

ZI20, ZI30

 

84

Besluiten over de toepassing van de hardheidsclausule

Art. 30 Verordening Voorschoolse Voorzieningen

B&W

BH:

ZI20, ZI30

 

 

Wet op de rechtsbijstand (Wrb)

 

 

 

 

85

Afgeven verklaring omtrent inkomen en vermogen

Art. 25 Wrb

B&W

BH:

ZI20, ZI30

 

 

Huisvestingsverordening

 

 

 

 

86

Beslissen op een aanvraag voor een mantelzorgurgentieverklaring alsmede het verlengen van de geldigheidsduur

Art. 10b lid 2 en lid 6 Huisvestingsverordening

B&W

BH:

ZIA0, ZIB0, ZIC0, ZI10, ZI20, ZI30, ZI50, ZI60, ZI70, ZI80, ZI90

 

Ondervolmachtbesluit gemeente Nijmegen 2016

mr. drs. A.H. van Hout, gemeentesecretaris,

gelet op het Mandaat-, Volmacht- en Machtigingsbesluit gemeente Nijmegen waartoe het college van burgemeester en wethouders heeft besloten op 18 december 2012, reg. nr. 12.0015861;

gelet op het register Alle Afdelingen, waarin onderstaande volmacht is opgenomen:

Omschrijving

Bevoegde orgaan

Ondermandaat verleend aan

Nadere bepalingen en voorschriften

Het verrichten van privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtshandelingen de gemeente betreffende, om niet of die leiden tot financiële verplichtingen of inkomsten, mits de verplichtingen en inkomsten passen binnen de door de raad en door het college ter uitvoering daarvan gestelde financiële kaders, alsmede besluiten tot het voeren van rechtsgedingen en handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten (o.a. aanmaningen, ingebrekestellingen)

B&W

Functionarissen genoemd in het “Overzicht budgethouders”, dat als bijlage is opgenomen bij dit MVM-besluit

Tenzij:

-in een ander mandaat-, volmacht- of machtigingsbesluit een bijzondere regeling is getroffen voor de desbetreffende rechtshandeling of

-tot de bedoelde rechtshandeling vanwege haar kennelijke bestuurlijke gevoeligheid, of anderszins vanwege haar inhoud of strekking, kennelijk pas mag worden besloten na autorisatie door of namens het college.

Het gebruik van de ondervolmacht – die valt onder een leadbuyerpakket – moet voldoen aan de voorwaarden van het door de leadbuyer gesloten raamcontract.

Van de verleende ondervolmachten dient een register te worden bijgehouden. Dit register wordt 3x per jaar (januari, mei, september) geactualiseerd en bekendgemaakt.

BESLUIT

 • 1.

  het bijgevoegde document “Overzicht budgethouders” vast te stellen;

 • 2.

  de bijlage op te nemen in het Mandaat-, Volmacht- en Machtigingsbesluit gemeente Nijmegen en in plaats te stellen van het huidige document “Overzicht budgethouders”;

 • 3.

  te bepalen dat dit besluit met terugwerkende kracht in werking treedt met ingang van 20 mei 2016.

Nijmegen, 31 oktober 2016,

Namens het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen,

mr. drs. A.H. van Hout, gemeentesecretaris

Ondervolmachtbesluit Leadbuyers

A.van Hout, gemeentesecretaris,

overwegende dat hij van het college van burgemeester en wethouders bij besluit van 18 december 2012 (reg.nr. 12.0015860) onderstaande volmacht heeft ontvangen betreffende het aangaan van raamovereenkomsten:

Omschrijving

Bevoegde orgaan

Ondermandaat verleend aan

Nadere bepalingen en voorschriften

Het aangaan van een raamovereenkomst in het kader van een leadbuyerpakket, alsmede besluiten tot het voeren van rechtsgedingen en handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten (o.a. aanmaningen, ingebrekestellingen)

B&W

Functionarissen genoemd in het “Overzicht leadbuyers” als bijlage opgenomen bij dit MVM-besluit

Ondervolmacht via GS

dat daarbij het verlenen van ondervolmacht is toegestaan,

BESLUIT

 • 4.

  het bijgevoegde “Overzicht leadbuyers” vast te stellen;

 • 5.

  de bijlage op te nemen in het Mandaat-, Volmacht- en Machtigingsbesluit gemeente Nijmegen en in plaats te stellen van het huidige document “Overzicht leadbuyers”;

 • 6.

  te bepalen dat dit besluit met terugwerkende kracht in werking treedt met ingang van de dag na bekendmaking.

Nijmegen, 31 oktober 2016,

Namens het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen,

mr. drs. A.H. van Hout, gemeentesecretaris

Overzicht Leadbuyers

Peter Kluver

Henk Berends

Facilitair

GWW

MFP, audio app. en kantoormach.

Kunstwerken Civiel: Aanleg

RTV Kabel en Servicekosten

Architecten

Kantoorartikelen

Onderh. gebouwen binnen- & buitenzijde

Drukkerijdiensten

Aanschaf vastg. & percelen [buiten spend]

Vakliteratuur en abonnementen

Civiele werkzaamheden: bouw/aanleg

Lidmaatschappen & contributies [geen spend]

Bouw, aanleg, inrichting gebouwen

Meubilair

 

Kunstwerken – Artistiek

Danielle Leenders

Reis & verblijfkosten (incl NS)

Maatschappelijke diensten en leveringen

Kantine en catering dienstgebouwen

Maatwerkvoorzieningen algemeen

Schoonmaak (incl. VSA)

Jeugd

Verhuiskosten

Opvang en beschermd wonen

Post- en koeriersdiensten

Publieke gezondheid

Beveiligingsdiensten

Welzijn en combinatiecontracten

Kadastrale Rechten (KAD+)

Hulpmiddelen

Huurkosten [buiten spend]

WMO Huishoudelijk

 

Diversiteit

Bedrijfsondersteunende diensten

Leerlingenvervoer

Verzekeringen

Volwasseneneducatie

Inhuur en advies

 

Communicatie, PR en Representatie

 

 

 

Automatisering

 

Software

 

 

 

Personeelsdiensten

 

Opleiding, training, werving & selectie

 

Arbo en BHV

 

 

 

Jan ter Wal

 

Facilitair

 

Wagenpark en brandstof

 

Electriciteit, gas, water

 

Voeding etc. en catering VSA

 

Afvalverwijderingsdiensten

 

Werkleding en toebehoren

 

 

 

GWW

 

Kunstwerken Civiel: Onderhoud

 

Straatmeubilair en speelvoorzieningen

 

LTB-machines en Gereedschappen

 

Ingenieursdiensten

 

Groenvoorzieningsdiensten

 

Reinigingsdiensten t.b.v. gebouwen

 

Milieudiensten [/Straatreiniging]

 

Groenwerkzaamheden

 

Civiele werkzaamh. onderh. & herinr.

 

Parkeergerelateerde inkoop