Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijmegen

Beleidsregel handhaving Marktverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijmegen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel handhaving Marktverordening
CiteertitelBeleidsregel handhaving Marktverordening
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Marktverordening 2007

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-04-201718-01-2018Onbekend

04-04-2017

Gmb 2017-57398

Collegebesluit d.d. 4 april 2017, nr. 2.3

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel handhaving Marktverordening

Gelet op:

De markt is juridisch geregeld in o.a. de Marktverordening 2007, nadere regels op grond van artikel 4 Marktverordening en een sanctiematrix.

In het algemeen kan geconcludeerd worden dat de marktverordening goed zou kunnen functioneren in een markt waar alles in goede harmonie verloopt en bij problemen alles in goede verstandhouding kan worden opgelost. Echter, de huidige marktverordening en vooral de sanctiematrix bieden te weinig mogelijkheden voor een adequate handhaving als er zich wel problemen voordoen.

 

 

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijmegen,

 

1. Inleiding

Besluit van te stellen de : Beleidsregel handhaving Marktverordening

Bovenstaande noopt tot vaststelling van nieuw handhavingsbeleid dat dient ter vervanging van de sanctiematrix die door het college op 8 januari 2008 is vastgesteld.

 

2. Doel handhavingsprotocol

Dit handhavingsprotocol heeft tot doel:

 • ·

  te realiseren dat geconstateerde overtredingen gevolgd worden door een maatregel die qua intensiteit zo goed mogelijk aansluit bij de ernst van de overtreding en het daardoor ontstane gevaar voor de openbare orde of veiligheid en gezondheid;

 • ·

  kenbaar te maken aan de overtreder welke maatregel hij van de overheid kan verwachten na een overtreding, waardoor er mogelijk een preventieve werking van uit gaat;

 • ·

  door onderliggend beleid de motivering van de maatregel in een gerechtelijke procedure te versterken.

   

3. HandhavingsprotocolMarkten

 

Feit

Burgemeester en wethouders

1.

Te laat innemen standplaats zonder toestemming marktmeester

(art. 7 en Nadere regels Marktverordening)

1e constatering: Onmiddellijke verwijdering

2e constatering: Onmiddellijke verwijdering én schorsing van 2 marktdagen

3e constatering: Onmiddellijke verwijdering én schorsing van 4 marktdagen

4e constatering: Intrekking standplaatsvergunning

2.

Te laat verlaten standplaats zonder toestemming marktmeester

(art. 7 en 8 en Nadere regels Marktverordening)

1e constatering: Onmiddellijke verwijdering

2e constatering: Onmiddellijke verwijdering én schorsing van 2 marktdagen

3e constatering: Onmiddellijke verwijdering én schorsing van 4 marktdagen

4e constatering: Intrekking standplaatsvergunning

3.

Te vroeg innemen standplaats zonder toestemming marktmeester

(art. 7 en 8 en Nadere regels Marktverordening)

1e constatering: Onmiddellijke verwijdering

2e constatering: Onmiddellijke verwijdering én schorsing van 2 marktdagen

3e constatering: Onmiddellijke verwijdering én schorsing van 4 marktdagen

4e constatering: Intrekking standplaatsvergunning

4.

Te vroeg verlaten standplaats zonder toestemming marktmeester

(art. 7 en Nadere regels Marktverordening) of het niet innemen en uitstallen goederen op standplaats tot sluitingstijd (standplaatsvergunning)

1e constatering: Schriftelijke waarschuwing

2e constatering: Onmiddellijke verwijdering én schorsing van 2 marktdagen

3e constatering: Onmiddellijke verwijdering én schorsing van 4 marktdagen

4e constatering: Intrekking standplaatsvergunning

5.

Niet tonen standplaatsvergunning

(art. 11 Marktverordening)

1e constatering: Schriftelijke waarschuwing

2e constatering: Schorsing van 1 marktdag

3e constatering: Schorsing van 2 marktdagen

4e constatering: Intrekking standplaatsvergunning

6.

Niet voldoen aan legitimatieplicht

(art. 11 Marktverordening)

1e constatering: Schriftelijke waarschuwing

2e constatering: Schorsing van 1 marktdag

3e constatering: Schorsing van 2 marktdagen

4e constatering: Intrekking standplaatsvergunning

7.

Niet persoonlijk innemen standplaats

(art. 4 Marktverordening en artikel 4 Nadere regels)

1e constatering: Schorsing van 1 marktdag

2e constatering: Schorsing van 2 marktdagen

3e constatering: Schorsing van 4 marktdagen

4e constatering: Intrekking standplaatsvergunning

8.

Niet afmelden wegens ziekte, vakantie of bijzondere omstandigheden

(art. 4 en 5 Marktverordening en artikel 6 Nadere regels)

1e constatering: Schorsing van 1 marktdag

2e constatering: Schorsing van 2 marktdagen

3e constatering: Schorsing van 4 marktdagen

4e constatering: Intrekking standplaatsvergunning

9.

Gebruik/betrekken andere elektriciteit dan door B&W aangewezen of gebruik onjuist materiaal

(art.10 Marktverordening)

1e constatering: Schorsing van 1 marktdag

2e constatering: Schorsing van 2 marktdagen

3e constatering: Schorsing van 4 marktdagen

4e constatering: Intrekking standplaatsvergunning

10.

Uitstallen van goederen buiten de aangewezen standplaats

(standplaatsvergunning)

1e constatering: Onmiddellijke verwijdering van de buiten de aangewezen standplaats uitgestalde goederen én schriftelijke waarschuwing

2e constatering: Onmiddellijke verwijdering van de buiten de aangewezen standplaats uitgestalde goederen én schorsing van 2 marktdagen

3e constatering: Onmiddellijke verwijdering én schorsing van 4 marktdagen

4e constatering: Intrekking standplaatsvergunning

11.

Verkoop van artikelen anders dan waarvoor de vergunning is afgegeven

(art. 3.3 Marktverordening en standplaatsvergunning)

1e constatering: Onmiddellijke verwijdering van desbetreffende artikelen én schriftelijke waarschuwing

2e constatering: Onmiddellijke verwijdering van desbetreffende artikelen én schorsing van 2 marktdagen

3e constatering: Onmiddellijke verwijdering van desbetreffende artikelen én schorsing van 4 marktdagen

4e constatering: Intrekking standplaatsvergunning

12.

Het zonder ontheffing aanwezig hebben van een voertuig op het marktterrein

(art. 9 Marktverordening en standplaatsvergunning)

1e constatering: Onmiddellijke verwijdering van het voertuig en mondelinge waarschuwing

2e constatering: Onmiddellijke verwijdering van het voertuig én schorsing van 2 marktdagen

3e constatering: Onmiddellijke verwijdering van het voertuig én schorsing van 4 marktdagen

4e constatering: Intrekking standplaatsvergunning

13.

Wangedrag

(art. 13 Marktverordening)

1e constatering: Onmiddellijke verwijdering

2e constatering: Onmiddellijke verwijdering en schorsing van 4 marktdagen

3e constatering: intrekking standplaatsvergunning

14.

Bedrog

(art. 13 Marktverordening)

1e constatering: Onmiddellijke verwijdering

2e constatering: Onmiddellijke verwijdering en schorsing van 4 marktdagen

3e constatering: Intrekking standplaatsvergunning

15.

Niet zorgdragen voor inzameling afval

(standplaatsvergunning)

1e constatering: Schriftelijke waarschuwing

2e constatering: Schorsing van 2 marktdagen

3e constatering: Schorsing van 4 marktdagen

4e constatering: Intrekking standplaatsvergunning

16.

Niet zorgdragen voor het schoon opleveren van de standplaats

(standplaatsvergunning)

1e constatering: Schriftelijke waarschuwing

2e constatering: Schorsing van 2 marktdagen

3e constatering: Schorsing van 4 marktdagen

4e constatering: Intrekking standplaatsvergunning

17.

Niet aanwezig zijn van bedrijfsaanduiding

(standplaatsvergunning)

1e constatering: Schriftelijke waarschuwing

2e constatering: Schorsing van 1 marktdag

3e constatering: Schorsing van 2 marktdagen

4e constatering: Intrekking standplaatsvergunning

 

4. Uitgangspunten voor optreden conform dit protocol

 • ·

  Van alle geconstateerde overtredingen wordt een rapportage opgemaakt door de in de marktverordening aangewezen functionaris.

 • ·

  Indien na de 1e constatering een waarschuwing is gegeven, dan wel de standplaats onmiddellijk is verwijderd, dan dient de 2e constatering in alle gevallen binnen een periode van 2 jaar gedaan te worden, om de volgende sanctie te kunnen toepassen. Indien er na de 1e constatering een periode van meer dan 2 jaar is verstreken, wordt er bij een volgende constatering opnieuw toepassing gegeven aan het handhavingsprotocol Markten en wordt gehandeld alsof het de eerste overtreding betreft.

 • ·

  Een gegeven waarschuwing geldt niet alleen voor het geconstateerde feit, maar geldt als een algemene waarschuwing. Dit betekent, dat als er binnen 2 jaar na de waarschuwing een andere overtreding geconstateerd wordt dan degene die de aanleiding vormde voor de waarschuwing, de waarschuwingsstap wordt overgeslagen (indien een waarschuwing vereist is volgens het overzicht).

 • ·

  Als een overtreding leidt tot een schorsing of intrekking van de vergunning, dan geldt deze schorsing of intrekking voor alle markten zoals genoemd in bijlage 1 van de Marktverordening.

 • ·

  Dit handhavingsprotocol geeft uitgangspunten voor handhavend optreden. In voorkomende gevallen kan het college gemotiveerd afwijken van het protocol en de daarin genoemde (zwaarte van de) maatregel (inherente afwijkingsbevoegdheid artikel 4:84 AWB).

   

5. Vaststelling Beleidsregel

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking.

De beleidsregel inzake de sanctiematrix zoals door het college op 8 januari 2008 vastgesteld, wordt gelijktijdig ingetrokken.

 

Aldus vastgesteld op 4 april 2017.

College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen,

 

De Gemeentesecretaris,

mr. drs. A.H. van Hout

De Burgemeester,

drs. H.M.F. Bruls