Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijmegen

Beleidsregels schuldhulpverlening 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijmegen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels schuldhulpverlening 2014
CiteertitelBeleidsregels schuldhulpverlening 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-04-201401-01-2014Onbekend

17-12-2013

Gemeenteblad GB2014-045

Collegebesluit d.d. 17 december 2013, nr. 3.13

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels schuldhulpverlening 2014

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Toelating tot de schuldhulpverlening

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 

 • a.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen;

 • b.

  inwoner: ingezetene die op grond van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens bij de gemeente Nijmegen is ingeschreven;

 • c.

  onverwijld: zo snel als mogelijk, maar in ieder geval binnen drie werkdagen;

 • d.

  schuldhulpverlening: het ondersteunen bij het vinden van een adequate oplossing gericht op de aflossing van schulden indien redelijkerwijs is te voorzien dat een natuurlijke persoon niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden of indien hij in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, alsmede de nazorg;

 • e.

  verzoeker: natuurlijke persoon die zich tot het college heeft gewend voor schuldhulpverlening

 • f.

  zelfstandige ondernemers: een natuurlijke of rechtspersoon met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel

Artikel 2 Doelgroep gemeentelijke schuldhulpverlening

Alle inwoners van de gemeente Nijmegen van 18 jaar en ouder, met uitzondering van zelfstandig ondernemers, kunnen zich tot het college wenden voor schuldhulpverlening.

Artikel 3 Vorm van aanbod en afwijzen schuldhulpverlening

 • 1.

  De bijgevoegde bijlage 1 bevat een schematische weergave van de werkwijze van de Nijmeegse schuldhulpverlening en de verschillende producten waaruit schuldhulpverlening in Nijmegen kan bestaan. Het college is verantwoordelijk voor uitwerking van de werkwijze en de daarin benoemde producten.

 • 2.

  Het college verleent aan verzoeker schuldhulpverlening, gebaseerd op de uitgangspunten zoals neergelegd in het beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015. Of de gemeente schuldhulpverlening aanbiedt en de vorm waarin de gemeente schuldhulpverlening aanbiedt, is van meerdere factoren afhankelijk en kan dus per situatie verschillen. De factoren die een rol kunnen spelen zijn:

  • a.

   aard c.q. omvang van de schulden;

  • b.

   inkomsten en uitgaven;

  • c.

   psychosociale situatie of verslavingsproblematiek;

  • d.

   houding en gedrag van verzoeker;

  • e.

   woonsituatie;

  • f.

   een eerder gebruik van schuldhulpverlening.

Artikel 4 Verplichtingen

 • 1.

  Verzoeker doet aan het college op verzoek of onverwijld uit eigen beweging mededeling van alle feiten en omstandigheden waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op schuldhulpverlening, zowel bij de aanvraag als gedurende de looptijd van de schuldhulpverlening.

 • 2.

  Verzoeker is verplicht om alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is gedurende de aanvraagperiode en tijdens de looptijd van de schuldhulpverlening.

 • 3.

  Onverminderd de overige bepalingen in deze beleidsregels, kan het college besluiten om een aanvraag schuldhulpverlening af te wijzen, danwel lopende schuldhulpverlening te beëindigenindien verzoeker niet of in onvoldoende mate zijn verplichtingen nakomt zoals neergelegd in lid 1 en 2.

 • 4.

  Alvorens, ingevolge lid 3 te besluiten tot afwijzing dan wel beëindiging, wordt verzoeker eenmaal een redelijke hersteltermijn geboden om alsnog, binnen de gestelde termijn, de gevraagde medewerking te verlenen of informatie te verstrekken.

 

Artikel 5 Beëindiginggronden

Onverminderd de overige bepalingen in deze beleidsregels, kan het college besluiten tot beëindiging van de schuldhulpverlening indien:

 • a.

  verzoeker niet langer voldoet aan het bepaalde onder artikel 2, danwel één van de factoren genoemd in artikel 3 lid 2 onder a tot en met f een rol spelen;

 • b.

  het schuldhulpverleningstraject succesvol is afgerond;

 • c.

  verzoeker zijn beschikbare aflossingscapaciteit of vermogen niet wil gebruiken voor de aflossing van zijn schulden;

 • d.

  op grond van – zo later is gebleken – onjuiste gegevens schuldhulpverlening aan verzoeker is toegekend, terwijl indien dit ten tijde van de besluitvorming bekend was geweest bij het college, een andere beslissing zou zijn genomen;

 • e.

  verzoeker zich ten opzichte van de medewerkers, belast met werkzaamheden die voortkomen uit de schuldhulpverlening, misdraagt;

 • f.

  verzoeker in staat is om zijn schulden zelf te regelen dan wel in staat is de schulden zelfstandig te beheren;

 • g.

  de geboden hulpverlening, gelet op de persoonlijke omstandigheden van verzoeker, niet (langer) passend is;

 • h.

  schuldeiser(s) hun medewerking aan een minnelijke schuldregeling weigeren of opzeggen;

 • i.

  faillissement van verzoeker;

 • j.

  de voorwaarden uit één van de overeenkomsten, gesloten in het kader van de schuldhulpverlening, niet zijn nagekomen;

 • k.

  verzoeker nieuwe schulden is aangegaan;

 • l.

  verzoeker is komen te overlijden;

 • m.

  er een WSNP-verklaring is afgegeven;

 • n.

  verzoeker voor de tweede keer niet is verschenen op een afspraak zonder hierover vooraf te berichten;

 • o.

  verzoeker zich niet naar vermogen inspant om de onderliggende oorzaak van de schuldenproblematiek op te lossen.

Artikel 6 Hernieuwde aanvraag

 • 1.

  Het college doet geen aanbod schuldhulpverlening indien minder dan zes maanden voorafgaande aan het verzoek:

  • schuldhulpverlening voortijdig is beëindigd;

  • een verzoek om schuldhulpverlening is afgewezen, buiten behandeling is gesteld of door verzoeker is ingetrokken.

 • 2.

  Het college doet geen aanbod schuldhulpverlening indien minder dan twee jaar voorafgaande aan het verzoek een schuldregeling voortijdig is afgebroken.

 • 3.

  Het college doet geen aanbod schuldhulpverlening indien minder dan vijf jaar voorafgaande aan het verzoek een schuldbemiddeling of WSNP voortijdig is beëindigd of een saneringskrediet binnen zijn looptijd niet volledig is afgelost.

 • 4.

  Het college doet geen aanbod schuldhulpverlening indien minder dan tien jaar voorafgaande aan het verzoek:

  • een schuldregeling vanwege fraude tijdens het traject voortijdig is beëindigd;

  • achteraf fraude is vastgesteld binnen de looptijd van de schuldhulpverlening;

  • door verzoeker een schuldregeling succesvol is afgerond (zowel minnelijk als wettelijk).

Artikel 7 Onvoorziene omstandigheden

 • 1.

  Het college kan in zeer bijzondere gevallen gemotiveerd afwijken van de bepalingen in deze regeling, indien onverkorte toepassing daarvan aanleiding geeft of zou leiden tot disproportionele onredelijkheid of onbillijkheid.

 • 2.

  In gevallen waarin deze regeling niet voorzien, beslist het college.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking dag na datum publicatie in gemeenteblad en wordt aangehaald als de regeling “Beleidsregels schuldhulpverlening 2014”.

Toelichting op beleidsregels schuldhulpverlening 2014

Inleiding algemeen

 

In september 2011 heeft de gemeenteraad het beleidsplan “Schuldhulpverlening 2012-2015” vastgesteld. In dit beleidsplan zijn de uitgangspunten van de gemeente Nijmegen neergelegd op het terrein van schuldhulpverlening. Deze beleidsregels zijn een nadere concretisering hiervan. De burger weet hierdoor wat de voorwaarden zijn voor toelating tot de gemeentelijke schuldhulpverlening en waaraan hij zich dient te houden en de gemeente op haar beurt weet welke verplichtingen zij aan de burger mag opleggen en wanneer zij de toegang tot de schuldhulpverlening kan weigeren of beëindigen. Het is van belang om te benadrukken dat de beëindiging en afwijzing van de aanvraag de toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening, in concreto de schuldregeling betreft. Afhankelijk van de situatie blijft de inzet van Informatie & Adviesgesprekken en doorverwijzing naar ketenpartners mogelijk.

 

De gemeentelijke schuldhulpverlening valt per 1 juli 2012 onder het regime van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

Dit artikel is grotendeels gebaseerd op artikel 1 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

 

Artikel 2. Doelgroep gemeentelijke schuldhulpverlening

Conform de visie zoals neergelegd in het beleidsplan “Schuldhulpverlening 2012-2015” staat schuldhulpverlening in beginsel open voor alle inwoners van Nijmegen van 18 jaar en ouder. Een specifiek doelgroepenbeleid wordt dus niet gevoerd door de gemeente. Een uitzondering op deze brede toegankelijkheid wordt gevormd door zelfstandig ondernemers. Zij kunnen geen beroep doen op gemeentelijke schuldhulpverlening, behoudens een eenmalig informatie & adviesgesprek. Dit laatste is zo bepaald in het beleidsplan. Wel staat schuldhulpverlening open aan natuurlijke personen die (o.a.) schulden hebben in verband met de liquidatie van een onderneming mits de onderneming is beëindigd.

 

De groep ex-zelfstandigen, voormalige ZZP’ers/freelancers en specifieke groepen als alfahulp en folderbezorgers worden wel bij de gemeentelijke schuldhulpverlening toegelaten, als alle schulden definitief en bekend zijn.

 

Artikel 3. Aanbod schuldhulpverlening

Een gerichte en selectieve toepassing van schuldhulpverlening vraagt om maatwerk. Of aan de verzoeker een aanbod schuldhulpverlening zal worden gedaan en vervolgens welk product of combinatie van producten kan worden ingezet hangt onder meer af van de situatie van de verzoeker, de doelstelling van de schuldhulpverlening en de voorwaarden van het betreffende product. De inzet van producten kan per situatie verschillen. Er worden in artikel 3 enkele factoren genoemd die bepalen in welke mate de gemeente één of meerdere producten schuldhulpverlening aanbiedt. Voor een deel is dit een nadere invulling van het begrip ‘regelbare schuld’ en ‘regelbare schuldenaar’ conform de indeling in het beleidsplan. Afhankelijk van de persoonlijke situatie wordt de voor de verzoeker geschikte dienstverlening ingezet. Dat kan bijvoorbeeld afhangen van de aard van de schulden in een situatie, bijvoorbeeld fraudeschulden van de gemeente Nijmegen. Als deze schulden op basis van de beleidsregels debiteuren niet voor een regeling in aanmerking komen is dit mede bepalend voor het schuldhulpverleningsaanbod. Het aanbod schuldhulpverlening is ook mede afhankelijk van de specifieke woonsituatie, zoals bij de eigenwoningbezitters en de mensen met een briefadres.

 

Artikel 4. Verplichtingen en gevolgen schending daarvan

Met dit artikel wordt de eigen verantwoordelijkheid van de verzoeker voorop gesteld. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van mensen zelf om tijdig de benodigde, recente informatie te geven (lid 1) en medewerking te verlening (lid 2). Dit zowel in de fase van aanvraag als gedurende de looptijd van een traject.

 

Wat betreft de verplichting tot medewerking is in lid 2 een aantal verplichtingen benoemd. Dit is geen limitatieve opsomming. De medewerking bestaat onder andere uit:

 

 • a.

  het nakomen van afspraken;

 • b.

  het zich houden aan de bepalingen van de schuldregelingsovereenkomst, budgetbeheerovereenkomst, budgetcoachingsovereenkomst en de voorwaarden schuldhulpverlening.

   

Indien verzoeker niet of in onvoldoende mate zijn verplichtingen nakomt zoals neergelegd in artikel 4, leden 1 en 2, kan het college besluiten om een aanvraag schuldhulpverlening af te wijzen dan wel te beëindigen. Alvorens dat te doen wordt, conform lid 4, verzoeker eenmaal een termijn geboden om alsnog, de gevraagde medewerking te verlenen of informatie te verstrekken. De termijn die aan verzoeker wordt gesteld is in dit artikel bewust niet benoemd. De termijn dient een redelijke te zijn. Wat redelijk is, hangt samen met het type verplichting. Komt verzoeker ook gedurende de herstelperiode zijn verplichting niet na, dan kan het college besluiten tot weigering of beëindiging van de schuldhulpverlening. In het kader van eigen verantwoordelijkheid wordt een eenmalige hersteltermijn voldoende geacht.

 

Artikel 4 lid 3 is geformuleerd als een zogenaamde “kan”-bepaling. Het college heeft de bevoegdheid tot weigering of beëindiging, maar niet de verplichting. Dit geeft het college met name ruimte om van een weigering of beëindiging af te zien, indien elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt.

 

Artikel 5. Beëindiginggronden

In dit artikel wordt beschreven wanneer schuldhulpverlening kan worden beëindigd. Het artikel laat in ieder geval de werking van artikel 4 onaangetast. Tevens kan een traject beëindigd worden omdat een klant niet meer tot de doelgroep behoort. Denk hierbij aan verhuizing buiten Nijmegen, overlijden etc.

 

Van de gronden zoals benoemd, verdienen de gronden onder f. en g. bijzondere aandacht gelet op de visie zoals neergelegd in het beleidsplan schuldhulpverlening. Daar waar Nijmegen wil staan voor een selectieve en gerichte toepassing van schuldhulpverlening, kan dat betekenen dat schuldhulpverlening wordt beëindigd indien de vorm van hulpverlening niet langer aansluit bij de persoonlijke omstandigheden van de verzoeker. Bij een beëindiging van het traject kan nog gericht specifieke dienstverlening ingezet worden, bv Informatie & Adviesgesprekken nadat een schuldregeling niet is gelukt.

 

Artikel 6. Hernieuwde aanvraag

Op basis van het principe van eigen verantwoordelijkheid, wordt een nadrukkelijke grens gesteld aan het kunnen doen van hernieuwde aanvragen. Dit artikel gaat evenwel niet alleen over eigen verantwoordelijkheid. Dit artikel gaat ook over prioriteitstelling: keuzes tot al dan niet toelaten tot de schuldhulpverlening dienen mede te worden gemaakt tegen de organisatorische achtergrond van beschikbare formatie en tijd. Vandaar het gebruik van uitsluitingstermijnen. Bij het bepalen of een persoon al eerder gebruik heeft gemaakt van schuldhulpverlening telt de verleende schuldhulpverlening c.q. de contacten daaromtrent vóór de inwerkingtreding van deze beleidsregels ook mee.

 

Van de gronden zoals benoemd, wordt ter verduidelijking nog gewezen op de uitsluitingsgrond in artikel 6 lid 2. Dit is een uitsluiting wegens het eerdere voortijdige afbreken van een schuldregeling. Dit is het afbreken tijdens het zogeheten 120-dagenmodel: na ondertekening van de overeenkomst tot schuldregeling moet binnen 120 dagen duidelijk worden of een schuldregeling voor de schuldenaar kan worden opgezet. Dit is de werkwijze conform de gedragscode van de NVVK, de brancheorganisatie voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren.

 

De grote beleidsvrijheid zoals aan de gemeente gegeven om een dergelijke recidivebepaling op te nemen, ontslaat de gemeente niet van de verplichting om, daar waar een onevenredige situatie ontstaat voor de verzoeker, af te wijken van het bepaalde van artikel 6 indien nodig (ingevolge artikel 7: de hardheidsclausule). Bijvoorbeeld als er redenen zijn die de verzoeker niet waren toe te rekenen.

 

Artikel 7. Onvoorziene omstandigheden

Dit artikel geeft ruimte aan het college om in bijzondere (lid 1) c.q. onvoorziene (lid 2) gevallen af te wijken van de regels zoals neergelegd in deze regeling.

 

Artikel 8. Inwerkingtreding

De beleidsregels treden in werking dag na datum publicatie in gemeenteblad.