Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijmegen

Uitvoeringsregels ambtshalve vermindering van WOZ-beschikkingen 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijmegen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregels ambtshalve vermindering van WOZ-beschikkingen 2014
CiteertitelUitvoeringsregels ambtshalve vermindering van WOZ-beschikkingen 2014
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. de Wet waardering onroerende zaken
 2. het Uitvoeringsbesluit Wet waardering onroerende zaken

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014Onbekend

25-11-2013

Gemeenteblad 2014/004

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregels ambtshalve vermindering van WOZ-beschikkingen 2014

Het hoofd van de afdeling Publiekszaken van de gemeente Nijmegen,

gelet op het bepaalde in:

 

 • -

  de Wet waardering onroerende zaken

 • -

  het Uitvoeringsbesluit Wet waardering onroerende zaken

besluit vast te stellen de navolgende uitvoeringsregels voor het toekennen van ambtshalve vermindering van WOZ-beschikkingen.

Uitvoeringsregels ambtshalve vermindering van WOZ-beschikkingen 2014

 

Artikel 1 Reikwijdte en definities

 • 1.

  Deze uitvoeringsregels gelden in aanvulling op hetgeen bij of krachtens de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet en de Wet waardering onroerende zaken is bepaald. In gevallen waarin sprake is van strijdigheid van deze uitvoeringsregels met hogere regelgeving zijn deze uitvoeringsregels niet van toepassing.

 • 2.

  Voor de toepassing van deze uitvoeringsregels wordt verstaan onder:

  • a.

   Wet WOZ: Wet waardering onroerende zaken;

  • b.

   college: het college van burgemeester en wethouders;

  • c.

   heffingsambtenaar: de gemeenteambtenaar bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Wet WOZ;

  • d.

   beschikking: de voor bezwaar vatbare beschikking bedoeld in artikel 22, eerste lid, 26, eerste lid, 27, eerste lid en 28, eerste lid van de Wet WOZ, tenzij in deze uitvoeringsregels anders wordt aangegeven;

  • e.

   belanghebbende: degene op wiens naam een beschikking is gesteld;

  • f.

   vermindering: verlaging van de eerder bij beschikking vastgestelde waarde indien deze waarde te hoog is vastgesteld tot op de waarde waarop deze had behoren te dienen worden vastgesteld of vernietiging van de WOZ-beschikking indien de beschikking niet ten aanzien van belanghebbende had moeten worden genomen.

  • g.

   WOZ-beschikking: de WOZ-beschikking dan wel de WOZ-waarde

Artikel 2 Gevallen waarin ambtshalve vermindering wordt verleend

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 1, eerste lid, verleent de heffingsambtenaar uitsluitend ambtshalve vermindering in de in dit artikel bedoelde gevallen, alsmede in de gevallen als bepaald in het Uitvoeringsbesluit Wet waardering onroerende zaken.

 • 2.

  Ingeval een WOZ-beschikking niet ten aanzien van belanghebbende had behoren te zijn genomen, of de bij die beschikking vastgestelde waarde lager had dienen te zijn vastgesteld, vermindert de heffingsambtenaar ambtshalve de WOZ-beschikking, indien:

 • a.

  de WOZ-beschikking niet had behoren te zijn genomen ten aanzien van belanghebbende, of had behoren te zijn vastgesteld op een waarde die meer dan 50 procent, met een minimum van € 50.000,-, lager is dan de te hoog vastgestelde waarde, vanwege een kennelijke fout gemaakt door de heffingsambtenaar, en

 • b.

  de belanghebbende uiterlijk binnen één jaar een tot vermindering strekkend schriftelijk verzoek doet.

 • 3.

  Een belastingplichtige wordt tevens geacht een verzoek te hebben gedaan om ambtshalve vermindering indien een door hem ingediend bezwaarschrift of een door hem ingediend verzoekschrift niet ontvankelijk wordt verklaard vanwege het te laat indienen van het bezwaarschrift of het verzoekschrift dan wel om andere redenen van formele aard.

 • 4.

  Van een kennelijke fout als bedoeld in lid 2 is sprake indien de heffingsambtenaar, gegeven de gegevens die hem op het moment van de aanslagoplegging redelijkerwijs ter beschikking konden staan, niet tot het nemen van een beschikking ten aanzien van belastingplichtige, althans tot vaststelling van de WOZ-waarde op een lagere waarde, zou moeten zijn gekomen. In ieder geval is van een kennelijke fout geen sprake indien:

 • a.

  de belanghebbende onjuiste en/of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel, na een daartoe strekkend verzoek, enige informatie van belang zijnde voor het nemen van de WOZ-beschikking niet tijdig heeft verstrekt, of

 • b.

  een ander dan de belanghebbende, niet zijnde een bestuursorgaan en/of een onder de verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzaam persoon, onjuiste en/of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel, na een daartoe strekkend verzoek, enige informatie van belang zijnde voor het nemen van de WOZ-beschikking niet tijdig heeft verstrekt en dientengevolge een WOZ-beschikking ten onrechte ten aanzien van belanghebbende is genomen, of is vastgesteld op een waarde die hoger is dan de waarde waarop deze had behoren te zijn vastgesteld.

Artikel 3 Jurisprudentie

In gevallen van uitspraken in jurisprudentie die voor een belanghebbende gunstiger zijn dan de gevolgde toepassing, vindt ambtshalve vermindering alleen plaats in situaties dat de WOZ beschikking nog geen formele rechtskracht heeft gekregen.

Artikel 4 Mededeling van afwijzing

 • 1.

  Indien geen termen aanwezig zijn om ambtshalve een vermindering te verlenen, wordt daarvan gemotiveerd mededeling gedaan.

 • 2.

  Indien, in het geval van toepasselijkheid van het voorgaande lid, het verzoek een verzoek is bedoeld in artikel 2 lid 2 van deze uitvoeringsregels wordt de mededeling als genoemd in het voorgaande lid gedaan in de uitspraak waarin de niet-ontvankelijkheid wordt uitgesproken van het bezwaarschrift of het verzoekschrift als bedoeld in artikel 2 lid 2 van deze uitvoeringsregels.

 • 3.

  Het niet naleven van het voorgaande lid brengt geen nietigheid van de uitspraak en de nadien gedane mededeling als bedoeld in lid 1 met zich mee.

Artikel 5
 • 1.

  Deze uitvoeringsregels treden in werking met ingang van 1 januari 2014.

 • 2.

  De “Uitvoeringsregels ambtshalve vermindering van WOZ-beschikkingen” gepubliceerd onder nummer GB2008-018 worden met ingang van 1 januari 2014 ingetrokken, met dien verstande dat zij wel van toepassing blijven op verzoeken om ambtshalve vermindering die vóór 1 januari 2014 zijn ingediend.

 • 3.

  Deze uitvoeringsregels worden aangehaald als “Uitvoeringsregels ambtshalve vermindering van WOZ-beschikkingen 2014”.

   

Aldus vastgesteld bij besluit van 25 november 2013

 

Het hoofd van de afdeling Publiekszaken van de gemeente Nijmegen,

C.J.M. van Wamel